منبع تحقیق : پایان نامه سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان

دانلود پایان نامه

چالش های اشتغال یا موضوع کار و بیکاری نه فقط یکی از مهمترین مسائل اجتماعی روز در کشور به شمار می آید، بلکه  با در نظر داشتن میزان رشد جمعیت در دو دهه گذشته می توان آنرا مهم ترین چالش اجتماعی چند دهه آینده نیز به حساب آورد. هدف از این پژوهش سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان می باشد.جامعه آماری این پژوهش، بمنظور انجام مطالعات میدانی شامل کارشناسان، محققان و کارکنان از 3 شهر؛رشت ، لنگرود و بندر انزلی در حوزه مرتبط با امور بسیجیان استان گیلان می باشد.که از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای و از طریق فرمول کوکران، جامعه محدود  به تعداد 300  نفر نمونه گیری گردید. پژوهش حاضر با بهره گیری از پرسشنامه محقق ساخته و پس از اطمینان از روایی و پایایی آن صورت گرفت. آزمون های مورد بهره گیری در این پژوهش ، آزمون کلوموگروف اسمیرنف، آزمون تی می باشد.نتایج پژوهش از سوال اصلی پژوهش نشان داد سطح معنیداری به دست آمده برای آزمون تی تست متغیرهای ظرفیت های توسعه اشتغال، تمامی کمتر از 05/0 می باشد در نتیجه ظرفیت های توسعه اشتغال در نمونه تحت مطالعه در سطح مطلوبی قرار دارد. در رتبه بندی متغیرهای پژوهش نشان داده گردید که ظرفیت های محیطی دارای بالاترین رتبه می باشد.

 

کلمات کلیدیتوسعه ،اشتغال ،ظرفیت های محیطی، محتوایی، ساختاری، بسیج

فصل اول

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

کلیات پژوهش

  • مقدمه

    شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

چالش های اشتغال یا موضوع کار و بیکاری نه فقط یکی از مهمترین مسائل اجتماعی روز در کشور به شمار می آید، بلکه  با در نظر داشتن میزان رشد جمعیت در دو دهه گذشته می توان آنرا مهم ترین چالش اجتماعی چند دهه آینده نیز به حساب آورد. هم اکنون یکی از اصلی ترین دغدغه های دولت دهم توسعه امور کارآفرینی و اشتغال می باشد(صفاری و دیگران، 1389). رشد مستمر و توسعه پایدار اقتصاد نیازمند بهره برداری بهینه از منابع تولیدی می باشد. در این بین، مهم ترین و حساسترین عامل، عبارت از نیروی انسانی می باشد. نیروی انسانی نقشی دوگانه در برنامه ریزی های اقتصادی اعمال می نماید زیرا از یک سو، به عنوان عامل توسعه و از سوی دیگر، به عنوان هدف توسعه مطرح می باشد. سرمایه انسانی، به ویژه در دهه های اخیر، در نظریه های توسعه مورد توجه جدی قرار گرفته و مزیت نسبی کشورها، با در نظر داشتن سرمایه انسانی آنها مشخص می گردد(پیراسته و کریمی، 1385). امروزه بر اساس الگوهای رشد اقتصادی، مؤلّفه های به کارگیری نیروی انسانی، تقویت سرمایه انسانی و تقویت سرمایه اجتماعی، از مهمترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی یک کشور محسوب می شوند. لذا دولتهای جوامع مختلف بر آن تأکید زیادی دارند و بخش زیادی از منابع خود را در جهت تقویت آنها کار می گیرند(کاشیان و غضنفر نژاد، 1389).

موضوع اشتغال نیروی انسانی در عرصه های مختلف اجتماعی و در میان اقشار مختلف جامعه مهم می باشد. در این بین اشتغال بسیجیان به عنوان پیشروان در عرصه نهادهای مردمی و فعالان در زمینه های مختلف اجتماعی که  تأثیر مهمی در سازندگی و بهبود امور فرهنگی اجتماعی دارند، نیز در خور توجه می باشد و با در نظر داشتن گسترده بودن سازمان بسیج و نفوذ در اقشار متنوع جامعه، موضوع اشتغال و ظرفیت های توسعه اشتغال بسیجیان، اهمیت مضاعفی می یابد(طاهری ،1391،ص1).

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید