پژوهش: پایان نامه طراحی مدلی برای استفاده از سیستم های اطلاعاتی در نظام های چابک

دانلود پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته
موضوع
طراحی مدلی برای بهره گیری از سیستم های اطلاعاتی در نظام های چابک
مطالعه موردی: شرکت کشتیرانی ج. ا. ا و شرکت های تابعه
استاد راهنما
دکتر حمید رضا عسکر پور
استاد مشاور
دکتر رضا احمدی کهنعلی

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

عنوان صفحه

چکیده

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1)مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….

1-2)اظهار مسأله…………………………………………………………………………………………………………………….

1-3)اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………..

1-4)اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….

1-5)سؤال‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………

1-6)تعاریف نظری و عملیاتی…………………………………………………………………………………………………

فصل دوم: مرور بر ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1-1)پیشینه پژوهش درجهان…………………………………………………………………………………………………

2-1-2)پیشینه پژوهش درایران………………………………………………………………………………………………….

2-2) مبانی نظری پژوهش………………………………………………………………………………………………………..

2-3) چارچوب نظری و مؤلفه های مستخرجه از مرور بر ادبیات و پیشینه پژوهش…………………………………

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1)روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………

3-2)جامعه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..

3-3)نمونه و روش نمونه‌گیری…………………………………………………………………………………………………

3-4)ابزار اندازه گیری……………………………………………………………………………………………………………

3-5)روش جمع آوری داده ها…………………………………………………………………………………………………

3-6) روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………..

3-7)اختصار مراحل اجرای پژوهش…………………………………………………………………………………………….

3-8)ملاحظات اخلاقی………………………………………………………………………………………………………….

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش

4-1)توصیف آماری و تجزیه و تحلیل داده‌های توصیفی………………………………………………………………..

4-2)تجزیه و تحلیل داده ها در ارتباط با پرسش های پژوهش…………………………………………………………..

4-2-1)تجزیه وتحلیل داده هادرارتباط با سؤال اول پژوهش…………………………………………………………….

4-2-2)تجزیه وتحلیل داده هادرارتباط با سؤال دوم پژوهش…………………………………………………………….

4-2-3)تجزیه وتحلیل داده هادرارتباط با سؤال سوم پژوهش……………………………………………………………

4-2-4)تجزیه وتحلیل داده هادرارتباط با سؤال چهارم پژوهش…………………………………………………………

فصل پنجم:جمع بندی، یافته های پژوهشی، مدل پیشنهادی، بحث وتفسیر و نتیجه‌گیری

5-1)جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………

5-2)یافته های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………

5-2-1)یافته های اصلی…………………………………………………………………………………………………………

5-2-2)یافته های جانبی………………………………………………………………………………………………………..

5-3)بحث و تفسیر……………………………………………………………………………………………………………….

5-4)نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………..

5-5)محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………

5-6-1) پیشنهادهای مبتنی بر یافته‌های پژوهش…………………………………………………………………………….

5-6-2)توصیه های کاربردی…………………………………………………………………………………………………..

5-6-3)پیشنهاد برای پژوهش های بعدی……………………………………………………………………………………..

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………………..

پیوست‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………….

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………….

چکیده:

در این پژوهش نخست 28 معیار گوناگون که در ارتباط با کارایی سیستم های اطلاعاتی هستند، شناسایی شده می باشد. پس از جمع بندی نظرهای خبرگان و کارشناسان سرانجام 15 معیار به عنوان معیارهای اثرگذار بر کارایی سیستم های اطلاعاتی در چابکی تعیین شده می باشد این 15 معیار به عنوان معیارهای فرعی در مدل عملیاتی قرار داده شده اند. درادامه این معیارها (معیارهای فرعی) در پنج معیار کلان که در این پژوهش از آن ها به عنوان معیارهای اساسی یاد شده می باشد، طبقه بندی شده اند. به بیانی دیگر جایگاه هر یک از معیارهای فرعی و اساسی در مدل عملیاتی مشخص گردیده می باشد. در این راستا معیارهای فرعی در طبقه سوم از مدل عملیاتی و معیارهای اساسی در طبقه دوم مدل عملیاتی براساس نظر خبرگان قرار داده شده اند.. پس از انجام مقایسه زوجی با بهره گیری از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی، وزن های نسبی گزینه ها از نظر هر یک از معیارها و وزن های نسبی ناشی از مقایسه زوجی میان معیارهای تشکیل دهنده هر یک طبقه های تشکیل دهنده درخت تحلیل سلسله مراتبی مشخص شده می باشد. این وزن های نسبی در طبقه های بالاتر درخت تحلیل سلسله مراتبی مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد. سرانجام با گذر از پنج طبقه یا سطح مختلف در درخت تحلیل سلسله مراتبی، وزن نهایی هر یک از گزینه ها که در سطح پنجم درخت تحلیل سلسله مراتبی قرار دارند، با در نظر گرفتن وزن های نسبی تمام معیارهای پژوهش مشخص گردیده می باشد.

با در نظر داشتن وزن های نهایی به دست آمده سرانجام مشخص گردید، شرکت کشتیرانی حمل کانتینری از نظر رعایت و به کارگیری معیارهایی که سبب افزایش کارآیی سیستم های اطلاعاتی در نظام چابک می شوند در رده نخست قرار می گیرد.

در این پژوهش، روش تحلیل سلسله مراتبی به همنظور ارائه یک روش سازمان یافته برای انتخاب شرکت برتر از نظر کارآیی سیستم های اطلاعاتی در چابکی میان پنج شرکت مستقر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی که در زمینه تولید محصولات حمل و نقل دریایی و فعال در حوزه کشتیرانی فعال هستند، پیشنهاد شده می باشد. که این پنج شرکت به ترتیب عبارت هستند از:

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

شرکت کشتیرانی حمل کانینری
شرکت کشتیرانی حمل فله
شرکت خدمات نمایندگی کشتیرانی هوپاد دریا
شرکت کشتیرانی ایران و هند
شرکت حمل و نقل ترکیبی

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید