فرمت word : پایان نامه رابطه هوش سازمانی و استرس های شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران

دانلود پایان نامه

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی

موضوع:

ارتباط هوش سازمانی و استرس های شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران

 

استاد راهنما:

دکتر سید محمد حسین رضوی

استاد مشاور:

دکتر سید عماد حسینی

پایان نامه

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

هدف:هدف این پژوهش تعیین ارتباط هوش سازمانی و استرس های شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران می باشد.

روش شناسی:روش پژوهش توصیفی و از نظر اجرا پیمایشی و از نظر هدف کاربردی می باشد.شیوه جمع آوری داده ها میدانی و با بهره گیری از پرسشنامه محقق ساخته می باشد که بر اساس مقیاس فاصله ای لیکرت تدوین شده می باشد.پژوهش شامل 2 پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت و استرس شغلی می باشد که هردو استاندارد می باشند.از آنجا که پرسشنامه استاندارد بوده ،روایی آن مورد تایید می باشد.پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ با بهره گیری از نرم افزار SPSS16 محاسبه گردید. میزان این ضریب برای پرشنامه هوش سازمانی 0.85 و برای پرسشنامه استرس شغلی 0.80 بدست آمد.  تعداد جامعه آماری 170 نفر بودند.حجم نمونه با بهره گیری از جدول کرجسی مورگان 118 نفر انتخاب گردید.برای توصیف و تجزیه و تحلیل داده ها جمع آوری شده با بهره گیری از جدول spss از شاخص های میانگین،انحراف استاندارد،فراوانی،درصد و جدول بهره گیری شده می باشد.  در بخش آمار استنباطی ازآزمون کولموگراف اسمیرنف برای مطالعه توزیع نرمال بودن داده ها بهره گیری شده می باشد. در تجزیه تحلیل داده ها در حالت نرمال از ضریب همبستگی پیرسون بهره گیری شده می باشد.

یافته ها و نتیجه گیری:نتایج پژوهش نشان داد که بین هوش سازمانی و استرس هاس شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران ارتباط معنا داری هست. در واقع همه مؤلفه‌های هوش سازمانی (چشم انداز استراتژیک، سرنوشت مشترک، میل به تغییر، اتحاد و توافق، توسعه دانش، فشار عملکرد) به غیر از روحیه بااسترس شغلی ارتباط منفی و معنی داری داشته‌اند.

واژه های کلیدی:هوش سازمانی، استرس های شغلی، ادارات ورزش و جوانان

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                 صفحه
فصل اول: طرح پژوهش
1-1.      مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2
1-2.      اظهار مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………………………3
1-3.      ضرورت و اهمیت پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………….51-4.      چهارچوب نظری پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………6
1-5.      اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………8
1-6.      سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………..91-7.      فرضیه‌های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………..10
برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید