فایل تحقیق : پایان نامه شناسایی وتبیین رابطه بین هوش هیجانی با عملکرد شغلی کارکنان

دانلود پایان نامه

با در نظر داشتن دگرگونی‌های سریع و پرشتاب دانش بشری، همه چیز به شدت در حال تغییر و تحول می باشد. سازمان‌ها به عنوان یک سیستم باز با محیط خود در تعامل قرار دارند و برای تداوم حیات خود نیازمند پاسخگویی به تغییرات محیطی هستند. از آنجا که منابع انسانی مهم‌ترین عامل و محور سازمان‌ها به شمار می رود، تجهیز و آماده سازی منابع انسانی و همچنین در نظر گرفتن هوش هیجانی مربوط به آنان برای توسعه عملکرد کارکنان از اهمیت ویژه برخوردار می باشد. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تبیین ارتباط بین هوش هیجانی با عملکرد شغلی کارکنان(مطالعه موردی: راه آهن جمهوری اسلامی ایران- شهرتهران) می باشد. نمونه آماری این پژوهش 300 نفر از کارکنان این سازمان انتخاب شده اند. ابزار مورد بهره گیری در این پژوهش پرسشنامه می باشد که ساخته محقق می باشد که در قالب پرسشنامه (به مقصود سنجش هوش هیجانی و عملکرد کارکنان) توزیع گردید. در این پژوهش به مقصود مطالعه ارتباط بین متغیرهای پژوهش از آزمون همبستگی و رگرسیون بهره گیری شده می باشد. نتایج پژوهش نشان داد که روابط بین مولفه های متغیر هوش هیجانی با عملکرد کارکنان بصورت معناداری هست.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

واژگان کلیدی :

ارزیابی عملکرد کارکنان، هوش هیجانی

فصل اول

کلیات پژوهش

1-1-  مقدمه :

با در نظر داشتن دگرگونیهای سریع و پرشتاب دانش و معلومات بشری، همه چیز به شدت در حال تغییر و تحول می باشد. سازمانها به عنوان یک سیستم بازبا محیط خود در تعامل قرار دارند و برای تداوم حیات خود نیازمند پاسخگویی به تغییرات محیطی هستند(امیران، 1386،12). از آنجا که منابع انسانی مهمترین عامل و محور سازمانها به شمار می رود، تجهیز و آماده سازی منابع انسانی و همچنین در نظر گرفتن فناوری های مربوط به  آنان برای مواجه شدن با تغییرات از اهمیتویژه برخوردار می باشد و کلیه سازمانها با هر نوع ماموریتی بایستی بیشترین سرمایه، وقت وبرنامه را به پرورش انسانها در ابعاد مختلف اختصاص دهند.بشر واقعی خلیفه الهی بر روی زمین و مسجود ملائکه می باشد. تأثیر نیروی انسانی در پیشبرد امور یک جامعه، دارای آن چنان اهمیتی می باشد که مؤثرین رکن تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شمار می رود. پیشرفتهای اقتصادی و اجتماعی نیز تجهیز نیروی انسانی متعهد، متخصص و ماهر و افزایش مهارتهای مداوم او را اجتناب ناپذیر می سازد. زیرا امروزه هر بشر به تنهایی نمی تواند کلیه نیازهای خود را تأمین کند، به یاری دیگر انسانها اهدافی را تحقق می بخشد که خود نیز از نتایج آنها بهره مند می گردد و سازمانها به خاطر رفع این احتیاجات روز افزون انسانها ایجاد و ابداع شده می باشد(علیرضایی، دانشیان، 1380، 20).

ظهور مکتب منابع انسانی التون مایو در مطالعات هاثورن الکتریک آموخت که بشر مهم ترین منبع سازمان می باشد و مدیریت آن لاجرم و اهمیت آن انکار ناپذیر می باشد(صائبی،1391،6). سازمان یا «نظام واسطه تبدیل» وسیله ای می باشد برای ترکیب منابع انسانی و مادی جهت تولید و توزیع کالا و خدمات به مقصود بهبود زندگی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

بشر(1) پس در تشکیل هر سازمان عوامل و عناصر مختلفی وجود دارند که در یک محل در جهت حصول هدف مشترکی گرد هم جمع و فراهم شده اند این عوامل و منابع عبارتند از: کارکنان یا نیروی انسانی سازمان (متشکل از مدیریت و نیروی کار)، مواد اولیه، تجهیزات و فناوری های مختلف از قبیل فناوری اطلاعات، فنون و روشها، قوانین و مقررات.

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید