دانلود فایل: پایان نامه طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش همگانی، قهرمانی، حرفه‌ای استان تهران

دانلود پایان نامه

واحد علوم و تحقیقات (هرمزگان)

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

تربیت بدنی و علوم ورزش (مدیریت ورزش)

 

عنوان:

طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش همگانی، قهرمانی، حرفه‌ای استان تهران

 

استاد راهنما:

دکترمحمد جوادی پور

 

استاد مشاور:

دکتراحمد ترکفر

        

پایان نامه

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

چکیده ‌د

فصل اول: مقدمه و معرفی

1-1مقدمه. 1

1-2بیان مسئله. 2

1-3 ضرورت واهمیت پژوهش.. 4

1-4 اهداف پژوهش.. 6

1-4-1هدف کلی: 6

1-4-2- اهداف اختصاصی: 6

1-5 سوالات پژوهش.. 6

1-5-1 سوال کلی: 6

1-5-2 سوالات اختصاصی: 6

1-6- محدودیت های پژوهش.. 7

1-6-1- محدودیت های دراختیارمحقق.. 7

1-6-2 محدودیت های خارج از اختیارمحقق.. 7

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-7-تعریف مفهومی واژه ها واصطلاحات… 7

فصل دوم: زیربنای نظری و پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه. 10

2-2 بخش اول: مبانی نظری.. 10

2-2-1 برنامه‌ریزی.. 10

2-2-2 برنامه استراتژیک… 11

2-2-3 برنامه‌ریزی استراتژیک… 12

2-2-4 تعاریف برنامه‌ریزی استراتژیک… 13

2-2-5 مزایای برنامه‌ریزی استراتژیک… 15

2-2-6 اصول برنامه‌ریزی استراتژیک… 16

2-2-7  محدودیت‌های برنامه‌ریزی استراتژیک… 18

2-2-8 مدل‌های تدوین استراتژی.. 19

2-4 بخش سوم: مرور مدل‌های پیاده‌سازی استراتژی‌ 20

2-4-1 مدل‌های ابتدایی.. 20

2-4-2 مدل‌ Hrebiniak. 20

2-4-3 مدل Hoshin Kanri 23

2-4-4 مدل‌ BSC.. 24

2-4-5 مدل اوکوموس ((Okumus. 39

2-4-6 مدل‌های مرحله‌ای Vasconcellos، Noble، Galpin و De Feo و Janssen. 41

2-4-7 سایر مدل‌های پیاده‌سازی استراتژی.. 43

2-5 بخش چهارم: اجزای کلیدی تدوین نقشه راه 47

2-6 بخش پنجم: گام‌ها و ابزارهای مورد بهره گیری در فرآیند برنامه‌ریزی عملیاتی.. 49

2-7-1 موانع و معضلات برنامه ریزی.. 50

2-7-2 انواع برنامه ریزی.. 51

2-8 ماهیت تصمیمهای راهبردی شامل موارد زیر می باشد: 52

2-8-1 چگونگی شکل گیری راهبرد. 52

2-8-2 طراحی راهبرد به شیوه تدوینی.. 53

2-8-3 رویکرد فرآیند پایه برنامه ریزی استراتژیک… 53

2-9 تعریف مدیریت استراتژیک… 54

2-10 فواید دارا بودن توسعه استراتژی ورزشی.. 57

2-10-1 علت های اهمیت ورزش… 58

2-11 تهیه نقشه راه 59

2-12 بخش ششم: انواع نقشه راه 61

2-13 تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 61

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-15 جمع بندی.. 70

فصل سوم: روش پژوهش

3-1 روش پژوهش…. 73

3-2 جامعه آماری: 73

3-3 نمونه آماری: 74

3-4 ابزار گردآوری دادها: 74

3-5 پرسشنامه و نحوۀ تنظیم آن: 74

3-5-1 محاسبه ضریب پایایی: 74

3-5-2 تعیین روایی پرسشنامه: 75

3-6 روش گردآوری داده ها: 75

3-7 روش تجزیه و تحلیل داده های آماری: 75

فصل چهارم: یافته­های پژوهش

4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 77

4-2 یافته­های توصیفی  ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 77

4-3 تجزیه و تحلیل استنباطی داده­ها  ………………………………………………………………………………………………………………. 81

فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری

5-1 اختصار پژوهش.. 118

5-2 یافته های توصیفی.. 118

5-3 بحث و نتیجه گیری.. 119

5-4 پیشنهادات برآمده از پژوهش.. 126

5-5 پیشنهادات تحقیقات آتی.. 127

منابع. 128

 

 

چکیده

پژوهش حاضر با عنوان طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش(همگانی، قهرمانی و حرفه ای) استان تهران صورت گرفت. این پژوهش با هدف شناخت وضعیت موجود ورزش استان تهران با بهره گیری از تحلیل درونی و بیرونی (SWOT) صورت پذیرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 95 نفر از کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان تهران تشکیل داد. با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی و بر اساس جدول مورگان تعداد 80 نفر از کارشناسان، مدیران و معاونت های ادارات ورزش و جوانان استان تهران به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند.  در این پژوهش علاوه بر روش های کمی از روش های کیفی و مصاحبه بهره گیری گردید. شرکت کنندگان پرسشنامه های محقق ساخته راهبرد توسعه ورزش همگانی(نقاط ضعف ، قدرت، تهدیدها و فرصت ها) شامل 33 سوال و راهبردهای توسعه ورزش قهرمانی – حرفه ای  شامل 46 را به صورت داوطلبانه تکمیل نمودند. روایی پرسشنامه ها با بهره گیری از روایی صوری و پایای با بهره گیری از آلفای کرونباخ 71/. مطلوب گزارش گردید. تحلیل داده­ها با بهره گیری از آمار توصیفی و روش تحلیل SWOT انجام گردید.  نتایج پژوهش نشان داد ورزش استان تهران در حوزه ورزش همگانی واز نظر عوامل درونی (   39/2 ) عوامل بیرونی (  45/2  ) ضعف های پیش روی ورزش همگانی استان تهران تا اندازه ای بر قوت های آن و تهدید­های پیش روی ورزش همگانی استان تهران تا اندازه ای برفرصت های آن غلبه خواهد نمود. همچنین در حوزه ورزش قهرمانی – حرفه ای نتایج نشان داد  عوامل درونی (41/2 ) عوامل بیرونی (53/2 ) ورزش قهرمانی – حرفه ای استان تهران از لحاظ عوامل درونی دارای ضعف می باشد همچنین نتیجه می گیریم فرصت­های پیش روی ورزش قهرمانی – حرفه ای استان تهران تا اندازه ای بر تهدیدهای آن غلبه خواهد نمود.

 

واژگان کلیدی: تحلیل بیرونی، تحلیل درونی، ورزش همگانی، ورزش قهرمانی – حرفه ای، ادارات ورزش  و جوانان استان تهران

 

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید