جدید: پایان نامه مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی یک طرفه و دو طرفه بر قدرت عضلات تاکننده و عضلات باز کننده مفصل آرنج در افراد مبتدی

دانلود پایان نامه

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

گروه فیزیولوژی ورزشی

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی

مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی یک طرفه و دو طرفه بر قدرت عضلات تاکننده و عضلات باز کننده مفصل آرنج در افراد مبتدی

 

استاد راهنما:

دکتر حسین مجتهدی

 

استاد مشاور:

دکتر محمد فرامرزی

       

پایان نامه

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

هدف از مطالعه حاضر مقایسه تاثیر 8 هفته تمرین مقاومتی یک طرفه و دوطرفه بر قدرت عضلات تاکننده و باز کننده مفصل آرنج در افراد مبتدی بود. بیست فرد مبتدی به گونه تصادفی در دو گروه تجربی یک (میانگین و انحراف معیار: سن 17/3± 1/18 سال، قد 97/.± 74/1 متر، وزن 32/8±3/62 کیلوگرم ) و گروه تجربی دو (میانگین و انحراف معیار: سن 29/4± 5/18 سال، قد 68/.± 76/1 متر، وزن 78/17±8/65 کیلوگرم) قرار گرفتند. گروه تجربی یک و دو، به ترتیب، تمرینات مقاومتی دو طرفه و یک طرفه را هفته ای سه جلسه به مدت هشت هفته انجام دادند.  قدرت عضلات تاکننده و باز کننده مفصل آرنج قبل و بعد از هشت هفته تمرین به گونه غیر مستقیم از طریق آزمون یک تکرار بیشینه اندازه گیری گردید. برای مقایسه اطلاعات پیش آزمون و پس آزمون بین  دو گروه تجربی از t مستقل بهره گیری گردید. نتایج نشان دادکه هشت هفته تمرینات مقاومتی دو طرفه در گروه تجربی یک درمقایسه با تمرینات مقاومتی یک طرفه گروه تجربی دو سبب افزایش بیشتر قدرت عضلات تاکننده مفصل آرنج می گردد. همچنین تمرینات مقاومتی یک طرفه و دو طرفه سبب افزایش برابر قدرت عضلات باز کننده مفصل آرنج می گردد. از یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که تمرینات مقاومتی دوطرفه درمقایسه با تمرینات مقاومتی یک طرفه باعث افزایش بیشتری در  قدرت عضلات تاکننده مفصل آرنج پس از هشت مقاومتی هفته تمرین می گردد.

 

واژگان کلیدی: تمرین مقاومتی  یک طرفه، تمرین مقاومتی دو طرفه، قدرت عضلانی، عضلات تاکننده مفصل آرنج، عضلات بازکننده مفصل آرنج

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: طرح پژوهش

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

1-2- اظهار مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-4- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-4-1- اهداف کلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 5

1-4-2- اهداف فرعی ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-5- فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-6- پیش فرض های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-7- محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-7-1- محدودیت های محقق خواسته………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-7-2- محدودیت های اجتناب ناپذیر  ………………………………………………………………………………………………………… 6

1-8- تعاریف واژه ها و اصطلاحات………………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-8-1- تعاریف نظری…………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-8-2- تعاریف عملیاتی ……………………………………………………………………………………………………………………………… 7

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

2-2- ساختار عضله اسکلتی …………………………………………………………………………………………………………………………. 8

2-3- ساختمان تار عضلانی …………………………………………………………………………………………………………………………. 9

2-4- پتانسیل اقدام………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

2-5- نظریه ی سرخوردن الیاف……………………………………………………………………………………………………………………… 10

2-6- واحدهای حرکتی و اتصال عصبی عضلانی ……………………………………………………………………………………………. 11

2-7- قانون همه یا هیچ وجمع انقباضات ………………………………………………………………………………………………………. 12

2-8- انواع تمرینات مقاومتی ………………………………………………………………………………………………………………………… 13

2-8-1- تمرینهای ایزومتریک………………………………………………………………………………………………………………………… 13

2-8-2- تمرینهای پویا با مقاومت ثابت ………………………………………………………………………………………………………… 13

عنوان صفحه

2-8-3- تمرینهای مقاومتی متغیر………………………………………………………………………………………………………………….. 14

2-8-3- تمرینهای  اسنتریک………………………………………………………………………………………………………………………… 14

2-8-4- تمرینهای ایزوکینتیک………………………………………………………………………………………………………………………. 15

2-9- مکانیسم انقباض وتنظیم آن…………………………………………………………………………………………………………………. 15

2-10- قدرت و انواع آن وهماهنگی آن با عملکرد…………………………………………………………………………………………… 17

2-10-1- قدرت عمومی………………………………………………………………………………………………………………………………… 17

2-10-2- قدرت ویژه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-10-3- قدرت مطلق………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

2-10-4- قدرت نسبی …………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

2-11- سازگاریهای عصبی عضلانی با تمرین های ورزشی……………………………………………………………………………… 18

2-11-1- سازگاریهای عصبی………………………………………………………………………………………………………………………… 18

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-11-2- الگوهای فراخوان……………………………………………………………………………………………………………………………. 18

2-11-3- هم زمان سازی……………………………………………………………………………………………………………………………… 19

2-11-4- سازوکارهای مهاری………………………………………………………………………………………………………………………… 19

2-11-5- سازگاری عضلات اسکلتی………………………………………………………………………………………………………………. 19

2-11-6- هیپرتروفی عضله……………………………………………………………………………………………………………………………. 20

2-12- سازگاریهای قدرت مربوط به سن وجنس……………………………………………………………………………………………. 20

2-13- مزایای تمرین های یک طرفه و دو طرفه  ……………………………………………………………………………………… 21

2-14- انواع تارهای عضلانی………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

2-14-1- تارهای نوع I………………………………………………………………………………………………………………………………… 23

2-14-2- تارهای نوع IIA…………………………………………………………………………………………………………………………… 23

2-14-3- تارهای نوع IIB ………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

2-15-تبدیل نوع تار……………………………………………………………………………………………………………………………………… 24

2-16- پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29

3-2- روش و نوع پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………. 29

عنوان صفحه

3-3- نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 30

3-4- ابزار و وسایل اندازه گیری …………………………………………………………………………………………………………………….. 30

3-5- نحوه جمع آوری اطلاعات و داده ها……………………………………………………………………………………………………….. 31

3-6- متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………. 32

3-6-1- متغیرهای مستقل…………………………………………………………………………………………………………………………….. 32

3-6-2- متغیرهای وابسته……………………………………………………………………………………………………………………………… 32

2-3-7- مدت زمان اجرای آزمون……………………………………………………………………………………………………………………. 32

3-8- روش اجرای تمرینات……………………………………………………………………………………………………………………………. 32

3-8-1- شیوه اجرای تمرینات مقاومتی یک طرفه و دو طرفه…………………………………………………………………………… 32

3-9- تجزیه و تحلیل آماری…………………………………………………………………………………………………………………………… 35

فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 36

4-2- ویژگی های توصیفی یافته ها……………………………………………………………………………………………………………….. 36

4-3- آزمون نرمال بودن متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………….. 38

4-4- یافته های استنباطی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………… 40

4-4-1- آزمون فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………………………… 40

4-4-2- آزمون فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………………………………… 41

4-4-3- آزمون فرضیه سوم……………………………………………………………………………………………………………………………. 42

4-4-3- آزمون فرضیه چهارم…………………………………………………………………………………………………………………………. 43

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 44

5-2- اختصار پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………… 44

5-3- بحث ونتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………… 45

5-4- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 47

5-4-1- پیشنهادهای کاربردی ……………………………………………………………………………………………………………………… 47

5-4-2- پیشنهادهای پژوهشی …………………………………………………………………………………………………………………….. 47

پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 48

عنوان صفحه

فهرست منابع

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 49

منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 50

 

 

فهرست جدولها

عنوان صفحه

جدول 2-1- ویژگی های انواع عضله………………………………………………………………………………………………………………. 24

جدول 3-1- برنامه تمرینات مقاومتی جفتی با هالتر گروه تجربی یک به مدت هشت هفته………………………………. 33

جدول 3-2- برنامه تمرینات مقاومتی یک طرفه با دمبل گروه تجربی دو به مدت هشت هفته…………………………… 34

جدول 4-1- مشخصات آنتروپومتریک آزمودنی ها (انحراف استاندارد± میانگین)……………………………………………….. 37

جدول4-2 مقادیر میانگین و انحراف معیار قدرت عضلات تاکننده و بازکننده مفصل آرنج آزمودنی ها (کیلوگرم)…. 37

جدول 4-3  میانگین و انحراف استاندارد مربوط به مقادیر قدرت عضلات تا کننده و باز کننده مفصل آرنج و آزمون  ks…………………………………. 39

جدول 4-4- مقایسه قدرت عضلات تا کننده آرنج بین دوگروه تجربی(میانگین±انحراف استاندارد)…………………….. 40

جدول 4-5- مقایسه قدرت عضلات تا کننده آرنج بین دوگروه تجربی (میانگین± انحراف استاندارد)………………….. 41

جدول 4-6- مقایسه قدرت عضلات باز کننده آرنج بین دوگروه تجربی (میانگین±انحراف استاندارد)………………….. 42

جدول 4-7- مقایسه قدرت عضلات باز کننده آرنج بین دوگروه تجربی(میانگین±انحراف استاندارد)…………………… 43

 

فهرست شکلها

عنوان صفحه

شکل 2-1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11

شکل 2-2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

شکل 4-1- نمودار مقایسه میانگین قدرت عضلات تا کننده آرنج…………………………………………………………………….. 40

شکل 4-2- نمودار مقایسه میانگین قدرت عضلات تاکننده آرنج………………………………………………………………………. 41

شکل4-3- نمودار مقایسه میانگین قدرت عضلات بازکننده آرنج………………………………………………………………………. 42

شکل 4-4- نمودار مقایسه میانگین قدرت عضلات بازکننده آرنج…………………………………………………………………….. 43

 

 

1-1- مقدمه

عضله یکی از چهار بافت اصلی بدن می باشد سه بافت دیگر عبارتند از : بافت های عصبی، پیوندی، پوششی. سه نوع عضله در بدن هست. عضله قلبی که تنها در قلب پیدا نمود می گردد. عضله صاف که در دیواره رگ های خونی، راه های هوایی، روده و مثانه قرار دارد و عضله اسکلتی که بخش های مختلف اسکلت را به هم پیوند
می دهد. از میان این، تنها عضله اسکلتی تحت کنترل ارادی می باشد و حرکت اندامها ونگهداری قامت را میسر

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید