متن کامل: پایان نامه طراحی مجموعه مسکونی در یزد با نگاهی به حضور کیفی نور

دانلود پایان نامه

دانشکده معماری

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته معماری

گرایش معماری

 عنوان

طراحی مجموعه مسکونی در یزد با نگاهی به حضور کیفی نور

استاد راهنما

دکتر پورمند

استادمشاور

دکتر طاهری

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

عنوان صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول: طرح پژوهش

1.1. مقدمه……………………………………………………………………………………. 2

2.1. طرح مسأله……………………………………………………………………………… 3

3.1. ضرورت انجام پژوهش…………………………………………………………………… 4

4.1. اهداف…………………………………………………………………………………… 5

5.1. فرضیه­ها………………………………………………………………………………… 6

6.1. روش پژوهش……………………………………………………………………………. 6

فصل دوم: مبانی نظری

1.2. مطالعات پایه مسکن…………………………………………………………………….. 7

2.2. نور……………………………………………………………………………………. 58

فصل سوم: برسی نمونه های موردی

1.3. مقدمه………………………………………………………………………………….. 86

2.3. مجتمع مسکونی لیلینگتون استریت…………………………………………………….. 87

3.3. شهرک مسکونی فاروم میدت پانکت………………………………………………….. 90

4.3. مجتمع مسکونی ریتراشتراسه- نورد……………………………………………………. 91

5.3. مجتمع مسکونی ته گل هاربور…………………………………………………………. 92

6.3. مجموعه مسکونی هابیتات……………………………………………………………… 93

7.3. شهر جدید شوشتر (شوشترنو)…………………………………………………………. 95

فصل چهارم: توجیه طرح

1.4. اقلیم…………………………………………………………………………………. 102

2.4. تحلیل……………………………………………………………………………….. 112

3.4. حکم­های طراحی……………………………………………………………………. 114

4.4. طریقه طراحی………………………………………………………………………… 114

فصل پنجم: نتیجه گیری

1.5. نتیجه گیری………………………………………………………………………….. 120

لیست منابع………………………………………………………………………………… 127

 

فهرست تفصیلی

عنوان صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول: طرح پژوهش

1.1. مقدمه……………………………………………………………………………………. 2

2.1. طرح مسأله……………………………………………………………………………… 3

3.1. ضرورت انجام پژوهش…………………………………………………………………… 4

4.1. اهداف…………………………………………………………………………………… 5

5.1. فرضیه­ها………………………………………………………………………………… 6

6.1. روش پژوهش……………………………………………………………………………. 6

فصل دوم: مبانی نظری

1.2. مطالعات پایه مسکن…………………………………………………………………….. 7

1.1.2. مقدمه…………………………………………………………………………………. 7

2.1.2. مبانی فکری و نظری…………………………………………………………………. 9

1.2.1.2. هستی در جهان……………………………………………………………………. 9

2.2.1.2. سکونت/سکونت‌گاه………………………………………………………………… 9

3.2.1.2. جنبه­های دوگانه سکونت…………………………………………………………. 12

4.2.1.2. زنده بودن………………………………………………………………………… 12

5.2.1.2. نظم………………………………………………………………………………. 15

6.2.1.2. تعیین جایگاه……………………………………………………………………. 17

7.2.1.2. مکان ساخته/مکان طبیعی…………………………………………………………. 18

8.2.1.2. نیازها…………………………………………………………………………….. 20

3.1.2. شناخت کلی کالبد و ساختار خانه ایرانی……………………………………………. 24

1.3.1.2. کلیات خانه ایرانی……………………………………………………………….. 24

2.3.1.2. عناصر و ساختار خانه ایرانی……………………………………………………… 26

3.3.1.2. پیمون……………………………………………………………………………. 33

4.3.1.2. نظم هندسی………………………………………………………………………. 34

5.3.1.2. کارکردهای پنجره…………………………………………………………………. 34

4.1.2. مفهوم مسکن……………………………………………………………………….. 41

5.1.2. معیارهای عمومی طراحی آپارتمان های مسکونی……………………………………. 50

1.5.1.2. معیارهای عمومی طراحی بلوک ها……………………………………………….. 50

2.5.1.2. دسترسی و ورودی به بلوک های ساختمان………………………………………. 50

3.5.1.2. روابط بین واحدهای مسکونی……………………………………………………. 50

4.5.1.2. نما……………………………………………………………………………….. 51

5.5.1.2. صرفه جویی در انرژی…………………………………………………………… 51

6.5.1.2. سیستم تأسیسات گرمایی و سرمایی………………………………………………. 52

7.5.1.2. سیستم سازه و تکنولوژی اجرا……………………………………………………. 53

8.5.1.2. ضوابط و مقررات شهرسازی…………………………………………………….. 54

9.5.1.2. ضوابط ساخت کاربری مسکونی در بافت عادی………………………………….. 56

10.5.1.2. سطح اشغال……………………………………………………………………. 58

11.5.1.2. نحوه استقرار ساختمان در زمین………………………………………………… 58

2.2. نور……………………………………………………………………………………. 58

1.2.2. مقدمه……………………………………………………………………………….. 58

2.2.2. جهت یابی نور……………………………………………………………………… 59

1.2.2.2. نور شمالی……………………………………………………………………….. 59

2.2.2.2. نور جنوبی……………………………………………………………………….. 60

3.2.2.2. نور صبحگاهی…………………………………………………………………… 60

4.2.2.2. نور غروب……………………………………………………………………….. 61

5.2.2.2. نور بالای سر یا عمود……………………………………………………………. 61

6.2.2.2. نورمستقیم و نور منتشره………………………………………………………….. 62

7.2.2.2. سایه ها…………………………………………………………………………… 63

8.2.2.2. نیم سایه………………………………………………………………………….. 63

3.2.2. تجلی نور در فضاهای فیزیکی……………………………………………………… 64

1.3.2.2. نور در معماری ایران زمین……………………………………………………….. 64

2.3.2.2. نور در گستره  زیبایی شناسی…………………………………………………….. 64

3.3.2.2. نور و جهت گیری……………………………………………………………….. 64

4.3.2.2. اصل شفافیت در معماری ایران…………………………………………………… 65

5.3.2.2. بهره گیری از شیشه های رنگی………………………………………………………. 66

6.3.2.2. انعکاس نور در آیینه……………………………………………………………… 67

7.3.2.2. بازتاب در آب…………………………………………………………………… 68

8.3.2.2. بازتاب نور در کف صیقلی………………………………………………………. 69

9.3.2.2. سایه روشن………………………………………………………………………. 69

10.3.2.2. شعاع و حجم مجازی نور………………………………………………………. 70

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

11.3.2.2. شبکه ها و گشودگی های مشبک……………………………………………….. 70

12.3.2.2. نور، سقف و گنبدها……………………………………………………………. 71

13.3.2.2. بسط فضایی……………………………………………………………………. 72

14.3.2.2. نور از شکاف دیوار (روزن)……………………………………………………. 72

4.2.2. نور از دیدگاه معماران………………………………………………………………. 73

1.4.2.2. میس وندروهه……………………………………………………………………. 73

2.4.2.2. لوکوربوزیه……………………………………………………………………….. 74

3.4.2.2. آلوار آلتور……………………………………………………………………….. 75

4.4.2.2. لویی کان…………………………………………………………………………. 76

5.4.2.2. تادو آندو………………………………………………………………………… 77

6.4.2.2. هادی میرمیران……………………………………………………………………. 79

7.4.2.2. کامران افشار نادری………………………………………………………………. 80

5.2.2. نور در ادیان و فلسفه……………………………………………………………….. 81

1.5.2.2. نور در زرتشت…………………………………………………………………… 81

2.5.2.2. نور در مسیحیت………………………………………………………………….. 82

3.5.2.2. نور در اسلام……………………………………………………………………… 83

4.5.2.2. نور از دیدگاه سهروردی………………………………………………………….. 84

5.5.2.2. نور از دیدگاه غزالی………………………………………………………………. 85

فصل سوم: برسی نمونه های موردی

1.3. مقدمه………………………………………………………………………………….. 86

2.3. مجتمع مسکونی لیلینگتون استریت…………………………………………………….. 87

3.3. شهرک مسکونی فاروم میدت پانکت…………………………………………………… 90

4.3. مجتمع مسکونی ریتراشتراسه- نورد……………………………………………………. 91

5.3. مجتمع مسکونی ته گل هاربور…………………………………………………………. 92

6.3. مجموعه مسکونی هابیتات……………………………………………………………… 93

7.3. شهر جدید شوشتر (شوشترنو)…………………………………………………………. 95

فصل چهارم: توجیه طرح

1.4. اقلیم…………………………………………………………………………………. 102

1.4 .1. جایگاه منطقه یزد مورد مطالعه…………………………………………………… 102

1.4 .2. تاریخچه هواشناسی استان یزد……………………………………………………. 104

1.4 .3. مطالعه تغییرات دمایی……………………………………………………………. 104

1.3.1.4. مطالعه داده ها و جداول دما……………………………………………………. 105

2.3.1.4. نمایش منحنی های دما…………………………………………………………. 105

4.1.4. مطالعه میزان رطوبت هوا………………………………………………………….. 106

1.4.1.4. مطالعه داده های رطوبت……………………………………………………….. 107

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2.4.1.4. نمایش منحنی های رطوبت…………………………………………………….. 107

5.1.4. مطالعه بادهای غالب و جهت وزش بادها………………………………………… 108

6.1.4. تبخیر……………………………………………………………………………… 109

7.1.4. بارش……………………………………………………………………………… 110

1.7.1.4. مطالعه داده های بارش…………………………………………………………. 110

2.4. تحلیل سایت………………………………………………………………………… 112

3.4. حکم­های  طراحی……………………………………………………………………. 114

4.4. طریقه طراحی…………………………………………………………………………. 114

فصل پنجم: نتیجه گیری

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید