دانلود فایل تحقیق : پایان نامه مطالعه آثار تجارت با چین بر اشتغال بخش صنعت ایران

دانلود پایان نامه

گروه آموزشی اقتصاد

پایان­ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم اقتصادی

عنوان:

مطالعه آثار تجارت با چین بر اشتغال بخش صنعت ایران

استاد راهنما:

دکتر سعید عیسی­زاده

استاد مشاور:

دکتر محمدحسن فطرس

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

فصل اوّل: کلیات پژوهش

1-1) مقدمه……………………………….. 1

1-2) تعریف مسأله و اظهار نکات اصلی پژوهش………………………………… 2

1-3) ضرورت انجام پژوهش………………………………… 5

1-4) سوال اساسی پژوهش………………………………… 5

1-5) اهداف پژوهش………………………………… 6

1-6) فرضیات پژوهش………………………………… 6

1-7) روش انجام پژوهش و گردآوری اطلاعات………………………………… 6

1-8) جمع­بندی………………………………… 7

فصل دوّم: ادبیّات پژوهش و پیشینه داخلی و خارجی

2-1) مقدمه……………………………….. 9

2-2) سیری در تفکرات و اندیشه­های تجارت بین ­الملل……………………. 10

2-2-1) تئوری­های سنتی تجارت………………………………… 10

2-2-1-1) مرکانتیلیست­ها………………………………. 10

2-2-1-2) تئوری کلاسیک­ها: مزیت مطلق و مزیت نسبی…………………….. 10

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-2-1-2-1) مزیت مطلق………………………………… 10

2-2-1-2-2) مزیت نسبی………………………………… 11

2-2-1-3) تئوری هکشور – اوهلین………………………………… 12

2-2-1-4) قضیه هکشور – اوهلین – ساموئلسون (تئوری برابری قیمت عوامل تولید)……14

2-2-2) تئوری­های مدرن تجارت (ظهور تجارت درون صنعتی)…………….14

2-3) تئوری­های اشتغال………………………………… 15

2-3-1) کلاسیک­ها………………………………. 15

2-3-2) کینزین­ها………………………………. 16

2-4) آزادسازی تجاری و اشتغال………………………………… 17

2-4-1) مفهوم و مبانی نظری آزادسازی تجاری………………………………… 17

2-4-2)تأثیر آزادسازی تجاری بر اشتغال و بازار کار……………………………….. 18

2-5) صنعت و تأثیر آن در اقتصاد……………………………….. 22

2-6) مطالعات تجربی………………………………… 22

2-7)  جمع­بندی………………………………… 43

فصل سوم: روش پژوهش

3-1) مقدمه……………………………….. 45

3-2) معرفی مدل………………………………… 45

3-3) روش پژوهش………………………………… 48

3-3-1) روش داده­ های تابلویی………………………………… 48

3-3-1-1) آزمون­های انتخاب مدل مناسب…………………………………. 49

3-3-1-2) رگرسیون ترکیبی………………………………… 50

3-3-1-3) مدل اثرات ثابت…………………………………. 50

3-3-1-4) مدل اثرات تصادفی………………………………… 50

3-3-2) آزمون F………………………………..

3-3-3) آزمون هاسمن………………………………… 52

3-3-4) آزمون ریشه واحد برای داده­های ترکیبی……………….. 52

3-3-4-1) آزمون لوین و لین (LL)………………………………. 53

3-3-4-2) آزمون ایم و پسران و شین (IPS) ……………………………….54

3-4) معرفی و تحلیل داده­ ها ……………………………….56

3-4-1) مفاهیم، تعاریف و تقسیم بندی­های مربوط به صنعت…………… 57

3-4-1-1) صنعت…………………………………. 58

3-4-1-2) کارگاه صنعتی………………………………… 58

3-4-1-3) کارکنان (شاغلان) صنعت…………………………………. 59

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

3-4-1-4) واردات از چین به تفکیک بخش­های صنعت………………………… 59

3-4-1-5) صادرات ایران به چین به تفکیک بخش­های صنعت………………… 59

3-4-1-6) جبران خدمات مزد و حقوق بگیران صنعت…………………………. 59

3-4-1-7) تقسیم بندی صنایع………………………………… 60

3-4-2) آمار توصیفی داده­ ها………………………………. 62

3-4-2-1) طریقه اشتغال در کارگاه­های صنعتی با ده نفر کارکن و بیشتر طی سال­های 1375 تا 1386………….62

3-4-2-2) طریقه جبران خدمات به ازای هر نفر شاغل در کارگاه­های صنعتی با ده نفر کارکن و بیشتر طی سال­های 1375 تا 1386………..64

3-4-2-3) طریقه ضریب نفوذ واردات بخش صنعت از کشور چین طی سال­های 1375 تا 1386…………66

3-4-2-4) طریقه ضریب نفوذ صادرات بخش صنعت به کشور چین طی سال­های 1375 تا 1386…………68

3-4-2-5) طریقه ارزش افزوده بخش صنعت طی سال­های 1375 تا 1386…………..72

3-5) اقتصاد چین از سال 1978……………………………….. 73

3-5-1) رشد اقتصاد چین از سال 1978……………………………….. 73

3-5-2) جایگاه چین در میان شرکای تجاری ایران………………………………… 77

3-6) جمع­بندی………………………………… 78

فصل چهارم: توصیف و تجزیه و تحلیل یافته ­ها

4-1) مقدمه………………………………. 81

4-2) برآورد مدل با بهره گیری از روش panel data………………………………..

4-2-1) آزمون بروش پگان………………………………… 82

4-2-2) آزمون هاسمن………………………………… 83

4-2-3) محاسبه آمارهای توصیفی ترکیبی متغیرهای الگو……………….. 83

4-2-4) آزمون مانایی متغیرها………………………………. 83

4-2-5) تخمین مدل به روش panel data………………………………..

4-2-5-1) اعتبار مدل………………………………… 85

4-2-5-2) اعتبار و تفسیر پارامترها ……………………………….86

4-3) جمع­بندی………………………………… 91

فصل پنجم: نتیجه­گیری، اختصار و پیشنهادات

5-1) مقدمه……………………………….. 93

5-2) اختصار­ای از فعالیت­های انجام شده در پژوهش……………. 93

5-3) فرضیه پژوهش………………………………… 96

5-4) پیشنهادات سیاستی………………………………… 98

فهرست منابع و مآخذ……………………………….. 100

پیوست…………………………………. 108

چکیده:

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید