فایل پژوهش: پایان نامه رابطه تئوری ذهن با هوش هیجانی در دانش¬آموزان

دانلود پایان نامه

واحد تهران مرکزی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی (M.A )

عنوان:

ارتباط تئوری ذهن با هوش هیجانی در دانش­آموزان

استاد راهنما:

دکتر مهدی دوایی

 

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

فصل یکم: معرفی پژوهش…………………………………………………………………………………..1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………2

اظهار مسئله……………………………………………………………………………………………………………..4

اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………8

اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………… 10

سؤا­لهای پژوهش………………………………………………………………………………………. 10

متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………… 11

تعریف مفاهیم و اصطلاحات……………………………………………………………………….. 11

فصل دوم : مطالعه پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………13

شناخت اجتماعی………………………………………………………………………………………. 14

تئوری ذهن……………………………………………………………………………………………… 17

تعریف تئوری ذهن…………………………………………………………………………………… 19

مبانی نظری تئوری ذهن……………………………………………………………………………… 21

رویکرد تحولی پیرامون تبیین تحول و رشد تئوری ذهن……………………………………… 24

رویکردنظریه نظریه……………………………………………………………………………….. 24

نظریه پودمانی(مدولار)…………………………………………………………………………… 27

رویکرد شبیه سازی……………………………………………………………………………….. 29

رویکرد پیمانه­ای…………………………………………………………………………………… 31

حالت­های ذهنی……………………………………………………………………………………….. 34

بازنمایی و فرابازنمایی……………………………………………………………………………….. 38

تکالیف تئوری ذهن…………………………………………………………………………………… 39

عوامل مؤثر در تئوری ذهن کودکان……………………………………………………………….. 4

ارتباط تئوری ذهن با سایر توانایی­ها……………………………………………………………….. 41

هوش هیجانی………………………………………………………………………………………….. 43

تعریف هوش هیجانی…………………………………………………………………………………. 46

ابعاد هوش هیجانی…………………………………………………………………………………….. 48

مهارتهای هوش هیجانی………………………………………………………………………………. 50

هوش هیجانی و بهرۀ هوشی ……………………………………………………………………….. 51

نظریه­های هوش هیجانی………………………………………………………………………………. 51

نظریه­های توانایی……………………………………………………………………………………. 52

نظریه­های ترکیبی……………………………………………………………………………………. 52

مدل­های هوش هیجانی…………………………………………………………………………………. 53

مدل توانایی مایر و سالووی………………………………………………………………………. 53

مدل ترکیبی گلدمن…………………………………………………………………………………. 54

مدل ترکیبی بار آن………………………………………………………………………………….. 56

مدل هوش هیجانی دولویکس و هیگس…………………………………………………………. 59

تقویت هوش هیجانی……………………………………………………………………………………… 60

ارتباط تئوری ذهن و هوش هیجانی……………………………………………………………………. 61

فصل سوم : روش پژوهش…………………………………………………………………………………. 66

   روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………..67

جامعه آماری و گروه نمونه مورد مطالعه و روش نمونه گیری……………………………….. 67

ابزار پژوهش……………………………………………………………………………………………. 67

       آزمون تئوری ذهن…………………………………………………………………………………. 67

اعتبار و روایی آزمون تئوری ذهن…………………………………………………………………….68

       پرسشنامه هوش هیجانی شوت…………………………………………………………………. .69

اعتبار و روایی پرسشنامه هوش هیجانی شوت…………………………………………………….70

روش اجرا ……………………………………………………………………………………………… 71

روش تجزیه وتحلیل داده­ها…………………………………………………………………………. 71

فصل چهارم: یافته های پژوهش……………………………………………………………………………72

توصیف داده­ها………………………………………………………………………………………….. 73

همبستگی­…………………………………………………………………………………………………. 79

پیش بینی هوش هیجانی بر اساس سطوح تئوری ذهن………………………………………… 80

فصل پنجم: بحث و تفسیر………………………………………………………………………………..83 نتیجه‌گیری        84

محدودیت­های پژوهش………………………………………………………………………………. 91

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

پیشنهادهای پژوهش…………………………………………………………………………………… 91

پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………………………………92

منابع………………………………………………………………………………………………………….. 94

پیوست­ها………………………………………………………………………………………………………….104

آزمون تئوری ذهن…………………………………………………………………………………………..105

پرسشنامه هوش هیجانی شوت…………………………………………………………………………..109

        فهرست جدولها

جدول1-2: مدل ترکیبی هوش هیجانی بار-آن……………………………………………………. 59

جدول1-4: توزیع فراوانی آزمودنی­ها به تفکیک جنسیت ……………………………………… 73

جدول2-4: مشخصه­های آمار توصیفی نمره­های سطوح تئوری ذهن و نمره کلی هوش هیجانی…74

جدول3-4: همبستگیهای متقابل بین هوش هیجانی و سه سطح تئوری ذهن……………….. 79

جدول4-4: اختصار تحلیل رگرسیون برای پیش بینی هوش هیجانی بر اساس سطوح تئوری ذهن…………………… 81

جدول5-4: اختصار تحلیل واریانس مرتبط با رگرسیون بر باقی مانده­ها برای پیش­بینی هوش هیجانی…………………….. 82

جدول6-4: ضرایب رگرسیون همزمان برای پیش­بینی هوش هیجانی بر اساس سطوح تئوری ذهن………………………. 82

فهرست شکلها

شکل 1-4: نمایش توزیع فراوانی آزمودنی­ها به تفکیک جنسیت………………………………. 74

شکل 2-4: نمایش هیستوگرام توزیع فراوانی نمره­های سطح1(تئوری ذهن مقدماتی) شرکت- کنندگان در پژوهش…………….. 77

شکل 3-4: نمایش هیستوگرام توزیع فراوانی نمره­های سطح2(اظهار اولیه یک تئوری ذهن واقعی) شرکت کنندگان در پژوهش…………77

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

شکل 4-4: نمایش هیستوگرام توزیع فراوانی نمره­های سطح3(جنبه­های پیشرفته­تر تئوری ذهن) شرکت کنندگان در پژوهش…………. 78

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید