دانلود فایل پژوهش: پایان نامه شناسایی وتحلیل محورهای گردشگری جاذب تاریخی فرهنگی و طبیعی

دانلود پایان نامه

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش برنامه ریزی منطقه ای

عنوان:

شناسایی وتحلیل محورهای گردشگری جاذب تاریخی فرهنگی و طبیعی باکاربرد روش تحلیل شبکه ای  (نمونه موردی شهرستان کاشان)

استاد راهنما:

دکتررضا احمدیان

استاد مشاور:

 دکترحسین کلانتری خلیل آباد

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان…………………………………………………………………………………………………………………………صفحه

مقدمه………………………………. ………………………………………………………………………………………1

فصل اول :کلیات پژوهش

1-1 اظهار مساله ی پژوهش…………………………………………………………………………………………..2    

      1-2 اهمیت مسئله پژوهش…………………………………………………………………………………………….3            

     1-3  اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………4

1-4  سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………5

1-5  تعریف اصطلاحات و تعاریف عملیاتی متغیرها……………………………………………………………………..6

1-6 ساختار پایان نامه…………………………………………………………………………………………..7

فصل دوم: مفاهیم و دیدگاههای نظری مرتبط

2-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………9

2-2 تعاریف و مفاهیم گردشگری…………………………………………………………………………………………10

2-2-1 اقسام گردشگری…………………………………………………………………………………………………….11

2-2-2 گونه های گردشگری……………………………………………………………………………………………….12

2-3 مطالعه نظریه ها و متون مربوط به موضوع گردشگری……………………………………………………….13

2-3-1 گردشگری در طبیعت(طبیعت گردی)…………………………………………………………………………13

2-3-2 گردشگری و محیط…………………………………………………………………………………………………13

2-3-3 توانهای محیط طبیعی………………………………………………………………………………………………….14

2-3-4 منابع و جاذبه های گردشگری……………………………………………………………………………………….16

2-3-4-1 جاذبه……………………………………………………………………………………………………………………17

2-3-4-2 طبقه بندی جاذبه ها از نظر گارتنر……………………………………………………………………………..18

2-3-4-3 جاذبه های طبیعی……………………………………………………………………………………………………19

2-3-4-4 نفوذ(حیطه عملکرد جاذبه)……………………………………………………………………………………….19

2-3-5 نظریه های گردشگری………………………………………………………………………………………………….20

2-3-5-1 بعد اقتصادی صنعت گردشگری…………………………………………………………………………………21

2-3-5-2 بعد محیطی صنعت گردشگری…………………………………………………………………………………..25

2-3-5-3 بعد فرهنگی- اجتماعی گردشگری……………………………………………………………………………..27

2-3-5-4 بعد سیاسی گردشگری(تأثیر دولت در گردشگری)………………………………………………………..31

2-3-5-5  دیدگاهها در مورد ورود گردشگران به کشور………………………………………………………………33

2-4 مطالعه پیشینه ی پژوهش………………………………………………………………………………………………..34

2-4-1 سابقه ی تشکیلات گردشگری در ایران…………………………………………………………………………..34

2-4-2 آمایش سرزمین…………………………………………………………………………………………………………..36

 2-4-3 طرح جامع توسعه گردشگری ایران 1352………………………………………………………………………37

2-4-4 برنامه ملی گردشگری ایران…………………………………………………………………………………………..37

 2-4-5 مطالعه پژوهشهای انجام شده در ارتباط با موضوع پژوهش……………………………………………….38

2-4-6  مطالعه پژوهشهای مشابه موضوع مورد پژوهش………………………………………………………………40

2-4-7 نقد و مطالعه پژوهشهای انجام شده (استنتاج کلی در ارتباط با مساله پژوهش)……………………..41

2-5 اهمیت شناسایی محورهای جاذب در توسعه ی گردشگری…………………………………………………….44

2-6 مدلهای مورد بهره گیری در شناسایی و تحلیل محورهای گردشگری جاذب…………………………………..45

2-6-1 نظریه وابستگی……………………………………………………………………………………………………………46

2-6-2 نظریه قطب رشد…………………………………………………………………………………………………………47

2-6-3 نظریه مرکز پیرامون……………………………………………………………………………………………………..47

2-6-4 نظریه مراکز رشد………………………………………………………………………………………………………..48

2-6-5 نظریه کارکردهای شهری در توسعه روستایی…………………………………………………………………..49

 2-6-6 نظریه اگروپلیتن…………………………………………………………………………………………………………50

2-6-7 راهبرد توسعه یکپارچه‌ای منطقه‌ای…………………………………………………………………………………52

2-6-8 راهبرد شبکه منطقه‌ای…………………………………………………………………………………………………..52                                         

2-7 نظریه ها و مدلهای متداول در محیط GIS و تحلیل شبکه……………………………………………………..54

2-7-1 مدل سطح جاذبه………………………………………………………………………………………………..54

2-7-2 مدل دایره ای یا شعاعی……………………………………………………………………………………..55 

2-7-3 تکنیک های آنالوگ…………………………………………………………………………………………55

2-7-4 تکنیک های رگرسیون……………………………………………………………………………..56

2-7-5 مدل اثر متقابل فضایی(Spatial Interaction)…………………………………………………………….56

2-7-6 محدوده های سطوح بازاری و یا خدماتی………………………………………………………………………..57

2-7-7 تجزیه وتحلیل سطوح تجاری و خدماتی با بهره گیری از تابع نزدیکی و یا با فرینگ…………..58

2-7-8 تجزیه و تحلیل منطقه تجاری و خدماتی با بهره گیری از چند ضلعی های تیسن…………………59

2-7-9 تجزیه و تحلیل سطوح تجاری و خدماتی با بهره گیری از عملیات همسایگی…………………….60

2-7-10 عملیات همپوش لایه ها……………………………………………………………………………………..60

2-7-11 نقشه فشار………………………………………………………………………………………………………..60

2-7-12 قابلیت دسترسی………………………………………………………………………………………………..61

2-7-13  مدلهای تخصیص – مکان یابی…………………………………………………………………………..61               

   2-7-14 مدلسازی هندسی شبکه………………………………………………………………………………………65

2-8 نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………..65

فصل سوم : چارچوب روش پژوهش

3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….71

3-2 تشریح مدلهای مفهومی مورد بهره گیری و نحوه عملیاتی کردن آنها در پژوهش……………………….72

3-2-1 مدل سطح جاذبه…………………………………………………………………………………………………72

3-2-2 تجزیه و تحلیل سطوح تجاری و خدماتی با بهره گیری از عملیات همسایگی…………………….75

3-2-3 قابلیت دسترسی………………………………………………………………………………………………….77

3-2-4 مدل اثر متقابل فضایی :(Spatial Interaction)………………………………………………….82

3-2-5 عملیات همپوشی لایه ها………………………………………………………………………………………85

  3-2-6 مدلسازی هندسی شبکه………………………………………………………………………………………..86

3-3 چارچوب پژوهش…………………………………………………………………………………………………..89

3-3-1 فضا چیست؟………………………………………………………………………………………………………90

3-3-2 شبکه چیست؟…………………………………………………………………………………………………….91

3-3-3  توپولوژی و ساختار آن در محیط شبکه………………………………………………………………….91

3-3-4  مدل شبکه…………………………………………………………………………………………………………92

3-3-5 عناصر شبکه……………………………………………………………………………………………………….93 

3-3-6  مراکز و مشخصات آنها……………………………………………………………………………………….95

3-3-7 جریان شبکه……………………………………………………………………………………………………….95

3-3-8 منابع و نقاط جذب …………………………………………………………………………………………….96

3-3-9 جریان نامشخص…………………………………………………………………………………………………96

3-3-10 جریان منقطع…………………………………………………………………………………………………….97  

 3-4 رویکرد،نوع و روش پژوهش…………………………………………………………………………………….98

3-5 تعریف جامعه و نمونه ی آماری………………………………………………………………………………..99

3-6 ابزارهای اندازه گیری (روشهای گردآوری داده ها)……………………………………………………..100

3-7 تعیین روش های برداشت داده ـ نقشه………………………………………………………………………101

3-8 طرح پژوهش ـ روش (های) تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………103

3-9 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………..107

فصل چهار : یافته های پژوهش شناخت و تحلیل (نمونه موردی)

4-1  مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….107

4-2 تعیین شاخص های گردشگری شهرستان کاشان……………………………………………………………..109 

4-3 توصیف وضعیت(با بهره گیری از جدول ها، نمودارها، نقشه ها و ارائه مشخصه های آماری)…………111

4-3-1 جایگاه جغرافیایی شهرستان کاشان……………………………………………………………………………..111

4-3-2 تاسیسات زیرساختی(آب، برق و راه)……………………………………………………………………………114

4 -3-3 خدمات رفاهی………………………………………………………………………………………………………..115    

 4-3-4 خدمات اقامتی…………………………………………………………………………………………………………116

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

  4-3-5 تقسیمات سیاسی شهرستان کاشان………………………………………………………………………………..116

4-3-6  معرفی ویژگی های اقلیمی چهار بخش شهرستان کاشان…………………………………………………..118

4-3-7 جایگاه تاریخی فرهنگی شهرستان کاشان……………………………………………………………………..119  

  4-3-8 جایگاه ارتباطی شهرستان کاشان…………………………………………………………………………………121

4-3-9 شبکه ی ارتباطات سلسله مراتبی شهرستان کاشان…………………………………………………………..123

4-4  تحلیل داده ها (انجام آزمونهای آماری یا تحلیلهای نقشه ای در ارتباط با هر پرسش، هدف یا فرضیه) براساس مدل مفهومی ـ عملیاتی ارائه گردید در فصل متدولوژی……………………………………………………..130

4-4-1 تعیین مکان های گردشگری و تاسیسات اقامتی شهرستان کاشان مبتنی بر جاذبه های تفریحی تاریخی-فرهنگی، طبیعی، مذهبی…………………………………………………………………………………………….130

4-4-2 تحلیل های مکانی-فعالیتی براساس نقشه های توصیفی وضعیت گردشگری (بر اساس سه عارضه نقطه، خط و پلیگون)…………………………………………………………………………………………………………….133

4-4-3 تحلیل های مکانی براساس مدل سطح جاذبه………………………………………………………………… 141

4-4-4 تحلیل با بهره گیری از عملیات همسایگی………………………………………………………………………… 144

4-4-5 مدلسازی و تحلیل قابلیت دسترسی………………………………………………………………………………145

4-4-6 مدل اثر متقابل فضایی(Spatial Interaction) و عملیات همپوشی لایه ها……………………………….146

4-4-7 مدلسازی هندسی شبکه………………………………………………………………………………………………147

4-5  سایر یافته های پژوهش (نتایج فرعی پژوهش)………………………………………………………………….14                                                                                               

فصل پنج : نتایج پژوهش و ارائه پیشنهادهای کاربردی

5-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..151    

  5-2  اظهار مسئله (براساس چارچوب فصل اول)………………………………………………………………………..152

5-3  توصیف روشهای بکار گرفته شده و اظهار نتایج حاصل………………………………………………………..153

5-3-1  نتایج نهایی حاصل از تحلیل های مکانی-فعالیتی براساس نقشه های توصیفی وضعیت گردشگری (بر اساس سه عارضه نقطه، خط و پلیگون)……153

5-3-2  نتایج حاصل ازتحلیل با بهره گیری از عملیات همسایگی…………………………………………………….154

5-3-3 نتایج حاصل ازتحلیل قابلیت دسترسی………………………………………………………………………….161

5-3-4 نتایج حاصل از مدل سطح جاذبه…………………………………………………………………………………171  

5-3-5 نتایج حاصل از مدل اثر متقابل فضایی………………………………………………………………………….172

5-3-6 نتایج حاصل از مدلسازی هندسی شبکه…………………………………………………………………………182

5-4 بهره گیری از یافته های پیشین و ترکیب آن با نتایج پژوهش……………………………………………………..187

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

5-5  پیشنهادها و کاربرد نتایج پژوهش (ارائه طرح پیشنهادی در صورت لزوم)……………………………..187

5-6 نتیجه گیری( اختصار ای از مساله، روشها و یافته های پژوهش به عنوان جمع بندی)…………………191

پیوست ها و ضمائم

پیوست الف: پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………….193

الف-1 پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………….193

الف-2 پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………….198

ب پیوست الگوریتم های محاسبه ی مرکز جاذبه هر بخش از شهرستان کاشان……………………………….200

ج پیوست محاسبات لازم به مقصود اجرای تحلیل با بهره گیری از عملیات همسایگی ، همراه با ترسیم الگوریتم طریقه کار………………………………………………………………………………………………………………..203

ج-1 محاسبات لازم به مقصود ترسیم دوایرهمسایگی با شعاع و مختصات دقیق، همراه با ترسیم الگوریتم طریقه کار…………………………………………………………………………………………………………………………….203

ج-2 الگوریتم مراحل کلی روش تحلیل عملیات همسایگی…………………………………………………………205

ج-3 الگوریتم مراحل کلی تعیین فواصل دسترسی از مرکز هر بخش به هر کدام از گردشگاهها………..206

د پیوست الگوریتم ترسیم مراحل کلی روش تحلیل قابلیت دسترسی…………………………………………….207

ه پیوست مراحل کلی مدلسازی هندسی شبکه…………………………………………………………………………..208

و پیوست مراحل کلی عملیات Georeferencing………………………………………………………………….212

ز پیوست جداول محاسبات مرکز جاذبه…………………………………………………………………………………..216

ح پیوست جداول محاسبات قابلیت دسترسی……………………………………………………………………………221

ط پیوست طبقه بندی و توزیع جغرافیایی گردشگاه ها………………………………………………………………..227

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید