دانلود پژوهش: پایان نامه طراحی مرکز آموزش ایمنی ونجات بارویکرد معماری پایدار

دانلود پایان نامه

واحد سمنان

علوم وتحقیقات واحد سمنان

دانشکده  معماری

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد (M.A)

رشته معماری – گرایش مهندسی معماری

عنوان

طراحی مرکز آموزش ایمنی ونجات بارویکرد معماری پایدار

استاد راهنما

خانم دکتر ودیهه ملاصالحی

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                               شماره صحفه

چکیده                                                                                                                                   1

فصل اول : کلیات پژوهش                                                                                   2

1-1- اظهار مسئله                                                                                                                     3

1-2- اهداف پژوهش                                                                                                               4

1-3-  فرضیه ها وسوالات پژوهش                                                                                          5

1-4- اهمیت وضرورت پژوهش                                                                                               6

1-5- روش پژوهش                                                                                                                 6

1-6-  ادبیات پژوهش                                                                                                               7

1-7- پیشینه پژوهش ونمونه پژوهش                                                                                          8

1- 8- روش تجزیه وتحلیل داده ها                                                                                          8

فصل دوم : یافته ها

2-1- آموزش                                                                                                                        9

2-2- نظام آموزش                                                                                                               10

2-3- آموزش کارکنان                                                                                                         10

2-4 از چه هنگام نخستین اداره آتش‌نشانی آغاز به کار نمود؟                                                  11

٢ـ 5-  تاریخچه آتش نشانی در ایران                                                                                      13

٢ – 6 – تاریخچه آتش‌نشانی در تهران                                                                                    15

٢- 6 – 1- تاریخچه آموزش در آتش‌ نشانی تهران قبل از انقلا                                               19

٢- 6 – 2-  تاریخچه آموزش در آتش نشانی تهران در دهه 60                                              20

٢ – 6 – 3- تاریخچه آموزش در آتش‌ نشانی تهران در دهه 70                                              21

٢- 6 -4- تاریخچه آموزش در آتش‌نشانی تهران در دهه 80 تا کنون                                     28

2-7-  مرکز آموزش                                                                                                           33

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-7-1-  ساختار مرکز آموزش                                                                                           33

2-7-2-  مولفه های یک مرکز آموزش                                                                              34

2-7-2-1-  مولفه های اداری وتسهیلات حمایتی                                                                34

2-7-2-2-  مولفه های تسهیلات داخلی ساختمانی                                                              35

2-7-2-2-1-  مولفه های آزمایشگاهی آموزشی ویژه                                                         36

2-8-2-3-  مولفه های تسهیلات خارجی                                                                            36

2-7-2-4-  مولفه های زیربنایی                                                                                          37

2-7-3-  ساختمان های مرکز آموزش                                                                                 38

2-7-3-1-  دفاتر                                                                                                                38

2-7-3-2-  تالار سخنرانی                                                                                                  38

2-7-3-3-  برج تمرین                                                                                                      38

2-7-3-3-1-  پلکان اضطراری برج تمرین                                                                         39

2-7-3-4-  ساختار آموزشی Live Fire                                                                            39

2-8-  ایستگاه آتش نشانی                                                                                                  40

2-8-1-  ضوابط ومقرارات طراحی ایستگاه آتش نشانی                                                       41

2-8-1-1-  ساختمان اصلی ایستگاه                                                                                     41

2-8-1-2-  اتاق اطلاعات ومخابرات                                                                                   41

2-8-1-3-  آشیانه                                                                                                              41

2-8-1-3-1-  ابعاد                                                                                                             42

2-8-1-3-2-  فضاهای جانبی                                                                                             42

2-8-1-3-3 – موادومصالح                                                                                                43

2-8-1-3-4-  تهویه و نور                                                                                                  43

2-8-1-3-5-  شیب                                                                                                            44

2-8-1-4-  آسایشگاه                                                                                                         44

2-8-1-5-  آشپزخانه                                                                                                          44

2-8-1-6 – غذاخوری                                                                                                        45

2-8-1-7-  اتاق فرمانده                                                                                                      45

2-8-1-8-  اتاق سخنرانی وکلاس درس                                                                              45

2-8-1-9-  ورزش                                                                                                              45

2-8-1-10-  کمد خانه رختکن خشک کن شستشو                                                              45

2-8-1-11-  انبارعمومی                                                                                                      46

2-8-1-12-  میله فرود                                                                                                         46

2-8-1-13-  محوطه تمرینات                                                                                              47

2-8-1-14-  موارد خاص                                                                                                    47

 

فصل سوم : مطالعات نظری

3-1- مبانی نظری معماری پایدار                                                                                          49

3-1-1- فرایند طراحی پایدار                                                                                                51

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-1-1-1- مفهوم طراحی پایدار                                                                                           51

3-1-1-2-اصول طراحی پایدار در معماری                                                                           53

3-1-1-2-1- مقیاس محیط (توجه جامع وفراگیر نسبت به محیط)                                        53

3-1-1-2-2- طراحی با طبیعت (طبیعت به عتوان الگوی طراحی)                                           54

3-1-1-2-3-مقیاس زمان در طراحی(طراحی چرخه حیات اثر معماری)                                 55

3-1-1-2-4- طراحی انسانی                                                                                                 55

3-1-1-3- مولفه های پایداری طرح                                                                                      56

3-1-1-3-1- بناومحیط زیست                                                                                              57

3-1-1-3-2- بنا وکاربران (طیف اصلی تاثیر پذیر)                                                                 57

3-2- مبنای علمی معماری پایدار                                                                                            59

3-2-1- منابع انرژی                                                                                                               60

3-2-1-1- انرژی های تجدید پذیر (پایدار)                                                                            62

3-2-1-1-1- انرژی خورشیدی                                                                                              62

3-2-1-1-1-1 کاربرد های انرژی خورشید                                                                             63

3-2-1-1-2- انرژی باد                                                                                                           66

3-2-1-1-3- انرژی زمین گرمایی                                                                                            67

3-2-1-1-4- انرژی زیست توده                                                                                              68

3-2-1-1-5- هیدروژن                                                                                                          69

3-2-1-1-6-پیل سوختی                                                                                                       69

3-2-2- راهکارهای علمی معماری پایدار                                                           71

3-2-2-1- گرم نگهداشتن وخنک ماندن                                                                                 72

3-2-2-1- 1- راه کارهای علمی در باب گرم نگاه داشتن وخنک ماندن                                    74

3-2-2-1-1-1- رنگ وبافت                                                                                                   75

3-2-2-1-1-2- نسبت فشردگی سطح به حجم                                                                         75                                 

3-2-2-1-1-3- چیدمان فضایی وجهت گیری                                                                          75

3-2-2-1-1-4- عایق                                                                                                              76

3-2-2-1-1-5- عایق وجرم حرارتی                                                                                        79

3-2-2-1-1-6- پنجره                                                                                                            81

3-2-2-1-1-7- اکران باز تاب                                                                                                83

3-2-2-1-1-8- نفوذ وتهویه                                                                                                   84

3-2-2-2- سامانه های خورشیدی ایستا(غیرفعال)                                                85

3-2-2-2-1- سامانه گرمایش خورشیدی ایستا                                                                          85

3-2-2-2-1-1-سامانه های جذب مستقیم                                                                                 86

3-2-2-1-2- سامانه دیوار ترومپ                                                                                            88

3-2-2-1-3- فضای خورشیدی                                                                                                91

3-2-2-2-2- سامانه سرمایش ایستا                                                                                           94

3-2-2-2-3- 1- معماری سبز                                                                                                  96

3-2-2-2-3- 1-2-  بام سبز                                                                                                      96

3-2-2-2-3-2- آتریم                                                                                                              98

3-2-2-2-3-3- نمای دو پوسته                                                                                                 99

3-2-2-3-سامانه خورشیدی پویا فعال                                                                 102

3-2-2-3-1- منبع انرژی تقریبا ایده آل                                                                                     102

3-2-2-3-2- سلول فتو ولتائیک                                                                                               104

3-2-2-3-3- سامانه های خورشیدی آب گرم                                                                          105

3-2-2-3-4- گردآوری های خورشیدی هوای گرم                                                                 107

3-2-2-4- سامانه های هوشمند                                                                                                107

3-2-2-4-1- معماری هوشمند                                                                                                108

3-2-2-4-2- تعاریف ساختمان هوشمند                                                                                  109

3-2-2-4-2-1- سیستم مدیریت ساختمان (BMS)                                             109

3-2-2-4-2-2-  سیستم اعلام حریق                                                                                        111

3-2-2-4-2-2-1- شستی اعلام حریق آدرس پذیر                                                                  113

3-2-2-4-2-3-  دتکتورهای ترکیبی دود و حرارتی آدرس پذیر                                             113

3-2-2-4-2-4-  دتکتورهای گاز شهری                                                                                 113

3-2-2-4-2-5-  آژیرها                                                                                                         114

3-2-2-4-2-6 – ماجولهای ورودی/ خروجی                                                                         114

3-2-2-4-2-7-  شبکه کامپیوتر                                                                                             114

3-2-2-4-3- نماهای هوشمند                                                                                                 115

3-2-2-4-4- پوسته های هوشمند                                                                                              115      

3-2-2-4-5- ویژگی های اصلی ساختمان های هوشمند                                                             115

فصل چهارم : گرد آوری های داده ها

4-1- نمونه موردی                                                                                                                   117

4-1-1- مرکز آموزش کالج مورتون انگلستان                                                                           117

4-1-2- مرکز آموزش آتش نشانی ومدیریت بحران کوبه ژاپن                                                   120

4-1-3- ایستگاه آتش نشانی یاتسوشیرو ژاپن                                                                             122

فصل پنجم : تحلیل داده ها  و نتیجه گیری

5-2- شرایط آب و هوای تهران                                                                                                125

5-2-1 ساختار کالبدی شهر تهران                                                                                            125

5-2-2 سیمای شهری                                                                                                              126

5-3 مکان یابی سایت                                                                                                              127

5-3-1- عوامل موثر در مکان یابی ایستگاه آتش نشانی                                                            128

5-4- معرفی سایت                                                                                                                 129

5-4-1 واکاوی اقلیمی سایت                                                                                                     130

5-4-1-1- دما                                                                                                                      131

5-4-1-2- رطوبت                                                                                                               133

5-4-1-3-  بارش                                                                                                                 133

5-4-1-4-  باد                                                                                                                     134

5-4-1-5-  تابش                                                                                                                 139

5-5-  اهداف طراحی اقلیمی                                                                                                     136

5-5-1-  تعیین اقلیم به روش دمارتن                                                                                         136

5-5-2-  تعیین اقلیم به روش آمبرژه                                                                                          136

5-6-  طراحی اقلیمی وجهت استقرار ساختمان                                                                           136

5-6-1- ارتباط فرم ساختمان واقلیم                                                                                             137

5-6-2-  جهت گیری نسبت به تابش آفتاب                                                                               137

5-7-  نیازهای محیطی ساختمان های آموزشی                                                                           138

5-7-1- موارد کلی مهم در طراحی اقلیمی ساختمان های آموزشی                                 139

5-7-2- جلوگیری از اتلاف حرارت                                                                                         139

5-7-3-  بهره گیری از انرژی خورشید                                                                                      140

5-7-4- جلوگیری از گرم شدن هوای کلاس                                                                            140

5-7-5- محافظت در برابر بارندگی                                                                                           141

5-7-6- جلوگیری از گرم شدن کلاس ها یا بهره گیری از جریان هوا                                              141

5-8- ایده های طرح  (معرفی طرح نهایی)                                                                                 143

5-9- نتیجه واکاوی سایت                                                                                                           144 

5-9-1- جهت گیری بنا ها و ورودیهای سایت                                                                         144

5-9-2- محور های طراحی                                                                                                     146

5-9-3- زون بندی                                                                                                                  146

5-10- توضیح فضاها و ویژگی ها ودیگر مسائل مورد توجه در طراحی سایت وبنا                         147

5-10-1- کلاس های آموزش ونحوه ورود به فضاهای دسترسی                                               147

5-10-1-1 اتاق دستگاه تنفسی                                                                                                149

5-10-1-2 سوله آموزشی                                                                                                       152

5-10-1-3 نهار خوری وآشپزخانه                                                                                          152

5-10-2- زمین های عملیاتی آموزشی                                                                                    154

5-10-2-1 زمین عملیات کثیف  Dirty Area                                                                      154

5-10-2-2 زمین عملیات تمیز  Clean Area                                                                       155

5-10-3  سالن ورزشی چند منظوره                                                                                        155

5-10-4  ساختمان اقامتی                                                                                                       156

5-10-5 ایستگاه آتش نشانی                                                                                                   156

5-10-6  برج کنترل عملیاتی                                                                                                  159

5-10-7- باند فرودگاه                                                                                                           160

5-11- دیگر مسائل مورد توجه در طراحی سایت وبنا                                                               161

5-12- ویژگی های اقلیمی وپایدار طرح                                                                                  161

5-12-1- نمای دوپوسته                                                                                                         161

5-12-2- آتریوم                                                                                                                    161

5-12-3- کلکتورها وسلول های فتوولتائیک                                                                           162

5-12-4- فضای خورشیدی                                                                                                    162

5-12-5- بام سبز                                                                                                                    163

5-13- سازه                                                                                                                          164

5-14- تاسیسات                                                                                                                   164

5-14-1- اصول کلی طراحی                                                                                                 165                                     

5-14-2- فهرست سیستم های تأسیسات الکتریکی                                                                 166

5-14-3-  سیستمهای تأسیسات الکتریکی                                                                              167

5-14-4- تاسیسات مکانیکی                                                                                                 167

5-14-4-1- سیستم های تأمین سرمایش، گرمایش و تخلیه هوا                                               168

5-14-4-1-1- شرایط محیط داخل                                                                                       168

5-14-5- سرمایش و گرمایش                                                                                              169

5-14-6-  میزان آب باران و چگونگی دفع آن                                                                      170

5-14-6-1- مصالح مصرفی شبکه فاضلاب و آب باران                                                         170

نتیجه گیری                                                                                                                          171

 مدارک پروژه

فهرست جدول ها

3-1- مقادیر پیشنهادی عایق موادها                                                                                      79                      

3-2- تاخیر زمانی برای دیوار های با ضخامت 1 فوت                                                           82

3-3-جدول جرم حرارتی مواد                                                                                             88

3-4- جدول جرم حرارتی مواد                                                                                             91

3-5- محاسن ومعایب گرمایش خورشیدی                                                                           94

5-1- مشخصات جایگاه تهران                                                                                            131

5-2- میانگین درجه حرارت                                                                                                132

5-3- میانگین حداکثر دما                                                                                                    132

5-4- میانگین حداقل دما                                                                                                     132

5-5- رطوبت نسبی                                                                                                             133

5-6- بارش                                                                                                                        134

5-7- وزش باد                                                                                                                    134

5-8- سوخت وساز بدن                                                                                                      169

فهرست نمودارها

3-1-  مصارف منابع تجدید پذیر در جهان                                                                           77

3-2-  طراحی گرمایش ، سرمایش وروشنایی ساختمان                                                         80

5-1- سرعت وجهت باد                                                                                                     134

5-2- تابش                                                                                                                       135

فهرست شکل ها

3-1-  فرایند انرژی خورشیدی                                                                                            65

3-2-  انرژی باد                                                                                                                  67

3-3- انرژی زمین گرمایی                                                                                                   68

3-4- تهویه                                                                                                                        73

3-5- جذب گرما                                                                                                               74

3-6-  سرمایش وگرمایش خورشیدی                                                                                  81

3-7- پنجره                                                                                                                        82

3-8- سامانه خورشیدی ایستا                                                                                               86

3-9- سامانه جذب مستقیم                                                                                                   87

3-10- دیوار ترومپ                                                                                                           89

3-11- محاسن دیوارترومپ                                                                                                90

3-12- فضای خورشیدی                                                                                                     93

3-13- بام سبز                                                                                                                    97

3-14- آتریوم                                                                                                                    99

3-15- نمای دوپوسته                                                                                                         100

3-16- نمای چند پوسته                                                                                                      101

3-17- سامانه خورشیدی                                                                                                    102

3-18- سامانه فتوولتائیک                                                                                                   104

3-19- آبگرمکن خورشیدی                                                                                              106

3-20- گردآورنده خورشیدی                                                                                           107

3-21- تیغه های Skylid                                                                                                   108

3-22- سیستم اعلام حریق                                                                                                 112

3-23- شستی اعلام حریق                                                                                                 113

4-1- عکس هوایی کالج مورتون                                                                                      118

4-2- ساختمان اداری کالج مورتون                                                                                   118

4-3- خوابگاه کالج مورتون انگلستان                                                                                119

4-4 زمین عملیات کالج مورتون انگلستان                                                                          119

4-5- ماکت مرکز آموزش هیوگو                                                                                     120

4-6- برج های عملیاتی هیوگو                                                                                          121

4-7- سوله های عملیاتی هیوگو                                                                                        121

4-8- مرکزآموزش یاتسوشیرو ژاپن                                                                                   122

4-9- محوط عملیات آتش نشانی یاتسوشیرو ژاپن                                                              123

4-10- ورودی مرکزآموزش یاتسوشیرو ژاپن                                                                     123

5-1- مرکز آموزش امداد ونجات                                                                                       130

5-2- جهت گیری بنا ها و ورودی سایت                                                                            145

5-3- محورهای طراحی                                                                                                     146

5-4- کلاس برق                                                                                                                148

5-5- کلاس مواد شیمیایی                                                                                                  148

5-6- کتابخانه                                                                                                                    149

5-7- اتاق دستگاه تنفسی                                                                                                    150

5-8- اتاق شارژ کپسول                                                                                                      150

5-9- کلاس آموزشی                                                                                                        151

5-10- کمدخانه کارآموزان                                                                                               151

5-11- سوله آموزشی                                                                                                        152

5-12- آشپزخانه                                                                                                               153

5-13- نهارخوری                                                                                                             153

5-14- سالن ورزش چند منظوره                                                                                       155

5-15- ساختمان اقامتی                                                                                                     156

5-16- ایستگاه آتش نشانی                                                                                               157

5-17- محوطه زمین عملیاتی                                                                                           158

5-18- محوطه عملیات                                                                                                    158

5-19- ستاد فرماندهی                                                                                                     159

5-20 دانشکده                                                                                                                160

فهرست نقشه ها

4-1- کالج مورتون انگلستان                                                                                           117

4-2- مرکزآموزش وایستگاه آتش نشانی یاتسوشیرو                                                       124

5-1- جایگاه تهران                                                                                                       131

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید