فرمت ورد:پایان نامه طراحی مرکز فرهنگی با رویکرد معاصرسازی بافت ارزشمند تاریخی خیابان مهدیه‌ شهرستان آمل

دانلود پایان نامه

غیرانتفاعی-غیرولتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته‌ی معماری، گرایش معماری

عنوان:

طراحی مرکز فرهنگی با رویکرد معاصرسازی بافت ارزشمند تاریخی خیابان مهدیه‌ی شهرستان آمل

(نمونه‌ی موردی، خیابان مهدیه‌ی آمل، پل دوازده چشمه تا بنای میربزرگ)

استاد راهنما:

دکتر محمدجواد مهدوی‌نژاد

پایان نامه

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

فصل اول…………………………………………………………………. 1

1-1 اظهار مساله……………………………………………………….. 2

1-2 اهمیت و ضرورت پرداختن به موضوع…………………………… 3

1-3 پرسش‌های پژوهش…………………………………………….. 3

اهداف………………………………………………………………….. 4

1-4-1 اهداف نظری…………………………………………………….4

1-4-2 اهداف عملی…………………………………………………… 4

1-4 چگونگی جمع آوری داده‌ها……………………………………… 4

فصل دوم……………………………………………………………….. 5

2- مبانی نظری پژوهش……………………………………………… 6

2-1 تعاریف، اصول و مبانی نظری……………………………………. 6

2-1 واژه شناسی……………………………………………………… 6

2-1-1 بهسازی…………………………………………………………. 6

2-1-1-1 بازیافت……………………………………………………….. 6

2-1-1-2 مراقبت………………………………………………………… 6

2-1-1-3 طرفداری……………………………………………………….. 6

2-1-1-4- استحکام پذیری…………………………………………….. 7

2-1-1-5- توان بخشی………………………………………………….. 7

2-1-1-6 – بهبود، سازماندهی و باز آبادانی…………………………. 7

2-1-2  نوسازی…………………………………………………………. 7

2-1-2-1 تجدید حیات…………………………………………………… 7

2-1-2-2 به روز کردن (انطباق)…………………………………………..8

2-1-2-3 تبدیل (دگرگونی) ……………………………………………….8

2-1-2-4 حفاظت………………………………………………………… 8

2-1-2-5 نو شدن………………………………………………………… 8

2-1-2-6 احیاء…………………………………………………………….. 8

2-1-2-7 تعمیر……………………………………………………………. 8

2-1-3 بازسازی……………………………………………………………. 9

2-1-3-1 تخریب……………………………………………………………. 9

2-1-3-2 پاک سازی……………………………………………………… 9

2-1-3-3 دوباره سازی…………………………………………………….. 9

2-1-4 روش‌های تلفیقی…………………………………………………. 9

2-1-4-1 الگویابی مجدد…………………………………………………. 9

2-1-4-2 یکپارچه سازی و وحدت مجدد…………………………………. 10

2-1-4-3 اظهار متفاوت و جایگاه دوباره یافتن…………………………… 10

2-1-4-4 بازآفرینی…………………………………………………………. 10

2-1-4-5 نوزایی……………………………………………………………. 10

2-2 مبانی و مفاهیم پایه………………………………………………… 11

2-2 -1 مولفه‌های موثر بر ادراک مکان………………………………….. 11

2-2 -1-1 هویت……………………………………………………………. 11

2-2-1-2 شرایط هویت مندی……………………………………………… 11

2-2-1-3 عدم احراز هویت و تبعات آن……………………………………. 12

2-2-1-4 فضا ………………………………………………………………..13

2-2-1-5 مکان……………………………………………………………… 13

2-2-1-6 هویت مکان……………………………………………………… 14

2-2 -1-7 نماد یا نشانه (عامل تشخص مکان)………………………. 15

2-2 -1-8 حس مکان…………………………………………………….. 16

2-2 -1-8-1 عوامل تشکیل دهنده‌ی حس مکان………………………. 16

2-2-2 امنیت اجتماعی…………………………………………………….17

2-2-2-1 نظریه‌های مطرح در زمینه‌ی جرم و ناامنی…………………….17

2-2-2-2 عوامل موثر بر بروز ناامنی……………………………………… 20

2-2-2-3 راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم و ناامنی…………………. 21

2-2-2-3-1 تقویت عملکردهای طبیعی…………………………………. 22

2-2-2-3-2 کنترل دسترسی……………………………………………… 22

2-2-2-3-3 نظارت طبیعی………………………………………………… 23

2-2-2-3-4 طرفداری از فعالیت اجتماعی………………………………….. 23

2-2-2-3-5 تعمیر و نگهداری……………………………………………….. 23

2-2-3 فرسودگی…………………………………………………………… 23

2-2-3-1 انواع فرسودگی………………………………………………….. 24

2-2-3-2 طراحی در بافت کهن شهری……………………………………. 25

2-2-3-3 بافت شهری………………………………………………………. 25

2-2-3-4 بافت فرسوده‌ی شهری………………………………………….. 26

2-2-3-4-1 فرسودگی نسبی……………………………………………… 27

2-2-3-4-2 فرسودگی کامل…………………………………………………. 27

2-2-3-5 عوامل پیدایش فرسودگی………………………………………… 27

2-2-3-5-1 عوامل اقتصادی…………………………………………………. 28

2-2-3-5-2 عوامل اجتماعی………………………………………………… 28

2-2-3-5-3 عوامل کالبدی…………………………………………………… 29

2-2-3-5-4 عوامل مدیریتی…………………………………………………. 30

2-2-3-5-5 عوامل فرهنگی………………………………………………….. 32

2-2-3-5-6 عوامل ذهنی و روانی…………………………………………… 32

2-2-3-6 شاخص فرسودگی…………………………………………………. 33

2-2-3-7 محله………………………………………………………………… 36

2-2-3-7-1 مرکز محله………………………………………………………… 36

2-2-3-7-2 سیمای محله…………………………………………………….. 37

2-2-3-7-3 ظاهر و ریخت شناسی محله…………………………………… 37

2-2-3-7-3-1 محله‌ی بدون طراحی………………………………………….. 37

2-2-3-7-3-2 محله‌ی با طراحی قبلی……………………………………….. 37

2-2-3-7-3-3 مصالح به کار رفته از گذشته…………………………………… 38

2-2-3-8 طبقه بندی ابنیه واجد ارزش موجود در بافت……………………… 38

2-2-3-8-1 معماری……………………………………………………………. 38

2-2-3-8-2 تاریخی……………………………………………………………. 38

2-2-3-8-3 مذهبی…………………………………………………………… 39

2-2-3-8-4 قدمت……………………………………………………………… 39

2-2-3-9 حوزه‌ی توزیع فضایی فعالیت‌ها در عناصر تاثیرگذار در بافت……..39

2-2-3-9-1 عناصر بازار و تأثیر آن در بافت………………………………….. 39

2-2-3-9-2 کالبد ریخت شناسی بازار……………………………………….. 41

2-2-3-9-3 تأثیر‌ها و کارکردهای بازار……………………………………….. 43

2-2-3-9-4 فرهنگ بازار………………………………………………………. 44

2-2-3-9-5 تحولات تاثیرگذار بر بازارهای معاصر…………………………….. 47

2-2-3-9-6 بازارها در بافت جدید شهری…………………………………….. 48

2-2-3-9-7 دیدگاه ها…………………………………………………………. 48

2-2-3-9-7-1 دیدگاه موزه‌ای………………………………………………….. 48

2-2-3-9-7-2 دیدگاه نوسازی………………………………………………… 49

2-2-3-9-7-3 دیدگاه بینابینی………………………………………………… 49

جمع بندی……………………………………………………………………… 50

2-2-4 جلب مشارکت مردمی……………………………………………….. 50

2-2-4-1 ابعاد مشارکت……………………………………………………… 51

2-2-4-1-1 اقتصادی…………………………………………………………. 51

2-2-4-1-2 اجتماعی- برنامه ریزی…………………………………………. 51

2-2-5 ابزار جلب مشارکت مردمی…………………………………………..53

2-2-5-1 اعتماد سازی………………………………………………………. 54

2-2-5-2 اختیار………………………………………………………………… 54

2-2-5-3 ترغیب و علاقه مند سازی مردم………………………………….. 54

2-2-5-4 آگاه سازی………………………………………………………….. 54

2-2-6 پیاده محوری…………………………………………………………. 55

فصل سوم……………………………………………………………………. 56

مروری بر ادبیات موضوع……………………………………………………… 56

3- مروری بر ادبیات موضوع…………………………………………………. 56

3-1 توسعه معابر و گسترش خیابان‌ها در ایران…………………………… 57

3-2 قوانین و مقررات………………………………………………………… 57

3-2-1- تجارب انجام شده در ایران………………………………………… 58

3-3 نقد کنندگان خیابان کشی‌های جدید……………………………….. 59

جمع بندی……………………………………………………………………. 65

3-4 سیاست طراحی در مراکز کهن شهری………………………………. 66

3-4-1 قرن نوزدهم………………………………………………………….. 66

3-4-2 نیمه اول قرن بیستم………………………………………………… 67

3-4-3 نیمه دوم قرن بیستم……………………………………………….. 68

3-5 سیر سیاست‌های ایران در طراحی در مراکز کهن شهری……………72

3-5-1 پهلوی اول……………………………………………………………. 72

3-5-2 پهلوی دوم…………………………………………………………… 72

3-5-3 پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران………………………………. 75

3-5-3-1 روانبخشی (1364-1361)……………………………………….. 75

3-5-3-2 طرحهای بهسازی بافتهای شهری (69-66)…………………….75

3-5-3-3 محورهای فرهنگی – تاریخی……………………………………. 76

3-5-3-4 طرح تجمیع– نوسازی و بهسازی……………………………….. 76

3-5-3-5 بافت‌های فرسوده شهری……………………………………….. 76

3-5-3-6 قانون نوسازی و عمران شهری…………………………………..77

3-5-3-7 عمران و بهسازی…………………………………………………. 77

3-5-3-8 طرح توانمندسازی سکونت گاههای غیر رسمی ……………….77

فصل چهارم………………………………………………………………….. 80

تجزیه و تحلیل نمونه‌های موردی…………………………………………… 80

4- تجزیه و تحلیل نمونه‌های موردی……………………………………….. 80

4-1 لایسستر(فلامکی، منصور، 1384)……………………………………. 81

4-2 استکهلم (فلامکی، منصور، 1384) …………………………………….82

4-3 خیابان ایستیکال (خطیر، شافعی ؛ 1385)……………………………84

4-4- مرمت بازار شیشه گر خانه، تبریز (زنده دل ؛ 1385)………………..87

5- استانداردها و ضوابط طراحی(برنامه فیزیکی)………………………….92

5-1- استانداردها و ضوابط طراحی………………………………………… 92

5-2 فضاهای موزه………………………………………………………….. 92

5-3 عرصه بندی موزه………………………………………………………. 92

5-3-1 عرصه بندی به اعتبار بازدید کننده………………………………… 93

الف: عرصه خصوصی……………………………………………………….. 93

ب: عرصه عمومی – خصوصی…………………………………………….. 93

5-3-2 عرصه بندی به اعتبار عملکرد……………………………………… 94

5-3-2-1 فضاهای نمایشی و گالریها…………………………………….. 94

5-3-2-1-1 نمایشگاه همیشگی………………………………………………. 94

5-3-2-1-2 نمایشگاه موقت……………………………………………….. 94

5-3-1-3 فضاهای اطلاعات و خدمات علمی و هنری……………………. 95

5-3-1-4 آمفی تئاتر و سالن چند منظوره……………………………….. 95

5-3-1-5 کتابخانه…………………………………………………………… 95

5-3-1-6 اتاقهای بحث و مذاکره و کنفرانس……………………………… 95

5-3-1-7 فضاهای نگهداری و مرمت………………………………………. 96

5-3-1-8  انبار……………………………………………………………….. 96

5-3-1-9 آزمایشگاه‌ها و فضای مرمت……………………………………. 96

5-3-1-10  فضای عکاسی و لابراتوار……………………………………. 97

5-3-1-11  فضاهای اداری………………………………………………….97

5-3-1-12 فضاهای خدماتی (تجاری-رفاهی)…………………………….97

5-4 نمایش آثر……………………………………………………………… 97

5-4-1 اثرفضا و بازدید………………………………………………………. 97

5-4-2 ارتباط فضا و اثر……………………………………………………… 98

5-4-3 ارتباط فضا و زمان…………………………………………………….98

5-4-4 ارتباط اثر و مخاطب………………………………………………….. 99

5-5 فضاهای نمایش………………………………………………………. 99

5-5-1 ابعاد و اندازه‌ها و اشکال……………………………………………. 99

5-5-2 تناسبات انسانی…………………………………………………. 101

5-5-3 وسایل و فنون نمایش……………………………………………. 101

5-5-4 تابلو……………………………………………………………….. 101

5-5-5 پانوراما……………………………………………………………… 102

5-5-6 جعبه آینه یا ویترین………………………………………………… 102

5-5-7 سکو و تکیه گاه……………………………………………………. 102

5-5-8 ویدئو پروژکتور………………………………………………………. 102

5-5-9 اسلاید……………………………………………………………….103

5-6 سیرکولاسیون در موزه………………………………………………. 103

5-6-1 ارتباطات و دسترسی ها………………………………………….. 103

5-6-2 سیرکولاسیون فضاهای نمایش………………………………….. 103

5-6-3 مسیر بازدید هدایت شده (مدار گردش اجباری)………………… 104

5-6-3-1 طرح زنجیره‌ای…………………………………………………….105

5-6-3-2 طرح ستاره ای…………………………………………………… 105

5-6-3-3 طرح بادبزنی……………………………………………………… 105

5-6-3-4 مسیر بازدید آزاد (مدار گردش اختیاری)……………………….. 105

5-7- نور در موزه……………………………………………………………. 106

5-7-1 نور طبیعی…………………………………………………………… 106

5-7-2 نور مصنوعی…………………………………………………………. 107

5 -8 امنیت آثار در موزه…………………………………………………….. 108

5 -8- 1 سرقت و اعمال خرابکارانه…………………………………………. 108

5 -8- 2 آتش سوزی…………………………………………………………. 109

5 -8-3 امنیت موزه به هنگام جنگ………………………………………… 110

5 -8- 4 محافظت و نگهداری آثار……………………………………………. 110

5-8-5 کنترل نور………………………………………………………………. 111

5 -8- 6 محیط (رطوبت و حرارت هوا)………………………………………. 111

5 -8- 7 نظارت بر مسائل ناشی از پدیده‌های ارتعاشی…………………. 112

5-9- مصالح………………………………………………………………….. 113

فصل ششم………………………………………………………………… 114

معرفی و تحلیل بستر طرح………………………………………………… 114

6- معرفی و تحلیل بستر طرح……………………………………………….. 115

6-1 مازندران (طبرستان) پس از اسلام…………………………………… 115

6-2 در دوران متاخر………………………………………………………… 115

6-3 شناخت کلی شهر و استان………………………………………….. 115

6-3-1 شناخت ویژگی‌های طبیعی شهر آمل……………………………. 115

6-3-1-1 شناخت پارامترهای آب و هوایی شهر…………………………..115

6-3-1-1-1 ارتفاع…………………………………………………………… 116

6-3-1-1-2 همجواری با دریای مازندران…………………………………… 116

6-3-1-1-3 جایگاه (عرض) جغرافیایی……………………………………. 117

6-3-1-1-4 جریانهای آب و هوایی موثر بر شهر آمل…………………….. 117

6-3-1-1-4-1 مطالعه جریان پرفشار سیبری……………………………..117

6-3-1-1-4-2 مطالعه جریان اسکاندیناوی……………………………….. 117

6-3-1-1-4-3 مطالعه جریان‌های مدیترانه ای…………………………… 118

6-3-1-1-4-4 مطالعه جریان‌های محلی………………………………….. 118

6-3-1-1-5 دما (درجه حرارت)……………………………………………… 118

6-3-1-1-6 مطالعه جایگاه خورشید…………………………………….. 118

6-3-1-1-7 مطالعه میزان بارندگی…………………………………………. 119

6-3-1-1-8 مطالعه میزان رطوبت هوا ……………………………………..119

6-3-1-1-9 مطالعه بادهای منطقه………………………………………… 119

6-3-1-2 شناخت عوارض طبیعی منطقه…………………………………. 119

6-3-1-3 شناخت عوامل آلوده کننده زیست محیطی شهر………………120

6-4-2 شناخت مولفه‌های طراحی شهری (کیفیت محیط)……………….120

6-4-2-1 عوامل موثر بر شکل گیری منطقه‌ی تاریخی………………….. 120

6-4-2-1 عوامل طبیعی…………………………………………………….. 120

6-4-2-2 عوامل اقتصادی…………………………………………………….120

6-4-2-3 عوامل ارتباطی…………………………………………………… 121

6-4-2-4 عوامل دفاعی…………………………………………………….. 121

6-5 احداث آمل و وجه تسمیه آن…………………………………………. 121

6-5-1 هسته‌ی اولیه شهر و نحوه‌ی گسترش آن………………………. 122

6-5-2 سیر تحول فضایی-کالبدی شهر آمل……………………………… 122

6-5-2-1 سیر تحول شهر آمل قبل از اسلام…………………………….. 122

6-5-2-2 سیر تحول شهر آمل بعد از اسلام تا قاجاریه…………………. 123

6-5-2-3 سیر تحول شهر در درون معاصر (پهلوی اول)………………….. 124

6-5-2-4 سیر تحول شهر در درون معاصر (پهلوی دوم)…………………. 125

6-5-3 خط آسمان………………………………………………………… 125

6-5-4 نقشه کاربری اراضی……………………………………………….. 126

6-5-5 نقشه قدمت بناها…………………………………………………. 126

6-5-6 نقشه تعداد طبقات ساختمان ها………………………………… 127

6-5-7 نقشه درجه بندی معابر……………………………………………. 127

6-5-8 جدول سوات………………………………………………………… 128

6-5-9 گزینه‌های مفهومی………………………………………………… 129

گزینه شماره 1……………………………………………………………… 129

مزایا …………………………………………………………………………129

معایب……………………………………………………………………… 129

گزینه شماره 2……………………………………………………………. 130

مزایا………………………………………………………………………… 130

معایب……………………………………………………………………….. 130

جدول مقایسه و امتیاز دهی گزینه‌های مفهومی……………………… 132

6-6 حوزه‌های طراحی…………………………………………………….. 133

خیابان مهدیه……………………………………………………………….. 133

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

6-6-1-1 تحلیل نمای اطراف سایت……………………………………….. 133

رسیدن به الگوواره‌ی برای نما ……………………………………………..138

6-6-1-2 راهکارهای خیابان مهدیه……………………………………….. 138

6-6-2 گذر…………………………………………………………………… 139

6-6-2-1 راهکارهای طراحی گذر…………………………………………. 139

6-6-3 سیمای جداره ها…………………………………………………… 142

6-6-4 طراحی مبلمان شهری…………………………………………….. 146

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید