پژوهش: پایان نامه رابطه فرهنگ سازمانی با خلاقیت دبیران تربیت بدنی شهرستان های کهگیلویه و لنده

دانلود پایان نامه

پایان­ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)

گرایش: مدیریت ورزشی

عنوان:

ارتباط فرهنگ سازمانی با خلاقیت در دبیران تربیت بدنی شهرستان­های کهگیلویه و لنده

استاد راهنما:

دکتر اما نوذری

استاد مشاور:

دکتر یونس محمد زاده

بهار 94

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….3

1-2- اظهار مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………….5

1-3- ضرروت و اهمیت پژوهش………………………………………………………………………………………………………………9

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1-4- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….12

1-4-1-اهداف علمی……………………………………………………………………………………………………………………………..12

1-4-2- اهداف ویژه………………………………………………………………………………………………………………………………12

1-4-3- اهداف پیش بینی شده…………………………………………………………………………………………………………..13

1-4-4- اهداف کاربردی……………………………………………………………………………………………………………………….13

1-5- فرضیه یا سؤال­های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………13

1-5-1- فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………………………………………..13

1-5-2- فرضیه­های فرعی……………………………………………………………………………………………………………………13

1-6- پیش فرض­ها………………………………………………………………………………………………………………………………14

1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی مفاهیم و متغیر………………………………………………………………………………14

1-7-1- تعریف مفهومی…………………………………………………………………………………………………………………………..14

1-7-1-1- فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………..14

1-7-1-2- خلاقیت ……………………………………………………………………………………………………………………………….14

1-7-1-3- دبیران تربیت بدنی  ……………………………………………………………………………………………………………15

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………17

2-2- فرهنگ سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………………19

2-3- خلاقیت………………………………………………………………………………………………………………………………………..45

2-4- مروری بر تحقیقات انجام شده……………………………………………………………………………………………………63

2-4-1- تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………………………………..63

2-4-2- تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………………………………………65

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………69

3-2- جامعه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………..69

3-3- نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………….69

3-3-1- روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………………….70

3-4- روش و ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………70

3-5- روایی و پایایی پرسش نامه………………………………………………………………………………………………………72

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده­ها……………………………………………………………………………………………………73

فصل چهارم: یافته­های پژوهش

4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………75

4-2- تجزیه و تحلیل داده­های توصیفی…………………………………………………………………………………………..75

4-3- تجزیه و تحلیل استنباطی داده­ها………………………………………………………………………………………………..80

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..96

5-2- یافته­های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..97

5-3- بحث و مطالعه………………………………………………………………………………………………………………………100

5-4- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………..102

5-5- محدویت­ها…………………………………………………………………………………………………………………………..105

منابع و مأخذ

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………107

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………111

پیوست­ها………………………………………………………………………………………………………………………………………112

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                               صفحه

جدول3-1- ابعاد پرسش نامه فرهنگ سازمانی دنیسون2000……………………………………………………………..71

جدول 3-2- آلفای کرونباخ……………………………………………………………………………………………………………………72

جدول 4-1-فراوانی و جنسیت نمونه­های پژوهش………………………………………………………………………………..76

جدول 4-2-فراوانی و سن افراد پاسخگو………………………………………………………………………………………………77

جدول 4-3- فراوانی و تحصیلات افراد پاسخگو……………………………………………………………………………………78

جدول 4-4- فراونی و رشته تحصیلی افراد پاسخگو…………………………………………………………………………….79

جدول4-5-  شناسایی وضعیت فرهنگ سازمانی در دبیران………………………………………………………………..80

جدول4-6-  شناسایی وضعیت خلاقیت در دبیران……………………………………………………………………………..86

جدول4-7-  مطالعه میزان همبستگی بین بعد مختلف مؤثر در رابطۀ فرهنگ سازمانی با خلاقیت…90

جدول4-8-  میزان تبیین تغییرات متغیر وابسته میزان خلاقت در فرهنگ سازمانی در شهرستان کهگیلویه و لنده به وسیله ابعاد مورد مطالعه………………………………………………………………………………91

 

