متن کامل: پایان نامه مقایسه تاثیرانجام مداوم ومنظم دو نوع ورزش شنا و بدمینتون برسیستم تنفسی دختران ورزشکار 10 تا 15 سال

دانلود پایان نامه

عنوان:

مقایسه تاثیرانجام مداوم ومنظم دو نوع ورزش شنا و بدمینتون برسیستم تنفسی دختران ورزشکار 10 تا 15 سال

استاد راهنما:

دکتر علی یونسیان

استاد مشاور:

دکتر نسرین رضویان زاده

زمستان 1393

 

 

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

 مقدمه:

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

ورزش بر سیستم قلب و عروق آثار مثبتی دارد و موجب افزایش توانمندی عضلات بدن می گردد که در این بین ،دستگاه تنفس نیز توانایی بیشتری پیدا می کندشنا درمقایسه با سایر فعالیت های ورزشی تمام اعضاء بدن را در حالت ورزش قرار می دهد وتاثیر

بیشتری بر روی سیستم تنفسی ورزشکاران دارد. ازآنجایی که  بخش تنفسی دربدن یکی ازبخش های حیاتی ومهم می باشد ، این پژوهش در نظر دارد با مطالعه موضوع و ارائه راهکارهایی به جلوگیری ازآسیب ها و تقویت فواید ورزش بر سیستم تنفسی گام بردارد. در واقع در این پژوهش  تاثیرانجام مداوم ومنظم دو نوع ورزش شنا و بدمینتون برسیستم تنفسی دختران ورزشکار 10 تا 15 ساله که طی 3سال گذشته هفته ای سه جلسه تمرین داشته اند را مطالعه و در مقابسه با گروه غیر ورزشکار راهکارها و راه حلهای مناسب اظهار و مطالعه شده می باشد.

 روش پژوهش:

این پژوهش یک پژوهش نیمه تجربی می باشد که در آن ورزشکاران حرفه ای شناگر وبدمینتون کار 10-15ساله که بطور منظم در3 سال گذشته هفته ای 3 جلسه تمرین داشته اند وگروه کنترل که هیچ نوع فعالیت ورزشی منظم نداشتند بعنوان نمونه های پژوهش در این مطالعه شرکت خواهند نمود .با در نظر داشتن این پژوهش افرادی که دچار بیماریهای تنفسی و اسم ویا در معرض حیوانات خانگی وافراد سیگاری و یا مواد شوینده هستند از این پژوهش  حذف  گردید ه اند.در این طرح 3گروه آزمودنی شامل گروه  کنترل(20)نفرگروه شناگر (20) نفر بدمینتون کار(20)نفر تست اسپیرومتری گرفته می گردد.سپس نتایج این سه گروه با بهره گیری از نرم افزار  spssمقایسه می گردد.

یافته ها:

مطالعه ها نشان میدهد میدهد در سطح اطمینان 95% فرض 0H برابری میانگین هر شاخص در گروه های مورد مطالعه  و فرض 1H تفاوت معنا دار این میانگین ها خواهد بود. با بهره گیری از آزمون ANOVA نظاره می گردد در تمامی متغیر های مورد مطالعه α P-value<می باشد .زیرا مقدار P-Value از α کوچکتر شده می باشد، پس فرض 0H رد می گردد و اختلاف معنی دار در گروههای مورد مطالعه و در قبل و بعد از اسپری هست.

نتایج :

با مقایسه این گروهها می توان گفت ورزش می تواند در سیستم تنفسی اثرات مطلوبی داشته باشد و حجم وظرفیت ریوی ورزشکاری که به گونه مداوم ورزش می کنند نسبت به  افراد غیر ورزشکار اختلاف معنا داری هست . و این اختلاف در ورزشکاران شنا گر نسبت به ورزشکاران بدمینتون کار بیشتر می باشد. همچنین بین حجم ها وظرفیت های ریوی دختران شناگر وبدمینتون کار و افراد تمرین نکرده اختلاف معناداری وجو دارد.. بدین ترتیب ریه ها بایستی در هر زمان قادر به پاسخگویی به نیاز فزاینده بدن برای اکسیژن باشند.

لغات کلیدی:ورزش شنا،ورزش بدمینتون ،سیستم تنفسی

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                         صفحه

 

فصل اول: کلیات پژوهش.. 1

1-1مقدمه.. 2

1-1-1 ارتباط ورزش با دستگاه تنفس.. 4

1-1-2 تنظیم سیستم تنفسی.. 6

1-1-3  تنفس در ورزش.. 8

1-2-اظهار مسأله.. 11

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش.. 13

1-4 فرضیه های پژوهش.. 15

1-5 اهداف پژوهش.. 15

1-6 روش پژوهش.. 15

1-7 ابزارگردآوری اطلاعات.. 16

1-8 روش تجزیه وتحلیل اطلاعات.. 16

1-9 محدودیت های پژوهش.. 16

1-9-1 محدودیت های تحت کنترل.. 16

1-9-2 محدودیت های غیر قابل کنترل.. Error! Bookmark not defined.

1-10 پیش فرضهای پژوهش.. 17

1-11 تعریف واژه ها و اصطلاحات پژوهش.. 17

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش.. 19

2-1-مقدمه.. 20

2-2 سیستم تنفسی.. 20

2-3 آناتومی دستگاه تنفس.. 22

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-4 تهویه در سیستم تنفسی.. 23

2-5 مهمترین اثرات ورزش بر دستگاه تنفس.. 24

2-6 بیماری‌های سیستم تنفسی.. 26

2-7پیشینه پژوهش.. 32

2-7-1پژوهشهای داخلی.. 32

2-7-2پژوهشهای خارجی.. 34

فصل سوم: روش پژوهش.. 38

3-1مقدمه.. 39

3-2 روش پژوهش.. 39

3-3  انواع پژوهش.. 41

3-4  جامعه آماری.. 42

3-5 روش نمونه گیری.. 42

3-6- حجم نمونه.. 42

3-7  روشهای جمع‌آوری داده ها.. 43

3-8  روش آماری.. 43

فصل چهارم: یافته های پژوهش.. 45

4-1- مقدمه.. 46

4-2- توصیف داده های جمعیت شناختی وعمومی به کمک آمارتوصیفی.. 46

4-3 آزمون نرمال بودن توزیع داده ها در گروه های مورد مطالعه.. 50

4-4-مطالعه داده های آماری.. 54

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 61

5-1- مقدمه.. 62

5-2- بحث.. 62

5-3-نتیجه گیری.. 64

5-4- پیشنهادات کاربردی.. 67

5-5-پیشنهادات پژوهشی.. 68

منابع.. 69

ضمائم.. 75

پرسشنامه.. 76

کدهای 26 گانه اخلاقی حفاظت از آزمون انسانی در پژوهش های علوم پزشکی   79

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                                         صفحه

جدول 2-1تهویه در سیستم تنفسی.. 24

جدول 4-1- مشخصات عمومی آزمودنی های ورزشکار شناگر.. 47

جدول 4-2- مشخصات عمومی آزمودنی های ورزشکاران بدمینتون.. 48

جدول 4-3- مشخصات عمومی آزمودنی های غیر ورزشکار.. 49

جدول 4-4- مشخصات دموگرافیک آزمودنی ها بر اساس سن،قد و وزن.. 50

جدول4-5- آزمون Shapiro – wilk آزمون نرمال بودن توزیع داده ها در  آزمودنی های ورزشکاران شناگر.. 51

جدول4-6- آزمون  Shapiro-wilk آزمون نرمال بودن توزیع داده ها در  آزمودنی های ورزشکار بدمینتون.. 51

جدول4-7- آزمون  Shapiro-wilk آزمون نرمال بودن توزیع داده ها در  آزمودنی های غیر ورزشکار.. 52

جدول 4-8- آمار توصیفی مربوط به مطالعه میانگین واستاندارد دیویشن در نمونه مورد مطالعه.. 53

جدول 4-9- جدول مطالعه نرمالیتی (k-s)  متغیرهای پژوهش.. 54

جدول 4-10- مقایسه  FEV1.Pre در گروههای مورد مطالعه.. 54

جدول 4-11- مقایسه  FVC.Pre در گروههای مورد مطالعه.. 55

جدول 4-12- مقایسه  FEV1.FVC.Pre در گروههای مورد مطالعه.. 56

جدول 4-13- مقایسه  PEF.Pre در گروههای مورد مطالعه.. 56

جدول 4-14- مقایسه  PEF2575.Pre در گروههای مورد مطالعه.. 57

جدول 4-15- مقا یسه FEV1 در گروه های ورزشکار و کنترل.. 57

جدول 4-16- مقایسه FVC در گروه های ورزشکار و کنترل.. 58

جدول 4-17- مقایسه FEV1.FVC در گروه های ورزشکار و کنترل.. 59

جدول 4-18- مقایسه PEF در گروه های ورزشکار و کنترل.. 59

جدول 4-19- مقایسه  PEF.25.75در گروه های ورزشکار و کنترل.. 60

 

 

 

 

 

فصل اول:کلیات پژوهش

 

 

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید