دانلود فایل پژوهش: پایان نامه مقایسه اثربخشی درمان نوروفیدبک با کاهش استرس مبتنی برحضورذهن در کاهش علائم اضطرابی در بیماران مبتلا به اضطراب اجتماعی

دانلود پایان نامه

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش بالینی

عنوان:

مقایسه اثربخشی درمان نوروفیدبک با کاهش استرس مبتنی برحضورذهن در کاهش علائم اضطرابی در بیماران مبتلا به اضطراب اجتماعی

اساتید راهنما:

دکتر زلیخا قلی زاده

دکتر احمد سهرابی

 

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 2

1-2 اظهار مسئله…………………………………………………………………………………………….. 5

1-3 اهمیت موضوع………………………………………………………………………………………. 7

1-4 اهداف موضوع………………………………………………………………………………………. 9

1-5 سوالات پژوهش…………………………………………………………………………………….. 9

1-6 متغیرهای اساسی پژوهش………………………………………………………………………….. 9

1-6-1 متغیرهای مستقل…………………………………………………………………………………. 9

1-6-2 متغیر وابسته……………………………………………………………………………………… 10

فصل دوم (پیشینه پژوهش)……………………………………………………… 47-11

2-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………… 12

2-2 اضطراب……………………………………………………………………………………………. 12

2-3 اختلال اضطراب اجتماعی……………………………………………………………………….. 13

2-3-1 شاخص………………………………………………………………………………………….. 14

2-3-2 ویژگی­ها و اختلال­های همراه……………………………………………………………….. 14

2-3-3 یافته­های آزمایشگاهی………………………………………………………………………… 15

2-3-4 ویژگی­های خاص…………………………………………………………………………….. 15

2-3-5 شیوع…………………………………………………………………………………………….. 15

2-3-6 دوره یا سیر……………………………………………………………………………………… 16

2-3-7 الگوهای خانوادگی……………………………………………………………………………. 16

2-3-8 تشخیص افتراقی……………………………………………………………………………….. 17

2-4 درمان………………………………………………………………………………………………… 18

2-4-1 نوروفیدبک……………………………………………………………………………………… 18

2-4-2 مطالعه ریتم­های مغزی……………………………………………………………………….. 21

2-4-3 نحوه الکتروگذاری……………………………………………………………………………. 23

2-4-4 قوانین نامگذاری الکترودها…………………………………………………………………… 24

2-4-5 نحوه ثبت سیگنال از الکترودهای نصب شده…………………………………………….. 25

2-4-6 نحوه درمان، تعداد جلسات و بیماری­های قابل درمان…………………………………… 27

2-4-7 نحوه­ی درمان…………………………………………………………………………………… 27

2-4-8 بهره گیری از نوروفیدبک در کنار سایر درمان­ها…………………………………………….. 28

2-4-9 بعضی بیماری­های قابل درمان با نوروفیدبک……………………………………………… 28

2-5 حضور ذهن………………………………………………………………………………………… 32

2-5-1 تعریف حضور ذهن…………………………………………………………………………… 33

2-5-2 حضور ذهن و مراقبه…………………………………………………………………………… 34

2-5-3 کاهش استرس مبتنی بر حضور ذهن……………………………………………………… 34

2-5-4 مداخلات مبتنی بر حضور ذهن……………………………………………………………… 35

2-5-5 مکانیسم های دخیل در حضور ذهن……………………………………………………….. 39

2-6 پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………… 43

2-6-1 پیشینه پژوهشی نوروفیدبک………………………………………………………………….. 43

2-6-2 پیشینه پژوهشی حضور ذهن…………………………………………………………………. 45

فصل سوم (روش پژوهش)……………………………………………………… 56-48

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-1 خصوصیات کلی طرح پژوهش………………………………………………………………… 49

3-2 جامعه آماری……………………………………………………………………………………….. 49

3-3 نمونه و روش نمونه گیری……………………………………………………………………….. 49

3-4 ابزارهای گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………… 49

3-4-1 پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه­سوتا…………………………………………………… 49

3-4-2 اضطراب اجتماعی لایبوتیز…………………………………………………………………… 50

3-5 اعمال پروتکل روش های درمانگری………………………………………………………….. 50

3-5-1 درمانگری نوروفیدبک……………………………………………………………………….. 50

3-5-2 کاهش استرس مبتنی بر حضورذهن……………………………………………………….. 51

3-6 شیوه اجرای پژوهش……………………………………………………………………………… 56

3-7 شیوه تحلیل آماری………………………………………………………………………………… 56

فصل چهارم (تجزیه و تحلیل)…………………………………………………. 67-57

4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………… 58

4-2 شاخص­های توصیفی…………………………………………………………………………….. 59

4-3 آزمون سوالات پژوهش………………………………………………………………………….. 61

فصل پنجم (نتیجه­گیری و پیشنهادات)………………………………………… 74-68

5-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………… 69

5-2 بحث و نتیجه­گیری……………………………………………………………………………….. 69

5-3 محدودیت­ها……………………………………………………………………………………….. 74

5-4 پیشنهادها……………………………………………………………………………………………. 74

منابع……………………………………………………………………………… 82-75

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………. 76

منابع لاتین………………………………………………………………………………………………… 77

فهرست جداول

جدول (4-1): میانگین وانحراف معیار مؤلفه اضطراب در پیش­آزمون وپس­آزمون به تفکیک گروه …… 59

جدول (4-2): میانگین وانحراف معیار مؤلفه اجتناب در پیش آزمون وپس­آزمون به تفکیک گروه……… 60

جدول (4-3): نتایج آزمون کالموگروف- اسمیرنوف برای نرمال یودن توزیع…………………………………… 61

جدول (4-4): نتایج آزمون فرض همگنی شیب های رگرسیون………………………………………………………… 62

جدول (4-5): نتایج آزمون لوین برای فرض همگنی واریانس­ها………………………………………………………. 62

جدول (4-6): نتایج تحلیل کوواریانس برای مؤلفه اجتناب……………………………………………………………… 63

جدول (4-7): نتایج آزمون تی وابسته برای تفاوت پیش­آزمون وپس­آزمون برای مؤلفه اضطراب………… 64

در گروه نوروفیدبک

جدول (4-8): نتایج آزمون تی وابسته برای تفاوت پیش ازمون وپس ازمون برای مؤلفه اجتناب در………. 64

گروه نوروفیدبک

جدول (4-9): نتایج آزمون باکس برای فرض برابری ماتریس کوواریانس……………………………………….. 65

جدول (4-10): نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره………………………………………………………………………. 65

جدول (4-11): نتایج آزمون t وابسته برای تفاوت پیش آزمون و پس آزمون اضطراب اجتماعی در…… 66

گروه نوروفیدبک

جدول (4-12): نتایج آزمون t وابسته برای تفاوت پیش آزمون و پس آزمون اضطراب اجتماعی در……. 67

گروه حضور ذهن

فهرست نمودارها

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

نمودار (4-1): میانگین وانحراف معیار مؤلفه اضطراب در پیش­آزمون وپس­آزمون به تفکیک گروه …… 59

نمودار (4-2): میانگین وانحراف معیار مؤلفه اجتناب در پیش آزمون وپس­آزمون به تفکیک گروه……… 60

فهرست اشکال

شکل ( 2-1): الکترودگذاری سیستم 20-10…………………………………………………………………………………… 23

شکل ( 2-2): مرحله اول نصب الکترودها………………………………………………………………………………………. 24

شکل (2-3): مرحله دوم نصب الکترودها……………………………………………………………………………………….. 25

شکل (2-4): مرحله سوم نصب الکترودها………………………………………………………………………………………. 25

شکل (2-5): ثبت سیگنال با روش دو قطب…………………………………………………………………………………….. 26

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید