متن کامل: پایان نامه مقایسه اثربخشی روش های آموزشی سخنرانی و بحث گروهی بر یادگیری مهارت خودآگاهی دانش آموزان پسر دوره ی راهنمایی شهر تویسرکان سال تحصیلی

دانلود پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی

موضوع:

مقایسه اثربخشی روش های آموزشی سخنرانی و بحث گروهی بر یادگیری مهارت خودآگاهی دانش آموزان پسر دوره ی راهنمایی شهر تویسرکان سال تحصیلی 89 – 88

استاد راهنما:

دکتر رسول کردنوقابی

 

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… 20

1 – 1 اظهار مسئله …………………………………………………………………………………………………….. 40

2 – 1 اهمیت و ضرورت پژوهش …………………………………………………………………………………. 10

3 – 1 اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………….. 17

4 – 1 فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………………………….. 17

5 – 1 تبیین متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………………………………… 17

تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی پژوهش…………………………………………………………………….. 18

6 – 1 روش های آموزشی………………………………………………………………………………… 18

1– 6 – 1 آموزش به روش سخنرانی ………………………………………………………………….. 19

2 – 6 – 1 آموزش به روش بحث گروهی ……………………………………………………………. 20

7 – 1 یادگیری مهارت خودآگاهی ……………………………………………………………………………. 20

فصـــل دوم

پیشینه ی پژوهش

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. 23

1 – 2 مهارت های زندگی…………………………………………………………………………………………. 24

2– 2 مهارت های زندگی کدامند؟ …………………………………………………………………………… 29

3- 2 اجزاء مهم خودآگاهی ………………………………………………………………………………………. 35

1-3-2 ویژگی ها و صفات خود………………………………………………………………………… 36

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1-1-3-2 شناخت ویژگی های جسمانی…………………………………………………… 36

2-1-3-2 شناخت ویژگی های هیجانی …………………………………………………… 37

3-1-3-2 شناخت ویژگی های رفتاری ……………………………………………………. 38

2-3-2 شناخت توانایی ها ، استعدادها ، پیشرفت ها و تجربیان منفی ……………………………. 38

3-3-2 شناخت نقاط قوت و ضعف ……………………………………………………………………. 38

4-3-2 عزت نفس و خودپنداره…………………………………………………………………………. 39

5-3-2 شناخت افکار و عقاید و ارزش های خود……………………………………………………. 41

6-3-2 خودارزیابی صحیح ………………………………………………………………………………. 42

4-2 انواع اگاهی از خود …………………………………………………………………………………………… 43

5-2 عوامل مؤثر در رشد خودآگاهی ………………………………………………………………………….. 45

6-2 موانع رشد خودآگاهی……………………………………………………………………………………….. 47

1-6-2 توقعات و انتظارات بیش از حد ………………………………………………………………… 47

2-6-2 کمال طلبی …………………………………………………………………………………………. 47

3-6-2 غرورها ……………………………………………………………………………………………… 48

7-2 وپژگی های افراد خودآگاه ………………………………………………………………………………… 48

8-2 آموزش …………………………………………………………………………………………………………. 49

9-2 یادگیری ………………………………………………………………………………………………………… 50

2-9-2 تعریف یادگیری ………………………………………………………………………………….. 50

4-9-2 اصول یادگیری ……………………………………………………………………………………. 51

10-2 نظریه های آموزشی و یادگیری ………………………………………………………………………….. 53

1-10-2 نظریه های رفتارگرایی …………………………………………………………………………. 54

2-10-2 نظریه های شناخت گرایی …………………………………………………………………….. 56

3-10-2 نظریه های ساخت گرایی یا سازندگی …………………………………………………….. 65

11-2 الگوهای آموزشی …………………………………………………………………………………………… 67

1-11-2 الگوهای خبرپردازی …………………………………………………………………………… 68

2-11-2 الگوهای اجتماعی ………………………………………………………………………………. 69

3-11-2 الگوهای فردی ………………………………………………………………………………….. 70

4-11-2 الگوهای نظام های رفتاری ……………………………………………………………………. 70

5-11-2 الگوهای آموزشی سازندگی …………………………………………………………………. 71

12-2 راهبردهای آموزشی ………………………………………………………………………………………… 71

1-12-2 آموزش مستقیم ( معلّم محور ) …………………………………………………………….. 71

1-1-12-2 روش سخنرانی ………………………………………………………………….. 73

2-1-12-2 پیشینه ی روش سخنرانی ………………………………………………………. 74

3-12-2 روش آموزش غیر مستقیم …………………………………………………………………… 75

1-3-12-2 روش آموزش تعاملی ………………………………………………………….. 76

2-3-12-2 آموزش به کمک بحث گروهی ……………………………………………. 77

3-3-12-2 مراحل آموزش به روش بحث گروهی ……………………………………. 79

4-3-12-2 بحث گروه های کوچک …………………………………………………………………………. 82

4-12-2 راهبرد یادگیری از طریق تجربه …………………………………………………………….. 84

5-12-2 مطالعه ی مستقل ……………………………………………………………………………….. 85

13-2 مروری بر پژوهش های انجام شده …………………………………………………………………….. 85

1-13-2 پژوهش های انجام شده در داخل کشور ………………………………………………….. 85

2-13-2 پژوهش های انجام شده در خارج از کشور ………………………………………………. 96

14-2 جمع بندی پژوهش ها ……………………………………………………………………………. 101

فصـــل سوم

روش پژوهش

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 103

1-3 جامعه ی آماری ………………………………………………………………………………………………. 103

2-3 نمونه ی آماری و روش نمونه گیری …………………………………………………………………….. 103

3-3 روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………. 104

4-3 طرح پژوهش …………………………………………………………………………………………………….. 105

5-3 ابزار اندازه گیری ……………………………………………………………………………………………… 106

6-3 شیوه نمره گذاری پرسشنامه خودآگاهی ………………………………………………………………… 107

7-3 روش اجرا و جمع آوری داده ها …………………………………………………………………………… 108

8-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………….. 109

فصـــل چهارم

یافته های پژوهش

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 111

یافته های توصیفی …………………………………………………………………………………………………… 111

یافته های استنباطی ………………………………………………………………………………………………….. 117

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-4 آزمون فرضیه ی اوّل …………………………………………………………………………………………. 117

2-4 آزمون فرضیه ی دوّم …………………………………………………………………………………………. 120

3-4 آزمون فرضیه ی سوّم ………………………………………………………………………………………… 121

فصـــل پنجم

1-5 اختصار و جمع بندی …………………………………………………………………………………………. 124

2-5 بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………….. 125

3-5 محدودیت ها ………………………………………………………………………………………………….. 132

4-5 پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………. 133

منابع و مآخذ

فهرست منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………… 136

فهرست منابع خارجی ………………………………………………………………………………………………. 145

پیوست ها

پروتکل آموزش به شیوه ی بحث گروهی ……………………………………………………………………. 148

پروتکل آموزش به شیوه ی به شیوه ی سخنرانی……………………………………………………………… 156

برگه های توزیعی……………………………………………………………………………………………………. 164

پرسشنامه خودآگاهی پرسشنامه خودآگاهی ………………………………………………………………….. 180

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………. 182

فهرست جدول ها

جدول 1-3 طرح پژوهش……………………………………………………………………………………………. 105

جدول 1-4 میانگین های تعدیل شده سه گروه………………………………………………………………. 111

جدول2-4 مقایسه میانگین نمرات پس آزمون و افتراقی گروه سخنرانی و بحث گروهی ………….. 112

جدول3-4 مقایسه میانگین نمرات پس آزمون و افتراقی بحث گروهی و کنترل ……………………… 114

جدول4-4 مقایسه میانگین نمرات پس آزمون و افتراقی گروه سخنرانی و کنترل ……………………. 115

جدول 5-4 جدول تحلیل واریانس یک طرفه ( ANOVA )…………………………………………… 117

جدول 6-4 مقایسه ترکیبی سه گروه از طریق آزمون شفه………………………………………………….. 118

جدول 7-4 مقایسه ترکیبی شفه براساس سطح اطمینان بالا و پایین……………………………………….. 119

جدول8-4 آزمونTمستقل برای مقایسه میانگین گروه کنترل و بحث گروهی………………………. 121

جدول9-4 آزمونTمستقل برای مقایسه میانگین گروه کنترل و سخنرانی ……………………………. 122

فهرست نمودارها

نمودار 1-4 مقایسه میانگین های تعدیل شده سه گروه …………………………………………………….. 112

نمودار 2-4 مقایسه میانگین نمرات پس آزمون گروه سخنرانی و بحث گروهی………………………. 113

نمودار 3-4 مقایسه میانگین نمرات افتراقی گروه سخنرانی و بحث گروهی…………………………….. 113

نمودار 4-4 مقایسه میانگین نمرات پس آزمون گروه کنترل و بحث گروهی………………………….. 114

نمودار 5-4 مقایسه میانگین افتراقی گروه کنترل و بحث گروهی………………………………………… 115

نمودار 6-4 مقایسه میانگین نمرات پس آزمون گروه سخنرانی و کنترل………………………………… 116

نمودار 7-4 مقایسه میانگین نمرات افتراقی گروه سخنرانی و کنترل………………………………………. 11

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید