منبع پایان نامه : پایان نامه مقایسه توانایی خودنظم بخشی، ویژگی¬های شخصیتی وکارکرد خانواده دانش آموزان دختر تیزهوش و ع

دانلود پایان نامه

گروه روان­شناسی

عنوان:

مقایسه توانایی خودنظم بخشی، ویژگی­های شخصیتی وکارکرد خانواده دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی

استادان راهنما:

دکتر مهناز خسرو جاوید

دکتر ایرج صالحی

 

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

پیش درآمد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2

1-1بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3

1-2اهمیت وضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….5

1-3هدفهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….7

1-3-1هدفهای اصلی……………………………………………………………………………………………………………………………………..7

1-3-2هدفهای جانبی…………………………………………………………………………………………………………………………………….7

1-4فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………7

1-4-1فرضیه های اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………..6

1-4-2یافته های جانبی…………………………………………………………………………………………………………………………………..7

1-5تعاریف مفهومی…………………………………………………………………………………………………………………………………………7

1-5-1خودنظم بخشی…………………………………………………………………………………………………………………………………….7

1-5-2ویژگی های شخصیتی…………………………………………………………………………………………………………………………8

1-5-3کارکردخانواده……………………………………………………………………………………………………………………………………….9

1-5-4تیزهوشی………………………………………………………………………………………………………………………………………………9

1-5-5مدارس عادی………………………………………………………………………………………………………………………………………9

1-6تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………9

1-6-1خودنظم بخشی…………………………………………………………………………………………………………………………………..10

1-6-2ویژگی شخصیتی…………………………………………………………………………………………………………………………………10

1-6-3کارکردخانواده………………………………………………………………………………………………………………………………………10

1-6-4تیزهوشی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..10

فصل دوم:پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………..11

پیش درآمد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..12

2-1تعاریف ومفاهیم خودنظم بخشی…………………………………………………………………………………………………………….12

2-1-1خودنظم بخشی رفتار…………………………………………………………………………………………………………………………12

2-1-2انواع خودنظم بخشی………………………………………………………………………………………………………………………..13

2-1-3خودنظم دهی بیرونی………………………………………………………………………………………………………………………..13

2-1-4خودنظم دهی درون فکنی شده……………………………………………………………………………………………………….14

2-1-5ویژگی های یادگیرنده خودتنظیم……………………………………………………………………………………………………14

2-1-6منابع خودنظم بخشی…………………………………………………………………………………………………………………………16

2-1-7 تعیین کننده های شخصی……………………………………………………………………………………………………………..16

2-1-8تعیین کننده های رفتاری…………………………………………………………………………………………………………………17

2-1-9تعیین کننده های محیطی…………………………………………………………………………………………………………………17

2-1-10اصول آموزش برای خودنظم بخشی…………………………………………………………………………………………………17

2-1-11ضرورت آموزش خودنظم بخشی در مدارس…………………………………………………………………………………..17

2-1-12الگوهای یادگیری خودنظم بخشی……………………………………………………………………………………………………18

2-1-13الگوی کرنو………………………………………………………………………………………………………………………………………..18

2-1-14الگوی بوگارتس……………………………………………………………………………………………………………………………..18

2-1-15الگوی کارور وشییر………………………………………………………………………………………………………………………..19

2-1-16الگوی باتلر ووین……………………………………………………………………………………………………………………………..21

2-1-17الگوی پنتریچ…………………………………………………………………………………………………………………………………..22

2-1-18راهبردهای شناختی یادگیری…………………………………………………………………………………………………………25

2-1-19راهبردهای خودگردانی جهت کنترل شناخت……………………………………………………………………………..25

2-1-20راهبردهای مدیریت منابع……………………………………………………………………………………………………………….25

2-1-21دیدگاه هاو نظریه های یادگیری خودگردان………………………………………………………………………………….25

2-1-22پدیدارشناسان………………………………………………………………………………………………………………………………….25

2-1-23کنشگران…………………………………………………………………………………………………………………………………………25

2-1-24ویگوتسکی………………………………………………………………………………………………………………………………………..26

2-1-25پردازش اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………………….28

2-2تعاریف ومفاهیم ویژگی های شخصیتی…………………………………………………………………………………………………29

2-2-1ماهیت شخصیت………………………………………………………………………………………………………………………………….30

2-2-2کارکردهای روانشناختی………………………………………………………………………………………………………………………30

2-2-3دیدگاه های موجود درمورد شخصیت…………………………………………………………………………………………………..31

2-2-4ساختار واندازه گیری شخصیت…………………………………………………………………………………………………………..31

2-2-5نظریه ها و رویکردهای شخصیت……………………………………………………………………………………………………….33

2-2-6رویکرد روان تحلیلگری……………………………………………………………………………………………………………………….33

2-2-7حالت من والدینی……………………………………………………………………………………………………………………………..34

2-2-8حالت من کودکی………………………………………………………………………………………………………………………………35

2-2-9حالت من بالغ…………………………………………………………………………………………………………………………………….35

2-2-10رویکرد شناختی………………………………………………………………………………………………………………………………36

2-2-11رویکرد یادگیری………………………………………………………………………………………………………………………………..36

2-2-12رویکرد زیستی…………………………………………………………………………………………………………………………………..37

2-2-13رویکرد صفاتی………………………………………………………………………………………………………………………………….38

2-2-14رویکرد یونگ…………………………………………………………………………………………………………………………………….39

2-2-15 رویکرد انسانگرایی…………………………………………………………………………………………………………………………..39

2-2-16نظریه آیزنگ…………………………………………………………………………………………………………………………………….40

2-2-17نظریه کتل…………………………………………………………………………………………………………………………………………41

2-2-18الگوهای پنج عامل شخصیت……………………………………………………………………………………………………………42

2-2-19عوامل پنج گانه شخصیت………………………………………………………………………………………………………………..43

2-3تعاریف و مفاهیم کار نمود خانواده…………………………………………………………………………………………………………..46

2-3-1راهبردهای خانواده………………………………………………………………………………………………………………………………47

2-3-2رویکردهاودیدگاه های تبیین خانواده…………………………………………………………………………………………………47

2-3-3رویکرد چند نسلی………………………………………………………………………………………………………………………………48

2-3-4رویکرد ساختاری……………………………………………………………………………………………………………………………….48

2-3-4-1خانواده گسسته……………………………………………………………………………………………………………………………..49

2-3-4-2خانواده به هم تنیده………………………………………………………………………………………………………………………49

2-3-5طرح سه محوری………………………………………………………………………………………………………………………………….49

2-3-5-1بد کارکردی رشدی خانواده……………………………………………………………………………………………………..50

2-3-5-2بدکارکردی نظام خانواده……………………………………………………………………………………………………………50

2-3-5-3بدکارکردی گروه خانواده…………………………………………………………………………………………………………..50

2-3-6دیدگاه راهبردی………………………………………………………………………………………………………………………………51

2-3-7 کارکردهای اساسی خانواده…………………………………………………………………………………………………………..51

2-3-8حمایت ومراقبت………………………………………………………………………………………………………………………………52

2-3-9جامعه پذیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….52

2-3-10عاطفه وهمراهی……………………………………………………………………………………………………………………………53

2-3-11مدل فرآیند کارکرد خانواده…………………………………………………………………………………………………………..54

2-3-12نقش ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………55

2-3-13ارتباط……………………………………………………………………………………………………………………………………………..55

2-3-14دخالت عاطفی…………………………………………………………………………………………………………………………………56

2-3-14-1عدم دخالت یافقدان دخالت……………………………………………………………………………………………………….56

2-3-14-2علاقه……………………………………………………………………………………………………………………………………………56

2-3-14-3آمیختگی خودخواهانه………………………………………………………………………………………………………………..56

2-3-14-4دخالت دلسوزانه…………………………………………………………………………………………………………………………56

2-3-14-5شبکه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….56

2-3-15کنترل……………………………………………………………………………………………………………………………………………….57

2-3-16ارزشها وهنجارها……………………………………………………………………………………………………………………………….58

2-3-17پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………..58

2-3-18پژوهش های انجام شده در ایران………………………………………………………………………………………………….58

2-3-19پژوهش های انجام شده خارج از ایران…………………………………………………………………………………………..65

فصل سوم:

طرح پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..70

3-1پیش درآمد………………………………………………………………………………………………………………………………………………71

3-2طرح پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………….71

3-3جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….71

3-4ابزارپژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………73

3-4-1پرسشنامه پنج عاملی شخصیت………………………………………………………………………………………………………….73

3-4-2پرسشنامه عملکرد خانواده………………………………………………………………………………………………………………….74

3-4-3پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد……………………………………………………………………………………………………………77

3-5شیوه اجرا……………………………………………………………………………………………………………………………………………….78

3-6 روش آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………………..78

فصل چهارم:یافته های پزوهش…………………………………………………………………………………………..79

4-1پیش درآمد……………………………………………………………………………………………………………………………………………..80

4-2تحلیل توصیفی واستنباطی فرضیه یک………………………………………………………………………………………………..80

4-3تحلیل توصیفی واستنباطی فرضیه دو……………………………………………………………………………………………………82

4-4تحلیل توصیفی واستنباطی فرضیه سه……………………………………………………………………………………………………86

4-5یافته های جانبی……………………………………………………………………………………………………………………………………..90

4-6یافته های جانبی یک……………………………………………………………………………………………………………………………..89

4-7یافته های جانبی دو…………………………………………………………………………………………………………………………………90

4-8یافته های جانبی سه………………………………………………………………………………………………………………………………90

4-9یافته های جانبی چهار……………………………………………………………………………………………………………………………91

4-10یافته های جانبی پنج……………………………………………………………………………………………………………………………92

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………95

5-1پیش درآمد…………………………………………………………………………………………………………………………………………….96

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

5-2مروری برمسئله وهدف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..96

5-3تبیین یافته ها به ترتیب………………………………………………………………………………………………………………………..96

5-4فرضیه یک………………………………………………………………………………………………………………………………………………..96

5-5فرضیه دو…………………………………………………………………………………………………………………………………………………98

5-6فرضیه سه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….99

5-7یافته یک………………………………………………………………………………………………………………………………………………..100

5-8یافته دو………………………………………………………………………………………………………………………………………………..101

5-9یافته سه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….101

5-10یافته چهار…………………………………………………………………………………………………………………………………………..101

5-11یافته پنج……………………………………………………………………………………………………………………………………………102

5-12محدودیت های پزوهش…………………………………………………………………………………………………………………….102

5-13پیشنهادهای پژوهشی………………………………………………………………………………………………………………………..103

5-14پیشنهادهای کاربردی……………………………………………………………………………………………………………………….103

فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………..105

فهرست منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………….111.

پیوست………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..114

پرسشنامه کارکرد خانواده…………………………………………………………………………………………………………………………113

پرسشنامه شخصیت نئو…………………………………………………………………………………………………………………………….116

پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد…………………………………………………………………………………………………………………. 123

فهرست جداول

جدول4-1 : شاخص­های توصیفی توانایی خودنظم بخشی در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی…………..80          

جدول4-2: آزمون لون برای مطالعه یکسانی واریانس   …………………81

جدول 4-3 : نتایج آزمون مقایسه توانایی خود نظم بخشی در دانش­آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی……………….81

جدول 4-4 : مطالعه تفاوت توانایی خود نظم بخشی در دانش آموزان تیزهوش ، غیرتیزهوش و هنرستانی………………………..82

جدول 4-5 : شاخص­های توصیفی ویژگی­های شخصیتی در دانش­آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی…………………..83

جدول 4-6 : آزمون لون برای مطالعه یکسانی واریانس ویژگی­های شخصیتی……………………………………………………………………..84

جدول 4-7 : نتایج آزمون مقایسه ویژگی­های شخصیتی در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی………………….84

جدول 4-8 : مطالعه تفاوت ویژگی­های شخصیتی در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی…………………………….85

جدول 4-9 : شاخص­های توصیفی کارکرد خانواده در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی……………………………86

جدول 4-10 : آزمون لون برای یکسانی واریانس کارکرد خانواده در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی……87

جدول 4-11 : نتایج آزمون مقایسه ابعاد کارکرد خانواده در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی…………………88

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

جدول 4-12 : مطالعه تفاوت کارکرد خانواده دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی…………………………………………89

جدول 4-13 : همبستگی­­های متقابل بین ویژگی­های شخصیتی و توانایی خودنظم بخشی……………………………………………….90

جدول 4-14 : همبستگی­های متقابل بین ویژگی­های شخصیتی و کارکرد خانواده…………………………………………………………….90

جدول4-15 : همبستگی بین توانایی خودنظم بخشی و کارکرد خانواده در دختران………………………………………………………….91

جدول 4-16 : تحلیل رگرسیون برای پیش بینی توانای خودنظم بخشی بر اساس ویژگی­های شخصیتی……………………….91

جدول 4 -17 :آزمون تحلیل واریانس معنی­داری پیش بینی توانایی خودنظم بخشی بر اساس ویژگی­های شخصیتی..92

جدول 4-18 – اختصار نتایج رگرسیون پیش بینی توانایی خودنظم بخشی بر اساس ویژگی­های شخصیتی………………….92

جدول 4-19 : اختصار تحلیل رگرسیون برای پیش­بینی کارکرد خانواده بر اساس ویژگی­های شخصیتی…………………….93

جدول 4 -20 :آزمون تحلیل واریانس معنی­داری پیش­بینی کارکرد خانواده بر اساس ویژگی­های شخصیتی………………93

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید