دانلود فرمت ورد:پایان نامه مقایسه تاثیر دو روش متفاوت حفاظت از میوکارد حین عمل جراحی پیوند عروق کرونر

دانلود پایان نامه

 پایان نامه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ ی فیزیولوژی

   مقایسه تاثیر دو روش متفاوت حفاظت از میوکارد حین اقدام جراحی پیوند عروق کرونر با ارزیابی تغییرات آنزیمی

 استاد راهنما

دکتر غلامعلی جلودار

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

بیماریهای عروق کرونر قلب مانند بیماریهای شایعی هستند که سالانه تعداد کثیری از جراحی­های قلب و عروق را به خود اختصاص می­دهند. در مطالعه حاضر دو روش متفاوت حفاظت از میوکارد حین اقدام جراحی پیوند عروق کرونر، با ارزیابی تغییرات آنزیم های موثر بر استرس اکسیداتیو شامل: سوپر اکسید دیسموتاز، گلوتاتیون پر اکسیداز ، کاتالاز و همچنین فاکتورهای مالون دی آلدهید ، کراتین فسفو کیناز و تروپونین ، مقایسه گردید. دو گروه ده نفره بیماران قلبی که کاندیدای اقدام جراحی پیوند عروق کرونر بودند، در بیمارستانهای شیراز، انتخاب شدند. این دو گروه از لحاظ ریسک فاکتورهای اقدام مانند جنس، سن، قند خون و چربی خون تقریباً مشابه بودند. گروه اول، یا گروهَA ، به روش جدید یا اصلاح شده تحت اقدام جراحی قرار گرفته و گروه دوم، یا گروه B، به روش معمول اقدام شدند. نمونه مورد ارزیابی در این پژوهش خون و سرم بیماران بود و در سه مرحله قبل از اقدام ، در انتهای اقدام و 24 ساعت بعد از اقدام از کلیه بیماران خون گیری انجام گردید. نتایج حاصله نشان داد که فعالیت آنزیمهای آ نتی اکسیدانی در طول مطالعه کاهش اما  مالون دی آلدهید که شاخص پر اکسیداسیون لیپیدهاست، افزایش یافته می باشد. کراتین فسفو کیناز و تروپونین قلبی در سرم بیماران در طول اقدام ،افزایش یافته اما بعد از اقدام رو به کاهش رفتند. در مجموع کاهش بیشتر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و افزایش کمتر مالون دی آلدهید در گروهA  ، هم چنین کاهش سریعتر کراتین فسفو کیناز و تروپونین بعد از اقدام در این گروه، نشان دهنده کمتر بودن استرس اکسیداتیو در روش جدید جراحی می باشد. این موضوع احتمالا می تواند بهبودی سریعتر بیماران را به دنبال داشته باشد.  

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

 فصل اول: مقدمه ……………………………………………………………………………………………….. 2

 فصل دوم: مروری بر تحقیقات پیشین

1-2- آناتومی وفیزیولوژی قلب……………………………………………………………………………………………….. 6

2-2- متابولیسم عضله قلبی…………………………………………………………………………………………………… 7

2-2-1 – منابع انرژی در عضله قلبی………………………………………………………………………………. 7

2-2-2- گلیکولیز بی هوازی……………………………………………………………………………………………. 8

2-3- ایسکمی قلب ………………………………………………………………………………………………………………… 9

2-3-1- اختلالات میوکارد در ایسکمی………………………………………………………………………… 10

2-3-2- ایسکمی و رادیکال های آزاد اکسیژن…………………………………………………………….. 11

2-3-3- آسیب ناشی از پرفیوژن مجدد………………………………………………………………………… 12

2-3-4- ادم میوکارد……………………………………………………………………………………………………….. 12

2-4- آنزیمهای آنتی اکسیدان……………………………………………………………………………………………… 13

2-4-1- عوامل اکسیدان…………………………………………………………………………………………………. 13

 2-4-2-  منابع اصلی ایجاد کننده رادیکالهای فعال اکسیژن

در بدن موجود زنده:…………………………………………………………………………………………………………. 14

2-5- استرس اکسیداتیو……………………………………………………………………………………………………….. 14

2-5-1- هیپوکسی و استرس اکسیداتیو………………………………………………………………………. 17

عنوان                                                                                                                      صفحه

 2-6- آنتی اکسیدانها ودفاع آنتی اکسیدانی………………………………………………………………………… 18

2-6-1- سوپراکسید دیسموتاز SOD……………………………………………………………………………. 19

2-6-2- کاتالاز CAT………………………………………………………………………………………………………. 20

2-6-3- گلوتاتیون پراکسیداز GPX………………………………………………………………………………. 21

2-6-4- مالون دی آلدهید MDA…………………………………………………………………………………. 22

2-6-5- کراتین فسفوکیناز CPK………………………………………………………………………………….. 24

2-6-5-1- آیزوآنزیمهای CPK……………………………………………………………………………….. 25

2-6-6- تروپونین آی قلبی cTn I………………………………………………………………………………….. 26

2-7- تاریخچه حفاظت از میوکارد………………………………………………………………………………………… 28

2-8- روش جراحی پیوند عروق کرونر………………………………………………………………………………… 31

2-9- اقدامات سودمند در حین پرفیوژن مجدد………………………………………………………………….. 33

2-10- عوامل مؤثر در حفاظت از میوکارد در زمان جراحی ……………………………………………… 34

2-10-1- بی حرکتی کامل قلب ………………………………………………………………………………….. 34

2-10-2- کاهش درجه حرارت قلب……………………………………………………………………………… 35

2-10-3- جلوگیری از پیدایش ادم……………………………………………………………………………….. 35

2-10-4- سیستم بافری جهت خنثی کردن اسیدوز…………………………………………………… 35

2-10-5- تنظیم کلسیم…………………………………………………………………………………………………. 36

2-10-6- جلوگیری از اثرات سوء رادیکال های اکسیژن……………………………………………… 36

2-10-7- آدنوزین…………………………………………………………………………………………………………… 37

2-10-8- نیتریک اکساید……………………………………………………………………………………………….. 37

2-10-9- سیستم کمپلمان……………………………………………………………………………………………. 38

2-10-10- بهره گیری از عوامل هیپرپلاریزه…………………………………………………………………….. 38

2-10-11- مهار تبدل کننده سدیم-هیدروژن…………………………………………………………….. 38

عنوان                                                                                                                      صفحه

 2-10-12- کاردیوپلژی   Cardioplegia………………………………………………………………………. 38

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-11- انواع کاردیوپلژی………………………………………………………………………………………………….. 39

فصل سوم: مواد و روش کار

3-1- مواد و وسایل مورد نیاز………………………………………………………………………………………………… 41

3-2- انتخاب بیماران مورد مطالعه……………………………………………………………………………………….. 41

3-3- زمان نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………. 43

3-4- حجم نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………… 43

3-5- اندازه گیری فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز SOD…………………………………………. 44

3-6- اندازه­گیری فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز GPX………………………………………………. 44

3-7- اندازه‌گیری فعالیت آنزیم کاتالاز CAT درگلبول‌های قرمز خون……………………………… 45

3-8- اندازه گیری مالون دی آلدهید MDA در گلبول های قرمز خون……………………………. 46

3-9- روشهای اندازه گیری آنزیم کراتین فسفو کیناز CPK……………………………………………… 46

3-9-1- اصول روش کالریمتری…………………………………………………………………………………….. 46

3-9-2- اندازه گیری CPK به روش فلوئورومتری……………………………………………………….. 47

3-9-3- روش جدید کالریمتری برای اندازه گیری CPK…………………………………………… 47

3-9-4- اندازه گیری CPK با روش اسپکتروفتومتری…………………………………………………. 48

3-10- روش اندازه گیری CPK و تروپونین   cTn Iدر این مطالعه…………………………………. 48

فصل چهارم: نتایج

4-1- مطالعه تغییرات میزان آنزیم SOD در طول مطالعه………………………………………………… 50

4-2-  مطالعه تغییرات میزان آنزیم GPX………………………………………………………………………….. 51

4-3-  مطالعه تغییرات میزان آنزیم کاتالاز………………………………………………………………………….. 52

عنوان                                                                                                                      صفحه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 4-4-  مطالعه تغییرات MDA……………………………………………………………………………………………… 52

4-5-  مطالعه تغییرات آنزیم CPK-MB…………………………………………………………………………….. 54

4-6- مطالعه تغییرات cTnI………………………………………………………………………………………………….. 54

فصل پنجم: بحث

5-1- آنزیمهای آنتی اکسیدانی (SOD, GPX, CAT)………………………………………………………. 57

5-2- فاکتور MDA……………………………………………………………………………………………………………….. 60

5-3- تروپونین قلبی و CPK-MB……………………………………………………………………………………….. 61

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………… 64

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 65

فهرست منابع و مآخذ

منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 66

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………. 67

پیوست  …………………………………………………………………………………………………………………… 80

مقدمه

از آنجا که قلب یکی از مهمترین ارگانهای حیاتی بدن می باشد، سلامت این عضو از اهمیت خاصی برخورداراست وگام برداشتن در راه ارتقاء سلامت آن یکی ازاهداف بشر از دیرباز تاکنون بوده می باشد. امروزه بیماریهای قلب، بخصوص بیماریهای عروق کرونر[1]CAD که وظیفه تغذیه ماهیچه های قلب[2] را بعهده دارند، از بیماریهای شایع می باشد. بیماریهای عروق کرونر قلب یکی از علتهای بزرگ مرگ و میر در دنیاست (Venugopal et al. 2009). هم چنین افزایش بیماریهایی مانند: دیابت، افزایش فشارخون، افزایش چربی خون و مواردی مانند چاقی، استرس و سیگار شیوع گرفتگی عروق کرونر قلب و ایجاد سکته های قلبی[3] را افزایش داده می باشد. درمواردی که تنگی عروق کرونرایجاد شده و باعث کاهش یا قطع خونرسانی به قسمتهایی از ماهیچه قلب گردد، نیاز به اقدام جراحی برای پیوند این عروق مطرح می گردد. اقدام جراحی پیوند عروق کرونر[4] یکی از مهمترین پروسیجرهایی می باشد که برای بیمارانCAD بکار میرود. (Venugopal et al. 2009)

دراثرگرفتگی این عروق بافت ماهیچه ای قلب دچار ایسکمی[5] شده وکارایی خود را از دست
می دهد. برای غلبه براین مسئله اقدام جراحی پیوند عروق کرونر ازچند دهه گذشته رایج شده می باشد که بدین وسیله عروق درگیر با رگهای جدید و سالمی که از جاهای دیگر بدن مانند سرخرگ سینه ای داخلی[6]  وسیاهرگهای سطحی پا[7] برداشته می شوند، جایگزین می شوند (Kirklin , 2003). درحین جراحی قلب، درجاتی از صدمه به میوکارد اجتناب ناپذیر می باشد. این آسیب منجر به تغییرجریان خون میوکارد و به دنبال آن تغییردرعرضه و تقاضای اکسیژن می گردد. تیم جراحی قلب بایستی در حد امکان از این عارضه (ایسکمی) جلوگیری نماید. درغیراینصورت صدمات حاصله، باعث تغییرات اساسی درقسمتهای انرژی زایی سلولهای میوکارد خواهد گردید. این مسئله فصلی را درجراحی قلب به نام، حفاظت از میوکارد[8] درحین اقدام جراحی قلب، باز نموده می باشد.

درطول پنجاه سال گذشته حفاظت از میوکارد، مورد توجه بسیاری از محققان بوده می باشد و نتایج حاصل موجب پیشرفت سریع در انجام اعمال جراحی قلب گردیده می باشد.

امروزه در حالیکه بسیاری از تکنیک ها در بوته آزمایش قرارگرفته اند و گزارشاتی از روشهای مختلف با بهترین تدابیر حفاظت از میوکارد منتشر می گردد اما همچنان تکنیک خاصی که بعنوان بهترین روش معرفی گردد مورد توافق قرار نگرفته می باشد. درحین اقدام به علت مختل شدن جریان خون و ایسکمی میوکارد، آسیب به این عضوغیر قابل اجتناب می باشد و درمراحل پایانی اقدام و برقراری مجدد جریان خون[9] عضله قلب، دراثر ریپرفیوژن امکان آسیب دیدن مضاعف هست(.,Kaminski, et al2008).

به نظر می­رسد که با اصلاح روش برقراری جریان خون مجدد عضله بتوان از این آسیب در مراحل پایانی تا حدودی جلوگیری نمود. از آنجا که ترکیبات مختلفی نظیرکراتین فسفو کیناز[10]CPK ( ., Bonnefoy et al1998)، تروپونین[11]  cTn( . Bonnefoy et al، 1998Francesco et al., ،2007)، مالون دی آلدهید [12]   MDA(,J Aznar, et al1983 و  Kamunski،2008) وآنزیمهایی مانند کاتالاز[13]CAT ، سوپراکسیددیسموتاز[14]SOD  (Yasuyuki  et al.،1991)، گلوتاتیون پراکسیداز[15] GPX  

Kaminski et al.) ، 2008) به عنوان بیومارکرهای قابل اندازه گیری، نشانگرمیزان آسیب بافتی هستند.

در صورتی که خونرسانی به قلب از طریق گرافتهای عروقی[16] کرونر به صورت مرحله به مرحله و به آرامی صورت پذیرد، امکان دارد از آسیب به میوکارد به میزان بیشتری جلوگیری کند.

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید