دانلود فرمت word : پایان نامه شاخص های آنتروپومتریک بازیکنان پست های مختلف فوتبال و هندبال و رابطه آنها با سرعت و چابکی

دانلود پایان نامه

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات گیلان

پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی(M.A)

 

عنوان

شاخص های آنتروپومتریک بازیکنان پست های مختلف فوتبال و هندبال و ارتباط آنها با سرعت و چابکی

 

استاد راهنما

دکترعلی شمسی

 

استادمشاور

دکتر بهمن میرزایی

         

پایان نامه

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

فهرست جدول ها……………………………………………………………………………………………………………………….ی

فهرست شکل ها………………………………………………………………………………………………………………………. ک

فهرست پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………………ل

چکیده فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………..1

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………..75

 

فصل اول: طرح پژوهش

 

عنوان.

1-1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….5

1-2. اظهار مساله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….7

1-3. اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………9

1-4. اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………10

1-4-1. هدف کلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………10

1-4-2. اهداف جزئی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..11

1-5.  فرضیه‏های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….11

1-6. متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………..12

1-6-1. متغیر مستقل……………………………………………………………………………………………………………………………………………12

1-6-2. متغیر وابسته……………………………………………………………………………………………………………………………………………12

1-7. محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….12

1-7-1. محدویت قابل کنترل………………………………………………………………………………………………………………………………..12

1-7-2. محدودیت های غیر قابل کنترل…………………………………………………………………………………………………………………12

1-8. تعریف واژه ها  واصطلاحات کاربردی…………………………………………………………………………………………………………..12

 

فصل دوم مبانی نظری پیشینه پژوهش

2 -1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..15

2-2. مبانی نظری پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………15

2-2-1.  آنتروپومتری…………………………………………………………………………………………………………………………………………..15

2-2-1-1. شاخص­های آنتروپومتریک……………………………………………………………………………………………………………………15

2-2-2.ورزش هندبال………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..16

2-2-2-1.الگوهای حرکتی در بازی هندبال…………………………………………………………………………………………………………….16

2-2-2-2.نیازمندی های فیزیووژیک هندبال ………………………………………………………………………………………………………….17

2-2-3.فوتبال……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..17

2-2-3-1.آنتروپومتری و فوتبال………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

2-2-4. سرعت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….17

2-2-4-1.تمرین سرعت………………………………………………………………………………………………………………………………………17

2-2-4-2.روش های افزایش سرعت دویدن…………………………………………………………………………………………………………. 18

2-2-4-3.هماهنگی عصبی عضلانی ……………………………………………………………………………………………………………………..18

2-2-4-4.مطالعات در بزرگسالان …………………………………………………………………………………………………………………………19

2-2-5. چابکی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………19

2-2-5-1.انواع چابکی…………………………………………………………………………………………………………………………………………19

2-2-5-2.یافته ها و نتایج تحقیقات مربوط به چابکی………………………………………………………………………………………………20

2-2-5-3.پیشرفت در تغییر مسیر و اجرای حرکت چابکی……………………………………………………………………………………….20

2-2-5-4.اختصار بحث ………………………………………………………………………………………………………………………………………20

2-2-5-5.سرعت و چابکی در هندبال…………………………………………………………………………………………………………………..21

2-2-5-6.چابکی در فوتبال………………………………………………………………………………………………………………………………….21

2-2-6.قدرت در هندبال………………………………………………………………………………………………………………………………………21

2-2-7..قدرت عضله در فوتبال…………………………………………………………………………………………………………………………… 21

2-3. پیشینه پژوهش­ …………………………………………………………………………………………………………………………………………..21

2-4. جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

 

فصل سوم

3-1. مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….26

3-2. جامعه آماری و نحوه گزینش آزمودنی ها……………………………………………………………………………………………………….26

3-3.روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………26

3-4.  طرح آزمایشی……………………………………………………………………………………………………………………………………………26

3-5. پروتکل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………26

3-6. ابزارهای اندازه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………. 27

3-6-1.پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27

3-6-2.ترازو……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27

3-6-3.متر نواری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………27

3-6-4. کولیس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27

3-7.روش اندازه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28

3-7-2. قد نشسته ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..28

3-7-3.طول ران ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..28

3-7-4.طول ساق پا  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….29

3-7-5.طول دو دست……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29

3-7-6.طول بازو ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….29

3-7-7.طول ساعد…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30

3-7-8.طول کف دست………………………………………………………………………………………………………………………………………30

3-7-9.طول آرنج تا نوک انگشت……………………………………………………………………………………………………………………….. 30

3-7-10.عرض شانه ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31

3-7-12.عرض مچ پا ………………………………………………………………………………………………………………………………………..31

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-7-13.عرض مچ دست………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32

3-7-14.عرض آرنج…………………………………………………………………………………………………………………………………………..32

3-7-15.دور سینه………………………………………………………………………………………………………………………………………………33

3-7-16.دور شکم……………………………………………………………………………………………………………………………………………..33

3-7-17.دور لگن…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33

3-7-18.دور مچ پا ……………………………………………………………………………………………………………………………………………33

3-7-19.دور ران……………………………………………………………………………………………………………………………………………….34

3-7-20.دور بازو………………………………………………………………………………………………………………………………………………34

3-7-21.دور ساق پا………………………………………………………………………………………………………………………………………….34

3-7-22.سرعت………………………………………………………………………………………………………………………………………………..35

3-7-23.چابکی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..35

3-8.  روش آماری و شیوه تجزیه و تحلیل…………………………………………………………………………………………………………..35

 

 

فصل چهارم

4-1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..37

4-2. تجزیه و تحلیل توصیفی داده­ها……………………………………………………………………………………………………………………..37

4-3. مطالعه توصیفی متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..38

4-4. مطالعه طبیعی بودن توزیع داده­ها………………………………………………………………………………………………………………….39

4-5. آزمون فرضیه­های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………….40

فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..40

فرضیه دوم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….47

فرضیه سوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….58

فرضیه چهارم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..59

فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..60

فرضیه ششم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..61

 

فصل پنجم

5-1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………63

5-2. اختصار پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………63

5-3. بحث و مطالعه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..64

5-3-1. مطالعه شاخص­های آنتروپومتریک بازیکنان فوتبال و هندبال در پست­های مختلف………………………………………….64

5-3-2. ارتباط بین شاخص­های آنتروپومتریک با سرعت و چابکی…………………………………………………………………………….67

5-4.نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………68

5-5. پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………………….69

5-5-1. پیشنهادات کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………………………69

5-5-2.پیشنهادهای پژوهشی………………………………………………………………………………………………………………………………..70

 

فهرست جداول

جداول                                                                                                             صفحه

فهرست جدول ها

جدول( 4-1)توصیف ویژگی­های آزمودنی­ها ………………………………………………………………………………………………………..37

جدول( 4-2) میانگین و انحراف استاندارد متغیرها در گروه هندبال و فوتبال……………………………………………………………..38

جدول 4(-3) نتایج آزمون کالموگراف اسمیرنوف در گروه هندبال و فوتبال………………………………………………………………39

جدول( 4-4) مقایسه شاخص­های آنتروپومتریک بازیکنان هندبال در پست­های مختلف ………………………………………40-44

جدول (4-5) آزمون گابریل برای مقایسه زوجی شاخص­های آنتروپومتریک بازیکنان هندبال در پست­های مختلف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 45-47

جدول( 4-6) مقایسه شاخص­های آنتروپومتریک بازیکنان فوتبال در پست­های مختلف………………………………………. 48-51

جدول( 4-7) آزمون گابریل برای مقایسه زوجی شاخص­های آنتروپومتریک بازیکنان فوتبال در پست­های مختلف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 52-57

جدول (4-8) مطالعه ارتباط بین شاخص­های آنتروپومتریک بازیکنان هندبال با متغیر سرعت ………………………………………58

جدول( 4-9) مطالعه ارتباط بین شاخص­های آنتروپومتریک بازیکنان فوتبال با متغیر سرعت………………………………………..59

جدول( 4-10) مطالعه ارتباط بین شاخص­های آنتروپومتریک بازیکنان هندبال با متغیر چابکی……………………………………..60

جدول (4-11) مطالعه ارتباط بین شاخص­های آنتروپومتریک بازیکنان فوتبال با متغیر چابکی………………………………………61

 

 

فهرست شکل ها

شکل ها

 

شکل(3-1) ترازویcmery eb 9003………………………………………………………………………………………………………………..27

شکل(3-2)مترنواری…………………………………………………………………………………………………………………………………………..27

شکل(3-3) کولیس…………………………………………………………………………………………………………………………………………….27

شکل(3-4) اندازه گیری قد ایستاده………………………………………………………………………………………………………………………28

شکل(3-5) اندازه گیری قد نشسته……………………………………………………………………………………………………………………….28

شکل(3-6) اندازه گیری طول ران………………………………………………………………………………………………………………………..29

شکل(3-7) اندازه گیری طول ساق پا……………………………………………………………………………………………………………………29

شکل(3-8) اندازه گیری طول دو دست………………………………………………………………………………………………………………..29

شکل(3-9) اندازه گیری طول بازو……………………………………………………………………………………………………………………….30

شکل(3-10) اندازه گیری طول ساعد…………………………………………………………………………………………………………………..30

شکل(3-11) اندازه گیری طول کف دست…………………………………………………………………………………………………………….30

شکل(3-12) اندازه گیری طول آرنج تا نوک انگشت………………………………………………………………………………………………31

شکل(3-13) اندازه گیری عرض شانه…………………………………………………………………………………………………………………..31

شکل(3-14) اندازه گیری عرض زانو……………………………………………………………………………………………………………………31

شکل(3-15) اندازه گیری عرض مچ پا…………………………………………………………………………………………………………………32

شکل(3-16) اندازه گیری عرض مچ دست……………………………………………………………………………………………………………32

شکل(3-17) اندازه گیری عرض آرنج………………………………………………………………………………………………………………….32

شکل(3-18) اندازه گیری دور سینه……………………………………………………………………………………………………………………..33

شکل(3-19) اندازه گیری دور شکم……………………………………………………………………………………………………………………..33

شکل(3-20)اندازه گیری دور لگن……………………………………………………………………………………………………………………….33

شکل(3-21) اندازه گیری دور مچ پا…………………………………………………………………………………………………………………….34

شکل(3-22) اندازه گیری دور ران……………………………………………………………………………………………………………………….34

شکل(3-23) اندازه گیری دور بازو………………………………………………………………………………………………………………………34

شکل(3-24) اندازه گیری دور ساق پا………………………………………………………………………………………………………………….34

شکل( 3-25) تست 20 متر………………………………………………………………………………………………………………………………..35

شکل(3-26)آزمون ایلینویز…………………………………………………………………………………………………………………………………35

 

فهرست پیوست ها

پیوست ها                                                                                                                 صفحه

پیوست شماره 1 : فرم دعوت به همکاری و رضایت نامه……………………………………………………………….76

پیوست شماره 2 : فرم اندازه گیری فاکتور های آنتروپومتریکی،سرعت و چابکی……………………………….77

 

 

 

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش تعیین شاخص های آنتروپومتریک بازیکنان پست های مختلف فوتبال و هندبال و ارتباط آنها با سرعت و چابکی می باشد. 22 مورد شاخص آنتروپومتریک در 58 بازیکن (در هندبال میانگین سن 07/22، قد 61/182، وزن 92/82، وانحراف استاندارد سن 24/2، قد 48/5، وزن 42/5. و درفوتبال میانگین سن 33/25، قد 67/182، وزن 60/76، وانحراف استاندارد سن 47/3، قد 73/4، وزن 34/6. )  شاغل در لیگ استان گیلان در رشته­های ورزشی فوتبال و هندبال اندازه گیری گردید. میزان چابکی و سرعت آزمودنی­ها در قالب دو آزمون چابکی ایلینویز و 20 متر سرعت در هر دو گروه هندبال و فوتبال اندازه­گیری گردید. برای مطالعه طبیعی بودن توزیع داده­ها در هر یک از اندازه­گیری­های انجام شده از آزمون کالموگراف- اسمیرنوف بهره گیری گردید. برای مقایسه شاخص­های آنتروپومتریک بین پست­های مختلف از آزمون تجزیه و تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی گابریل و برای مطالعه ارتباط شاخص­های آنتروپومتریک با سرعت و چابکی از ضریب همبستگی پیرسون بهره گیری گردید. کلیه آزمون­های آماری توسط نرم افزار SPSS نسخه 18 در سطح معنی­داری(05/0 p <) انجام گردید.

نتایج آزمون گابریل با مقایسه زوجی شاخص­های عرض زانو و عرض مچ پا بازیکنان هندبال در پست­های مختلف نشان داد که شاخص عرض زانو در دروازه­بانان نسبت به بازیکنان خط زن به گونه معنی­داری بیشتر بود. همچنین شاخص عرض مچ پا نیز در دروازه بانان نسبت به بازیکنان گوش به گونه معنی­دار بیشتربود. همچنین مقایسه زوجی شاخص­های وزن و طول دو دست بازیکنان فوتبال در پست­های مختلف نشان داد که شاخص وزن در مدافعین و هافبک­ها به گونه معنی­داری از مهاجمین بیشتر بود.  طول دو دست در دروازه­بانان به گونه معنی­داری از مهاجمین بیشتر بود. شاخص­های قد و قد نشسته بازیکنان فوتبال در پست­های مختلف نشان داد که شاخص قد در دروازه­بان­ها و هافبک­ها به گونه معنی­داری از مهاجمین بیشتر بود. همچنین شاخص قد نشسته نیز در مدافعین به گونه معنی­داری از مهاجمین بیشتر بود.

نتایج نشان داد که از بین شاخص­های آنتروپومتریک هندبالیست­ها، وزن، قد نشسته، عرض آرنج و دور مچ پا با میزان سرعت و طول ساق پا، طول ساعد، آرنج تا نوک انگشت، دور سینه، و دور ران با میزان چابکی ارتباط منفی، معنی­دار و دور بازو با میزان چابکی ارتباط مثبت و معنی­داری داشتند (05/0  P<). از بین شاخص­های آنتروپومتریک فوتبالیست­ها، قد، قد نشسته، طول ران، طول دو دست، آرنج تا نوک انگشت، عرض زانو، عرض مچ پا، و دور شکم با میزان سرعت، طول دو دست، طول بازو، دور لگن، و دور شکم با میزان چابکی ارتباط منفی و معنی­داری داشتند (05/0  P<). با در نظر داشتن مطالعات وبررسی های که انجام گردید به این نتیجه رسیدیم که در پست های مختلف فوتبال، دروازه بان ها و مدافع ها نسبت به هافبک ها، وهافبک ها نیز نسبت به مهاجم ها از جثه بزرگ تری برخوردار باشند. ودرپست های مختلف هندبال هم دروازه بان ها و بغل زن ها نسبت به خط زن ها، وخط زن ها  نسبت به گوش زن ها جثه بزرگ تری برخوردار باشند.

 

واژه های کلیدی: فوتبال، هندبال، آنتروپومتری، سرعت، چابکی.

 

 

 

1-1. مقدمه

در حال حاضر در تمام رشته های ورزشی از علوم مذکور و نیز تکنولوژی های مختلف در جهت  هر  چه  بهتر  اجرا  کردن  حرکات  و  مهارت های ورزشی و پیاده کردن تاکتیک های  مختلف تیمی جهت کسب موفقیت بهره گیری می گردد . مانند رشته هایی که توانسته می باشد از ابعاد مختلف علوم بهره کافی  ببرد رشته ورزشی فوتبال[1] می باشد.فوتبال، پرطرفدارترین ورزش دنیا می باشد که توسط  بسیاری از مردان، زنان، کودکان و بزرگسالان در سطوح مختلف رقابتی انجام می گیرد که تعداد شرکت کنندگان در 208 کشور برای رسیدن به سطح حرفه ای 200 هزار نفر و در سطح آماتور 200 میلیون نفر تخمین زده شده(28). بیشتر بازیکنان طی مسابقه فوتبال (90 دقیقه)،به گونه معمول مسافتی بین 12-10 کیلومتر در شدت نزدیک به آستانه بی هوازی (90-80 درصد حداکثر ضربان قلب یا 80-70 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی) می دوند(19،33). بر همین اساس، تخمین زده شده می باشد سوخت و ساز هوازی،90 درصد از هزینه انرژی یک بازیکن را طی مسابقه فوتبال تامین می کند(33،19). در میان این فعا لیت با زیکن به  بسیاری از حرکات انفجاری از قبیل پرش ها، شوت زدن ها، تکل ها، چرخش ها، استارت ها، تغییر جایگاه و از همه مهم ترفعالیت هایی که بازیکن به گونه مستقیم درگیر بازی با توپ و رقابت بر ای تصاحب آن می باشد، نیاز دارد(38). با در نظر داشتن ماهیت فوتبال ابعاد بزرگ بدن می تواند به اجرای حرکات سریع، قدرتمند بپردازد(60). همچنین متغیرهای مهم برای اندازه گیری عملکرد در فوتبال شرایط فیزیکی، مهارت های فنی وتکنیکی می باشد(50) .فوتبال با داشتن بیش از 200 عضو در فدراسیون بین المللی فوتبال[2]  یکی از رایج ترین ورزش ها در جهان به شمار می رود. تعداد زیاد تماشاگران و علاقمندان به این رشته ورزشی نمایانگر این مطلب می باشد و این همه بخاطر جذابیت و زیبایی خاص فوتبال می باشد که توانسته می باشد به عنوان یک ورزش کامل و پر تحرک در جهان مطرح گردد(45). حضور بیش از اندازه تماشاگران در دیدارهای داخلی، ملی، قاره ای و جهانی در ورزشگاه ها و ایجاد سیستم های ماهواره ای و برخورداری از بینندگان چند صد میلیونی پخش تلویزیونی، فوتبال را به عنوان مردمی ترین ورزش جهان معرفی کرده می باشد(10). هندبال[3] که یک ورزشی پرتحرک و در ردیف ورزش های خشن معرفی شده در مدت یک ساعت و یا حتی بیشتر بازی می گردد، و از مجموعه  مهارت ها و حرکات مثل دویدن- راه رفتن- پریدن – توقف کردن – عقب و جلو رفتن – پرتاب کردن و برخوردهای فیزیکی در دفاع و حمله…تشکیل شده می باشد . از مطالعه تحقیقات داخلی و خارجی چنین نتیجه گیری می گردد که بین ویژگی های پیکر سنجی و آمادگی های عمومی ورزشکاران هندبال ارتباطی قوی هست. بطوریکه اکثراً اندازه قد، ابعادبدنی، جثه قوی، بلندی طول اندام بالائی، اندازه وجب دست پرتاب را جزء فاکتورهای اصلی و عمومی بازیکنان می دانند. علاوه بر ویژگی های عمومی فوق خصوصیات بازیکنان در هر پست مختلف بازی هندبال با یکدیگر متفاوت می باشد که در انتخاب افراد بایستی ملاک قرار گیرد(5).

امروزه در سطوح بالای ورزشی، استعداد یابی از جایگاه بسیار بالایی برخوردار می باشد ومتخصصین وکارشناسان زبده حیطه علوم ورزشی فاکتورهای مختلفی را در سوق دادن یک شخص بسوی ورزش خاصی در نظر می گیرند. یکی از مهمترین شاخص های استعداد یابی اندازه های بدنی وارتباط آن با فاکتورهای مهم مورد نیاز یک رشته ورزشی می باشد. بنابر این کشف و شناسایی استعداد در ورزش های تیمی مشکل تر از ورزش های انفرادی نظیر دو و میدانی، دوچرخه سواری و قایقرانی می باشد، چراکه تعیین عوامل پیش بینی کننده عملکرد در این رشته های ورزشی آسان تر می باشد و در گذشته توسط متخصصین مشخص شده اند(48).

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید