جدید: پایان نامه طراحی باغ- فرهنگسرای هنر های بومی

دانلود پایان نامه

گروه معماری
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
عنوان:
طراحی باغ- فرهنگسرای هنر های بومی

(با رویکرد پایداری ارزش ها و هنر های محلی نمونه موردی: محله دخانیات شهر ساری)
استاد راهنما:
جناب آقای دکتر مهدی حقیقت بین
استاد مشاور:
جناب آقای دکترغلامرضا تیمور جلال برش

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده
مقصود اصلی از پژوهش حاضر، ارائه طراحی باغ- فرهنگسرای هنرهای بومی جهت زنده نگه داشتن
فرهنگ غنی استان مازندران و بالا بردن کیفیت کالبدی منطقه میباشد. رهنمودها و معیارهای طراحی
معماری باغ- فرهنگسرای هنرهای بومی جهت معرفی فرهنگ و هنر به ویژه در مراسم و اعیاد این منطقه و
همچنین برگزاری کلاسهای آموزشی و فروش محصولات بومی میباشد.
در طراحی مجموعه کوشش بر آن بوده تا از روشهای باغ سازی دوره صفویه که نمونهای از آن در شهرستان
بهشهر موجود میباشد و معماری بومی منطقه بهره گیری گردد. همچنین از عناصری مانند پیوستگی بصری،
محصوریت بصری، تضاد و تنوع، دید، خروجی و ورودی، منظرسازی که حس مکان و تعلق را افزایش
میدهند نیز بهره گیری شده می باشد. در طراحی کالبد فرهنگسرا کوشش بر آن بوده یادآور ارزشهای فرهنگ ایرانی
و معماری بومی منطقه باشد و بتواند پاسخگوی نیاز های آن باشد.
برای انجام مطالعات میدانی، چند فرهنگسرا در ایران و جهان با در نظر داشتن شرایط محیطی و نوع معماری
مطالعه گردید و پس از تحلیل ، مقایسه و جمع بندی نتایج به دست آمده از مطالعات نظری و میدانی، طرح
مورد نظر ارائه گردیده می باشد.
در ساختمان طراحی شده در این پایان نامه از معماری سنتی بهره گرفته شده می باشد و نمادهای فرهنگی
معماری گذشته مانند جلوخان، حیاط مرکزی، نمای ساده و بدون تزئینات در بیرون و … در آن رعایت شده
می باشد. این فرهنگسرا به شکل مجموعه ای از ساختمان های کوچک و کم ارتفاع در اطراف یک حیاط
ساخته شده و این موضوع از معماری سنتی ایران و حیاط مرکزی اقتباس شده که ساختمان های اطراف به
آن دید کامل یا نیم نگاهی دارند. بهره گیری از رنگها و سقفهای شیبدار و تمامی این موارد به عنوان نماد
فرهنگی و نشانه در ذهن بیننده باقی میماند و باعث ایجاد حس تعلق میشود.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصلاول:کلیاتتحقیق 1- 1- ضرورت طرح —————————————————— 2 1-2- اظهار مسئله——————————————————— 2 1-3- فرضیهها ———————————————————- 3 1-4- اهداف پژوهش —————————————————— 4 1-5- پرسشهای پژوهش ————————————————— 4 1-6- جنبۀ نوآوری وجدیدبودن پژوهش —————————————– 4 1-7- روش پژوهش ——————————————————- 4 1-8- پیشینه پژوهش——————————————————- 5

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

فصل دوم:شناخت موضوعطراحی 2- 1- معماری و فرهنگ ————————————————— 7 2- 1- 1- فرهنگ چیست؟ ————————————————- 7 2- 1- 1- 1- پیشینه واژه فرهنگ——————————————– 8 2- 1- 1-2- ریشه واژه فرهنگ ——————————————– 9 2- 1- 1-3- معتای امروزی واژه فرهنگ از نظر بعضی از صاحب نظران —————– 0 1 2- 1-2- ارتباط فرهنگ و معماری ——————————————– 1 1 2- 1-3- کارکرد و مظاهر فرهنگ در معماری ———————————— 2 1 2- 1-4- الگوهای فرهنگی و نمودهای معماری ———————————- 6 1 2- 1-5- ارتباط بین الگوهای فرهنگی و معماری ——————————— 6 1 2- 1-5- 1- اهمیت مفهوم شکل و فرم در معماری ——————————- 21 2- 1-5-2- عوامل فرهنگی موثر در شکل گیری فضای معماری———————- 21 2- 1-6- انحطاط معماری ایران ——————————————— 22 2-2- حس مکان ——————————————————– 24 2-2- 1- معنای حس مکان ———————————————— 24 2-2-2- ارتباط بین فرهنگ و ایجاد حس مکان ———————————- 27 2-2-3- اهمیت حس مکان در ارتقای کیفیت فضای معماری ————————- 27 2-2-4- عوامل شکل دهنده حس مکان ————————————— 28
ط 2-2-4- 1- عوامل موثر در تقویت حس مکان———————————- 32 2-3- باغ سازی ——————————————————— 34 2-3- 1- باغ ایرانی—————————————————— 34 2-3- 1- 1- پیشینه تاریخی باغ در ایران ————————————– 35 2-3- 1-2- ساختار و عناصر باغ ایرانی دردوران باستان ————————— 36 2-3- 1-3- انواع باغ های ایرانی ——————————————- 39 2-3- 1-4- اصول طراحی باغ ایرانی —————————————- 42 2-3- 1-5- هماهنگی و سازگاری معماری و طبیعت —————————– 45 2-3- 1-6- ورودی در باغ ایرانی —————————————— 45 2-3-2- مطالعه تأثیر باغ سازی در ارتقاء حس مکان در معماری و باغ سازی سنتی ایرانی —– 48 2-4- معماری و هنر در مازندران ——————————————— 49 2-4- 1- هنرهای بومی و سنتی مازندران ————————————— 49 2-4-2- معماری سنتی و بومی مازندران ————————————— 50 2-4-3- باغ سازی در مازندران ——————————————— 54 2-4-3- 1- ویژگیهای باغسازی مازندران باتأکید بر عصر صفویه ——————– 55 2-5- نتیجه گیری ——————————————————– 61
فصل سوم:نمونه موردی 3- 1- فرهنگسرای خاوران (جوان)——————————————— 63 3-2- فرهنگسرای نیاوران ————————————————– 70 3-2- 1- مطالعه از نظر اقلیم ———————————————– 73 73 —————————————————– اﺮﺴﮕﻨﻫﺮﻓ -2-2-3 3-2-3- سر در ورودی ————————————————– 74 3-2-4- حیاط مرکزی ————————————————— 77 81 —————————————————— ﻪﻧﺎﺧرﺎﮕﻧ -5-2-3 3-2-6- بخش اداری —————————————————- 82 83 —————————————————— نارﻮﺘﺳر -7-2-3 3-2-8- سالن گوشه —————————————————- 83 83 ——————————————————-ﻪﻧﺎﺨﺑﺎﺘﮐ -9-2-3 3-2- 0 1- مجسمهها —————————————————- 84 3-3- فرهنگسرای ملل (امیرکبیر)———————————————- 86
ی 3-3- 1- تاریخچه عمارت قیطریه——————————————– 87 3-4- مرکزملی هنر و فرهنگ ژرژ پمپیدو (Pompidou Georges Centre) —————— 88 3-4- 1- تاریخچه —————————————————— 89 3-4-2- مشخصات ساختمان ———————————————- 90 91 ——————————————————-یرﺎﻤﻌﻣ -3-4-3 3-5- مجموعه فرهنگی ژان ماری تجیبائو(Centr Cultural Tjibaou Marie-jean) ———— 94 3-5- 1- معرفی سایت پروژه (شبه جزیره نیوکالدونیا) —————————— 96 3-5-2- مسابقه طراحی ————————————————– 97 3-5-3- تبدیل سازههای بومی به های تک- تک لایه ای —————————- 98 3-5-4- فضای داخلی ————————————————— 99 3-6- معبد و موزه آکشاردهام (Museum and Temple Akshardham) ——————- 1 0 1 3-6- 1- تاریخچه ساخت بنا ———————————————– 1 0 1 3-6-2- طرح ساختمان ————————————————– 2 0 1 3-7- نتیجه گیری ——————————————————– 5 0 1
فصل چهارم: برنامهفیزیکی، ضوابط واستانداردها 4- 1- مطالعه و تعیین عناصر اصلی مجموعه ————————————– 8 0 1 4-2-حوزه اداری ——————————————————– 9 0 1 4-2- 1- اتاق مدیریت ————————————————— 0 1 1 4-2-2- اتاق منشی —————————————————- 0 1 1 4-2-3- اتاق معاون—————————————————– 0 1 1 4-2-4- اتاق کارمندان ————————————————— 1 1 1 1 1 2 ——————————————————- ﯽﻧﺎﮕﯾﺎﺑ -5-2-4 4-2-6- اتاق جلسات ————————————————— 2 1 1 4-2-7- اتاق رایانه —————————————————– 2 1 1 4-2-8- آبدارخانه و سلف کارمندان —————————————– 3 1 1 1 1 3 —————————————————— ﻪﻧﺎﺧزﺎﻤﻧ -9-2-4 4-2- 0 1- سرویس بهداشتی ———————————————– 3 1 1 4-3- حوزه آموزشی و کتابخانه ———————————————- 4 1 1 4-3- 1- حوزه آموزشی ————————————————– 4 1 1 4-3- 1- 1- نور و روشنایی محیطهای آموزشی ——————————— 4 1 1
ک 4-3- 1-2- کلاسهای درس ——————————————— 4 1 1 4-3- 1-2- 1- کلاسهای نظری —————————————— 5 1 1 4-3- 1-2-2- کلاسهای عملی —————————————— 5 1 1 4-3- 1-2-3- کلاس سمعی و بصری ————————————– 7 1 1 4-3- 1-3- دفاتر کار اساتید و مربیان ————————————— 7 1 1 1 1 8 ——————————————————-ﻪﻧﺎﺨﺑﺎﺘﮐ -2-3-4 4-3-2- 1- ساختار کلی کتابخانه —————————————— 8 1 1 4-3-2-2- بخش نگهداری کتاب (مخزن) ———————————— 8 1 1 4-3-2-3- نگهداری سایر منابع فارسی و لاتین ——————————– 20 1 4-3-2-4- سایت کامپیوتر ———————————————- 21 1 4-3-2-5- سالن مطالعه ———————————————— 21 1 1 21 ———————————————- یزادﺮﭘرﻮﻧ -1 -5-2-3-4 1 22 ——————————————— عﻮﺒﻄﻣ ﻪﯾﻮﻬﺗ -2-5-2-3-4 1 22 ——————————————- ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ یﺎﻫﺰﯿﻣ -3-5-2-3-4 4-4- حوزه نمایشگاه و آمفی تئاتر——————————————— 24 1 4-4- 1- نمایشگاه —————————————————— 24 1 4-4- 1- 1- نورپردازی نمایشگاه ——————————————- 25 1 4-4- 1-2- سرویس بهداشتی نمایشگاه ————————————– 26 1 4-4-2- آمفی تئاتر —————————————————– 26 1 4-4-2- 1- بخش اداری سالن ——————————————– 27 1 4-4-2-2- فضای انتظار بیرونی ——————————————- 27 1 4-4-2-3- فضای انتظار داخلی (سرسرا) ————————————- 27 1 4-4-2-4- سالن اصلی نمایش——————————————– 28 1 4-4-2-5- اتاق نور و صدا ———————————————- 29 1 4-4-2-6- پشت صحنه ———————————————— 30 1 4-4-2-7- اتاق کارگردان ———————————————– 30 1 4-4-2-8- پش اتاق استراحت گروه —————————————- 30 1 4-4-2-9- اتاق گریم————————————————– 30 1 4-4-2- 0 1- اتاق تعویض لباس ——————————————- 30 1 4-4-2- 1 1- اتاق مطالعه ———————————————— 31 1 1 31 —————————————————–ﻪﻓﻮﺑ -1 2-2-4-4
ل 4-4-2-3 1- سرویس بهداشتی——————————————– 31 1 4-5- حوزه اطلاع رسانی و خدماتی ——————————————- 32 1 4-5- 1- ورودی ——————————————————- 32 1 4-5-2- قسمت نگهبانی————————————————– 33 1 1 33 ——————————————————— ﯽﺑﻻ -3-5-4 1 34 —————————————————— نارﻮﺘﺳر -4-5-4 4-5-5- چایخانه و تریا ————————————————– 36 1 1 36 —————————————————— هﺎﮕﺷوﺮﻓ -6-5-4 4-5-7- نماز خانه—————————————————— 37 1 1 37 —————————————————— ﮓﻨﯿﮐرﺎﭘ -8-5-4 1 37 ——————————————————تﺎﺴﯿﺳﺄﺗ -9-5-4 4-5- 0 1- انبارهای عمومی ———————————————- 37 1 4-5- 1 1- سرویس بهداشتی ———————————————– 38 1
فصل پنجم: مطالعات منطقهای وتحلیل سایت 5- 1- شناخت وضعیت اقلیمی استان مازندران ————————————- 41 1 5-2- جایگاه جغرافیایی استان مازندران —————————————- 42 1 5-3- دریای مازندران —————————————————– 42 1 5-4- عوامل مؤثر بر اقلیم استان مازندران —————————————- 43 1 5-4- 1- توده های هوایی مؤثر بر آب وهوای استان مازندران ————————- 44 1 5-4-2- ناهمواری ها ————————————————— 45 1 5-4-3- پوشش گیاهی استان مازندران —————————————- 46 1 1 46 ———————————————————- دﺎﺑ -4-4-5 1 47 ——————————————————– شرﺎﺑ -5-4-5 5-5- تحلیل سایت ——————————————————- 47 1 5-5- 1- شناخت بستر طرح در مقیاس شهر————————————- 47 1 5-5-2- ابعاد سایت —————————————————- 49 1 5-5-3- عوارض سایت ————————————————– 49 1 5-5-4- دسترسی سایت————————————————– 50 1 5-5-5- مکانیابی عناصر فرهنگسرا —————————————— 50 1 5-5-6- نظام ارتباطی ————————————————— 51 1
م 1 51 —————————————————- ﯽﻫﺪﻧﺎﻣزﺎﺳ -7-5-5 5-5-8- تصویر انتزاعی طرح (پلان و حجم) ———————————— 52 1 5-6- نتیجهگیری ——————————————————– 52 1
فصلششم: روندطراحی 6- 1- طریقه طراحی مجموعه ————————————————- 54 1

مراجع ————————————————————— 57 1

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

فهرست پلانها پلان اندازه گذاری طبقه همکف پلان مبلمان طبقه همکف پلان اندازه گذاری طبقه اول پلان مبلمان طبقه اول نماها برش ها سایت پلان تصاویر1

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید