فایل پایان نامه : پایان نامه رابطه تورم و مالیات بر ارزش افزوده

دانلود پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد – علوم اقتصادی

موضوع:

ارتباط تورم و مالیات بر ارزش افزوده: مطالعه موردی کشورهای منتخب 2006-2002

استاد راهنما:

آقای دکتر سعید کریمی پتانلار

استاد مشاور:

آقای دکتر احمد جعفری صمیمی

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

چکیده ……………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول : کلیات پژوهش …………………………………………………………………………. 2

1-1 اظهار مسئله …………………………………………………………………………………… 3

1-2 اهمیت ضرورت پژوهش ……………………………………………………………………. 3

1-3 اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………. 3

1-4 فرضیه پژوهش ………………………………………………………………………………. 4

1-5 محدودیت پژوهش……………………………………………………………………….. 4

1-6 روش پژوهش ……………………………………………………………………………….. 4

فصل دوم : مروری بر ادبیات پژوهش و مطالعات انجام شده …………………………………. 5

2-1 مفهوم مالیات ……………………………………………………………………………. 6

2-1-1 انواع مالیات مستقیم ……………………………………………………………… 6

2-1-2 انواع مالیات غیر مستقیم ………………………………………………………… 6

2-2 مفهوم مالیات بر ارزش افزوده ……………………………………………………….. 7

2-3 تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده ……………………………………………………… 10

2-4 انواع مالیات بر ارزش افزوده ……………………………………………………….. 11

2-4-1 مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولید ……………………………………………… 12

2-4-2 مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمد ……………………………………………. 13

2-4-3 مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف …………………………………………. 13

2-5 ویژگی های مالیات بر ارزش افزوده ……………………………………………….. 14

2-5-1 خودکنترلی…………………………………………………………………………. 14

2-5-2 خنثی بودن……………………………………………………………………….. 15

2-5-3 کارایی مالیات بر ارزش افزوده………………………………………………….. 15

2-5-4 تنازلی بودن…………………………………………………………………….. 16

2-6 روش محاسبه مالیات بر ارزش افزوده ………………………………………….. 16

2-7 نرخ گذاری در مالیات بر ارزش افزوده ……………………………………………… 18

2-7-1 نرخ واحد عمومی و یا نرخ های چندگانه……………………………………… 19

2-7-2 نرخ گذاری صفر…………………………………………………………………… 20

2-7-3 معافیت ها………………………………………………………………………. 20

2-8 آستانه معافیت ………………………………………………………………………. 20

2-9 مقایسه مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر خرده فروشی ……………………. 23

2-10 محاسن مالیات بر ارزش افزوده ………………………………………………….. 24

2-11 معایب اجرای مالیات بر ارزش افزوده …………………………………………… 26

2-12 آثار اقتصادی حاصل از اجرای مالیات بر ارزش افزوده …………………………… 26

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-12-1 اثر درآمدی مالیات بر ارزش افزوده…………………………………………………. 27

2-12-2 اثر قیمتی مالیات بر ارزش افزوده………………………………………………… 27

2-12-3 اثر توزیعی مالیات بر ارزش افزوده………………………………………………… 27

2-13 مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف …………………………………….. 27

2-14 تحلیلی از تورم و تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر تورم …………………………….. 30

2-14-1 مفهوم تورم ………………………………………………………………………. 30

2-14-2 انواع تورم …………………………………………………………………….. 30

2-14-3 چگونگی تأثیرگذاری مالیات بر ارزش افزوده بر تورم ………………………… 31

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-15 مطالعات تجربی ……………………………………………………………………… 31

2-15-1 مطالعات داخلی …………………………………………………………………. 31

2-15-2 مطالعات خارجی ………………………………………………………………… 33

فصل سوم : ارائه الگو و روش پژوهش ……………………………………………………… 36

3-1 مقدمه …………………………………………………………………………………… 37

3-2 تصریح مدل …………………………………………………………………………….. 37

3-3 مدل سازی در قالب داده های تابلویی ……………………………………………. 40

3-3-1 مزایای بهره گیری از داده های تابلویی………………………………………………… 40

3-3-2 مدل کلی داده های تابلویی ………………………………………………………… 42

3-3-3 تخمین زننده های GMM …………………………………………………………..

3-3-3-1 روش گشتاورها ………………………………………………………………… 44

3-3-3-2 شرایط گشتاوری ……………………………………………………………… 44

3-3-3-3 روش تخمین گشتاورها …………………………………………………….. 45

3-3-4 تخمین روش تعمیم یافته گشتاورها ……………………………………………….. 45

3-3-4-1 تعریف تخمین زننده GMM……………………………………………………….

3-3-4-2 تخمین ماتریس کواریانس …………………………………………………… 47

3-3-5 مدل داده های ترکیبی پویا ……………………………………………………… 47

3-3-6 آزمون ریشه واحد و داده های تابلویی ……………………………………………… 51

3-3-7 آزمون لوین و لینچو (LLC) ……………………………………………………. 51

فصل چهارم : توصیف داده ها و برآورد الگو …………………………………………….. 53

4-1 مقدمه ………………………………………………………………………………. 54

4-2 توصیف داده ها ……………………………………………………………………… 54

4-3 آزمون ریشه واحد داده های تابلویی…………………………………………….. 66

4-4 برآورد الگو و ارائه نتایج …………………………………………………………… 67

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاد ها………………………………………………. 70

5-1 نتیجه گیری ……………………………………………………………………………. 71

5-2 پیشنهادها ………………………………………………………………………… 71

منابع ……………………………………………………………………………………. 72

فارسی …………………………………………………………………………….. 72

انگلیسی ……………………………………………………………………………. 74

پیوست ها ……………………………………………………………………………. 75

چکیده:

امروزه اکثر جوامع با معضل تورم درگیر می باشند زیرا که آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی آن به اشکال مختلف ظاهر می گردد. با در نظر داشتن اینکه در بلند مدت هیچ واحد اقتصادی از نتایج نامطلوب تورم در امان نیست، شناسایی علل تورم و راهکارهای مقابله با آن همواره از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.

در پژوهش حاضر اثر مالیات برارزش افزوده بر تورم مورد مطالعه قرار می کیرد در این راستا با بهره گیری از اطلاعات آماری بیست و سه کشور منتخب طی دوره زمانی 2006-2002 اثر مالیات بر ارزش افزوده به همراه دیگر متغیرهای توضیحی مانند ثبات سیاسی، تولید ناخالص داخلی سرانه، درجه باز بودن اقتصاد، نسبت نقدینگی به GDP و تورم دوره های قبل بر تورم مطالعه می گردد.

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید