دانلود فایل پژوهش: پایان نامه شاخصه های الگوی مسکن پایدار(با تاکید بر نقش عرصه های گروهی در پایداری اجتماعی مجتمع های مسکونی) درمشهد

دانلود پایان نامه

دانشکده هنر و معماری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

عنوان

شاخصه های الگوی مسکن پایدار

(با تاکید بر تأثیر عرصه های گروهی در پایداری اجتماعی مجتمع های مسکونی) درمشهد

استاد راهنما: دکتر خسرو افضلیان

استاد مشاور:  دکتر محسن طبسی

زمستان 1391


پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

 

چکیده  I

گام اول: پروپزال   1

1-1-مقدمه  2

1-2-طرح مسئله  2

1-3- ضرورت پژوهش   4

1-4-  اهداف پژوهش   5

1-4-1-اهداف کلی   5

1-4-2-اهداف خاص     5

1-5-سوالات پژوهش   5

1-6-روش پژوهش   5

1-7-پیشینه پژوهش   6

1-8- منابع   7

گام دوم: شناخت    8

فصل دوم: مطالعات پایه  8

گفتار اول: مفاهیم پایداری   9

2-1-1- مقدمه  9

2-1-2- توسعه پایدار  10

2-1-2-1- تعریف توسعه پایدار  10

2-1-2-2- تاریخچه ی توسعه پایدار  13

2-1-2-3- دیدگاههای مرتبط با مفاهیم و تعاریف توسعه پایدار  16

2-1-3- معماری پایدار  17

2-1-3-1-مفاهیم معماری پایدار  17

2-1-3-2- دیدگا ههای مختلف درمورد معماری پایدار  18

2-1-3-2- اصول معماری پایدار  20

2-1-3-3-اهداف معماری پایدار  21

2-1-3-3-1- پایداری اقتصادی   22

2-1-3-3-2- پایداری زیست محیطی   23

2-1-3-3-3- پایداری اجتماعی   24

2-1-4-در نظر داشتن اهداف جهانی پایداری در مقیاس محله و واحد همسایگی   29

2-1-5- جمع بندی   31

2-1-7- منابع   33

گفتار دوم: سیر تحول مجتمع های مسکونی    35

2-2-1-مقدمه  35

2-2-2- پیدایش مجتمع های مسکونی   37

2-2-2-1-مجتمع های مسکونی مدرن   40

2-2-2-2-مجتمع های مسکونی پست مدرن   42

2-2-3-آپارتمان های بلند مرتبه  43

2-2-3-1-جنبه های زیست محیطی   44

2-2-3-2-جنبه های اجتماعی   45

2-2-4-مجتمع های مسکونی متعارف   50

2-2-4-1-جنبه های اجتماعی   51

2-2-5-ساختمان های چند عملکردی   52

2-2-6-مجموعه مسکونی اشتراکی   53

2-2-7-سیر تحول تاریخی مجتمع های مسکونی در ایران   56

2-2-8-جمع بندی   57

2-2-9-منابع 58

فصل سوم : مطالعات تکمیلی    60

گفتار اول: مسکن پایدار  61

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-1-1-مقدمه  61

3-1-2- مسکن   62

3-1-3- مسکن پایدار  63

3-1-3-1- اصول طراحی مسکن پایدار  65

3-1-3-1-1-پایداری زیست محیطی مسکن   66

2-1-3-1-2-پایداری اقتصادی مسکن   68

3-1-3-1-3-پایداری اجتماعی مسکن   69

3-1-4- طراحی کالبدی و معیارهای سنجش پایداری در محله مسکونی   71

3-1-4-1-عدالت اجتماعی   72

3-1-4-2-هویت مکانی   74

3-1-4-3-دلبستگی به محیط مسکونی   75

3-1-4-4-رضایت مندی از محیط مسکونی   75

3-1-4-5-امنیت    76

3-1-4-5-1-ابعاد امنیت: 78

3-1-4-6-تناسب توده-فضا 79

3-1-5-جمع بندی   81

3-1-5-1-ویژگی‌های محله پایدار اجتماعی   81

3-1-6- منابع   83

گفتار دوم: جایگاه سرمایه اجتماعی در مجتمع های مسکونی شهر مشهد   85

3-2-1-مقدمه  85

3-2-2- سرمایه اجتماعی   86

3-2-2-1- مفهوم سرمایه اجتماعی   86

3-2-2-2- سابقه تاریخی سرمایه اجتماعی   88

3-2-2-3- عناصر و مولفه های سرمایه ی اجتماعی: 90

3-2-2-3-1- اعتماد اجتماعی 90

3-2-2-3-2-انسجام و همبستگی اجتماعی 92

3-2-2-3-3-مشارکت اجتماعی   93

3-2-4-معیارهای سنجش سرمایه اجتماعی   94

3-2-5-پرسشنامه  99

3-2-6-جمع بندی   101

3-2-7-منابع   102

گفتار سوم : عرصه های گروهی و مجتمع های زیستی    105

3-3-1- مقدمه  105

3-3-2- چیستی و کیفیت عرصه های گروهی   106

3-3-3- عرصه های گروهی و شکل گیری سرمایه اجتماعی   107

3-3-3-1- عرصه های گروهی به عنوان بستر تعاملات اجتماعی   108

3-3-3-2-روابط اجتماعی و  بازتولید پایداری اجتماعی   110

3-3-4- چگونگی عرصه های گروهی  و  قابلیت گسترش روابط  اجتماعی در آنها 112

3-3-4-1- تاثیر ابعاد و شکل عرصه های گروهی برمیزان بهره گیری از آنها 115

3-3-4-1-1- سرزندگی   118

3-3-4-1-2-نفوذ پذیری   119

3-3-4-1-3-گوناگونی   119

3-3-4-1-4-انعطاف پذیری   120

3-3-4-1-5-رنگ تعلق و خوانایی   121

3-3-4-1-6-تناسبات بصری   121

3-3-4-2- مجاورت کارکردی و الگوهای تعامل اجتماعی در مناطق مسکونی   122

3-3-4-2-1-فاصله ها و معانی   123

3-3-4-2-2-  کنترل قلمرو  و  روابط  اجتماعی   124

3-3-4-3- عرصه های اجتماع پذیر و  اجتماع گریز  126

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

3-3-4-4- اهمیت خلوت و حریم در افزایش تعاملات اجتماعی   127

3-3-4-4-1-نظارت پویا بر خلوت   129

3-3-4-4-2-میزان روشنایی و طراحی   130

3-3-4-5-معیارهای برخاسته از مکان و زمان   131

3-3-4-5-1- مکان   132

3-3-4-5-2- زمان   134

3-3-5- الگوهای فعالیت و عرصه های گروهی در مجتمع های مسکونی   135

2-3-5-1-عرصه های مناسب کودکان   138

2-3-5-2-عرصه های مناسب سالمندان   140

3-3-6-جمع بندی   141

2-3-6-1- تأثیر عرصه‎های گروهی و زندگی جمعی در پایداری اجتماعی مجتمع های مسکونی   141

3-3-7-منابع 145

فصل چهارم: شناخت بستر پژوهش     147

4- شهر مشهد  148

4-1-نحوه شکل گیری و توسعه  148

4-2-معماری و شهرسازی   153

4-2-1-خانه و محله در مشهد  156

4-2-2-نظام قرارگیری بافت مسکونی و جهت گیری ابنیه: 159

4-2-3-مروری بر محلات قدیمی   162

4-3-مردم مشهد  175

4-3-1-فرهنگ و معیشت ساکنان مشهد  176

4-4-ویژگی های جغرافیای   181

4-5-منابع   184

گام سوم: تحلیل یافته ها 185

فصل پنجم: دستاوردهای پژوهش     185

5-1-مسکن پایدار  186

5-2- پایداری اجتماعی و روابط اجتماعی در محله های مشهد  186

5-2-1- عینیت یافتگی در سرمایه فرهنگی   186

5-2-2-روابط اجتماعی عینیت یافته در فضاهای جمعی   188

5-2-3- باز تولید سرمایه اجتماعی در واحد همسایگی   189

5-3-راه‎های تقویت و پایداری سرمایه اجتماعی در مشهد  191

5-3-1- برنامه‎ریزی برای توسعه پایداری اجتماعی در محله‎ها و مجتمع های مسکونی   191

5-3-2-تقویت راه هایی برای ارتباط های شخصی ( ارتباط بصری ، گفتاری و دیداری) 192

5-4-شاخصه‌های پایداری اجتماعی در محلات و مجتمع‎های سکونتی شهر مشهد  194

5-5-چگونگی عرصه های گروهی مجتمع های مسکونی در راستای افزایش سرمایه اجتماعی   196

5-6-منابع   201

گام آخر : جمع بندی و نتیجه گیری   202

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید