دانلود: پایان نامه شناسایی و ارزیابی مهارتهای اشتغال زای زنان شاغل در صنعت (مطالعه موردی مجتمع فولاد مبارکه

دانلود پایان نامه

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

گرایش برنامه ریزی آموزشی

موضوع:

شناسایی و ارزیابی مهارتهای اشتغال زای زنان شاغل در صنعت (مطالعه موردی مجتمع فولاد مبارکه اصفهان)

استاد راهنما:

دکتر ابراهیم صالحی عمران

 

پایان نامه

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

مقدمه و اظهار مساله ……………………………………………………………………………………………………………………….2

اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………6

سوالات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………….7

تعریف واژه‌ها و اصطلاحات ………………………………………………………………………………………………………….8

فصل دوم: ادبیات پژوهش

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………11

مفهوم شایستگی …………………………………………………………………………………………………………………………12

2-1- نظریه فرافوردیسم ……………………………………………………………………………………………………………..15

2- 1- 1- فوردیسم …………………………………………………………………………………………………………………..15

2- 1- 2- فرافوردیسم ……………………………………………………………………………………………………………….17

2- 1- 3- شایستگی های بازار کار در نظریه فرافوردیسم ………………………………………………………………….18

2- 1- 4- ملاحظات و جمع بندی نظریه فرافوردیسم ……………………………………………………………………….19

2- 2- نظریه سرمایه اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………21

2- 2- 1- مؤلفه ها و ابعاد نظریه سرمایه اجتماعی ……………………………………………………………………………23

2- 2- 2- جایگاه نظریه سرمایه اجتماعی در مباحث اقتصادی و مدیریت سازمانی …………………………………24

2- 2- 3- مطالعه و نقدی بر نظریه سرمایه اجتماعی …………………………………………………………………………26

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2- 3- اقتصاد دانش محور …………………………………………………………………………………………………………..29

2- 3- 1- اقتصاد دانش محور چیست …………………………………………………………………………………………..29

2- 3- 2- مشخصه بازار کار و اشتغال در اقتصاد دانش محور ……………………………………………………………32

2- 3- 3- شایستگی های نیروی انسانی در اقتصاد دانش محور ………………………………………………………….34

2- 3- 4- بحث و مطالعه نظریه اقتصاد دانش محور ………………………………………………………………………..35

2- 4- نظریه جهانی شدن ……………………………………………………………………………………………………………39

2- 4- 1- بازار کار و شایستگی های نیروی کار ……………………………………………………………………………..43

2- 4- 2- نقدی بر شایستگی های مورد نیاز بازار کار در نظریه جهانی شدن ………………………………………..47

2- 5- پیشینه پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………..51

2- 5- 1- تحقیقات خارجی ……………………………………………………………………………………………………….51

2- 5- 2- تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………………………………..68

2- 6- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………..74

فصل سوم: روش پژوهش

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………83

3- 1- طرح پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………….83

3- 2- جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه گیری پژوهش ………………………………………………………..83

3- 3- روش های جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………84

3-3-1- پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………………….84

3-3-2- مصاحبه ………………………………………………………………………………………………………………………87

3-3-3- اسناد مدارک ………………………………………………………………………………………………………………88

3- 4- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات …………………………………………………………………………………………..88

فصل چهارم: تحلیل داده ها

4- 1- تجزیه و تحلیل داده های مصاحبه ……………………………………………………………………………………….92

4-1-1- مطالعه شایستگی های زنان شاغل در شرکت فولاد مبارکه اصفهان از دیدگاه مدیران با در نظر داشتن دو متغیر سابقه کار و تحصیلات چگونه می تواند باشد؟ …………………………………………………………………………92

4-1-2- دیدگاه مدیران شرکت فولاد مبارکه اصفهان در ارتباط با شایستگی های اساسی زنان و مردان چگونه می باشد؟ ………………………………………………………………………………………………………………………………………95

4- 2- تحلیل داده های پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………104

4- 3- آیا بین نظرات مدیران شرکت فولاد مبارکه اصفهان در مورد شایستگی ها با اسناد موجود اختلافی هست؟…………………………………………………………………………………………………………………………………….113

4- 4- آیا میان برنامه های آموزشی موجود در شرکت فولاد مبارکه اصفهان با مدلهای شایستگی زنان و مردان تطابقی هست؟ ………………………………………………………………………………………………………………..125

4-5- کدام یک از مدلهای نظری ارائه شده در مورد شایستگی ها، در شرکت فولاد مبارکه اصفهان از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد؟ ………………………………………………………………………………………………………..131

4-6- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………..137

فصل پنجم: نتیجه گیری

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………139

5- 1- بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………….139

5- 2- پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………150

5- 3- معضلات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………151

فهرست منابع و مآخذ

الف: منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………….152

ب: منابع انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………….159

ضمائم          

الف: سوالات پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………….161

ب: سوالات مصاحبه ………………………………………………………………………………………………………………..164

چکیده انگلیسی

فهرست شکل ها                                                                                                   

شکل 4- 1- الگوی شایستگی های مرجع مدیران شرکت فولاد مبارکه اصفهان ………………………………..114

شکل 4- 2- الگوی شایستگی های مدیران منابع انسانی فولاد مبارکه اصفهان ……………………………………115

شکل 4- 3- الگوی شایستگی مدیران تولید فولاد مبارکه اصفهان ……………………………………………………116

شکل 4- 4- الگوی شایستگی مدیران تکنولوژی فولاد مبارکه اصفهان …………………………………………….117

شکل 4- 5- الگوی شایستگی مدیران خرید فولاد مبارکه اصفهان …………………………………………………..118

شکل 4- 6- الگوی شایستگی مدیران فروش فولاد مبارکه اصفهان ………………………………………………….119

شکل 4- 7- الگوی شایستگی مدیران اقتصادی و مالی فولاد مبارکه اصفهان …………………………………….120

شکل 4- 8- الگوی شایستگی مدیران توسعه فولاد مبارکه اصفهان ………………………………………………….121

فهرست جداول                  

جدول شماره 2- 1- شایستگی های مورد نیاز جهت اشتغال در بازار کار جهانی ………………………………….47

جدول شماره 2-2 دانش، مهارتها و شایستگی های لازم برای اشتغال ……………………………………………….. 52

جدول شماره 2- 3- دانش، مهارتها و شایستگی های دانش آموختگان دانشگاهها ……………………………….52

جدول شماره 2- 4- شاخص های رفتاری شایستگی های پروژه دانشگاه میشیگان ……………………………….58

جدول شماره 2- 5- شایستگی های کلیدی انتخاب شده در پروژه DeSeco ………………………………………64

جدول شماره 2- 6- شایستگی های کلیدی انتخاب شده در پروژه DeSeco نقل از ریچن و تیانا …………. 65

جدول 2-7- چارچوب نظری پژوهش …………………………………………………………………………………………….81

جدول شماره 3- 1- اظهار مهارتها و ارائه شرحی از آنها …………………………………………………………………….86

جدول شماره 4-1- اختصار داده های حاصل از مصاحبه ………………………………………………………………..103

جدول شماره 4- 2- میانگین میزان اهمیت مهارتهای اشتغال زا برای زنان شاغل در شرکت فولاد مبارکه..104

جدول شماره 4- 3- میانگین میزان اهمیت مهارت کار با رایانه ………………………………………………………..106

جدول شماره 4- 3- توزیع فراوانی و درصدی مهارت کار با رایانه …………………………………………………..106

جدول 4- 4- میانگین میزان اهمیت مهارت مشتری مداری ……………………………………………………………..107

جدول 4- 4- توزیع فراوانی و درصدی مهارت مشتری مداری ………………………………………………………..107

جدول 4- 5- میانگین میزان اهمیت مهارتهای مربوط به کار گروهی ………………………………………………..108

جدول 4- 5- توزیع فراوانی و درصدی مهارتهای مربوط به کار گروهی …………………………………………..108

جدول 4- 6- میانگین میزان اهمیت مهارت بهره گیری از فناوری ارتباطات و اطلاعات ……………………………109

جدول 4- 6- توزیع فراوانی و درصدی مهارت بهره گیری از فناوری ارتباطات و اطلاعات ……………………..109

جدول 4- 7- میانگین میزان اهمیت توانایی تفکر خلاقانه و ایجاد نوآوری در محیط ………………………….110

جدول 4- 7- توزیع فراوانی و درصدی توانایی تفکر خلاقانه و ایجاد نوآوری در محیط …………………….110

جدول 4- 8- میانگین میزان اهمیت مهارت درک اهداف و سیاست های سازمان ………………………………111

جدول 4- 8- توزیع فراوانی و درصدی مهارت درک اهداف و سیاست های سازمان …………………………111

جدول 4- 9- میانگین میزان اهمیت مهارت حل مساله ……………………………………………………………………112

جدول 4- 9- توزیع فراوانی و درصدی مهارت حل مساله ………………………………………………………………112

فهرست نمودارها                                                                                                      

نمودار شماره 4- 1- توزیع فراوانی و درصدی مهارت کار با رایانه …………………………………………………..106

نمودار شماره 4- 2- توزیع فراوانی و درصدی مهارت مشتری مداری ……………………………………………….107

نمودار شماره 4- 3- توزیع فراوانی و درصدی مهارت مربوط به کار گروهی ……………………………………..108

نمودار شماره 4- 4- توزیع فراوانی و درصدی مهارت بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات …………….109

نمودار شماره 4- 5- توزیع فراوانی و درصدی مهارت تفکر خلاقانه و ایجاد نوآوری در محیط ……………110

نمودار شماره 4- 6- توزیع فراوانی و درصدی مهارت درک اهداف و سیاست های سازمان ……………….111

نمودار شماره 4- 7- توزیع فراوانی و درصدی مهارت حل مساله ……………………………………………………..112

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید