فایل پژوهش: پایان نامه فراز و فرود های جایگاه عاشق و معشوق در هر دوره، تغییر ماهیّت معشوق به زمینی یا آسمانی وتغییر دیدگاه شعرای معاصر در عشق ورزی

دانلود پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………   1

فصل اوّل: کلیّات پژوهش

1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….….. 1

1-2 اظهار مسأله………………………………………………………………………………………………………………………..4

1ـ3 سؤالات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..5

1ـ4 ضرورت و اهمیّت پژوهش. 5

1ـ5 پیشینه ی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………6

1ـ 6 اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..7

1ـ 7 فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….. 8

1ـ 8 تعاریف واژه های پژوهش. 8

1ـ 9 حدود و قلمرو پژوهش. 9

فصل دوّم :موضوع پژوهش

2-1 عشق در لغت………………………………………………………………………………………………………………….11

2ـ2وجه تسمیه عشق……………………………………………………………………………………………………………….11

2ـ 3 عشق و عرفان…………………………………………………………………………………………………………………12

2ـ 3ـ 1 تعریف عشق در عرفان. 12

2ـ 3ـ 2 عرفا و عشق. 14

2ـ 3ـ 2ـ 1 عشق از دیدگاه عین القضاه همدانی.. 15

2ـ 3ـ 2ـ 2 عشق از دیدگاه روزبهان بقلی.. 16

2ـ 3ـ 2ـ 3 عشق از دیدگاه امام احمد غزّالی.. 17

2ـ 3ـ 3 انواع عشق در عرفان. 18

2ـ 3ـ 4 تجلّی عشق در عرفان. 21

2ـ 3ـ 4ـ 1 عشق انگیزه ی آفرینش… 22

2ـ 3ـ 4ـ 2 عشق در بازگشت.. 23

2ـ 3ـ 4ـ 3 عشق در پرستش… 23

2ـ 3ـ 4ـ 4 عشق در ارتباط با دیگران. 24

2ـ 3ـ 5 ویژگیهای عشق در عرفان. 25

2ـ 3ـ 5ـ 1 عشق ازلی و ابدی می باشد.. 25

2ـ 3ـ 5ـ 2 عشق دشوار می باشد.. 27

2ـ 3ـ 5ـ 3 عشق فنّ شریف و فضیلتی بزرگ می باشد.. 28

2ـ 3ـ 5ـ 4 عشق حیات بخش می باشد.. 29

2ـ 3ـ 5ـ 5 عشق کیمیاگر می باشد.. 30

2ـ 3ـ 5ـ 6 عشق شادی آفرین می باشد.. 31

2ـ 4 عشق و دین………………………………………………………………………………………………………………….. 31

2-4-1 عشق از منظر آیات و روایات اسلامی.. 32

2-4-1-1 عشق در قرآن. 32

2-4-1-2 عشق در احادیث و روایات.. 34

2-4-2 عشق در مسیحیت.. 35

2ـ 5 عشق و فلسفه…………………………………………………………………………………………………………………37

2-5-1 عشق از منظر افلاطون. 37

2-5-2 عشق از منظر فلوطین.. 39

2-5-3عشق از دیدگاه ابن سینا 40

2-5-4عشق از دیدگاه خواجه نصیرالدّین طوسی.. 42

2-5-5 عشق ازدیدگاه سهروردی.. 42

2-5-6 عشق ازدیدگاه شیخ بهایی.. 43

2-6 عشق و روانشناسی…………………………………………………………………………………………………………….. 44

2-6-1عشق از دیدگاه اریک فروم. 44

2-6-2 عشق از دیدگاه زیگموند فروید. 46

2-6-3 عشق از دیدگاه ویکتور فرانکل. 46

2-6-4 عشق مثلثی اشترنبرگ.. 47

2-6-5 عشق از دیدگاه اریک اریکسون. 49

2-6-6 عشق از دیدگاه آبراهام مزلو. 49

2-6-7 عشق از دیدگاه رنه آلندی.. 51

فصل سوم :عشق در ادوار شعر فارسی

3-1 عشق در ادبیات حماسی.. 54

3-1-1 عشق در شاهنامه فردوسی.. 55

3-1-1-1 مختصات عشق در شاهنامه. 55

الف ـ عشق در خدمت مصالح ملّی.. 56

ب ـ عشق زمینی می باشد.. 57

ج ـ عشق طربناک و خالی از سوز و گداز می باشد.. 57

د ـ اظهار عشق اغلب از طرف زنان صورت میگیرد. 59

ه ـ بهار، موسم عشق ورزی می باشد.. 59

3-1-1-2 آغاز عشق در شاهنامه. 59

الف ـ شنیدن وصف معشوق. 60

ب ـ عاشق شدن با نخستین نگاه 62

3-1-1-3 جایگاه زن در شاهنامه فردوسی.. 63

3ـ 1ـ 2 عشق در سایر آثار حماسی.. 66

3-2 عشق در ادبیات غنایی.. 67

3ـ 2ـ 1 عشق در ویس و رامین.. 68

3ـ 2ـ 1ـ 1 بعضی از ویژگی های عشق در «ویس و رامین» 70

الف ـ عشق جسمانی می باشد.. 70

ب ـ معشوق وفادار و در عشق ثابت قدم می باشد.. 71

ج ـ معشوق جسور و بی پرواست.. 72

د ـ موانع برطرف شده و وصال صورت میگیرد. 74

3-2-2  عشق درمنظومه های نظامی.. 75

3-2-2-1 انواع عشق در خمسه نظامی.. 76

الف-عشق جسمانی.. 76

ب – عشق عرفانی.. 79

ج- عشق عذری.. 81

3ـ 2ـ 2ـ 2 آغاز عشق در خمسه نظامی.. 84

الف) دل باختن از راه شنیدن. 84

ب-دلباختن از راه دیدن معشوق. 86

3-3 عشق در ادبیات عرفانی.. 88

3-3-1 عشق در مثنوی مولانا 94

الف- عشق قابل توضیح وتوصیف نیست.. 94

ب- عشق دریایی بی کران می باشد.. 95

ج- عشق سوزاننده می باشد.. 96

د- عشق طبیب و نجات بخش می باشد.. 97

ه- عشق جاودانه می باشد.. 97

و- عشق حقیقی و عشق مجازی.. 98

3-4 عشق در غزل………………………………………………………………………………………………………………. 99

3-4-1 عشق در غزلیات سعدی.. 100

3-4-1-1 ویژگی های عشق. 101

الف- درک عشق در عاشقی می باشد.. 101

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

ب- عشق آدمیّت می باشد.. 102

ج- عشق آتشین می باشد.. 102

د- عشق قرین جدایی می باشد.. 103

3-4-1-2 ویژگی های عاشق. 103

الف- عاشق زردگون و گریان می باشد.. 103

ب- عاشق انگشت نمای مردم می باشد.. 104

ج- عاشق تلوّن کلام دارد. 105

د- عاشق صبور نیست.. 107

ه- عاشق وفاداراست.. 108

و- عاشق نصیحت پذیر نیست.. 109

ز- عاشق درنخستین دیدار اسیر عشق میگردد. 110

3-4-1-3 ویژگی های معشوق. 111

الف- معشوق دست نیافتنی و گاه ملکوتی می باشد.. 111

ب- معشوق خود بین و بی اعتنا به عاشق می باشد.. 112

ج- معشوق عهد شکن می باشد.. 114

3-5 مکتب وقوع…………………………………………………………………………………………………………………   114

3-5-1 ویژگی های شعر عاشقانه در مکتب وقوع. 115

الف- اظهار عشق معشوق به عاشق. 116

ب- اعراض عاشق از معشوق. 117

ج-  معشوق مذکّر. 118

3-5-2 واسوخت………………………………………………………………………………………………………….. 118

3-6 شعر مشروطه و عشق  119

فصل چهارم : عشق در ادبیات معاصر

4-1 نیما یوشیج………………………………………………………………………………………………………………….. 127

4ـ 1ـ 1 توضیح زندگی وآثار. 127

4ـ 1ـ 3 عشق در سروده های نیما 133

4ـ 1ـ 3ـ 1 ویژگی های عشق در دوره­ی نخست.. 134

الف ـ عشق مادّی و زمینی می باشد. 134

ب ـ عشق فریبنده می باشد.. 136

ج ـ عشق با غم همراه می باشد. 137

4-1-3-4 مناظره عاشق و معشوق. 138

4ـ 1ـ 3ـ 5 سنّت شکنی در شاخصه های شعر عاشقانه کلاسیک… 140

4ـ 1ـ 3ـ 2ویژگی های عشق در دورهی دوّم. 143

الف ـ عشق درمسیر کمال. 143

ب ـ عشق به مفاهیم انسانی.. 144

4-1-3 معشوق در شعر نیما………………………………………………………………………………….

4ـ 2 احمد شاملو…………………………………………………………………………………………………………………   150

4ـ 2ـ 1ـ توضیح زندگی و آثار شاملو. 150

4ـ 2ـ 2 عشق در سروده های شاملو. 153

4ـ 2ـ 2ـ 1ـ فقدان عشق. 153

4ـ 2ـ 2ـ 2 انتظار تجلّی عشق. 155

4ـ 2ـ 2ـ 3 طلوع عشق. 158

4ـ 2ـ 2ـ 4 آیدا و عشق. 163

4ـ 2ـ 3ـ ویژگی های عشق در شعر شاملو. 167

الف -جاودانگی عشق. 167

ب-  معشوق بی نیازی عاشق می باشد از همه خلق. 170

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

ج- عاشق و معشوق: یکی دهان: یکی دیدگان: یکی شور. 171

د- عشق و حسرت.. 173

ه-  عشق در فراسوی پیکرها 178

و-  عشق کمال یافته. 179

ز-  تقدّس عشق. 180

4ـ 2ـ 3ـ معشوق………………………………………………………………………………………………………….. 183

4ـ 2ـ 3ـ 1 معشوق در دوره ی اوّل. 183

الف ـ معشوق شعر کلاسیک… 183

ب ـ معشوق در خدمت قهرمان مرد. 186

4ـ 2ـ 3ـ 2 معشوق در دوره ی دوّم. 189

الف-عشق دو سویه. 189

ب ـ ستایش معشوق. 190

4ـ 3 فروغ فرخزاد……………………………………………………………………………………………………………….. 194

4ـ 3ـ 1 توضیح زندگی و آثار. 194

4ـ 3ـ 2 جایگاه فروغ در شعر معاصر. 197

4ـ 3ـ 3 ویژگیهای عشق در شعر فروغ. 202

4ـ 3ـ 3ـ 1 دوره ی نخست شاعری فروغ. 203

الف ـ بُعد جسمانی عشق پر رنگ می باشد.. 205

ب ـ معشوق زمینی با هویّت معیّن.. 208

ج ـ معشوق جفاکار. 210

4ـ 3ـ 3ـ 2 دوره ی دوّم شاعری فروغ. 213

الف ـ عشق تقدّس می­یابد. 214

ب ـ عشق با اندوه و تنهایی همراه می باشد.. 216

ج ـ عشق با فنا و نیستی همراه می باشد.. 219

4ـ 4 سهراب سپهری……………………………………………………………………………………………………………. 222

4ـ 4ـ 1 توضیح زندگی و آثار. 222

4ـ 4ـ 2 جلوه های عرفان و عشق در شعر سهراب.. 225

4-4-3 ویژگی های عشق در شعر سهراب.. 237

4-4-3-1 عشق وسیع می باشد.. 237

4-4-3-3 دچار یعنی عاشق. 237

4-4-3-4 معشوق زمینی.. 238

4-4-3-5 معشوق؛ چراغ لذّت.. 242

4ـ 5 مهدی اخوان ثالث…………………………………………………………………………………………………………. 243

4ـ 5ـ 1 توضیح زندگی و آثار. 243

4ـ 5ـ 2 عشق در سرودههای اخوان. 245

4-5-2-1 ویژگی های عشق در سروده های اخوان. 246

الف- عشق، جذبه ای ناب.. 246

ب- عشق، آفتابی بی زوال. 247

ج- عشق جسمانی.. 248

4-5-2-2 ویژگی های معشوق در شعر اخوان. 249

الف- معشوق؛  لحظه ی شاد هستی.. 249

ب- معشوق مریم سرشت و اثیری.. 252

ج- معشوق؛ اژدها عفریته ای منحوس… 252

د- معشوق؛ زنی با صفات مردانه. 253

ه- وصف معشوق به شیوه ی قدما 255

4-5-2-3عشق به میهن.. 256

فصل پنجم : مقایسه مفهوم عشق در ادبیات کلاسیک و معاصر

5- 1 مقایسه ی ویژگی های عشق در شعر کلاسیک معاصر. 263

5-1-1 تعریف عشق در ادبیات کلاسیک و معاصر. 263

5-1-2 تجّلی عشق در هستی در شعر کلاسیک و معاصر. 265

5-1-3  آسان نمایی عشق در شعر کلاسیک و معاصر. 266

5-1-4 عشق دوسویه در شعر کلاسیک و معاصر. 267

5-1-5  عشق فراسوی مرزهای تن در شعر کلاسیک و معاصر. 269

5-1-6 جاودانگی عشق در شعر کلاسیک و معاصر. 270

5-1-7  عشق و تنهایی و اندوه در شعر کلاسیک و معاصر. 271

5-1-8  حضور دغدغه های اجتماعی در شعر امروز. 274

5-1-9  تأثیر پر رنگ تقدیر در شعر کلاسیک… 275

5-2 مقایسه ی ویژگی های معشوق در شعر گذشته و امروز. 276

5-2-1  اظهار ویژگی های فیزیکی معشوق در شعر کلاسیک و امروز. 276

5-2-2 معشوق پناهگاه آرامش بخش عاشق در شعر معاصر. 277

5-2-3  تأثیر فعّال معشوق در شعر امروز. 279

5-2-4  معشوق فردیّت یافته در شعر امروز. 282

5-2 نتیجه گیری و ارائه ی پیشنهاد. 283

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………….. 285

چکیده

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید