فرمت ورد:پایان نامه علل گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر و راهکارهای مقابله با آن

دانلود پایان نامه

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

علل گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر و راهکارهای مقابله با آن

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمد حسین پوریانی

استاد مشاور:

جناب آقای دکترمحمود شهیدی

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

چکیده………………………………………………………………………………….

مقدمه…………………………………………………………………………………

فصل اول: کلیات پژوهش…………………………………………………………….. 1

1- اظهار مسأله……………………………………………………………………….. 2

2- اهمیت موضوع و ضرورت انجام پژوهش…………………………………………. 3

3- اهداف پژوهش…………………………………………………………………….. 5

4- سئوالهای پژوهش…………………………………………………………………. 5

5- پیشینه پژوهش…………………………………………………………………… 6

6- تعاریف مفاهیم ………………………………………………………………….. 7

الف) تعریف جوان…………………………………………………………………….. 7

ب) تعریف نوجوان……………………………………………………………………… 8

ج) تعریف مواد مخدر…………………………………………………………………… 8

د) راهکارهای مقابله………………………………………………………………….. 8

فصل دوم: مطالعه مفهوم اعتیاد، مواد مخدر و سوابق تاریخی………………… 10

مطالعه مفهوم اعتیاد، مواد مخدر و سوابق تاریخی……………………………… 11

گفتار اول: مفهوم اعتیاد و عادت و مواد مخدر…………………………………….. 11

الف. مفهوم لغوی و اصطلاحی اعتیاد………………………………………………..12

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

ب. مفهوم اعتیاد از نظر سازمان بهداشت جهانی………………………………….14

ج. اعتیاد از دیدگاه حقوق کیفری و جرم شناسی………………………………..16

 د: اعتیاد از دیدگاه اجتماع……………………………………………………………17

 ه: مفهوم مواد مخدر…………………………………………………………………..18

1- مفهوم لغوی مواد مخدر…………………………………………………………….18

2- مفهوم اصطلاحی مواد مخدر. ……………………………………………….19

گفتار دوم: سوابق تاریخی اعتیاد به مواد مخدر……………………………………20

بند اول: سابقه تاریخی اعتیاد به مواد مخدر در جهان……………………………..21

بند دوم: سابقه تاریخی اعتیاد به مواد مخدر در ایران………………………………22

بند سوم: سابقه تاریخی اعتیاد به مواد مخدر در استان اصفهان…………………25

بند چهارم: سابقه و آمار اعتیاد در شهرستان کاشان……………………………… 26

فصل سوم: طبقه بندی مواد مخدر و عوارض ناهنجاری های آن…………………..27

طبقه بندی مواد مخدر و عوارض ناهنجاری های آن………………………………..28

گفتار اول: طبقه بندی مواد مخدر……………………………………………………28

بند اول: طبقه بندی‌های اولیه………………………………………………………28

بند دوم ـ طبقه بندی پروفسور دونیکر………………………………………….. 29

الف. طبقه بندی دونیکر که بر اساس منشاء مواد…………………………..29

ب. طبقه بندی دونیکر از مواد مخدر بر اساس اثرات سمی مواد……………. 29

بند سوم ـ طبقه بندی تجربی……………………………………………….. 29

بند چهارم ـ طبقه بندی نهایی……………………………………………….. 30

الف. مخدرها…………………………………………………………………… 30

ب. توهم زاها……………………………………………………………………… 32

ج. مسکن‌ها……………………………………………………………………. 34

د. آرام بخش‌ها………………………………………………………………….. 34

هـ. چسب و مواد فرار…………………………………………………………….. 35

ز. کاتابیس یا شاهدانه………………………………………………………… 36

ح. داروهای نامرئی یا فراموش شده………………………………………….. 37

گفتار دوم: عوارض و ناهنجاری‌های ناشی از اعتیاد…………………………..38

بند اول ـ عوارض و ناهنجاری‌های اجتماعی اعتیاد……………………………..39

بند دوم ـ عوارض و ناهنجاریهای اقتصادی اعتیاد…………………………………40

بند سوم ـ عوارض و ناهنجاریهای سیاسی اعتیاد……………………………42

فصل چهارم :علل گرایش جوانان و نوجوانان به مواد مخدر در شهرستان کاشان…..43

علل گرایش جوانان و نوجوانان به مواد مخدر در شهرستان کاشان………… 44

گفتار اول: عوامل فردی گرایش به مواد مخدر…………………………………….46

بند اول: معضلات روانی……………………………………………………………47

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

بند دوم: حس کنجکاوی…………………………………………………………47

بند سوم ناراحتی و فشارهای روانی…………………………………………….49

بند چهارم: لذت جویی و خوشگذرانی…………………………………………..50

بند پنجم: انگیزه های درمانی…………………………………………………….51

بند ششم: معاشرت با دوستان ناباب……………………………………………53

گفتار دوم: عوامل جسمی در گرایش به مواد مخدر…………………………….56

بند اول: اثرارث، کرومزوم ها و ژن ها…………………………………………….56

بند دوم: ابتلا به بیماری های مزمن………………………………………..56

بند سوم :نژاد……………………………………………………………………….57

بند چهارم: جنسیت…………………………………………………………………..57

بند پنجم: سن…………………………………………………………………….60

گفتار سوم: عوامل روانی در گرایش به مواد مخدر…………………………….62

بند اول: بیماریهای روانی و اعتیاد………………………………………………62

الف.عقب ماندگی ذهنی………………………………………………………63

ب. اسکیزو فرنی………………………………………………………………63

بند دوم: بیماریهای عصبی…………………………………………………….63

الف. احساس گناه و تقصیر……………………………………………………63

ب. کنجکاوی………………………………………………………………………64

ج. استقلال طلبی……………………………………………………………..64

د. نجات از معضلات……………………………………………………..64

بند سوم: اختلال منش و رفتارهای غیر عادی………………………. 65

گفتار چهارم: عوامل اجتماعی در گرایش به مواد مخدر……………….. 65

بند اول: محیط خانواده…………………………………………………….. 66

الف. تشنج در خانواده…………………………………………………………… 67

ب. کمبود محبت……………………………………………………………. 67

ج. روابط عاطفی…………………………………………………………… 67

د. زیاده روی در محبت……………………………………………………… 68

ه. تاثیر رفتار و کردار والدین………………………………………………….. 68

و. اعتیاد مسر………………………………………………………………….. 68

بند دوم: محیط تحصیلی……………………………………………………… 70

بند سوم: تأثیر دوستان………………………………………………………… 70

بند چهارم: شغل……………………………………………………………….. 70

گفتار پنجم: عوامل جغرافیایی در گرایش به مواد مخدر……………………… 73

الف. رشد جمعیت………………………………………………………….. 73

ب. شهر و روستا……………………………………………………………. 73

بند اول: مهاجرت……………………………………………………………… 74

الف. مهاجرت به شهرها………………………………………………………. 74

ب. مهاجرت از کشوری به کشور دیگر………………………………………… 75

گفتار ششم: عوامل اقتصادی در گرایش به مواد مخدر…………………….. 75

گفتار هفتم: عوامل فرهنگی در گرایش به مواد مخدر……………………… 77

الف) جهل و بی سوادی……………………………………………………….. 78

ب) میزان سواد والدین…………………………………………………………… 78

ج) امکانات رفاهی…………………………………………………………….. 78

فصل پنحم: راه های مداخله و پیشگیری از اعتیاد در کاشان……………… 79

راه های مداخله و پیشگیری از اعتیاد در کاشان ………………………………. 80

 مبحث اول: تعریف، مفهوم و اقسام پیشگیری……………………………… 81

گفتار اول: تعریف و مفهوم پیشگیری…………………………………………… 81

بند اول: معنای لغوی پیشگیری………………………………………………. 82

بند دوم: معنای اصطلاحی پیشگیری…………………………………………… 82

گفتار دوم: اقسام و تقسیمات پیشگیری……………………………………….. 84

بند اول ـ پیشگیری انفعالی و پیشگیری فعال……………………………. 85

بند دوم ـ پیشگیری بزه دیده مدار و مرتکب مدار………………………….. 85

بند سوم ـ پیشگیری سه مرحله‌ای بر اساس الگوی پزشکی……………. 86

الف. پیشگیری اولیه………………………………………………………. 86

ب. پیشگیری ثانویه………………………………………………………… 87

ج. پیشگیری ثالث یا نهایی…………………………………………………… 89

بند چهارم ـ پیشگیری عام و پیشگیری خاص……………………………. 90

الف. پیشگیری عام…………………………………………………………….. 90

ب. پیشگیری خاص…………………………………………………………… 90

بند پنجم ـ پیشگیری کیفری و غیر کیفری……………………………………. 92

الف. پیشگیری کیفری و قضایی………………………………………………… 92

ب. پیشگیری غیر کیفری…………………………………………………….. 92

1- پیشگیری وضعی……………………………………………………… 92

2- پیشگیری جامعوی……………………………………………………… 93

3- پیشگیری رشد مدار……………………………………………………. 94

گفتار سوم: پیشگیری از پدیده اعتیاد در قوانین ایران………………….. 94

بند اول ـ پیشگیری کیفری اعتیاد در قوانین موضوعه……………………. 96

بند دوم ـ پیشگیری غیر کیفری از اعتیاد در قوانین موضوعه…………….. 97

دیدگاه حضرت امام خمینی در پیشگیری از اعتیاد………………………… 100

گفتار چهارم: راهکارهای پیشگیری از گرایش اعتیاد به مصرف مواد مخدر در شهر کاشان…… 103

بند اول ـ تاکید بر گروه همسالان و پیشگیری از معاشرت با دوستان ناباب…. 104

بند دوم ـ پیشگیری از طریق آموزش……………………………………… 107

الف. آموزش خانواده‌ها……………………………………………………… 107

ب. بهبود نظام آموزشی…………………………………………………….. 108

ج. آموزش مهارت‌های اساسی زندگی………………………………… 110

د. آموزش از طریق رسانه‌های گروهی…………………………………. 111

بند سوم ـ فعالیت‌های جایگزین و پر کردن اوقات فراغت…………….. 112

بند چهارم ـ تغییر توجه افراد…………………………………………….. 113

بند پنجم ـ ارتقاء فرهنگی شهرستان کاشان…………………………. 114

نتیجه گیری……………………………………………………………………. 118

راهکار ها و پیشنهادها………………………………………………………. 120

منابع…………………………………………………………………………… 123

کتب………………………………………………………………………………. 123

پایان نامه…………………………………………………………………….. 125

مقاله……………………………………………………………………………… 125

سایت………………………………………………………………………….127

چکیده:

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید