دانلود فرمت ورد:پایان نامه طراحی معماری موزه خط با رویکرد معماری پایدار در اردبیل

دانلود پایان نامه

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.SC)

رشته مهندسی معماری

عنوان:

طراحی معماری موزه خط با رویکرد معماری پایدار در اردبیل

استاد راهنما:

دکتر شهناز فرمانی سرانسری

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                       صفحه

چکیده 1

فصل اول کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه: 3

۱-۲- اظهار مسئله: 3

۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش: 4

۱-۴- پیشینه پژوهش: (جدول شماره ۱-۱) 4

۱-۵-  جنبه جدید بودن و نوآوری در پژوهش: 5

۱-۶- اهداف پژوهش: 5

۱-۶-۱- اهداف کلی: 5

۱-۶-۲- اهداف ویژه: 5

۱-۷- سازمانها، صنایع و گروههای زینفع: 5

۱-۸- سوالات پژوهش: 5

۱-۹- فرضیه­های پژوهش: 6

۱-۱۰- روش پژوهش: 6

۱-۱۰-۱- توضیح کامل روش پژوهش بر حسب هدف، نوع داده­ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهبزات و استانداردهای مورد بهره گیری در قالب مراحل اجرایی پژوهش به تفکیک): 6

۱-۱۰-۲- متغیرهای مورد مطالعه در قالب یک مدل مفهومی و توضیح چگونگی مطالعه و اندازه گیری متغیرها: 6

۱-۱۰-۳- توضیح کامل روش (میدانی، کتابخانهای) و ابزار (نظاره و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فیش برداری و غیره) 7

۱-۱۰-۴- گردآوری داده­ها: 7

۱-۱۰-۵- جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان): 7

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

۱-۱۰-۶- روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده­ها: 7

فصل دوم ادبیات پژوهش

۲- ادبیات موضوع. 9

۲-۱-۱- موزه(جدول شماره۲-۱) 9

۲-۱-۲- تاریخچه موزه 10

۲-۱-۳- تاریخچه موزه در جهان. 11

۲-۱-۴- تاریخچه موزه در ایران. 12

۲-۱-۵- ویژگی مجموعه­ها 13

۲-۱-۶- عوامل موثر بر دامنه فعالیت موزه­ها 14

۲-۱-۷- طبقه بندی موزه­ها 15

۲-۱-۸- طبقه بندی و تیپولوژی موزه­ها 15

۲-۱-۹- اهداف عمومی موزه­ها 17

۲-۱-۱۰- مطالعه ارتباط فرهنگ با موزه 18

۲-۱-۱۱- مطالعه تأثیر آموزشی در موزه­ها در توسعه پایدار. 18

۲-۱-۱۲- مطالعه نور در موزه( جدول ۲-۷) 19

۲-۲-۱-  خط (جدول شماره ۲-۸) 20

۲-۲-۲- تاریخچه خط (جدول شماره ۲-۹) 20

۲-۲-۳- مفهوم خط (جدول شماره ۲-۱۰) 21

۲-۲-۴-حفاظت (جدول شماره ۲-۱۱) 21

۲-۲-۵- کاغذ، علل و اثرات زوال آن (جدول شماره ۲-۱۲) 22

۲-۲-۶- حفاظت و نگهداری کاغذهای خطی (جدول شماره ۲-۱۳) 23

۲-۲-۷- نکات اساسی حفاظت و نگهداری آثار کاغذی. 23

۲-۲-۸- خط در فرهنگ و هنر. 24

۲-۲-۹- خط در تمدن ایران: 25

۲-۲-۱۰- خط و خطاطی: 26

۲-۲-۱۱- خط فارسی: 26

۲-۳-۱-  پایداری ( جدول شماره ۲-۱۴) 27

۲-۳-۲- معماری پایدار  (جدول شماره ۲-۱۵) 28

۲-۳-۳- تاریخچه معماری پایدار( جدول ۲-۱۶) 29

۲-۳-۴- مطالعه المان­های پایدار (جدول شماره ۲-۱۷) 29

۲-۳-۵- اصول معماری پایدار. 30

۲-۳-۶- مطالعه منابع پایداری ( جدول ۲-۱۸) 31

۲-۳-۷- محیط پایدار (جدول ۲-۱۹) 32

۲-۳-۸- الگوهای معماری پایدار. 32

۲-۳-۹- انرژی زیستی. 33

۲-۳-۱۰- انرژی خورشیدی. 34

۲-۳-۱۱- پوشش نماها با فتوولتاییک… 34

۲-۳-۱۲- کار با شیشه و فتوولتاییک… 35

۲-۳-۱۳- ایجاد سایه با فتوولتاییکها 35

۲-۳-۱۴- انرژی باد 35

۲-۳-۱۵- توربینهای بادی. 36

۲-۳-۱۶- انرژی سوخت سلولی. 36

۲-۳-۱۷- انرژی ترکیبی. 36

۲-۳-۱۸- حفظ انرژی. 37

۲-۳-۱۹- سیستمهای عایق بندی. 37

۲-۳-۲۰- عایق بندی زیست محیطی. 37

۲-۳-۲۱- عایق بندی پانلهای سخت.. 37

۲-۳-۲۲- عایق بندی با پایه شیشه 38

۲-۳-۲۳- سیستمهای گرمایش/ سرمایش.. 38

۲-۳-۲۴- سیستمهای آب و مدیریت اتلاف.. 38

۲-۳-۲۵-  سیستم فاضلاب.. 39

۲-۳-۲۶- مدیریت مواد زاید 39

۲-۳-۲۷- روشهای طراحی خورشیدی غیر فعال. 39

۲-۳-۲۸- کسب مستقیم 39

۲-۳-۲۹- کسب غیر مستقیم 40

۲-۳-۳۰- مصالح واکنشی گرمایی. 40

۲-۳-۳۱- پنجره­های ترموکرومیک… 40

۲-۳-۳۲- رنگهای ترموکرومیک… 41

۲-۳-۳۳- گرماگرایی( ترموترافیک) 41

۲-۳-۳۴-پنجره­های گرماگرا 41

۲-۳-۳۵- سیستمهای تهویه اصلاح شده 41

۲-۳-۳۶- مصالح واکنشی- نوری. 42

فصل سوم اصول و ضوابط طراحی

۳-۱- استاندارد و ظوابط طراحی موزه­ها 44

۳-۲- اندازه­های بدن بشر. 44

۳-۳- ضریب ابعاد بدن بشر در وضعیت ایستاده و نشسته، نسبت به قد ایستاده او( تصویر ۳-۱) 45

۳-۴- ورودی و گیشه 45

۳-۵- امنیت و اطلاعات.. 46

۳-۶- سیرکولاسیون. 46

۳-۷- فضای اداری. 46

۳-۸- گالری­ها 47

۳-۹-کارگاه نگهداری و مرمت آثار. 48

۳-۱۰- انبارها 48

۳-۱۱- فضای سبز موزه 48

۳-۱۲-  آمفی تئاتر. 49

۳-۱۳- کتابخانه 49

۳-۱۴-  پژوهشی. 50

۳-۱۵-آموزشی. 50

۳-۱۶-پارکینگ… 50

۳-۱۷- تاسیسات.. 50

۳-۱۸- نور پردازی در موزه 50

۳-۱۹- شناسایی راهبردها 53

۳-۱۹-۱- راهبردهای شکلی. 53

۳-۱۹-۲- راهبردهای عملکردی. 54

۳-۱۹-۳- راهبردهای زمانی. 54

۳-۱۷-۴- راهبردهای اقتصادی. 54

۳-۲۰- برنامه ریزی فیزیکی. 54

فصل چهارم مطالعه نمونه و مصادیق

۴-۱-۱- موزه کوا برانلی( جدول شماره ۴-۱) 61

۴-۲-۱- موزه ایبره کامارگو( جدول شماره ۴-۳) 63

۴-۳-۱- موزه مرسدس بنز ( جدول شماره ۴-۵) 65

۴-۴-۱- موزه پل کلی ( جدول شماره ۴-۷) 67

۴-۵-۱- موزه دیانگ ( جدول شماره ۴-۹) 68

۴-۶-۱- موزه ملی هنر ( جدول شماره ۴-۱۱) 70

۴-۷-۱- موزه هنرهای معاصر رزنتال (جدول شماره ۴-۱۳) 72

فصل پنجم مطالعات اقلیمی

۵-۱- مطالعات تاریخی- معماری اردبیل. 75

۵-۱-۱- اردبیل در گذر تاریخ. 75

۵-۱-۲- بافت تاریخی اردبیل. 75

۵-۱-۳- خصوصیات فضاهای شهری اردبیل. 76

۵-۱-۴- خصوصیات فضاهای معماری شهر اردبیل. 76

۵-۱-۵- تحولات قرن اخیر در معماری اردبیل. 76

۵-۲- مطالعه جغرافیایی شهر اردبیل. 77

۵-۲-۱- جایگاه جغرافیایی اردبیل. 77

۵-۳-۱- مطالعه اقلیمی شهر اردبیل ( جدول شماره ۱-۱) 77

۵-۳-۲-توصیه­های اقلیمی (جدول شماره ۵-۲) 78

۵-۳-۳- اصول رعایت شده در معماری بومی مناطق سرد (جدول شماره ۵-۳) 79

۵-۴-۲- جایگاه و ابعاد سایت (جدول شماره ۵-۲) 80

فصل ششم تجزیه و تحلیل سایت

فصل هفتم مبانی نظری و ایده کلی طرح

منابع و مأخذ: 99

فهرست جدول­ها

عنوان                                           صفحه

جدول شماره ۱-۱- پیشینه پژوهش (ماخذ: پژوهشگر) 4

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

جدول شماره ۲-۱-تعاریف موزه (ماخذ: پژوهشگر) 9

جدول شماره ۲-۲- تاریخچه موزه (ماخذ: پژوهشگر) 10

جدول شماره ۲-۳- عوامل موثر بر دامنه فعالیت موزهها ( ماخذ؛ پژوهشگر) 14

جدول شماره ۲-۴- طبقه بندی و تیپولوژی موزهها ( ماخذ: حیدری و ساعتیان، ۱۳۸۹) 15

جدول شماره ۲-۵- مطالعه ارتباط فرهنگ با موزه (ماخذ: پژوهشگر) 18

جدول شماره ۲-۶- مطالعه تأثیر آموزشی در موزهها در توسعه پایدار( ماخذ: پژوهشگر) 18

جدول شماره ۲-۷- مطالعه نور در موزه( ماخذ: پژوهشگر) 19

جدول شماره ۲-۸-تعاریف خط (ماخذ: پژوهشگر) 20

جدول شماره ۲-۹- تاریخچه خط (ماخذ: پژوهشگر) 20

جدول شماره ۲-۱۰- مفهوم خط (ماخذ: پژوهشگر) 21

جدول شماره ۲-۱۱- حفاظت  (ماخذ: پژوهشگر) 21

جدول شماره ۲-۱۲- کاغذ، علل و اثرات زوال آن (ماخذ: پژوهشگر) 22

جدول شماره ۲-۱۳- حفاظت و نگهداری کاغذهای خطی( ماخذ؛ پژوهشگر) 23

جدول شماره  ( جدول شماره ۲-۱۴) تعاریف پایداری ( ماخذ: پژوهشگر) 27

جدول شماره ۲-۱۵-تعاریف معماری پایدار (ماخذ: پژوهشگر) 28

جدول شماره ۲-۱۶- تاریخچه معماری پایدار (ماخذ: پژوهشگر) 29

جدول شماره ۲-۱۷- مطالعه المانهای پایدار (ماخذ : پژوهشگر) 29

جدول شماره ۲-۱۸- مطالعه منابع پایداری (ماخذ: پژوهشگر) 31

جدول شماره ۲-۱۹- محیط پایدار (ماخذ: پژوهشگر) 32

۳-۲۱- جدول شماره ۳-۲- برنامه فیزیکی فضاهای موزه خط با رویکرد معماری پایدار. 55

۳-۲۲- جدول شماره ۳-۳- سطح اشغال (ماخذ: نگارنده) 58

جدول شماره ۴-۱- موزه کوا برانلی (ماخذ: پژوهشگر) 61

جدول شماره ۴-۲- تصاویر پروژه موزه کوا برنلی (ماخذ: پژوهشگر) 62

جدول شماره ۴-۳- موزه ایبره کامارگو (ماخذ: پژوهشگر) 63

جدول شماره ۴-۴- تصاویر پروژه موزه ایبره کامارگو (ماخذ: پژوهشگر) 64

جدول شماره ۴-۵- موزه مرسدس بنز (ماخذ: پژوهشگر) 65

جدول شماره ۴-۶- تصاویر پروژه موزه مرسدس بنز( ماخذ: پژوهشگر) 66

جدول شماره ۴-۷- موزه پل کلی (ماخذ: پژوهشگر) 67

جدول شماره ۴-۸- تصاویر پروژه موزه پل کلی (ماخذ: پژوهشگر) 67

جدول شماره ۴-۹- موزه دیانگ (ماخذ: پژوهشگر) 68

جدول شماره ۴-۱۰- تصاویر پروژه موزه دیانگ (ماخذ: پژوهشگر) 69

جدول شماره ۴-۱۱- موزه ملی هنر (ماخذ : پژوهشگر) 70

جدول شماره ۴-۱۲- تصاویر پروژه موزه ملی هنر (ماخذ: پژوهشگر) 71

جدول شماره ۴-۱۳- موزه هنرهای معاصر رزنتال( ماخذ : پژوهشگر) 72

جدول شماره ۴-۱۴- تصاویر پروژه موزه هنرهای معاصر رزنتال (ماخذ: پژوهشگر) 73

جدول شماره ۵-۱- مطالعه اقلیمی اردبیل. 77

جدول شماره ۵-۲- مطالعه اقلیمی اردبیل (ماخذ: نگارنده) 78

جدول شماره ۵-۳- مطالعه اقلیمی اردبیل (ماخذ: کسمایی، ۱۳۸۲) 79

جدول شماره ۵-۲- مطالعه اقلیمی اردبیل (ماخذ کسمایی، ۱۳۸۲) 80

فهرست تصاویر                صفحه

تصویر ۳-۱- ابعاد بدن بشر در وضعیت ایستاده و نشسته، نسبت به قد ایستاده او. 45

تصویر شماره ۳-۲ استانداردهای لازم برای موزه (ماخذ: نویفرت) 53

۴-۱-۲- تصاویر پروژه موزه کوا برانلی( جدول شماره ۲-۴) 62

۴-۲-۲- تصاویر پروژه موزه ایبره کامارگو( جدول شماره ۴-۴) 64

۴-۳-۲- تصاویر پروژه موزه مرسدس بنز (جدول شماره ۴-۶) 66

۴-۴-۲- تصاویر پروژه پل کلی (جدول شماره ۴-۸) 67

۴-۵-۲-تصاویر پروژه موزه دیانگ (جدول شماره ۴-۱۰) 69

۴-۶-۲- تصاویر پروژه موزه ملی هنر (جدول شماره ۴-۱۲) 71

۴-۷-۲- تصاویر پروژه موزه هنرهای معاصر رزنتال (جدول شماره ۴-۱۴) 73

تصویر شماره ۵-۱- جایگاه مکانی پروژه (ماخذ گوگل) 80

۶-۱-۱- تصویر هوای از جایگاه سایت ( تصویر شماره ۶-۱) 83

تصویر شماره ۶-۱- تصویر هوایی از جایگاه سایت( ماخذ: گوگل) 83

تصویر شماره ۶-۲- دسترسیهای سایت ( ماخذ: گوگل) 83

تصویر شماره ۶-۳- کاربریهای سایت.. 84

۶-۱-۳- کاربریهای سایت (تصویر شماره ۶-۳) 84

۶-۱-۲- دسترسیهای سایت ( تصویر شماره ۶-۲) 83

۵-۴-۱- جایگاه مکانی پروژه (تصویر شماره ۵-۱) 80

۷-۱- مراحل طراحی (تصویر شماره ۷-۱) 86

۷-۱- سایت پلان (تصویر شماره ۷-۱) 90

۷-۲- پلان ساختمان موزه (تصویر شماره ۷-۲) 91

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید