منبع پایان نامه : پایان نامه رابطه تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی

دانلود پایان نامه
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

مطالعه وشناسایی عوامل موثر بر رفتار شهروندی سازمانی می تواند دارای اهمیت فراوانی برای تمامی سازمان ها و شرکت ها واز جمله سازمان تامین اجتماعی باشد. دراین راستا پژوهش حاضر با هدف تعیین مطالعه ارتباط بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان انجام شده می باشد. روش پژوهش حاضر توصیفی بوده و از نظر هدف کاربردی به شمار می رود. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان سازمان تامین اجتماعی بوده که تعدا آنها 725 نفر بوده و بر طبق روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس  196 نفر از بین آنها به عنوان نمونه پژوهش حاضر انتخاب شده می باشد. روش جمع آوری اطلاعات در این پژوهش میدانی وابزار آن پرسشنامه می باشد. جهت اثبات روایی پرسشنامه از روش روایی محتوی وجهت تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ بهره گیری گردید. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه بهره گیری گردید، که در نهایت تمامی فرضیه ها تائید شدند.

کلمات کلیدی: رفتار شهروندی سازمانی ، تعهد عاطفی، تعهد هنجاری ، تعهد مستمر، تعهد سازمانی

فصل اول

کلیات پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-1 ) مقدمه

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید