دانلود فایل تحقیق : پایان نامه رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی معلمان تربیت بدنی شهرستان خواف

دانلود پایان نامه

3-6) قابلیت پایایی و روایی ابزار پژوهش…………………………………………………..81

3-6-1) تعیین پایایی پرسشنامه ها……………………………………………………….81

3-6-2) تعیین روایی پرسشنامه …………………………………………………………..82

3-7)  روش های آماری مورد بهره گیری برای تجزیه و تحلیل داده ها …………………….83

3-8) روش اجرای پژوهش…………………………………………………………………83

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

4-1 ) مقدمه…………………………………………………………………………………85

4-2) آمار توصیفی……………………………………………………………………………85

4-3) آمار استنباطی……………………………………………………………………..89

فصل پنجم: نتیجه گیری و تفسیر یافته ها

5-1 مقدمه………………………………………………………………………………..105

5-2 اختصار پژوهش  …………………………………………………………………….105

5-3) بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………106

5-4) محدودیت های در اختیار محقق……………………………………………….114

5-5 ) پیشنهادات برخاسته از پژوهش…………………………………………………114

5-6 پیشنهادات برای تحقیقات آینده……………………………………………………..115

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر ارتباط هوش هیجانی و سلامت روانی معلمان تربیت بدنی بود.جامعه آماری پژوهش شامل 100 نفر از معلمان تربیت بدنی شهرستان خواف بود و  روش نمونه گیری آماری به صورت کل شمار و حجم آن برابر با حجم جامعه در نظر گرفته گردید، که 50 دبیر زن و 50 دبیر مرد را شامل می گردید. برای دستیابی به اهداف پژوهش، از پرسشنامه هوش هیجانی سیبریا شرینگ و پرسشنامه سلامت عمومی GHQ بهره گیری گردید، روایی هر دو پرسشنامه به تایید 13 نفر از متخصصین رسید و پایایی آنها در یک مطالعه مقدماتی  با 30 نفر آزمودنی ( معلمان تربیت بدنی) مورد مطالعه قرار گرفت و پایایی آنها به ترتیب 936/0و 859/0 محاسبه گردید. به مقصود تجزیه و تحلیل  اطلاعات جمع آوری شده ، از روش های آماری توصیفی و روش های آماری استنباطی مانند  کلموگروف –اسمیرنوف، t_ استودنت تک نمونه ای، رگرسیون خطی ساده، تحلیل واریانس یک راهه، آزمون تعقیبی شفه  و توسط  19 spss بهره گیری گردید. یافته های پژوهش نشان داد که میانگین هوش هیجانی دبیران تربیت بدنی در سطح مورد انتظار و سلامت عمومی پایین تر از سطح متوسط مورد انتظارمی باشد و برای تمام مقاطع تدریس براساس جنسیت بین هوش هیجانی و سلامت روانی معلمان هم بستگی مثبت و معنادار هست (p<0/01) اما  این همبستگی در مقطع ابتدایی برای معلمان زن معنادار نمی باشد(p>0/05). که برای تمام مقاطع تدریس براساس جنسیت بجز معلمان زن مقطع ابتدایی هوش هیجانی می توانند بخشی از وواریانس سلامت روان معلمان را به صورت معنادار تبین کنند و  ضرایب تاثیر  برای معلمان مرد مقطع ابتدایی (66/0)،زن مقطع راهنمایی (87/0)،مرد مقطع راهنمایی (1)،زن مقطع دبیرستان (75/0)مرد مقطع دبیرستان (98/0) می باشد و با در نظر داشتن آماره های t  نشان می دهد که  هوش هیجانی با اطمینان 99 درصد می تواند تغیرات مربوط به سلامت روان  در این مقاطع با در نظر داشتن جنسیت معلمان را پیش بینی کنند و  هم چنین شاخص F تحلیل  واریانس نشان داد که بین هوش هیجانی معلمان ارتباط معناداری وجود ندارد اما از نظر متغیر سلامت روانی، مقطع ابتدایی از دیگر مقاطع کمتر بود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

مهم ترین عامل در نیل به اهداف هر سازمان ، نیروی انسانی می باشد .در آموزش و پرورش به دلیل اهداف معنوی و تربیتی، معلمان به عنوان مهم ترین عوامل اثرگذار در تعلیم و تربیت محسوب می شوند( عسگریان،1365). سرمایه گذاری بیشتر روی نیروی انسانی آموزش و پرورش (معلمان) به معنای افزایش دانش و قدرتمند کردن زیر بنای جامعه می باشد.معلم تربیت بدنی نیز به عنوان جزئی از این نیروی انسانی در آموزش و پرورش وظایف خطیری هم زیرا ایجاد آمادگی بدنی، ایجاد صفات اخلاقی و اجتماعی پسندیده، پر کردن صحیح اوقات فراغت و آموزش شیوه درست زندگی به دانش آموزان را بر عهده دارد(وزارت آموزش و پرورش ،1374). هم چنین معلمان تربیت بدنی از طریق فعالیت های جسمانی و حفظ بهداشت و تندرستی دانش آموزان، در دست یابی به اهداف تعلیم و تربیت عمومی وظیفه ی دشواری دارند و بایستی از سطح مطلوب توانمندی های فردی و مدیریتی برخوردار باشند ( قیومی،محمد، 1382) . به نظر می رسد شغل معلمان ،به ویژه در بخش تربیت ،مانند مشاغلی می باشد که به سطح بالایی از هوش هیجانی نیاز دارد. زیرا معلمان تربیت بدنی به ارتباط ی تنگاتنگ با دانش آموزان نیاز دارند و تأثیر حیاتی در تکامل رفتار، توجه، مهارت ها و دادن اطلاعاتی که آنها برای فعالیت بدنی در طول زندگی نیاز دارند، بازی می کنند( یارمحمدی منفرد و همکاران 1389).

هوش هیجانی [1] شامل شناخت و کنترل هیجان های خود می باشد. به بیانی دیگر، هوش هیجانی شامل توانایی انجام استدلال دقیق در مورد  احساسات عاطفی، برای ارتقاء سطح تفکر می باشد (مایر [2]وهمکاران ، 2008) و به عنوان زیرمجموعه ای از هوش اجتماعی تعریف شده می باشد ؛ یعنی توانایی کنار آمدن با مردم، مهار هیجان ها در روابط با بشر ها و توانایی ترغیب یا راهنمایی دیگران. همچنین ویژگی هایی همچون توانایی برانگیختن خود، استقامت و پایداری پیش روی شکست، از دست ندادن روحیه، پس راندن افسردگی و یأس در هنگام تفکر، همدلی و صمیمیت و امید داشتن را در بر میگیرد (گلمن[3]،1995). ویژگی های هوش هیجانی همچون درک، توصیف، فهم و مدیریت احساس، موجب مقابله کارآمد افراد با استرسهای روزانه و اتفاقات مهم زندگی میشود و نتایجی همچون سلامت روانی، کیفیت مطلوب روابط، رضایت شغلی و سلامت بدنی را در پی دارد (گلادیس[4] و همکاران،2009).افراد دارای هوش هیجانی بالاتر می توانند با موفقیت بیشتری با معضلات موجود در محیط های کاری و زندگی شان مقابله کنند و از سلامت بیشتری برخوردار باشند ، (گلمن، دانیل،1990) و هم چنین هوش هیجانی تأثیر مهمی در بهبود عملکرد جسمی و روانی افراد داشته و نظم هیجانی تأثیر تعیین کننده های در روابط بین عوامل فشارزا وسلامت جسمی اعمال می کند(تسایوسیس[5] و نیکولا ،2005).

فعالیت های بدنی منظم راهی ایمن و مطمئن برای کاهش اختلالات روانی شایع در جامعه از قبیل اضطراب، تنیدگی و افسردگی می باشد که تاثیر زیادی بر سلامت روانی افراد دارد (پور رنجبر و همکاران،2006)  که در همین راستا وانگ[6] و همکاران (2004) در پژوهشی نشان داد فعالیت بدنی به هر شکلی می تواند در حفظ و تأمین سلامت روانی تأثیر داشته باشد.

در سالهای اخیر، مطالعه وضعیت سلامت و ابعاد حرفه ی معلمی در پژوهش های متعدد مورد توجه و مطالعه پژوهشگران زیادی قرار گرفته می باشد، به طوری که هر یک از این  پژوهشگران کوشش در مطالعه جایگاه و شرایط کاری معلمان به مقصود شناسایی نقاط آسیب پذیر و مرتفع کردن این معضلات برای رسیدن به آموزش وپرورش اثربخش داشته اند(کاووس[7]،2006)  به طوری که با در نظر داشتن بافت، جایگاه، منابع و عناصر فرهنگی و اجتماعی، ابعاد سلامت روان شناختی شغل معلمی و منابع استرس زا ممکن می باشد خود را به شکلی متفاوت از دیگر جوامع نشان دهد(حبیبی و همکاران ،1388).

سلامت[8] که امروزه به عنوان مفهومی مطرح می باشد که متاثر از عوامل جسمانی، روانی و اجتماعی می باشد، سابقه ای به اندازه طول عمر بشر دارد؛ چه جوامع در هر برهه ای از زمان درگیر عوامل مخل سلامت و درصدد بودند تا سطح جامعه و کیفیت زندگی را ارتقاء دهند. سازمان بهداشت جهانی، سلامت را چنین تعریف می کند: سلامت حالت بهزیستی کامل جسمانی، روانی و اجتماعی می باشد و صرفا عدم بیماری و ضعف نیست(سارافینو[9]، 2003). سلامت روانی [10] نیز احساس رضایت و بهبود روانی و تطابق اجتماعی با موازین مورد قبول هر جامعه، وهمانند سلامت جسمی ، چیزی فراتر از نبودن بیماری یا سایر معضلات می باشد. پژوهشگران عقیده دارند سلامتی و بیماری یک حالت مطلق و مستقل نیست، بلکه فرایندی می باشد که عوامل فرهنگی ، اجتماعی و روان شناختی بر آن تاثیر گذارند (برازیان و بشارت، 1388).تماس نزدیک معلم با دانش آموزان و نفوذی که بر آنها دارد ، تأثیر مهمی در سلامت فکری و روانی آنها اعمال می کند.با در نظر داشتن همسانی اهداف آموزش و پرورش و بهداشت روانی که مقصود هر دو ساختن بشر هایی سالم، مفید وخوشبخت می باشد، ضرورت چنین مطالعه هایی در آموزش و پرورش مهم تلقی می گردد . اگر وضعیت سلامت روانی معلمان شناسایی گردد و به مقصود بهبود سلامت روانی آنان برنامه ریزی گردد ، عملکرد تحصیلی دانش آموزان نیزبه تبع بهتر می گردد( فونتانا و آبوسیری،2003).

2-1- اظهار مسأله

براساس تعریف سازمان بهداشت جهانی، سلامت عمومی عبارت می باشد از رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی فرد، که بین این سه جنبه تأثیر متقابل و پویا هست. در همین ارتباط مسأله ای می باشد که امروزه پژوهشهای زیادی را به خود اختصاص داده می باشد و مطالعات انجام شده در سالهای اخیر در حوزه بهداشت روانی و سلامت عمومی، ارتباط تنگاتنگ عوامل شخصیتی و روانشناختی و سلامت را به وضوح نشان داده می باشد ( فتحی آشتیان، 1385). به طوری که پیشرفت‌های اخیر در زمینه روانشناسی سلامت، بهداشت روان و طب رفتاری تأثیر هیجان را در سلامت و بیماری انسانها مورد توجه قرار داده می باشد.(لیا [1]و همکاران،  2003). سلامت روانی[2] یکی از بنیادی‌ترین مفاهیم اجتماعی می باشد و عبارت می باشد از مجموعه عواملی که در پیشگیری از ایجاد و یا پیشرفت طریقه وخامت اختلالات شناختی، احساسی و رفتاری در بشر، تأثیر مؤثر دارند. تحقیقات  نشان دهندۀ انواع اختلالات روانی شامل اضطراب، تنیدگی و افسردگی در جامعه امروزی می باشد، به گونه‌ای که افراد زیادی از این معضلات رنج و می‌برند سالانه هزینه‌های سرسام آوری صرف درمان این اختلالات می گردد (دنیل [3] ،1997).  تأمین سلامت روانی اقشار مختلف جامعه یکی از مهم ترین مسائلی می باشد که مسئولین تعلیم و تربیت در جامعه اسلامی ما بایستی بطور جدی به آن بیندیشند و به رفع نقایص موجود بپردازند. در حال حاضر، آگاهی و دانش فزاینده مشترکی هست که فعالیت بدنی و ورزش منظم برای سلامت جسمانی بشر ها سودمند می باشد (مهری و همکاران،90). بر این اساس هیجان‌ها همیشه مورد توجه بشر بوده می باشد، زیرا در هر کوشش و در هر اقدام مهم بشری، به طریقی تأثیر دارند (لیا [4]و همکاران،  2003).همچنین تحقیقات گسترده‌ای در خصوص اختلال در هوش هیجانی و اثرات آن بر کیفیت زندگی، موفقیت شغلی و تحصیلی، مقاومت در برابر استرس، سلامتی و کیفیت روابط اجتماعی و ازدواجی صورت گرفته می باشد. این مطالعات از تأثیر هوش هیجانی بر موفقیت و شادکامی در زندگی حکایت دارند(نیلس [5]و همکاران 2009)

      همچنین تحقیقات گسترده‌ای ارتباط مثبت بین ویژگی هوش هیجانی و متغیرهای مربوط به سلامت ارتباط منفی هوش هیجانی با آسیب شناسی تأیید نموده می باشد (پتریدس[6] و همکاران 2007). ضمن این که، این صفت میانجی مهمی در پاسخ به استرسها می باشد (مایکل لاچک [7]و همکاران 2008). این در حالی می باشد که نتایج مطالعات سال‌های اخیر، حاکی از تأثیر مؤثر ورزش و فعالیت بدنی منظم در سلامت روان بشر های جامعه می باشد (فاستینگ[8]،  1992). پس امروزه نمی‌توان تأثیر کنترل هیجان‌ها و جهت‌دهی به آنها را در داشتن سلامت روانی صرف نظر کرد(نوروزی سید حسینی و همکاران ،90). مطالعه سلامت روانی جوامع، همواره با هیجان ها و عوامل مرتبط به آنها توجه‌ای ویژه می گردد، از طرف دیگر، کاربرد هیجان‌ها در تعلیم و تربیت و برنامه‌های یادگیری اجتماعی و ورزشی، اجتناب ناپذیر می باشد، زیرا در قرن حاضر علاوه بر در نظر داشتن رشد شناختی و آموزشی و مهارتی، بایستی به رشد هیجانی افراد توجه نمود و آنها را برای همکاری و مشارکت در تصمیم گیری‌های مسئولانه و مقاومت پیش روی فشار گروه همسالان آماده نمود، به گونه‌ای که تأثیر سازنده‌ای در اجتماعی که روز به روز بر دگرگونی‌های آن افزوده می گردد، به عهده گیرند (علیان،1384). هوش هیجانی در سلامت افراد اثر مهمی دارد و از استرس موجود به هنگام روبرو شدن با وضعیت های دشوار نظیر بیماری های سخت ،اضطراب و نگرانی می کاهد (رجایی و همکاران ،85) .

    تحقیقات انجام شده در دانشکده پزشکی هاروارد با عکس برداری از مغز نشان داد که همراه با تغییرات هوش هیجانی،تغییرات جسمانی در مغز شکل می‌گیرد. مهارت های هوش هیجانی، توانایی مغز برای مقابله با اضطراب را تقویت می‌کنند و این باعث می گردد که دستگاه دفاعی بدن پیش روی بیماری‌ها مقاومت بیشتری داشته باشد (برادبری و همکاران،  1384). نتایج یک فرا تحلیل، روابط مثبتی بین هو ش هیجانی و متغیرهای سلامت محور (شات [9]و همکاران، 2007) و متغیرهای عملکردی[10] (ون روی[11] و همکاران، 2006) را نشان می‌دهد. پژوهش‌ها نشان داده‌اند که فعالیت بدنی منظم راهی ایمن و مطمئن برای کاهش اختلالات روانی شایع در جامعه از قبیل اضطراب، تنیدگی و افسردگی می باشد. (پور رنجبر، 2006)

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید