دانلود فایل تحقیق : پایان نامه مرکز توریست درمانی خلیج فارس

دانلود پایان نامه

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته معماری

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد:

مرکز توریست درمانی خلیج فارس

استاد راهنما:

آقای دکتر حمید رضا عامری سیاهویی

استاد مشاور:

آقای دکترامیر حسین گرکانی

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

مقدمه……………………………………………………………….. 1

فصل اول………………………………………………………………. 3

کلیات پژوهش……………………………………………………….. 3

1-1بیان مسئله……………………………………………………… 4

1-1-1گردشگری تندرستی……………………………………………5

1-1-2 گردشگری درمانی……………………………………………. 6

1-1-3 گردشگری پزشکی……………………………………………. 6

1-3 سوال های اصلی پژوهش……………………………………….. 7

1-4 اهداف……………………………………………………………….. 8

1-5 روش پژوهش……………………………………………………….. 8

فصل دوم………………………………………………………………… 9

مبانی نظری……………………………………………………………. 9

2-1معنای لغوی توریست……………………………………………. 10

2-2  گردشگری و انواع آن………………………………………………. 10

2-3 تعریف توریست……………………………………………………11

2-5  انواع گردشگری……………………………………………………. 14

2-5-1 گردشگری تندرستی (گردشگری سلامت)……………………… 14

2-5-2 گردشگری درمانی (گردشگری سلامت)………………………… 14

2-5-3 گردشگری پزشکی (گردشگری سلامت)………………………… 14

2-5-4 گردشگری ورزشى……………………………………………… 15

2-5-6 گردشگری کشاورزی……………………………………………. 15

2-5-7 گردشگری مجازی……………………………………………… 16

2-5-8 گردشگری زیست محیطی…………………………………….. 16

2-5-9 گردشگری فروشگاه کتاب………………………………………16

2-5-10 گردشگری آموزشی……………………………………………. 16

2-5-11 گردشگری آثار باستانی………………………………………. 16

2-5-12 گردشگری تفننی……………………………………………. 16

2-5-13 گردشگری فراگیر……………………………………………. 17

2-5-14 گردشگری همیشگی……………………………………………. 17

2-5-15 گردشگری سفری……………………………………………. 17

2-5-16 گردشگری فضایی…………………………………………… 17

2-5-17 گردشگری فرهنگی……………………………………………. 17

2-5-18 گردشگری ویرانه ها……………………………………………. 18

2-5-19 گردشگری نیاشناسی…………………………………………. 18

2-5-20 گردشگری سیاه……………………………………………….. 18

2-5-21 گردشگری افیونی……………………………………………. 18

2-5-22 طبیعت گردی……………………………………………. 19

2-5-23 گردشگری سخت……………………………………………. 19

2-5-24 گردشگری قمار……………………………………………. 19

2-5-25 گردشگری باغبانی……………………………………………. 19

2-5-26 گردشگری میراث فرهنگی………………………………………. 19

2-5-27 گردشگری تفریحی……………………………………………19

2-5-28 گردشگری خاص……………………………………………….. 20

2-5-29 گردشگری فرهنگ عامه………………………………………… 20

2-5-30 گردشگری پیوسته……………………………………………. 20

2-5-31  گردشگری زیارتی……………………………………………. 20

2-5-32  گردشگری تنها……………………………………………. 20

2-5-33  گردشگری آبهای معدنی و چشمه ها…………………….. 20

2-5-34  گردشگری مناطق کویری……………………………………. 21

2-5-35  گردشگری چمدانی……………………………………………21

2-5-36  گردشگری کاروتجارت………………………………………….21

2-5-37  گردشگری مناسبتها و وقایع خاص…………………………. 21

2-5-38  گردشگری شکار……………………………………………. 21

2-5-39  گردشگری حادثه جو………………………………………….21

2-5-40 گردشگری تشویقی…………………………………………… 22

2-6 گردشگری درمانی چیست؟……………………………………… 22

2-6-1گردشگری تندرستی…………………………………………. 24

2-6-2 گردشگری درمانی…………………………………………… 24

2-7  تاریخچه……………………………………………………….. 25

2-8 گردشگری درمانی در جهان……………………………………… 26

2-8-1 فیلیپین……………………………………………………….. 29

2-8-2هندوستان……………………………………………………. 30

2-8-3سنگاپور………………………………………………………. 30

2-8-4 تایلند………………………………………………………… 31

2-9 بازارهای گردشگری بین المللی در مقصدهای مختلف جهان….32

2-10 گردشگری در ایران……………………………………………34

2-11جهانگردی……………………………………………………. 36

2-11-1 رشد فزاینده گردشگری………………………………….. 37

2-12 ارکان صنعت جهانگردی…………………………………….. 38

2-12-1 منابع طبیعی………………………………………………38

2-12-2 عوامل زیر بنایی……………………………………………38

2-12-3 تجهیزات حمل و نقل…………………………………….. 39

2-13 صنعت گردشگری……………………………………………… 39

2-14 جهانگردی و عمران منطقه ای………………………………40

2-15 تاثیر گردشگری بر سیاحت داخلی……………………………40

2-16 صنعت گردشگری و اثرات فرهنگی – اجتماعی…………….. 41

2-17 توجه ایران به گردشگری…………………………………….. 41

2-17-1 – سیاست های کلی………………………………….. 42

2-17-2 – سیاست های اجرایی…………………………………. 42

2-18 اثرات زیست محیطی گردشگری………………………….. 43

2-18-1 آب…………………………………………………………. 44

2-18-2 خاک………………………………………………………… 44

2-18-3 هوا………………………………………………………… 44

2-19 منابع اطلاعاتی گردشگری………………………………… 44

2-21 نگاهی به آینده………………………………………………47

2-22مفهوم و مبانی  اکوتوریسم……………………………….. 48

2-23 جهانگردی زیست محیطی یا اکوتوریسم………………… 49

2-24 منشور جهانگردی…………………………………………..51

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-25 آسیب به محیط زیست …………………………………. 53

2-26 گردشگری – محیط زیست……………………………….. 55

2-26-1 مناطق حفاظت شده………………………………….. 55

2-26-2  استراتژی جهانی حفاظت …………………………… 55

2-26-3 ارزش های توریستی مناطق حفاظت شده…………… 56

2-27 گردشگری درمانی در ایران………………………………….. 57

2-28 درمان………………………………………………………. 58

2-29 تاریخچه احداث مراکز درمانی…………………………….. 58

2-30 بیمارستان ها در ایران…………………………………….. 61

2-31 طرح و احداث بناهای بهداشتی – درمانی………………. 67

2-31-1- طرح مراکز درمانی تخصصی…………………………… 67

2-32 وضعیت کنونی بیمارستان سازی در کشور و معضلات آن….67

2-33 بخش اداری………………………………………………. 71

2-33-1 ورودی………………………………………………….. 71

2-33-2 حوزه ریاست ، حوزه مدیریت……………………….. 73

2-33-3 بایگانی……………………………………………….. 74

2-34 بخش های رفاهی جنبی……………………………… 74

2-34-1 اقامتگاه برای همراهان بیمار……………………….. 74

2-34-2 مهد کودک……………………………………………… 75

2-36 بخش تشخیصی – درمانی…………………………… 78

2-36-1 بخش تشخیصی – درمانی در تشکیلات بیمارستانی….78

2-37 بخش خدماتی…………………………………………. 81

2-38 بخش بستری داخلی / جراحی……………………… 83

2-38-1 شرایط مناسب محیط بیمار………………………….83

2-38-1-1 مواردی که موجب ایجاد محیط مناسب برای بیماران می گردد….83

2-38-1-1-1 نور طبیعی،  منظره و تهویه طبیعی………… 84

2-38-1-1-2   ابعاد پنجره…………………………………… 84

2-38-1-1-3  مکان پنجره ها……………………………….. 85

2-38-1-1-4  جلوگیری از تابش آفتاب………………………85

2-38-1-1-5   نوع بازشوی پنجره ها……………………… 85

2-38-1-1-6  نور مصنوعی…………………………………. 86

2-38-1-1-7   نور مصنوعی در اتاق های بستری……….. 86

2-38-1-1-8  چراغ مطالعه……………………………….. 86

2-38-1-1-9   چراغ عمومی اتاق…………………………… 86

2-38-1-1-10  چراغ خواب…………………………………. 86

2-38-1-1-11   چراغ راهروها……………………………….. 87

2-38-1-1-12  تهویه مکانیکی……………………………….. 87

2-39 صدای مطلوب و نامطلوب……………………………… 87

2-39-1 تعریف………………………………………………… 87

2-39-2 صدای نامطلوب……………………………………….. 88

2-39-3 محل استقرار ساختمان بیمارستان………………… 88

2-39-4 پوسته های خارجی ساختمان بیمارستان………… 89

2-39-5 انعکاس صدا و مصالح نازک کاری…………………….. 89

2-38-2 اتاق روز بیماران……………………………………….. 90

2-38-3 نشیمن بیماران……………………………………….. 90

2-38-4 فضای معماری…………………………………………..91

2-38-4-1 کیفیت طراحی فضاهای بخش بستری…………….91

2-40 عناصر تشکیل دهنده ایستگاه پرستاری………………..94

2-40-1 پیشخوان………………………………………………. 94

2-40-2  محل منشی بخش………………………………….. 95

2-40-3  اتاق سرپرستار بخش……………………………….. 95

2-40-4 فضای کافی در اطراف تخت بیمار……………………. 95

2- 40-5 فضای کافی در وان درمان ، حمام و سرویس بهداشتی…..95

2-40-6 فضاهای پشتیبانی…………………………………… 96

2-40-7 توالت و دستشویی کارکنان……………………………96

2-41 تسهیلات و فضاهای مورد نیاز پزشکان…………………..96

2-41-1 فضای اطراف تخت بیمار……………………………….. 96

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-41-2 اتاق معاینه و درمان……………………………………. 96

2-41-3 گزارش نویسی پزشکان……………………………….. 97

2-41 ترکیب بندی بخش های بستری داخلی / جراحی……… 97

2-41-1 جهت نور گیری بخش های بستری……………………. 98

2-41-2 گسترش آینده……………………………………………. 98

2-41-3 شستشو و ضد عفونی کردن رخت و وسایل…………. 98

2-41-4 داروخانه مرکزی………………………………………….. 99

2-41-5 آشپزخانه مرکزی………………………………………….. 99

2-41-6 انبار مرکزی……………………………………………….. 100

2-41-7 مرکز جمع آوری و دفع زباله……………………………… 100

2-41-8 حمل جسد بیمار فوت شده……………………………. 100

2-41-9 مکان ایستگاه پرستاری…………………………………. 100

2-41-10 مکان اتاق های بستری در ارتباط با ایستگاه پرستاری….101

2-42 مکان فضاهای پشتیبانی بخش در ارتباط با ایستگاه پرستاری و اتاق های بستری……102

2-42-1 اتاق دارو و کار تمیز……………………………………….. 102

2-42-2 اتاق کار کثیف…………………………………………….. 102

2-42-3 اتاق معاینه و درمان……………………………………… 102

2-42-4 اتاق جمع آوری کثیف……………………………………… 103

2-42-5 اتاق نظافت………………………………………………… 103

2-42-6 برانکار و صندلی چرخدار………………………………….. 103

2-42-7 ترولی اورژانسز…………………………………………….. 103

2-42-8 آبدارخانه……………………………………………………. 103

2-42-9 ورودی بخش بستری و پله فرار و ارتباط با بخش بستری مجاور…104

2-43 اتاق بستری یک تختخوابی…………………………………. 104

2-47 اتاق نظافت……………………………………………………..108

2-50-1 مواردی که موجب ایجاد محیط مناسب برای بیماران و کارکنان می گردد….113

2-50-1-1 نور مصنوعی……………………………………………. 113

2-50-1-2 جلوگیری از صدای نا مطلوب………………………….. 113

2-50-1-3 رنگ و فضای معماری………………………………….. 113

2-50-1 -4 نور طبیعی………………………………………………113

2-50-1 -5  ابعاد پنجره ها………………………………………… 114

2-50-1 -6  مکان پنجره ها……………………………………….. 114

2-50-1 -7 نوع بازشوی پنجره ها……………………………….. 114

2-250-1 -8  جلوگیری از تابش آفتاب…………………………… 114

2-50-1 -9   نور مصنوعی…………………………………………. 114

2-50-1 -10 جلوگیری از صدای نامطلوب………………………… 115

2-50-1 -11 فضاهای داخلی و خارجی بخش که تولید صدا می کند…..115

2-50-1 -12  فضای معماری……………………………………….. 115

2-50-2 ارتباط بخش های مراقبت ویژه با سایر بخش های بیمارستان…..117

2-50-3 ارتباط با بخش هایی که بیماران از آن بخش ها پذیرش قرار می گیرند….117

2-50-4 ارتباط با بخش های تشخیصی درمانی…………………. 118

2-50-5 ارتباط سایر بخش های تشخیصی و درمانی با بخش های مراقبت ویژه….119

2-50-6 ارتباط بخش های مراقبت ویژه با بخش های پشتیبانی بیمارستان………119

2-50-7 ترکیب بندی فضاهای بیماران و ایستگاه پرستاری…………121

2-50-7-1 پیش ورودی و خروجی بخش…………………………….. 122

2-50-7-2 مکان فضاهای اداری و پشتیبانی………………………… 123

2-50-7-3 فضاهای خارج بخش……………………………….. 124

2-50-7-4 کارگاه تعمیر تجهیزات……………………………….. 124

2-50-7-5 پیش ورودی بخش……………………………….. 124

2-50-7-6 فضای بستری بیماران……………………………….. 125

2-50-7-7 فضاهای پشتیبانی……………………………….. 125

2-50-7-8 فضاهای اداری و کارکنان……………………………….. 126

2-50-7-9 فضاهای خارج از بخش……………………………….. 126

2-50-7-10 پیش ورودی بخش……………………………….. 126

2-50-7-11 رختکن کارکنان……………………………….. 127

2-50-7-12 سرویس های بهداشتی کارکنان………………….. 128

2-50-7-13 اتاق نظافت……………………………….. 128

2-50-7-6 فضای بستری بیماران……………………………….. 128

2-50-7-6-1 فضای بستری باز……………………………….. 128

2-50-7-6-2  اتاق های ایزوله……………………………….. 129

2-50-7-6-3 اتاق بستری بیمار……………………………….130

2-50-7-6-4  پیش ورودی اتاق ایزوله……………………………….. 131

2-50-7-6-5 ایستگاه پرستاری……………………………….. 131

2-50-7-11فضاهای اداری و کارکنان……………………………….. 134

2-50-7-11-1 اتاق استراحت کارکنان……………………………….. 134

2-50-7-11-2 اتاق مدیر بخش……………………………….. 134

2-50-7-11-3 اتاق منشی بخش……………………………….. 135

2-50-7-11-4 اتاق سرپرستار بخش……………………………….. 135

2-50-8 فضاهای خارج بخش……………………………….. 135

2-50-8-1 اتاق های انتظار همراهان……………………………….. 135

2-50-8-2 ایستگاه پرستاری……………………………….. 136

2-50-8-3 اتاق دارو و کار تمیز……………………………….. 136

2-50-8-5  اتاق ایزوله……………………………….. 138

2-50-8-7 اتاق درمان……………………………….. 141

2-50-8-8 اتاق کار کثیف……………………………….. 142

2-50-8-9 آزمایشگاه……………………………….. 142

2-51 خدمات پیشگیری و درمان……………………………….. 143

2-51-1    – طب جدید……………………………….. 144

2-51-1-1   آب درمانی……………………………….. 144

2-51-1-2   کار درمانی……………………………….. 146

2-51-1-3     گفتار درمانی ، یا آسیب شناسی گفتار و زبان………… 147

2-51-1-4     فیزیوتراپی……………………………….. 147

2-51- 2  طب اسلامی و سنتی……………………………….. 148

2-51-2-1 تعریف طب اسلامی و سنتی ……………………….. 148

2-51-2-2  مبدا طب اسلامی و تاریخ آن………………………… 148

2-51-2-3  تاریخچه طب سنتی……………………………….. 149

2-51-2-3-1 – دوران هخامنشی……………………………….. 149

2-51-2-3-2  – دوران ساسانی……………………………….. 149

2-51-2-3-3 – دوران اسلامی……………………………….. 149

2-51-2-3-1 دوران هخامنشی……………………………….. 149

2-51-2-3-2  دوران ساسانیان……………………………….. 150

2-51-2-3-3 دوران اسلامی……………………………….. 150

2-51-2-4تفاوت طب اسلامی با طب مدرن………………….. 151

2-51-2-5 اصول و پایه اساسی طب اسلامی و سنتی………. 152

2-51-2-6 کاربردها و تنوع طب اسلامی و سنتی…………….. 153

2-51-2-6-1  – درمان با خوراک ( تدبیر بالاغذیه )……………… 153

2-51-2-6-2 – درمان با ادویه ( تدبیر بالادویه )…………………… 154

2-51-2-6-3– درمانهای دستی ( تدبیر بالید )…………………… 154

2-51-2-7 گیاه درمانی……………………………….. 156

2-51-2-8 مزاج شناسی……………………………….. 156

2-51-2-9 غذا درمانی ………………………………. 157

2-51-3   طب خاص……………………………….. 157

2-51-3-1  دریا درمانی ( تالاسوتراپی ) ……………………….. 157

2-51-3-2 نمک درمانی……………………………….. 161

2-51-3-3- رنگ درمانی……………………………….. 162

2-51-3- 4 گشتالت درمانی……………………………….. 164

2-51-3-5 آبمیوه درمانی……………………………….. 165

2-51-3-6 – سنگ درمانی……………………………….. 166

2-51-3-7 خواب درمانی……………………………….. 167

3-23-3-9 آفتاب درمانی……………………………….. 170

3-23-3-10 رایحه درمانی……………………………….. 171

2-51-3-11هنر درمانی……………………………….. 172

2-51-3-12 موسیقی درمانی……………………………….. 174

2-51-3-13- کایروپرکتیک درمانی……………………………….. 175

2-51-3-14- نور درمانی……………………………….. 177

2-51-3-15- مغناطیس درمانی……………………………….. 179

2-51-3-16- دعا درمانی……………………………….. 180

2-51-3-18-  آب درمانی……………………………….. 181

2-51-3-19-  آب درمانی در ارتوپدی…………………………. 181

2-51-3-19 گل درمانی……………………………….. 183

2-51-3-20-   سرما درمانی……………………………….. 183

2-51-3-21- بازتاب درمانی……………………………….. 185

2-51-3-22- ویتامین درمانی………………………………. 186

2-51-3-23- هیپنوتیزم درمانی……………………………….. 186

2-51-3-24-  انرژی درمانی……………………………….. 187

2-51-3-25-  طبیعت درمانی……………………………….. 189

3- 1 اقلیم ، طبیعت ، جغرافیا……………………………….. 192

3-7 بهترین فرم ساختمان های درمانی  بر اساس اقلیم………… 203

3-8 تحلیل سایت………………………………. 205

3-8-1- شناخت بستر طرح……………………………. 208

3-9 چشم اندازی بر آثارو بناهای تاریخی هرمزگان…………….210

3-9-1 اماکن گردشگری ، تفریحی ، توریستی ، درمانی موجود در استان هرمزگان…..210

لیست جاذبه های تفریحی و توریستی و گردشگری استان هرمزگان………….210

1-  حمام گله داری……………………………….. 210

2 – مسجر گله داری……………………………….. 210

3 – معبد هندوها……………………………….. 210

4- مسجر جامع دلگشا……………………………….. 210

5- امامزاده شاه محمد تقی……………………………….. 210

6- صید مشتا – سواحل بندر عباس…………………………. 210

7- برکه های باران……………………………….. 211

8- امامزاده سید محمد……………………………….. 211

9 – حمام باستانی گپ……………………………….. 211

10- محله باستانی سورو……………………………….. 211

11- کلاه فرنگی……………………………….. 211

12- موزه بزرگ بندر عباس……………………………….. 211

13-قلعه فین……………………………….. 211

14- پل لاتیدان……………………………….. 211

15 – مجموعه توریستی گنو……………………………….. 211

جاذبه های گردشگری کیش……………………………….. 211

1 –  کشتی یونانی کیش……………………………….. 211

2- شهر زیر زمینی کاریز کیش……………………………….. 211

3- شهر تاریخی حریره……………………………….. 211

4- پارک دلفین های کیش……………………………….. 212

5- پارک ساحلی مرجان……………………………….. 212

6- اسکله بزرگ تفریحی کیش……………………………….. 212

7 – درخت سبز کیش……………………………….. 212

8- آب انبار سنتی کیش……………………………….. 212

9 – پلاژ بانوان و آقایان……………………………….. 212

10- روستای باغو کیش……………………………….. 212

جاذبه های گردشگری قشم……………………………….. 212

1- دره ستاره ها……………………………….. 212

2- تنگه چاه کوه……………………………….. 212

3- جنگل های حرا……………………………….. 212

4- تنگه پرتغالیها……………………………….. 212

5- غارهای خربس……………………………….. 212

6- غار نمکدان……………………………….. 213

7- روستای توریان……………………………….. 213

8 – سد تاریخی گوران……………………………….. 213

9 – چاه های لافت……………………………….. 213

10- کاسه سلخ……………………………….. 213

11- بام قشم………………………………..213

2133-10 مطالعات تاریخی ، فرهنگی و اجتماعی شهر بندر عباس  و حوزه خلیج فارس…..219

3-11 جایگاه جغرافیایی……………………………….. 219

3-12 ویژگیهای طبیعی……………………………….. 220

3-13 خلیج فارس………………………………. 220

3-14 تنگه هرمز……………………………….. 221

3-15 آب و هوا……………………………….. 221

3-16 ویژگیهای اجتماعی……………………………….. 221

3-17 معرفی شهرستان های استان…………………….. 222

3-18 سابقه تاریخی……………………………….. 224

3-19 مطالعات فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی………..226

3-20 تأثیر سواحل در برقراری ارتباطات برون مرزی و درون مرزی……227

3-21 هویت……………………………….. 229

3-21- 1 عناصر تأثیرگذار بر شکل گیری هویت سواحل………..229

3-21-2 هویت در قلمرو بومی یا محلی……………………… 230

3-21-3 هویت در قلمرو ملی……………………………………. 231

3-21-4 شناخت هویت شهر ساحلی بندرعباس……………… 232

3-21-5 هویت اقتصادی سواحل بندرعباس…………………….. 233

3-21- 6 هویت طبیعی و جغرافیایی سواحل بندرعباس……….. 234

3-21-7 هویت گردشگری سواحل بندرعباس………………….. 237

3-22  مطالعات سیاسی ……………………………….240

3-23 فرآیند صدور پروانه تاسیس آژانس جهت ارائه خدمات درمانی بین المللی…….241

3-24″مشخصات بیمارستان های مورد قبول جهت پذیرش بیماران خارجی………….242

3-24-1 ) امکانات فیزیکی و ساختمان بیمارستان……………………. 242

3-24-2) محل استقرار بیمارستان……………………………….. 243

3-24-3) امکانات و تجهیزات پزشکی بیمارستان…………………… 245

3-24-4) نیروی انسانی……………………………….246

3-25 طرح جامع ایمنی پزشکی گردشگری………………………….. 247

3-25-1 سازمان جهانی گردشگری……………………………….. 247

3-25-2 قطعنامه نهمین اجلاس سازمانی جهانی گردشگری…………248

3-25-2-1 ماده اول : ” تضمین  ایمنی “………………………. 249

3-25-2-2 ماده دوم ” تدابیر پیشگیرانه “……………………… 249

3-25-2-3 ماده سوم : تامین خدمات کمک رسانی برای توریست ها…..251

3-26 اجرای مفاد قطعنامه……………………………….. 252

3-25-1– شناسایی خطر……………………………….. 252

6-5-1-1 – بیماری ………………………………. 254

6-5-1-2 – حادثه………………………………. 254

6-5-1-3– تجاوز به حقوق و امنیت ……………………….254

3-27– تدوین استانداردها و رهنمود های پیشگیرانه برای رفع یا کاهش خطر…..254

3-27-1 : استاندارد ها……………………………….. 255

3-27-2 : رهنمود ها……………………………….. 255

3-27-3– تامین خدمات کمک رسانی………………………. 256

3-27-3-1 کمک رسانی حقوقی……………………………….. 256

3-27-3-2 کمک رسانی پزشکی……………………………….. 257

3-28 دسترسی به شبکه……………………………….. 259

3-29 نظارت……………………………….. 259

3-29-1 مزایای عمده این پوشش به توضیح زیر می باشد…………. 260

3-31 ارتباط خدمات کمک رسانی و بیمه…………………….. 261

3-32 شرکت کمک رسان ایران……………………………….. 261

3-33 سایر بیمه ها……………………………….. 261

3-34 تاثیر گردشگری بر اقتصاد ……………………………….262

3-34-1 کسب ارز خارجی……………………………….. 262

3-34-2 تهیه مشاغل……………………………….. 262

3-34-3 تنوع فعالیت های اقتصادی………………………….. 263

3-35 اثرات اقتصادی جهانگردی داخلی و بین المللی…………. 263

3-35-1 جهانگردی بین المللی………………………………. 263

3-35-2 جهانگردی درون مرزی………………………………. 263

3-36 گردشگری درمانی در ایران ( توجیه اقتصادی )…………… 264

3-37 معرفی سیستم مدیریت هوشمند ساختمان……………..267

3-38 تاریخچه………………………………. 268

3-39 اتوماسیون ساختمان چیست؟………………. 269

3-39-1 تفاوت بین اتوماسیون ساختمان و کنترل ساختمان………. 270

–  نرم افزار پردازش و تحلیل اطلاعات……………………………….. 274

3-40 هوشمندسازی مراکز درمانی و بیمارستانی – بیمارستان هوشمند……275

3-41 وظایف سیستم مدیریت هوشمند ساختمان در بیمارستان ها…………..276

3-42 امکانات بیمارستان هوشمند……………………………….. 277

3-42-1 امکانات اتاق بیمار……………………………….. 277

3-42-2 امکانات اتاق های اقدام……………………………….. 278

3-42-3 امکانات محیطی……………………………….. 278

3-43 نتیجه……………………………….. 279

فصل چهارم……………………………….. 281

جمع بندی……………………………….. 281

طراحی و مراحل طراحی……………………………….. 281

4-1 نمونه مشابه………………………………. 282

4-2 نتیجه گیری ……………………………….289

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید