متن کامل: پایان نامه طراحی مجموعه مسکونی در سبزوار با توجه به مفهوم امروز واحد همسایگی

دانلود پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معماری گرایش مهندسی معماری

طراحی مجموعه مسکونی در سبزوار با در نظر داشتن مفهوم امروز واحد همسایگی

استاد راهنما:

آقای دکتر عیسی حجت

استاد مشاور:

آقای دکتر مجید صالحی نی

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

 مساله آن می باشد که ساختار محلات در دوران معاصر ایران، به واسطه تغییر در شکل شهر سازی معاصر مانند شبکه ها و شریان های حمل ونقل و غیره دست خوش تییر شده  می باشد و  شکل گیری واحدها ی مسکونی در کنار همدیگر را با مشکلاتی مواجه کرده می باشد، که طراحان  معاصر را بر آن داشته تا این گروه های اجتماعی را در قالب مقوله جدیدی با نام واحد همسایگی احیاء کنند. از این رو لازم است ، در طراحی  مجموعه مسکونی به شکل دهی یک واحد همسایگی که رشد دهنده ی تعاملات اجتماعی و سر زندگی و غیره، که در نهایت به آرامش و آسایش ساکنان منجر گردد توجه کافی به ابعاد کالبدی_ فضایی آن گردد.

هدف اصلی در این پژوهش طراحی الگویی جدید از تجمع در مقیاس واحد همسایگی می باشد، که بتواند  پاسخگوی تغییرات ارتباطات انسانی در زندگی امروزباشد و باعث هر چه بیشتر شدن تعاملات اجتماعی گردد. و نیز در صدد پاسخ به این که یک معمار چگونه می تواند برای هر چه ییشتر کردن روابط اجتماعی با در نظر داشتن تغییرات ارتباطات انسانی در زندگی امروز، الگوهای نوینی در مجموعه های مسکونی ارائه دهد؟ با بهره گیری از چه راهکار هایی می توان به خلق یک واحد همسایگی مطلوب و رضایت بخش برای ساکنین دست پیدا نمود؟

 روش پژوهش و طرح به این شکل بوده می باشد که در  آغاز مفهوم مسکن و معیار های کیفی مطلوب مسکن و همچنین و عوامل موثر بر کیفیت مجموعه های مسکونی مطالعه شده می باشد و در ادامه به طریقه شکل گیری واحد های همسایگی در کشورهای غربی و تاثیرات آن بر نظام شهر سازی ایران پرداخته شده می باشد. نتایج در قالب اصول و معیار هایی  برای طراحی محیطهای مسکونی با هدف تقویت روابط اجتماعی و انسانی مطرح می شودکه جمع آوری مطالعات  با روش توصیفی – تحلیلی  و بر پایه ی مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته می باشد. در پایان،  معیارهای در نظر گرفته شده از عوامل  اجتماعی در کنار عوامل فضایی کالبدی ترکیب گردیده اند، که شامل راه کار های  همچون مرکزگرایی ؛ توجه بیشتر به عرصه نیمه عمومی( فضای سبز و فضاهای جمعی مناسب مانند تراس های همسایگی در آپارتمان ها)  می باشد، و در انتها عوامل مذکور در قالب ایده های برای طراحی  مجتمع مسکونی در شهرستان سبزوار به کار رفته می باشد. تا  بتواند به عنوان یکی از راه حل های پیشنهادی برای ارتقای کیفیت زندگی و مطلوبیت بخشی و پویایی زندگی در شهرستان سبزوار اظهار گردد.

کلید واژه: معماری، واحد همسایگی، طراحی مجموعه مسکونی، زندگی امروز، سبزوار

 

فهرست

    عنوان                                         صفحه

                                                                                                                                                

فصل اول:معرفی پروژه………………………………………………. 1

1-1-مقدمه…………………………………………………………………………………. 2

1-2-اظهار مسئله……………………………………………………………..………………. 3

1-4- اهمیت و ضرورت طرح……………………………………………………….. 6

1-5- اهداف پژوهش……………………………………………………………….. 7

1-6-پرسش های پژوهش یا فرضیه ها طرح……………………………………… 7

1-7-روش پژوهش………………………………………………………………………………… 7

1-8-فرآیند پژوهش………………………………………………………………………….. 8       

فصل دوم: مسکن…. 9

2-1-  مفاهیم و تعاریف مسکن.. 10

2-2- مسکن و بشر.. 11

2-3-  روش زندگی و مسکن.. 14

2-4- ویژگی های کیفی مسکن مطلوب… 18

2-4-1- در نظر داشتن بشر.. 18

2-4-2- امنیت و ایمنی.. 19

2-4-3- محرمیت…. 19

2-4-4- آرامش…. 19

2-4-5- خلوت… 20

2-4-6- امکان ارتباط با طبیعت…. 20

2-4-7- میانه روی… 21

2-4-8- تکریم به حقوق دیگران.. 21

2-4-9-وحدت جامعه. 21

2-4-10-تکریم به خانواده. 22

2-5- مبانی طراحی مسکن مطلوب………. 22

2-5-1- مقیاس انسانی.. 23

2-5-2- کلیت 23

2-5-3- ساسله مراتب 24

2-5- 4- هماهنگی.. 24

2-5-5- درونگرائی.. 25

2-5-6- تعادل.. 25

2-5-7- مکانیابی مناسب…. 26

2-6- برقراری استاندارد های مسکن.. 27

2-6-1-تعریف استاندارد. 27

2-6-2- انواع استاندارد های ممکن.. 27

2-6-3- هدف از تدوین استاندارد های مسکن 27

2-6-4-عوامل موثر در تدوین استاندارد های مسکن.. 28

2-6-5- عوامل متشکله مسکن و محیط مسکونی که در بحث استاندارد ها بایستی مورد توجه باشند.. 29

2-7- مفاهیم و نظریات مرتبط با مجتمع های مسکونی.. 30

2-8- سیر تحول تاریخی مجتمع های مسکونی در ایران و شهر تهران.. 32

2-9- ابعاد و معیارهای مجتمع های مسکونی.. 33

2-10- مقیاس عوامل انسانی-محیطی موثر در طراحی کالبدی مجموعه های مسکونی.. 34

2-11- دسته بندی عوامل موثر در طراحی: 34

2-11-1- تداوم کالبدی-اجتماعی.. 34

2-11-2- هویت و شناسه. 36

2-11-3- خلوت و تعامل اجتماعی.. 37

2-11-4- امنیت در مجموعه های مسکونی.. 39

2-11-5- دسترسی پیاده. 40

2-11-6- دسترسی سواره. 41

2-11-7- ترکیب داخلی واحدهای مسکونی.. 42

2-11-8- اقلیم و صرفه جویی در مصرف انرژی… 43

2-12-رویکردها به گونه شناسی مسکن.. 44

2-13- گونه شناسی مجتمع های مسکونی.. 45

2-14- انواع مجتمع های مسکونی.. 47

2-14-1- مجتمع های مسکونی کوتاه (یک تا دو طبقه ). 47

2-14-2- مجتمع مسکونی متوسط 3( تا 5 طبقه. 47

2-14-3- مجتمع های بیش از دو واحد مسکونی (هر طبقه یک واحد ). 47

2-14-4- مجتمع های مسکونی دو واحدی (هر طبقه دو واحد ). 48

2-14-5- مجتمع های مسکونی سه واحدی (هر طبقه سه واحد ). 48

2-14-6- مجتمع های مسکونی شش واحدی… 48

2-14-7-  مجتمع های مسکونی هشت واحدی… 49

2-14-8-مجتمع های مسکونی شانزده واحدی… 49

 2-14-9-مجتمع های دارای چند بلوک ساختمانی.. 50

2-15- دستورالعمل های طراحی مجتمع های مسکونی.. 50

2-15-1- دستورهای عام. 50

2-15-2- دستورالعملهای ویژه مجتمع هایی با تعداد متوسط بالا و زیاد ( 51 واحد به بالا ). 51

 فصل سوم:واحد همسایگی…. 54

3-1- مروری بر سوابق……………………………….. 56

3-2- واژه شناسی همسایه………………….. 57

3-3- درک از اجتماع همسایگی……………………………. 58

3-4- در نظر داشتن محله………………………………. 59

3-5- مفهوم واحد همسایگی……………………………………………. 60

3-6- ایده واحد همسایگی (شکل گیری در غرب):…………………………. 60

3-6-1- واحد همسایگی ( مجموعه مسکونی خود اتکا). 60

3-7- شش شاخصه مشترک واحد همسایگی.. 61..

3-7-1- حمل و نقل، خارج از بافت مسکونی.. 61

3-7-2- حریم اجتماعی و خصوصی.. 62

3-7-3- جمعیت بهینه در واحد همسایگی.. 62

3-7-4-مراکز فرهنگی و آموزشی در واحد همسایگی.. 62

3-7-5- حدود فیزیکی واحد همسایگی.. 63

3-7-6- خدمات شهری…………………….. 63

3-8-کاربری های عمده مهم در طرح کلارنس پری (واحد همسایگی)…………. 63..

3-8-1-دبستان.. 63….

3-8-2-پارکها 64

3-8-3-مغازه های محلی.. 64

3-8-4- کاربری مسکونی.. 64

3-8-5- خیابان ها و معابر عمومی.. 64

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-9-(رادبرن ؛ نمونه ای اجرا شده). 65

3-10- توسعه الگوی واحد همسـایگى در نظام شهرسازی غرب… 66

3-11- بررســى تأثیر و جایگاه واحد همســایگى در شهرسازی معاصر غرب… 67

3-11-1- مکانى جهت سکونت و ارائه خدمات و نیازهاى اولیه ساکنین.. 67..  

3-11-2- ارتقاءدهنده تعاملات اجتماعى وایجادکننده حس جامعه محلى.. 67

3-11-3- زمینه ساز مدیریت شهرى و مشارکت اجتماعى.. 67

3-11-4- ایجاد کننده هویت و معنى.. 68

3-11-5- امکانى براى پایدار کردن توسعه شهرى… 68…

3-12- واحد همسایگی پایدار. 68

3-12-1- خودکفایی.. 68……

3-12-2- کاهش سفرهای شهری… 68

3-12-3- جامعه پذیری و مفهوم اجتماع.. 68

3-12-4- مفهوم مکان و هویت…. 69

3-12-5- مشارک….. 69

3-13- محله (در ایران). 69

3-14- جایگاه محلات در ساختار کالبدى-فضایى و اجتماعى شهرهاى تاریخى ایران 70

3-14-1- اصول به کار رفته در ساختار کالبدى- فضایى محلات… 71

3-14-1-1- پیوند میان مرکز شهر و مراکز محلات… 71

3-14-1-2- مرکزیت…. 71

3-14-1-3- پیوند میان شبکه راههای منطقه ای با شبکه گذرهای اصلی محلات… 71

3-14-1-4-  قلمرو محله اى… 71

3-14-1-5-  سلسله مراتب…. 71

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

3-14-1-6- انعطاف پذیرى… 72

3-14-2- اصول به کار رفته در ساختار اجتماعى محلات… 72

3-14-2-1- اتحاد و همبستگى اجتماعى.. 72

3-14-2-2- انعطاف پذیرى جمعیتى.. 72

3-14-2-3- مدیریت محله ای… 72

3-15- تحولات محله های شهری پس از انقلاب اسلامی ( 1357 ) تاکنون.. 73

3-16- شهرنشینی شتابان، مدرنیسم و آثار آن بر تغییرات ساختاری و عملکردی محله های شهری… 74

3-17- مقایسه محله در شهرنشینى ایران و واحد همسایگى درشهرسازى معاصر غرب… 75

فصل چهارم : معرفی نمونه های مشابه داخلی و خارجی…. 78

4-1- مجتمع مسکونی زیتون اصفهان.. 79

4-2- شهرک جدید شوشتر. 84

4-3- «ها لا ینوف» 90

4-4- خانه شماره 13  95

4-5- پروژه مسکونی راج سیاق  98

4-6- دهکده ی بازی های آسیایی.. 101

فصل پنجم: مقدمات طراحی…. 105….

5-1- جایگاه و ساختار وضع موجود منطقه. 106

5-2- مطالعه وضع موجود ناحیه. 106

5-3-  مطالعه و شناخت کلیات ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازسی در شهر. 107

5-4-  مطالعه کاربریها 108

5-5-مطالعه دسترسی ها 109

5-6-مطالعه دید و منظر. 110

   5-7-مطالعه عوامل طبیعی.. 111

5-8- معرفی محدوده سایت…. 111

5-9- فرایندطراحی.. 112..

5-9- 1- عرصه عمومی.. 114

5-9-1-1- مطالعه تاثیرات سایت پروژه. 114

5-9-2- عرصه نیمه عمومی.. 119

5-9-3–نیمه خصوصی.. 121

5-9-4-خصوصی.. 125

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید