دانلود: پایان نامه طراحی مرکز گردهمایی و تعاملات فرهنگی با رویکرد گفتگومداری

دانلود پایان نامه

دانشکده فنی مهندسی
رساله دریافت درجه کارشناسی ارشد
رشته مهندسی معماری
عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد:
طراحی مرکز گردهمایی و تعاملات فرهنگی با رویکرد گفتگومداری
استاد راهنما:
دکتر رضا تیمور

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست

چکیده

شناخت
مسئله
اظهار مسئله …………………………………………………………………………………………….2
سوالات پژوهش ………………………………………………………………………………………3
اهداف و فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………3
ضرورت طرح ………………………………………………………………………………………….3
مروری بر تحقیقات انجام شده …………………………………………………………………6
طریقه پژوهش …………………………………………………………………………………………..7

تعاریف، ریشه ها، سوابق

1-2-1- گردهم آیی ……………………………………………………………………………………………….8

1-2-2-گفتگو ………………………………………………………………………………………………………11

1-2-3- فرهنگ ………………………………………………………………………………………………….14

1-2-4- هویت …………………………………………………………………………………………………….22

1-2-5- محیط ……………………………………………………………………………………………………23

1-2-6- فضا ……………………………………………………………………………………………………….25

1-2-7- فرم ……………………………………………………………………………………………………….27

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-2-8- زمان ………………………………………………………………………………………………………30

1-2-9- معماری ایران ………………………………………………………………………………………….31

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………33

مبانی نظری

2-1- مبانی فرهنگ ایران و تاثیر آن بر معماری……………………………………………………..35

2-1-1- مفهوم سیر از ظاهر به باطن در معماری ایران…………………………………………….37

2-2- نحوه ابراز افکار و اندیشه ها با هندسه…………………………………………………………38

2-2-1- هندسه …………………………………………………………………………………………..38

2-2-2- هندسه مقدس: استعاره نظم جهانی………………………………………………………40

2-2-3- هندسه در معماری ایرانی …………………………………………………………………..40

2-2-4- تناسب زرّین (طلایی) …………………………………………………………………………42

2-2-5- رشد فراگستر و آفرینش مارپیچها ……………………………………………………..45

2-3- امر قدسی و تجلی آن در تقدس بخشی به فضای معماری …………………………….49

2-3-1- مفهوم امر قدسی ……………………………………………………………………………..50

2-3-2- الوهیت ………………………………………………………………………………………….51

2-3-3- شیوه های تجلی امر قدسی در هنر معماری …………………………………………52

2-4- کاربرد رنگ ، اعداد و اسطوره ها در معماری ………………………………………………..53

2-4-1- رنگ در معماری ……………………………………………………………………………….53

2-4-2- اسطوره و صورتهای سمبولیک …………………………………………………………..54

2-4-3- متافیزیک صورت های سمبولیک ……………………………………………………….55

2-4-4- رنگ و نور ………………………………………………………………………………………55

2-5- زمان و ارتباط آن با پویایی در فضای معماری …………………………………………………56

2-5-1- حرکت از نگاه فلسفه ………………………………………………………………………..56

2-5-2- حرکت از دیدگاه معماری …………………………………………………………………..56

2-5-3- عناصر القا کننده حرکت در معماری ……………………………………………………57

2-6- گفتگوی میان فرهنگها ……………………………………………………………………………….59

2-6-1- شاخصهای ارتباطات میان فرهنگی ……………………………………………………..59

2-6-2- ویژگیهای عمومی لازم جهت گفتگو مداری ………………………………………………60

2-7- محیط و تاثیر مولفه های آن بر معماری…………………………………………………………60

2-7-1- ویژگیهای عمومی پاسخ دهی محیط جمعی ………………………………………………61

2-7-2- استنتاج نتایج پاسخ دهی محیط بر حسب ویژگیهای گفتگومداری…………….62

تحلیل نمونه ها

3-1- پیشینه مراکز فرهنگی در بعضی از کشورهای جهان ……………………………………..64

3-2- پیشینه ی مراکز فرهنگی در ایران ……………………………………………………………. 67

3-3- مطالعه نمونه های موردی فرهنگسرا( ایرانی ) ……………………………………………..68

3-3-1- فرهنگسرای نیاوران …………………………………………………………………………68

3-3-2- مرکز بین المللی فرهنگی اصفهان ………………………………………………………75

3-3-3- مرکز فرهنگی دزفول ………………………………………………………………………..76

3-4- مطالعه نمونه فرهنگسرای خارجی ………………………………………………………………77

3-4-1- مرکز فرهنگی تی جی بائو …………………………………………………………………..77

3-5- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………81

مطالعات جغرافیایی، جمعیتی، اقلیمی شهر قم

4-1- حدود طبیعی استان …………………………………………………………………………………..83

4-2- جغرافیای طبیعی استان …………………………………………………………………………….83

4-3- اقلیم استان و تاثیر آن بر ساختمان ……………………………………………………………84

4-3-1- بارش ………………………………………………………………………………………………..84

4-3-2- دما …………………………………………………………………………………………………..85

4-3-3- باد …………………………………………………………………………………………………..87

4-3-4 – انتخاب جهت مناسب ساختمانها ……………………………………………………….87

4-4- نتایج و پیشنهادات کلی …………………………………………………………………………….88

4-4-1- جدول نتیجه گیری ……………………………………………………………………………89

4-4-2- راهکارهای طراحی اقلیمی بهره گیری شده در طرح …………………………………..90

نتایج حاصل از پژوهش

5-1- راهکارهای طراحی ……………………………………………………………………………………..92

5-1-1- معیارهای طراحی …………………………………………………………………………………….92

5-2- نظام طراحی ………………………………………………………………………………………………92

5-3-معنای معمارانه مفاهیم گفتگوی فرهنگی در قالب طراحی مرکز همایش و گفتگوی فرهنگی ……………………………………………………………………………………………………………..93

5-4- فضاهای مورد نیاز ………………………………………………………………………………………94

5-4-1- گفتگو …………………………………………………………………………………………….95

5-4-2- فضای اداری ………………………………………………………………………………………….96

5-4-3- فضاهای تاسیساتی ………………………………………………………………………………..96

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

5-4-4- فضای عرضه محصولات فرهنگی …………………………………………………………….96

5-4-5- فضای آموزشی ………………………………………………………………………………………96

5-4-6- فضای خدمات عمومی …………………………………………………………………………….96

5-5- طراحی فضاها

5-5-1- فضای گفتگو ………………………………………………………………………………………….96

5-5-2- فضای اداری ………………………………………………………………………………………….101

5-5-3- فضاهای تاسیساتی ……………………………………………………………………………….102

5-5-4- فضای عرضه محصولات فرهنگی ……………………………………………………………102

5-5-5- فضای آموزشی ……………………………………………………………………………………..102

5-5-6- فضای خدمات عمومی …………………………………………………………………………..102

تحلیل سایت

6-1- مطالعات میدانی …………………………………………………………………………………………104

6-1-1- جایگاه کلی سایت در شهر …………………………………………………………………….104

6-1-2- کاربری اراضی ……………………………………………………………………………………….105

6-1-3- دید و منظر سایت …………………………………………………………………………………105

6-1-4- همسایگی سایت ……………………………………………………………………………………106

6-1-5- وضعیت ترافیک و خیابانهای اطراف ………………………………………………………..106

6-1-6- دسترسیها به و از سایت …………………………………………………………………………107

6-2- تحلیل اقلیم سایت ……………………………………………………………………………………108

6-3- مکانیابی طرح ………………………………………………………………………………………….108

طریقه طراحی و توجیه طرح

7-1- طریقه طراحی ………………………………………………………………………………………………110

7-1-1-آلترناتیوها ………………………………………………………………………………………………110

7-1-2- حجم اولیه ……………………………………………………………………………………………..110

7-1-3- رسیدن به هندسه کار …………………………………………………………………………….111

7-2- مبانی نظری ………………………………………………………………………………………………112

7-3- معرفی طرح ……………………………………………………………………………………………..114

7-3-1- سازه …………………………………………………………………………………………………….114

7-3-2- تاسیسات …………………………………………………………………………………………….115

7-3-3- تمهیدات زلزله …………………………………………………………………………………….115

7-3-4- تمهیدات ویژه سالمندان و معلولین ……………………………………………………….115

7-3-5- تمهیدات آکوستیکی …………………………………………………………………………….116

7-3-6-تمهیدات اقلیمی ……………………………………………………………………………………117

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید