فرمت ورد:پایان نامه مجتمع مسکونی با رویکرد اقلیمی در شهرکرد

دانلود پایان نامه

دانشکده معماری

 

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی معماری

گرایش معماری

عنوان

مجتمع مسکونی با رویکرد اقلیمی در شهرکرد

استاد راهنما

دکترهوتن ایروانی 

استاد مشاور

دکترمسعود نصری

 

خرداد 1393

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فصل اول
کلیات پژوهش
مقدمه
با انقلاب صنعتی و پیش فت تکنولوژی دستیابی آسان به سوختهای فسیلی امکان پذی گردید و نیازهای
س مایشی وگ مایشی و … به راحتی والیته بدون در نظر داشتن کالید معماری دردست س اف اد ق ارگ فت . معماری
مدرن که شاخصه بارزآن، تاثی پذی ی معماری از تکنولوژی می باشد ، تحولات اساسی در معماری به دنیال
داشت که مهمت ین آنها ف اموش شدن الگوهای معماری منطیق ب اقلیم ) بود)زرکش وشاک ی ، 0391 .
موضوع اقلیم در بحث توسعه پایدار، از میاحث اساسی و تعیین کننده می باشد . چ ا که موضوع
توسعه پایدار،ص فه جویی در مص ف ان ژی، خصوصاً ان ژی های فسیلی و تجدید ناپذی بوده و لذا، ط احی
اقلیمی بناها و کالیدشه ها و روستاها، تأثیر به سزایی در کاهش مص ف سوخت و در نتیجه حفظ آن ب ای
نسل های آینده خواهد داشت . با مطالعه ساختمان های بومی در ه اقلیم، به روشنی این نکته حاصل می
گردد که ساختمان های بومی، ب اساس اصول اقلیمی و در جهت بهره گیری حداکث از ان ژی های طییعی و
مقابله با س ما و گ مای آزار دهنده، ط احی وساختمان شده اند که این ام به گونه کامل با ف هنگ م دم ه
منطقه همسو بوده .) می باشد)شقاقی و مفیدی ، 0331
3
1 1 اظهار مسئله – –
موضوع توسعه پایدار چند دهه ای می باشد که در علوم و ح فه های مختلف مانند معماری و شه سازی
مط ح شده و ریشه آن در بح ان های زیست محیطی و نیز مص ف بی رویه ان ژی های فسیلی در جهان می
باشد . موضوعاتی زیرا گ مایش عمومی ک ه زمین، رشد فزاینده گازهای گلخانه ای در جو زمین که خود
عامل گ مایش جهانی می باشد، آلودگی آب و هوا و خاک همه و همه به تشدید فعالیت های جدی علیه تخ یب
روزافزون محیط زیست و بهره گیری بی رویه از ان ژی های محدود فسیلی منج شده می باشد . ب این اساس،
بحث ط احی صحیح ساختمان ها و کالید شه ها ب اساس اقلیم پی امون خود موضوع روز بوده و تیدیل به
گل س سید محافل و همایش های علمی جهانی در زمینه معماری و شه سازی شده می باشد)همان(.
این نکته نیز مهم می باشد که ام وزه ساخت مجتمع های مسکونی بیشت از آنکه به جنیه های
ط احی ،کیفیت ، پایداری و ش ایط اقلیمی آنها توجه گردد بیشت به سمت و سوی تجاری شدن ح کت می
کند و این ام علاوه ب پایین آوردن کیفیت مجتمع ها ی مسکونی ، سای ویژگی های ط احی آنها را نیز زی
سوال می ب د.معماری ساختمان با تناسب اقلیمی ، تنوع آب و هوایی منطقه ، ص فه جویی در مص ف ان ژی
های به میاحث بسیار مهم و رای در سطح بین المللی تیدیل شده می باشد، به طوریکه رعایت و اج ای
صحیح آن ها با راهکار های کم هزینه و پایدار )معمارانه( و هم زیستی با ش ایط طییعی و اقلیمی میدل به
یکی از مهمت ین تدابی در معماری و شه سازی شده و معماران و شه سازان را ملزم به رعایت اصول و
) قواعد خاصی در زمینه ساخت و ساز می کند کند )زندیه و پ وری نژاد ، 0339 .
عدم رعایت اصول معماری متناسب با ش ایط خاص اقلیمی علاوه ب افزایش شدید مص ف ان ژی ها

باعث افزایش مخارج خانواده و همین گونه از بین رفتن ذخای غی قابل ب گشت فسیلی و نابودی زندگی
. ) آیندگان خواهد گردید)حیدری ، 0391
همچنین هدف ی ساختمان اقلیمی بهره گیری خ دمندانه از زمین ، به حد اقل رساندن به ه ب داری از
منابع تجدید ناشدنی ،ارتقا کیفیت محیط زیست طییعی ، ت وی زندگی سالم ،به کار گی ی ان ژی های
.) طییعیه داراری چ خه زیستی وهماهنگ سازی بنا با محیط می باشد )هاشمی و حیدری ، 0391
لذا نگارنده در این ط ح به دنیال ط احی وایجاد تنوع در معماری مسکونی اقلیم س د شه ک د با راه
حل های مناسب و تکیه ب ایده های معمارانه به مقصود بهره گیری صحیح از ش ایط اقلیمی ،ان ژی خورشید ،
جلوگی ی از اتلاف ان ژی ،کم ک دن هزینه های ساکنین ،جلوگی ی از آلوده ک دن محیط زیست و همخوانی
و همسازی با اقلیم می باشد .
4
2 1 اهمیت و ضرورت طرح – –
به دنیال رشد ف آیند شه ی در دهه های اخی در ای ان به ویژه شه های بزرگ ،تامین مسکن به یکی از
بزرگت ین معضلات کشورتیدیل شده می باشد .نگ ش کمی به مسکن وتوجه به رفع کمیود ها و از ط فی محور
ق ار دادن سود آوری منج به نادیده گ فتن بسیاری از نیاز ها ی انسانی و ض ورتهای معمارانه انجامیده
می باشد.بی توجهی ب اصول و مفاهیم انسانی و میدل شدن مسکن به کالای سود آور،تولید آن را به ع صه
وسوسه انگیز همگانی ب ای انیاشتن ث وت میدل ک ده می باشد به طوری که بسیاری از واحد های مسکونی
ع ضه شده فاقد ارزشهای معمارانه و ویژگی های لازم ب ای ب آوردن نیاز های ساکنین می باشند)مسییی،
.)0332
از ط فی ام وزه منابع ان ژی به عنوان یکی از مهمت ین چالش های دولت ها ، به دلیل پایان پذی
بودن این منابع و همین گونه به دلیل نگ ان بودن به مقصود جایگزین ک دن آنها و احت ام به زندگی آیندگان
همواره مورد ب رسی ق ار گ فته می باشد .بهره گیری از اقلیم در نواحی گوناگون یکی از روشهای موث جهت
بهره گیری بهت از محیط پی امون می باشد چ اکه رعایت مسائل فنی و اقلیمی بهت ین راهکار به مقصود حفظ و
. ) ماندگار بودن منابع ان ژی در صورت اج ای صحیح می باشد)ای وانی و همکاران، 0391

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

از ط فی ایجاد مجتمع های مسکونی ، با ق ار دادن اهداف اقلیمی علاوه ب شکل گی ی بنا ب اساس
الگوی محیط ، موجب ص فه های اقتصادی موث ی هم ب ای ساکنین و هم ب ای دولت خواهد داشت چ اکه
از اتلاف ان ژی نسیت به مسکن های مشابه و از ایجاد زی ساخت های پ هزینه نیز جلوگی ی می گردد و
از همه مهمت علاوه ب سازگاری با محیط پی امون هیچ گونه لطمه و آسیب جدی نیز به محیط زیست وارد
نمی کند.
3 1 میزان نیاز به موضوع – –
ام وزه بیشت ین معضلات زیست محیطی کشور ما به دلیل بهره گیری بی رویه از ان ژیهای فسیلی می باشد .
توسعۀ بی رویه و نامحدود شه ها به صورت افقی و عمودی، تولید بی سابقه ی مواد زاید، پدیدار شدن
تاثی ات گلخانه ای و جزای ح ارتی، افزایش دمای ک ه زمین، تغیی ات آب وهوایی و بالا آمدن سطح دریاها،
تنها بخشی از نتای عمومی این معضلات ) می باشد)ف اهانی و همکاران ، 0391 .
معماری ق ن بیستم به واسطه اهمیت بیش از حدی که به تکنولوژی داده می باشد عامل از بین ب دن بسیاری از
دقت نظ هایی می باشد که به عامل اقلیم در معماری سنتی شده می باشد ام وزه به ویژگیهای آب و هوایی و
5
اقلیمی و مصالح بومی ه محل در معماری ) که کمت ین تأثی نامطلوب ب محیط را دارند ( توجه کمی می
گردد و به همین دلیل ما شاهد ی سی بین المللی در س اس جهان ) هستیم)خالدی و همکاران ، 0391 .
از ط فی ایجاد هماهنگی بین ساختمان با ش ایط محیطی پی امون آن ام وزه بسیارمهم تلقی می گردد
وبهت ین راه حل،در نظر داشتن اصول ط احی اقلیمی می باشد . ط احی اقلیمی در زم ه اهداف پایداری محیطی می باشد
. با در نظر داشتن پایداری محیطی ضمن بهره گیری صحیح از زمین و منابع موجود طییعت به بهت ین شکل ،آنهارا
ب ای نسل آینده نیز باقی می گذاریم . بناب این حداقل مص ف سوختهای فسیلی وآلاینده ها وحداکث بهره گیری
از ان ژی های تجدید پذی مارادر این ام یاری می ) کند)شمس وخداک می ، 0339 .
شه ک د به دلیل ق ار گی ی در اقلیم س د و کوهستانی و عدم رعایت اصول اقلیمی در ط احی مجتمع
های مسکونی و به دلیل دید تمام اقتصادی به این نوع مجتمع ها، همواره مستعد ی کوشش کافی به مقصود
اقلیمی کردن این سکونتگاه ها وتجدید نظ ک دن در مورد نگاه به نوع ساخت آن ها وهمینطور به مقصود
کاهش اتلاف ان ژی ،کم ک دن هزینه ی خانوار ها ،در نظر داشتن حق زندگی آیندگان و از همه مهمت بهره گیری از
ان ژی های رایگان طییعی بوده می باشد.لذا نگارنده در این ط ح با نگاهی اقلیمی به مجتمع مسکونی کوشش در
اقلیمی ت کردن این مجتمع ها به مقصود رسیدن به پایداری بیشت ،ک ده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4 1 اهداف پژوهش – –
0 کوشش به مقصود اقلیمی کردن مجتمع های مسکونی با بهره گیری صحیح از الگوها و منسجم کردن منابع –
محیطی)فضای سیز، آب ، خورشید ، ان ژی و بارش ( .
2 تدوین راهکارهای معمارانه ب ای ط احی مجموعه های مسکونی در اقلیم س د و کوهستانی. –
3 ارتقا کیفیت زندگی ساکنان مجتمع مسکونی از ط یق همسازی با اقلیم س د و کوهستانی –
5 1 سوال آغازین پژوهش – –
0 چگونه می توان با به ه گی ی از اصول ومعیارهای معماری اقلیمی )خورشید، نور، باد، رطوبت( ب شکل –
گی ی مجتمع های مسکونی در اقلیم س د و کوهستانی شه ک د تاثی گذاشت وموجب بهیود کیفیت کالیدی
آنها گردید؟
2 در راستای ص فه جویی ان ژی در ساختمان چه راهکارهای معمارانه ای می توان ارائه نمود؟ –
3 چگونه می توان ب کیفیت زندگی ساکنان از ط یق همسازی با اقلیم تاثی گذاشت؟ –
6 1 فرضیه های پژوهش – –
6
0 بهره گیری از ف م مناسب و منطیق با منطقه کوهستانی در مجتمع مسکونی شه ک د، موجب کاهش اتلاف –
ان ژی و به ه گی ی بهینه از تابش روزانه می گردد .
2 در نظر داشتن ویژگی های منطقه ای و اقلیمی شه ک د علاوه ب اینکه غیر از اصلی ت ین اصول ط احی مجتمع –
های زیستی می باشد ، می تواند ش ایط آسایش ساکنین را نیز به وجودبیاورد .

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید