پایان نامه رشته زیست شناسی درباره نقشه یابی فیزیکی مقایسه ای ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9 با استفاده از تکنیک FISH روی کروموزوم های گاو، گاومیش رودخانه ای، گوسفند و بز

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نقشه یابی فیزیکی مقایسه ای ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9 با بهره گیری از تکنیک FISH روی کروموزوم های گاو، گاومیش رودخانه ای، گوسفند و بز 

تکه ای از متن پایان نامه :

اگر چه فقط mRNA مربوط به BMPRII در  لایه تیکا دیده شده اند اما سیگنال های ضعیفی mRNA و پروتئین GDF9 را به ویژه در اووسیت های بیشتر گونه ها پیدا نمود نمود (جانگل و همکاران، 2002). پس اووسیت اولین منبع این پروتئین می باشد. در بعضی گونه ها نیز اظهار mRNA و پروتئین GDF9 در سلول های گرانولوزا گزارش شده اند. شناسایی مقادیر محدود mRNA کد کننده GDF9 در هیپوفیز یا بیضه های بعضی گونه ها نشان می دهد که این فاکتور پتانسیل تنظیم فعالیت آن بافت ها را نیز دارد (جانگل و همکاران، 2002).

FecGH علی رغم اتوزومی بودن دارای الگوی فنوتیپی شبیه به BMP15 می باشد یعنی باعث افزایش نرخ تخمک ریزی در میش های هتروزایگوس و ناباروری در میش های هموزایگوس حامل این جهش می گردد. یک کپی از این جهش باعث افزایش 4/1 در نرخ تخمک ریزی می گردد. FecGH برای اولین بار در گله گوسفندان کمبریج روی کروموزوم 5 شناسایی گردید. طولی نکشید که این جهش در نژاد بلکلیر نیز شناسایی گردید. اثر یک کپی از جهش FecGH در نژاد بلکلیر شبیه کمبریج بود (تتنس و همکاران، 2007). این جهش باعث جایگزینی یک سرین با یک فنیل آلانین در موقعیت 77 آمینو اسیدی پپتید بالغ  GDF9 می گردد (هانراهان و همکاران، 2004).

 

1-2-13-3 ژن BMP15 (FecX)

پنج سال پس از شناسایی GDF9، ژنی همولوگ با آن به نام BMP15 که GDF9B نیز نامیده می گردد شناسایی گردید (دیویس و همکاران، 1991). این ژن نیز مانند GDF9 به صورت مولکول های پیش ماده با نواحی فعال بیولوژیک در پایانه کربوکسیل پروتئین سنتز می گردد. پیش ماده پروتئینی BMP15  دارای 393 اسید آمینه می باشد. این پیش ماده دارای یک توالی راهنمای ترشحی می باشد که به همراه 125 اسید آمینه ای انتهایی، ناحیه بالغ یا ناحیه فعال فیزیولوژیک پروتئین را می سازند (جانگل و همکاران، 2004). همانند GDF9، در تخمدان ها نیز می توان mRNA و پروتئین BMP15 را به ویژه در اووسیت های بیشتر گونه  پیدا نمود نمود (جانگل و همکاران، 2002). پس اووسیت اولین منبع این پروتئین نیز می باشد. همچنین شناسایی مقادیر محدود mRNA کد کننده BMP15 در هیپوفیز یا بیضه های بعضی گونه ها نشان می دهد که این فاکتور پتانسیل تنظیم فعالیت های بافت های ذکر گردیده را نیز دارد (جانگل و همکاران، 2004). الگوی وراثتی ژن اینوردال (FecXI) در سال 1990 در میش های رامنی کشف گردید (دیویس و همکاران، 1991). بعد از آن در اواسط دهه 1990 یک ژن با الگوی وراثتی و فنوتیپی شبیه اینوردال در گوسفندان هانا (Hana) (FecXH) مشاهده گردید. با مشاهده انتقال ژن مورد نظر از یک قوچ حامل به همه دختران و نه به هیچ کدام از پسران، مشخص گردید که این ژن روی کروموزوم X قرار دارد. یک کپی از آلل  FecXI باعث 1 و 6/0 افزایش به ترتیب در نرخ تخمک ریزی و تعداد بره زایی به ازای هر میش می گردد. میش های هموزایگوتی که هر دو آلل این ژن

نقشه یابی فیزیکی مقایسه ای ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9 با بهره گیری از تکنیک FISH روی کروموزوم های گاو، گاوميش رودخانه ای، گوسفند و بز

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.