جدول4-9- تحلیل واریانس مدل رگرسیونی بین میزان ارزیابی خلاقیت در فرهنگ سازمانی در شهرستان کهگیلویه و لنده به وسیله ابعاد مورد مطالعه……………………………………………………………………………..92

 

جدول4-10- : مطالعه ارتباط فرهنگ و خلاقیت میان زنان و مردان تربیت بدنی شهرستان کهگیلویه و لنده…………………………………………………………………………………………………………………………………………93

 

 

 

فهرست شکل­ها

عنوان                                                                                                                 صفحه

شکل 2-1- نحوه شکل گیری فرهنگ سازمانی( رابینز، 1385)………………………………………………………….26

شکل 2-2 ابعاد 7 گانه فرهنگ سازمانی اقتباس از دیدگاه شاین، 1994 (ادگارد شاین، 1990: 229-240)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………33

شکل 2-3 : دو بعد فرهنگ، باور­های روزمره و راهنما( میرسپاسی، 1384)……………………………………….38

شکل 2-4 تقاطع مهارت­های موضوع و انگیزه درونی ( فیضی، 1388)……………………………………………….58

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودار­ها

عنوان                                                                                                                صفحه

نمودار 2-1 مراحل فرایند خلاقیت (حقیقی، 1382)…………………………………………………………………………..52

نمودار 2-2 متغیرهای خلاقیت و محرک ابتکار در سازمان( حقیقی، 1382)…………………………………….53

نمودار2- 3 پرورش ایده­ها( خطیری، 1390)……………………………………………………………………………………….60

نمودار 2- 4 موانع خلاقیت (میرابی، 1383)………………………………………………………………………………………..61

نمودار 4-1- درصد افراد شرکت کننده به تفکیک جنسیت…………………………………………………………………76

 

نمودار4-2- درصد سن افراد پاسخگو…………………………………………………………………………………………………..77

نمودار4-3- درصد تحصیلات افراد پاسخگو…………………………………………………………………………………………78

نمودار4-4- درصد رشته تحصیلی افراد پاسخگو…………………………………………………………………………………79

چکیده

هدف این پژوهش، ارتباط بین فرهنگ سازمانی با خلاقیت دبیران تربیت بدنی شهرستان کهگیلویه و لنده می­باشد. جامعه آماری پژوهش به تعداد 105 نفر می­باشد که با بهره گیری از فرمول کوکران 83  به شکل نمونه گیری  تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش پژوهش حاضر همبستگی می­باشد.  جمع آوری اطلاعات از طریق پرسش نامه­های استاندارد رندسیپ (1979) جهت خلاقیت و دنیسون (2000) جهت فرهنگ سازمانی بهره گیری شده می باشد . که روایی آن­ها توسط متخصصان مدیریت تأیید شده می باشد. پایایی پرسش نامه با بهره گیری از آلفای کرونباخ به ترتیب 88/0 و 89/0 بدست آمد. برای تحلیل آماری داده­ها نیز از آزمون توصیفی فراوانی، درصد میانگین، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی، آزمون t تک نمونه­ای بهره گیری گردید. همچنین در نتایج نشان دادند که بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت دبیران تربیت بدنی دو شهرستان کهگیلویه و لنده ارتباط معنی داری هست و بین زنان و مردان این دو شهرستان  به دلیل عوامل انگیزشی مثل مسئولیت پذیری، قدرت تصمیم گیری و جذابیت شغلی برای زنان تفاوت هست. فرهنگ در هر سازمانی باعث به وجودآوردن خلاقیت و نوآوری و از طرفی خلاقیت عامل مستقلی در تعیین فرهنگ سازمانی می باشد. و فرهنگ سازمانی خلاقیت را پیش بینی می­کنند.

واژه­های کلیدی: فرهنگ سازمانی، خلاقیت، دبیران تربیت بدنی شهرستان­های کهگیلویه ولنده.

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

 

 

1-1- مقدمه

امروزه سازمان­ها جایگاه والا و برجسته ای در ساختار فرهنگی و اجتماعی جوامع پیدا کرده­اند. بسیاری از فعالیت­های اساسی و حیاتی مربوط به زندگی در سازمان­ها انجام می گیرد و زندگی بدون وجود سازمان­های گوناگون غیر مقدور می باشد. با وجود این، نیل به موفقیت و پیشرفت همه جانبه و تأمین و رفاه و آسایش به صرف وجود سازمان­ها تحقق نمی­یابد، بلکه برای این مقصود به سازمان­های کارآمد و اثر بخش نیاز می باشد ( انعامی، 1381). استیفن رابینز، سازمان را چنین تعریف کرده می باشد: سازمان پدیده­ای اجتماعی به شمار می­آید که به گونه آگاهانه متناسب شده و دارای حدود و ثغور نسبتا مشخصی بوده و برای تحقق هدف یا اهدافی، براساس یک سلسله مبانی همیشگی فعالیت می­کند (رابینز، استیفن پی، 1386).

از ارکان مهم در سازمان­ها فرهنگ سازمانی می باشد چستربرناد[1] در مورد فرهنگ سازمانی می­گوید:آن چیز که امروز بخش پنهان و پوشیده سازمان ( کوه یخ سازمان) نامیده می­گردد فرهنگ آن سازمان خوانده می­گردد و از فرهنگ به عنوان یک ضرورت، برای عملکرد موفق سازمان تصریح کرده می باشد ( مارتین و لیننکوک ، 2009). کوشش های پژوهشی «آلتون مایو[2]» و همکارانش فرهنگ را نظام­هایی که از هنجار­ها و نهاد­های اجتماعی که در میان دسته­های گوناگون پدید می­آید و بر رفتار آنان اثر می­گذارد، تعریف نمود ( زارعی متین، 1376).

فرهنگ سازمانی را نظامی از استنباط مشترک می­داند که اعضا نسبت به یک سازمان دارند همین ویژگی موجب تفکیک دو سازمان از یکدیگر می­گردد، بدین ترتیب فرهنگ سازمانی هویت اجتماعی هر سازمان را تعیین می­کند و به ساده ترین وجه می­توان فرهنگ سازمانی را ترکیبی از باور­ها، ارزش­ها و پیش فرض­هایی دانست که در سازمان هست و همه اعضای سازمان، کم و بیش بطور یکسان در معرض آن قرار می­گیرند و تا حدودی نسبت به آن توافق و هم رأی هست (صفائی قادیکلایی، اندرخورا، 1388). دنیسون[3] فرهنگ سازمانی را دارای چهار بعد می­داند: درگیری در کار، سازگاری، انطباق پذیری و رسالت. با در نظر داشتن تأثیر کلیدی مدیران و دبیران تربیت بدنی در ارائه خدمات به نسل جوان کشور، شناخت فرهنگ سازمان و ارائه راهکارای مطلوب و سازنده برای بهبود آن ضروری می باشد.

خلاقیت به عنوان یک نیاز عالیه بشری در تمام ابعاد زندگی بشر مطرح می باشد و عبارت می باشد از تحولات دامنه دار و جهشی در فکر و اندیشه بشر بطوریکه حائز یک توانایی در ترکیب عوامل قبلی یا طریق جدید را باشد شامل می­گردد و زیرا در محیط رقابتی عصر حاضر عدم در نظر داشتن مشتریان می­تواند لطمات شدیدی به سازمانهای آموزشی و تجاری وارد سازد چه بسا سازمان را به افول نزدیک کند می­توان با بهره گرفتن از خلاقیت مسیر و بهبود روز افزون سازمان و سیستم، همیشه سازمان­های بالنده و یادگیرنده داشته باشیم و از آنجایی که مدیریت کیفیت تأثیر مهمی در ارتباط با دخالت مشتریان دارد، می­توان با گرفتن خلاقیت و دادن خلاقیت با در نظر داشتن ارتباطات مشتریان خود راه حلهای جدید و شکوفا را ابداع کند ( رضائیان، 1392).

لذا در پژوهش در نظر دارد تا ارتباط فرهنگ سازمانی با خلاقیت در دبیران تربیت بدنی در شهرستان­های کهگیلویه و لنده را مطالعه نماید.

1-2- اظهار مسئله

غالبا کشورهای در حال توسعه با نوعی پایین بودن اثربخشی و کارایی سازمانی مواجه هستند و این در حالی می باشد که جهت رفع این مشکل، وجود افرادی با تعهد بالای سازمانی که دارای ارزش ها و باور­های مشترکی می باشند، لازم و ضروری می باشد. اهمیت این امر وقتی نمایان می گردد که نظام اداری و سازمانی را به منزله ابزاری برای پژوهش اهداف توسعه در ابعاد مختلف تلقی کنیم. با این تعبیر، وجود یک حس و باور­های مشترک میان مجوعه اعضای سازمان جهت انسجام بخشیدن به بخش ها و مؤلفه های مختلف الزامی می باشد. جهان در 30 سال گذشته شاهد احیای توجه پژوهشگران به ماهیت و تأثیر فرهنگ سازمانی در ارتباط با سازمان و کار مدرن بوده می باشد (هاوکینز11997). رابینز معتقد می باشد که فرهنگ سازمانی قوی، نوعی ثبات رفتاری ایجاد می­کند و می­تواند به عنوان یک ابزاری قدرتمند جایگزین قوانین و مقررات رسمی پیچیده در سازمان باشد. به بیانی دیگر فرهنگ سازمان وسیله ای می باشد که برخورد ما را با مسائل سازمان تسهیل کرده می باشد و نحوه تغییر و تفسیر ما را از رویداد­های اطراف مان شکل می­دهد. یکی از ویژگی­های عملکرد مدیریت منابع انسانی، تمرکز بر روی کارمندان به عنوان یک امتیاز با ارزش می باشد. سازمان­ها به معنای وسیله رکن اجتماع کنونی­ و مدیریت مهمترین عامل در حیات رشد و بالندگی سازمان­هاست و بی شک این وظیفه مدیران می باشد که با در نظر داشتن اهداف سازمانی طریقه حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب را هدایت کنند از طرفی تغییرات گسترده در سطح جهانی سازمان ها را برای رسیدن به هدف خود هر روز با معضلات و تغییرات متعددی مواجه ساخته می باشد .این تغییرات موجب گردید که روز به روز تحولات جدیدی در خصوص نظریه­های مدیریت سازمانی انجام می شود. به طوری که می توان اذعان نمود در طول قرن20 دو نظریه ارائه شده می باشد نکته قابل توجه در تمام نظریه­ها تأکید بر تأثیر با اهمیت مدیریت و نیروی انسانی کارآمد سازمان در جهت رسیدن به اهداف سازمانی می باشد ( اسلامی، 1386).

اهمیت مدیران و کارکنان به عنوان یکی از منابع بسیار مهم سازمان به مقصود تأسیس این نیازها مؤثر می­دانند و می افزایند که رفتار آنها می تواند در محیط کار بسیار با اهمیت تلقی گردد از این رو که محققان زیادی به تجزیه و تحلیل رفتار مدیران و کارکنان در محیط­های مختلف سازمان اعم از تولیدی و خدماتی پرداخته اند.اما با در نظر داشتن تأثیر میانجی فرهنگ با اعضای سازمان و تأثیری که بر رفتار کارکنان دارد می تواند تأثیر مهمی در پیشبرد اهداف تربیت بدنی که همانا ارائه خدمات بهینه به شهروندان می باشد اعمال نماید و افق جدیدی را در پیش روی ادارات ورزش و جوانان  روشن نماید (اسلامی وسیار،1386). با در نظر داشتن اهمیت فرهنگ در شکل دادن رفتار اعضای سازمان و همچنین تأثیر رفتارهای فرانقشی در موفقیت سازمانی، مدیران از اوایل دهه 1980 توجه خود را به چگونگی مدیریت فرهنگ سازمانی گسترده و رفتارهای فرانقشی در سازمان توجه نماید. یکی از عناصر لازم برای ایجاد یک سازمان با سلامت سازمانی به وجود آوردن یک محیط مناسب توسط مدیران، سرپرستان یا کارشناسانی می باشند که خود باعث به وجودآوردن یک فرهنگ در سازمان می شوند، که در سال­های اخیر واژه فرهنگ سازمانی و ابعاد گوناگون آن به عنوان عاملی بر رفتار اعضای سازمان اثر می گذارد، اهمیت زیادی پیدا کرده وبه گونه ای گسترده در پژوهش­های مربوط به رفتار سازمانی از آن بهره جسته شده می باشد که آن را می توان به عنوان عاملی در بهره وری و تاثیر سازمان ها انگاشت، ارزش های اصلی را بیشتر بپذیرد و تعهد بیشتری نسبت به آن داشته باشند، فرهنگ در یک سازمان به مثابه شخصیت در یک بشر می باشد. مفروضات بنیانی، اعتقادات، باور­ها، هنجار­ها و ارزش­ها به عنوان مبانی فرهنگ یک سازمان شالوده وجودی آن تشکیل داده و نقطه تمیز خوب و بد را مشخص می کند.

فرهنگ هر سازمانی به عنوان عامل اساسی مطرح شده و تأثیر بسزایی در سایر عوامل مهم سازمانی مانند ساختار، طرح، سازمان، محیط داخلی و خارجی، تکنولوژی و نیروی انسانی و از همه مهمتر بر بهروری و استراتژی سازمان دارد.و از طرفی فرهنگ بایستی­ها و نباید­ها را مشخص می کند و قالب رفتار­های سازمان را مشخص می کند سازمان دارای فرهنگ نیرومند می تواند تأثیر­های متفاوت بازی کند. فرهنگ سازمانی هویت اجتماعی سازمان می باشد که پدیده ای ملموس نبوده بلکه نیروی پنهانی می باشد که ورای امور ملموس و مشهود فعالیت کرده می باشد و به عنوان یک نیروی جمعی به فعالیت وا می دارد. همچنین فرهنگ سازمانی یک انرژی اجتماعی می باشد و شناخت آن از این جهت که تأثیر عمده ای در تاثیر سازمان دارد قابل توجه می باشد و تأثیر زیادی بر روی توجه و نهایتا رفتار­ها دارد ( طوسی، 1372). با در نظر داشتن اهمیت فرهنگ در شکل دادن رفتار اعضای سازمان و همچنین تأثیر رفتار­های فرا نقشی در موفقیت سازمانی، بعد مدیران از اوایل دهه 1980 توجه خود را به چگونگی مدیریت فرهنگ سازمانی گسترش رفتار­های فرانقشی در سازمان توجه نمودند.در نظریه استرن1 برگ ( 1989، به نقل از سلیمانی، 1381) « خلاقیت ترکیبی از قدرت ابتکار با انعطاف پذیری و حساسیت در برابر با نظریاتی که یاد گیرنده قادر می­سازدخارج از نتایج تفکر نامعقول به نتایج متفاوت و مولد بیاندیشد که حاصل آن رضایت شخصی و احتمالا ناخوشنودی دیگران خواهد بود». براون 2 طی پژوهش­هایی در سال 1989 که در زمینه­ی خلاقیت انجام داد آن را چنین تعریف می­کند: « مقدماتی ایجاد می­گردد در این وسط معجزه­ای و یا شگفتی رخ می­دهد و چیزی به اسم خلاقیت حاصل می­گردد ( گریوز3 و همکاران، 1990، ترجمه قراچی داغی، 1379).

تورنس4 (1989) در طبقه بندی گونه­های خلاقیت به سه نوع تفکر خلاق تصریح می­کندکه عبارتند از:

1- تفکر خلاق تصویری: این نوع خلاقیت معمولا خود را در قالب محصولات تجسمی و نقاشی نشان می­دهد. وی معتقد می باشد که این نوع خلاقیت می باشد، زیرا این نوع تفکر خلاق، قیود اجتماعی را در سطح گفتار و کلام وجود دارند را از این بین می­برد.

2- تفکر خلاق کلامی: مقصود این می باشد که افراد تفکر خلاق خود را در قالب واژه­ها، جملات، گفتارو مفاهیم خلاقه معرفی می­کنند. این نوع خلاقیت به گونه محسوسی از زمینه­ها و مقررات اجتماعی و فرهنگی تأثیر می­پذیرد.

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید