دانلود فایل پژوهش: پایان نامه مطالعه تطبیقی قسامه در حقوق ایران و فقه اسلامی

دانلود پایان نامه

دانشکده حقوق

 

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد دررشته حقوق(   M.A)

گرایش فقه و مبانی حقوق

 

عنوان :

مطالعه تطبیقی قسامه در حقوق ایران و فقه اسلامی


استاد راهنما

جناب آقای دکتر مجیدی

 

سال تحصیلی 1393 1392

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                       صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………….1
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..2
الف ) اهمیت موضوع  ………………………………………………………………………………………………………………….3

ب ) اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………….3

ج) پرسش های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………3
د ) فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………..4

و ) روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………….4
هـ ) سازماندهی پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………4

ی) ادبیات و پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..4

فصل اول

مفاهیم ، مبانی و شرایط تحقق لوث درقسامه

مبحث نخست : مفاهیم و پیشینه تاریخی  …………………………………………………………………………………………..5
گفتار اول : واژه شناسی …………………………………………………………………………………………………………………5

الف) قسامه  ……………………………………………………………………………………………………………………………….6
ب) قسم ……………………………………………………………………………………………………………………………………11

ج) لوث ……………………………………………………………………………………………………………………………………12
د) ظن ………………………………………………………………………………………………………………………………………15
گفتار دوم : پیشینه تاریخی ……………………………………………………………………………………………………………18
الف ) در ادیان قبل از اسلام ………………………………………………………………………………………………………..19
ب ) در دین اسلام ……………………………………………………………………………………………………………………..20
مبحث دوم : مبانی ………………………………………………………………………………………………………………………23

گفتار اول: مبانی شرعی ……………………………………………………………………………………………………………….23
الف) آیات ………………………………………………………………………………………………………………………………..24
ب) روایات ………………………………………………………………………………………………………………………………24
ج) اجماع …………………………………………………………………………………………………………………………………26
د) عقل …………………………………………………………………………………………………………………………………….27
گفتار دوم : مبانی حقوقی …………………………………………………………………………………………………………….28
الف ) درقانون حدود و قصاص ……………………………………………………………………………………………………28

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

ب) درقانون مجازات اسلامی سابق ……………………………………………………………………………………………….29

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

ج ) درقانون مجازات اسلامی جدید ……………………………………………………………………………………………..30
مبحث سوم : شرایط و عوامل تحقق و اسقاط لوث ……………………………………………………………………………32
گفتار اول: شرایط تحقق لوث ……………………………………………………………………………………………………….33
گفتار دوم : عوامل اسقاط کننده لوث …………………………………………………………………………………………….35
فصل دوم

قلمرو قسامه و تشریفات آن

مبحث نخست : قلمرو قسامه ………………………………………………………………………………………………………………………40
گفتار اول : قسامه در قتل عمد ……………………………………………………………………………………………………..41
گفتار دوم : قسامه درقتل غیرعمد ………………………………………………………………………………………………….43
گفتار سوم : قسامه دراعضاء و جوارح….. ………………………………………………………………………………………45
مبحث دوم : تشریفات قسامه ………………………………………………………………………………………………………….57

گفتار اول: مرجع صالح جهت اقامه قسامه ………………………………………………………………………………………57
گفتار دوم : حد نصاب قسامه ……………………………………………………………………………………………………….61
الف ) درقتل عمد ……………………………………………………………………………………………………………………..61
ب) در قتل های شبه عمد و خطای محض …………………………………………………………………………………….62

ج) درجراحات ………………………………………………………………………………………………………………………….62

گفتار سوم : شرایط قسم خورندگان ………………………………………………………………………………………………64
الف) جنسیت ……………………………………………………………………………………………………………………………65
ب) ارتباط خویشاوندی ………………………………………………………………………………………………………………..66
ج) معین کردن قاتل و مقتول ……………………………………………………………………………………………………….66
د) عالم بودن قسم خورندگان ……………………………………………………………………………………………………….66
هـ ) شرط عقل و بلوغ ………………………………………………………………………………………………………………..66
گفتار سوم : ادای سوگند ……………………………………………………………………………………………………………..67
الف –  شرایط سوگند …………………………………………………………………………………………………………………67
ب –  مسائل سوگند ……………………………………………………………………………………………………………………68

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید