فایل پایان نامه : پایان نامه طراحی استراتژی توسعه فوتبال استان گیلان بر اساس تحلیل SWOT

دانلود پایان نامه

پایان ­نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد

عنوان پایان­ نامه:

طراحی استراتژی توسعه فوتبال استان گیلان بر اساس تحلیل SWOT

استاد راهنما:

دکتر رحیم رمضانی نژاد

استاد مشاور:

دکتر شهرام شفیعی

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

فهرست مطالب……………………………………………………………………………………………………………………..ت

فهرست جداول…………………………………………………………………………………………………………………….ج

فهرست شکل­ها و نمودارها………………………………………………………………………………………………………..ح

فصل اول- کلیات پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..2

اظهار مسأله…………………………………………………………………………………………………………………………….3

ضرورت و اهمیت پژوهش………………………………………………………………………………………………………….4

اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………5

سؤالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….5

تعریف واژه ها و اصطلاحات……………………………………………………………………………………………………..5

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

فصل دوم- مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..8

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

مبانی نظری پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..8

برنامه ریزی…………………………………………………………………………………………………………………………….8

مزایای برنامه ریزی…………………………………………………………………………………………………………………8

موانع و معضلات برنامه ریزی…………………………………………………………………………………………………..9

انواع برنامه ریزی…………………………………………………………………………………………………………………….9

تعاریف استراتژی……………………………………………………………………………………………………………………..9

برنامه ریزی استراتژیک……………………………………………………………………………………………………………10

تعاریف برنامه ریزی استراتژیک………………………………………………………………………………………………..11

ویژگیهای برنامه ریزی استراتژیک…………………………………………………………………………………………..12

مزایای برنامه ریزی استراتژیک……………………………………………………………………………………………….12

محدودیت های برنامه ریزی استراتژیک……………………………………………………………………………………13

سبک­های مختلف برنامه­ ریزی جامع و تعیین استراتژی­ های سازمانی…………………………………………..14

تعریف مدیریت استراتژیک…………………………………………………………………………………………………….14

مراحل مدیریت استراتژیک…………………………………………………………………………………………………….14

تدوین استراتژی…………………………………………………………………………………………………………………….16

فرآیند برنامه ریزی استراتژیک…………………………………………………………………………………………………17

مدل­های تدوین برنامه ریزی استراتژیک………………………………………………………………………………..24

مدل استونر و فریمن………………………………………………………………………………………………………….25

مدل برایسون…………………………………………………………………………………………………………………….25

مدل دیوید………………………………………………………………………………………………………………………..26

مدل DISM…………………………………………………………………………………………………………………….

مدل Goal- Based…………………………………………………………………………………………………………

مدل برنامه ­ریزی استراتژیک گوداشتاین و همکاران…………………………………………………………………28

مدل استراتژیک دانکن و همکاران………………………………………………………………………………………..28

مدل استراتژیک وایتمن………………………………………………………………………………………………………29

مدل تیلور…………………………………………………………………………………………………………………………29

مدل کاربردی……………………………………………………………………………………………………………………29

مدل اسلک……………………………………………………………………………………………………………………….30

مدل کمیسیون ورزش استرالیا…………………………………………………………………………………………….30

رویکرد فرآیند پایه برنامه ریزی استراتژیک…………………………………………………………………………….31

ماتریس SWOT………………………………………………………………………………………………………………

فوتبال در جهان…………………………………………………………………………………………………………………49

فوتبال در آسیا………………………………………………………………………………………………………………….49

فوتبال در ایران………………………………………………………………………………………………………………….50

فوتبال در گیلان…………………………………………………………………………………………………………………50

مروری بر پژوهش­های خارجی………………………………………………………………………………………………52

مروری بر پژوهش­های داخلی……………………………………………………………………………………………….58

فصل سوم-روش شناسی پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….62

روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….62

جامعه و نونه آماری………………………………………………………………………………………………………………..62

روش گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………….62

ابزار پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………62

روش تجزیه تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………..65

متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..66

فصل4- یافته های پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..68

توصیف یافته ­های پژوهش……………………………………………………………………………………………………….68

ماتریس نقاط قوت فوتبال استان گیلان…………………………………………………………………………………..71

ماتریس نقاط ضعف فوتبال استان گیلان………………………………………………………………………………….72

ماتریس فرصت­های فوتبال استان گیلان…………………………………………………………………………………..73

ماتریس تهدیدهای فوتبال استان گیلان…………………………………………………………………………………..74

تعیین جایگاه استراتژیک فوتبال گیلان………………………………………………………………………………….75

ماتریس عوامل درونی فوتبال استان گیلان………………………………………………………………………………76

ماتریس عوامل بیرونی فوتبال استان گیلان……………………………………………………………………………..78

نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی……………………………………………………………………………….80

استراتژی­های فوتبال استان گیلان………………………………………………………………………………………..80

استراتژی هایSO…………………………………………………………………………………………………………..

استراتژی هایST……………………………………………………………………………………………………………

استراتژی هایWO…………………………………………………………………………………………………………..

استراتژی هایWT…………………………………………………………………………………………………………..

فصل5- بحث و نتیجه گیری

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..88

اختصار پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………88

بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….90

پیشنهادات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..109

منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………….110

پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………….123

چکیده:

هدف از این پژوهش طراحی استراتژی توسعه فوتبال استان گیلان بر اساس تحلیل SWOT بود. این پژوهش کاربردی با روش توصیفی – تحلیلی اجرا شده می باشد . جامعه آماری پژوهش، شامل تمام صاحب­نظران فوتبال استان گیلان بود و نمونه موردنظر به صورت هدفمند از مدیران و کارشناسان ادارات و هیأت­ها، مدرسان ورزش مدارس و دانشگاه، مربیان و بازیکنان پیشکسوت انتخاب شدند (50n=). ابزار پژوهش براساس مطالعه اکتشافی و بازنویسی از مبانی و مطالعات مشابه توسط محقق ساخته گردید که روایی محتوایی آن براساس نظر متخصصان و پایایی آن نیز با آلفای کرونباخ (95/0=α) تأیید گردید. از آزمون فریدمن، روش وزن دهی، ماتریس ارزیابی عوامل درونی و بیرونی جهت تحلیل یافته ­ها و استراتژی های مناسب بهره گیری گردید.

نتایج پژوهش نشان داد مطلوبیت فناوری اطلاعات، عدم مطلوبیت کیفیت زمین­ و اماکن، سیاست­گذاری خصوصی­سازی باشگاه‌ها و گرایش مردم به سبک زندگی غیرفعال به ترتیب به عنوان مهم­ترین قوت، ضعف، فرصت و تهدید شناسایی شدند. همچنین براساس نمره ماتریس عوامل درونی (38/2) و عوامل بیرونی (49/2) وضعیت راهبردی فوتبال استان گیلان در منطقه WT قرار دارد. ضمناً بر اساس تحلیل SWOT، در مجموع 20 استراتژی شامل شش استراتژی SO، شش استراتژی ST، شش استراتژی WO، و دو استراتژی WT برای فوتبال گیلان تدوین گردید. پس با در نظر داشتن نتایج ماتریس تحلیل سوات لازم می باشد که بیشتر از استراتژی تدافعی یا ثبات جهت مدیریت توسعه فوتبال استان گیلان بهره گیری گردد.

فصل اول: طرح پژوهش

1-1- مقدمه

امروزه ورزش از انجام فعالیت بدنی صرف فراتر رفته و در کشورهای مختلف، بسیارتوسعه یافته می باشد تا جایی که ورزش در بیشتر کشورها به عنوان ابزاری برای تجارت و تولید سرمایه به حساب می­آید (13). در عصر حاضر تقریباً ورزش در زندگی افراد رسوخ کرده و در بین ورزش­ها، فوتبال به دلیل جذابیت خاص، یکی از بیشترین جمعیت­های ورزشی دنیا را تشکیل می ­دهد و جایگاه منحصر به فردی دارد، به گونه­ای که به پدیده فراگیر و جهانی ­بدل شده و برای آن حد و مرزی نمی توان قائل گردید. این رشته به­ دلیل برخورداری از ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، به گونه کامل از حالت بازی ساده خارج شده می باشد، این نکته دلیل در نظر داشتن ارتقای این رشته ورزشی در سطح جهان را عیان می­سازد. امروزه فوتبال با داشتن بیش از 209 عضو در فدراسیون بین المللی فوتبال،207 هزار فوتبالیست حرفه ای،245 میلیون بازیکن آماتور و 4/3 میلیارد طرفدار، یکی از رایج ترین و محبوب ترین ورزش ها در جهان به شمار می رود (59).

در جامعه ی امروز نمی توان از ورزش فوتبال دور ماند. بسیاری از مردم در این ورزش و امور مربوط به آن احاطه شده اند، به تماشای مسابقات و رویدادها می طریقه، در این ورزش مشارکت کرده و با دوستان خود درمورد ی فوتبال بحث می کنند. به همین ترتیب این ورزش توانسته در کشور های پیشرفته ی جهان به صورت یک صنعت مهم و درآمد زا درآید که گاه رتبه ی آن در بعضی کشورها بالاتر از صنایع اتومبیل سازی با بیش از 50 سال پیشینه قرار می گیرد.به طوری که به صورت یک صنعت بین المللی و جهانی درآمده و شاغلان متعددی را به گونه مستقیم و غیرمستقیم به خود جذب نموده می باشد (52).

امروزه سازمان­ها ناگزیرند به گونه دائم بر رویدادهای داخلی و خارجی نظارت کنند تا بتوانند در زمان مناسب و بر حسب ضرورت، خود را با تغییرات وفق دهند. سازمان­ها بایستی به شیوه­ای اصولی این تغییرات را شناسایی کنند و خود را با آن­ها وفق دهند.در دنیای کنونی که با سرعتی سرسام آور در حال تغییر می باشد، دیگر نمی­توان از تصمیم گیری­های یکباره و مبتنی بر قضاوت­های شهودی و تجربی بهره گیری نمود.امروزه سازمان­هایی موفق خواهند بود که بتوانند از علم و مدیریت استراتژیک بهره گیری کنند. پس همه سازمان­ها ناگزیرند که عهده دار مدیریت راهبرد یا راهبردی شوند.گاهی راهبردهایی از موضع قدرت تعریف می­شوند و زمانی برای فایق آمدن بر مسائل بروز می­کنند.

دانشمندان بسیاری اهمیت برنامه ریزی استراتژیک را از جنبه ­های مختلف مورد مطالعه قرار داده­اند و همگی روی همبستگی برنامه ریزی استراتژیک با عملکرد مطلوب سازمان­ها توافق نظر دارند.به اعتقاد آن­ها برنامه ریزی استراتژیک فرایندی پویا و منطقی می باشد.

فرای و استونر و فرد دیوید برنامه ریزی استراتژیک را ابزار مدیریتی توانمندی تعریف می­کنند که برای کمک به سازمان­های کوچک طراحی می­گردد تا آن­ها به صورت رقابتی خود را با تغییرات پیش بینی شده محیط تطبیق دهند. از نظر لرنر برنامه ریزی استراتژیک فرایند تغییر سازمانی مستمر و پیچیده می باشد که نگاه به آینده دارد و بر پیش بینی آینده تمرکز می­کند (60).

به عقیده ماچادو[1] برنامه ریزی استراتژیک عنصری کلیدی برای برتری سازمانی می باشد. این فرآیند روی اهداف استراتژیک و عملیاتی، اهداف و استراتژی­های مبتنی بر خط­ مشی­های سازمانی، برنامه ­ها و فعالیت­های تدوین شده برای دستیابی به اهداف و نتایج مورد انتظار سازمان تمرکز دارد و ابزاری بسیار مهم برای اثربخشی سازمانی می باشد (29).

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید