دانلود فایل پایان نامه : پایان نامه مقایسه دقت هدف گیری و خستگی عضلات مچ پا

دانلود پایان نامه

مقایسه دقت هدف گیری و خستگی عضلات مچ پا

 دردو فرم وضعیتی تیراندازی با تپانچه بادی

 استاد راهنما

دکتر منصور اسلامی

 اساتید داور:

دکتر اما الله دبیدی روشن

دکتر شادمهر میردار

پایان نامه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

زمینه و هدف: در ورزش تیراندازی، ایستادن برای مدت طولانی با حفظ وضعیت مناسب ضروری می باشد. در ایستادن طولانی مدت، واحدهای حرکتی عضلات کنترل کننده پاسچر، به صورت مداوم فعال هستند، که ممکن می باشد موجب وقوع خستگی عضلانی گردد. خستگی عضلانی یکی از فاکتورهای تأثیرگذار بر کنترل پاسچر در وضعیت ایستاده می باشد. افزایش نوسانات قامتی می‌تواند باعث کاهش کنترل پاسچر و در نتیجه کاهش دقت در تیراندازی گردد. پس پژوهش حاضر با هدف مقایسه دقت هدف گیری و خستگی عضلات مچ پا دردو فرم وضعیتی تیراندازی با تپانچه بادی طراحی گردید. روش: تعداد 6 نفر تیرانداز حرفه ای تپانچه بادی 10 متر که در لیگ تیراندازی کشور حضور داشتند، به صورت در دسترس انتخاب شدند. آزمودنی‌ها در دو روز به صورت تصادفی دو فرم وضعیتی تیراندازی را اجرا کردند. در فرم ایستادن ممتد آزمودنی‌ها بدون استراحت و در فرم نشستن‌های متناوب آزمودنی‌ها همراه با استراحت شلیک‌های خود را انجام دادند. در هر دو فرم نحوه فعالیت عضلانی توسط دستگاه EMG از سه عضله ساقی قدامی، دوقلو داخلی و نعلی  ثبت گردید و همچنین امتیاز هر شلیک توسط داور ثبت گردید. برای تجزیه تحلیل داده‌ها از روش آماری ویلکاکسون و آزمون همبستگی اسپیرمن بهره گیری گردید. سطح اطمینان برابر 95 % فرض گردید. یافته‌ها: نتایج نشان داد که با وجود اینکه درصد خطای آزمودنی‌ها در فرم نشستن‌های متناوب نسبت به فرم ایستادن ممتد در بازه زمانی0-75 دقیقه کمتر بود اما این تفاوت معنادار نبود. مقایسه نتایج شیب تغییرات فعالیت عضلانی در هر دو فرم نشان داد که تفاوت معناداری بین خستگی عضلات مورد مطالعه در دو فرم وجود ندارد. همچنین مشخص گردید که بین خستگی عضلات مورد مطالعه و شیب تغییرات امتیاز در دو فرم ایستادن ممتد و نشستن متناوب همبستگی معناداری وجود ندارد. نتیجه گیری: با در نظر داشتن نتایج به دست آمده می‌توان بیان نمود استراحت حین یک مسابقه تیراندازی تا حدودی می‌تواند باعث بهبود عملکرد ‌گردد اما روی خستگی عضلانی تفاوت چندانی ندارد. مربیان در طراحی برنامه‌های تمرینی می‌توانند این مسئله را مد نظر قرار دهند.

 واژه‌های کلیدی: تیراندازی، فرم‌های وضعیتی، دقت هدف گیری، شاخص خستگی،  الکترومایوگرافی.

 

فهرست مطالب

فصل اول: طرح پژوهش

       عنوان                                                                                                                                                             صفحه

1-1. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2. اظهار مسئله پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-3. ضرورت و اهمیت پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-4. اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………… 5

    1-4-1. هدف کلی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

    1-4-2. اهداف ویژه…………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-5. فرضیه‌های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………… 5

1-6. محدودیت‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-7. تعریف واژه‌های عملیاتی و اصطلاحات پژوهش………………………………………………………………………………….. 6

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1. مقدمه.. 9

2-2. مبانی نظری پژوهش…. 9

         2-2-1. تیراندازی.. 9

             2-2-1-1. دقت هدف گیری در تیراندازی.. 12

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

             2-2-1-2. فرم‌های وضعیتی در تیراندازی.. 14

        2-2-2. ایستادن طولانی مدت… 15

        2-2-3. خستگی عضلانی.. 19

2-3. پیشینه پژوهش…. 23

2-4. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………………………… 26

فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش

3-1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28

3-2. طرح پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………… 28

3-3. جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28

3-4. مشخصات آزمودنی‌ها…………………………………………………………………………………………………………………….. 29

3-5. ابزارهای اندازه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………………….. 29

     3-5-1. ابزار اندازه‌گیری قد و وزن آزمودنی‌ها…………………………………………………………………………………………. 29

     3-5-2. ابزار ثبت فعالیت عضلانی…………………………………………………………………………………………………………. 29

3-6. روش اجرای آزمون…………………………………………………………………………………………………………………………. 30

     3-6-1. نحوه نصب الکترودها……………………………………………………………………………………………………………….. 31

     3-6-2. نحوه ثبت امتیاز هر شلیک……………………………………………………………………………………………………….. 32

     3-6-3. نحوه ثبت فعالیت الکترومیوگرافی……………………………………………………………………………………………… 33

3-7. متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….. 34

     3-7-1. متغیر مستقل…………………………………………………………………………………………………………………………… 34

    3-7-2. متغیرهای وابسته……………………………………………………………………………………………………………………… 34

3-8. تجزیه و تحلیل داده‌ها……………………………………………………………………………………………………………………. 34

     3-8-1. تجزیه وتحلیل داده‌های دقت……………………………………………………………………………………………………… 34

     3-8-2. تحلیل داده‌های EMG………………………………………………………………………………………………………………… 35

3-9. روش آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 38

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش

4-1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 40

4-2. تجزیه و تحلیل توصیفی یافته‌ها…………………………………………………………………………………………………….. 40

    4-2-1. اطلاعات مربوط به دقت……………………………………………………………………………………………………………… 40

    4-2-2. فعالیت عضلانی……………………………………………………………………………………………………………………….. 43

4-3. تجزیه و تحلیل استنباطی یافته‌ها…………………………………………………………………………………………………. 44

    4-3-1. آزمون فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………………… 45

    4-3-2. آزمون فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………………………… 46

    4-3-3. آزمون فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………………….. 47

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

5-1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 51

5-2. اختصار‌ای از نحوه انجام پژوهش و یافته‌ها………………………………………………………………………………………. 52

5-3. بحث و نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………………………. 53

     5-3-1. بحث در مورد شرایط اجرای آزمون……………………………………………………………………………………………… 53

     5-3-2. بحث در مورد نتایج به دست آمده…………………………………………………………………………………………….. 53

          5-3-2-1. بحث در مورد نتایج دقت…………………………………………………………………………………………………. 54

         5-3-2-2. بحث در مورد نتایج فعالیت عضلانی………………………………………………………………………………… 55

         5-3-2-3. بحث در مورد نتایج فعالیت عضلانی و ارتباط آن با دقت هدف‌گیری……………………………………. 58

5-4. نتیجه‌گیری نهایی…………………………………………………………………………………………………………………………… 60

5-5. پیشنهادات پژوهشی………………………………………………………………………………………………………………………. 60

منابع  و مأخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62

پیوستها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 66

پیوست الف: رضایت‌نامه………………………………………………………………………………………………………………………….. 66

پیوست ب: پرسشنامه ورود به آزمون……………………………………………………………………………………………………… 67

پیوست ج: اطلاعات آماری مربوط به اجرای آزمون ویلکاکسون برای آزمون فرضیه اول…………………………. 68

  • مقدمه

                   ایستادن طولانی مدت[1] یکی از رایج‌ترین فعالیت‌های بشر می باشد. کیفت عملکرد در بسیاری از فعالیت‌های روزمره بشر تحت تأثیر توانایی کنترل پاسچر در وضعیت ایستاده می باشد. همچنین در بعضی از رشته‌های ورزشی مانند تیراندازی عملکرد ورزشکاران وابستگی فراوانی به کنترل پاسچر در حالت ایستاده دارد. ایستادن‌ طولانی مدت سیستم‌های حسی-حرکتی فرد را با خستگی روبرو می کند که می‌تواند بر عملکرد افراد اثرگذار باشد. در تیراندازی دقت شاخص اصلی برای مطالعه مهارت یک تیرانداز می‌باشد. در طول یک مسابقه تیراندازی، دقت ممکن می باشد تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار گیرد، که خستگی عضلانی می‌تواند یکی از مهمترین این عوامل باشد. یافتن روش‌هایی در جهت کاهش خستگی عضلانی می‌تواند بر عملکرد ورزشی طی ایستادن طولانی‌مدت اثرات مثبت داشته باشد. یکی از این روش‌ها می‌تواند تغییر فرم ایستادن و استراحت بین هر شلیک باشد. از اینرو مطالعه حاضر با هدف مقایسه دقت هدف‌گیری و خستگی عضلات مچ‌پا در دو فرم وضعیتی تیراندازی با تپانچه بادی انجام گردید.

1-2. اظهار مسئله پژوهش

          در بسیاری از فعالیت‌های روزمره و در بعضی ورزش‌ها مانند گلف و تیراندازی[2]، ایستادن برای مدت طولانی با حفظ وضعیت مناسب ضروری می باشد(S.J. Janice Tan, 2011). تیراندازان برای دست‌یابی به رکوردهای مناسب، به مدت طولانی نیازمند ثبات در وضعیت ذهنی و بدنی خود هستند. طول زمان برگزاری مسابقات تیراندازی با اسلحه‌ی بادی در بخش مردان، 105 دقیقه برای شلیک 60 تیر و در بخش زنان 75 دقیقه برای شلیک 40 تیر میباشد(اجتهد، 1387). قوانین مسابقات تیراندازی به افراد اجازه شلیک در وضعیت نشسته را نمی‌دهد، پس برای یک تیرانداز، بیشتر زمان یک مسابقه تیراندازی در وضعیت ایستاده سپری می گردد. تیراندازی با تپانچه بادی 10 متر[3] یکی از مواد رشته تیراندازی با اسلحه می باشد که در آن فرد بایستی به مدت طولانی بایستد.

                   بعضی از مهمترین عضلاتی که در کنترل پاسچر در ایستادن طولانی، شرکت دارند، عبارتند از: ساقی قدامی، نعلی و دوقلو که حول مفصل مچ قرار دارند.  (Di Giulio, Maganaris, Vasilios, & Loran, 2009; C.F. Runge, 1999) در ایستادن طولانی مدت، واحدهای حرکتی عضلات کنترل کننده پاسچر، به صورت مداوم فعال هستند، که ممکن می باشد موجب وقوع خستگی عضلانی گردد. بر اساس نتایج پژوهش‌های پیشین، می‌توان خستگی عضلانی را به عنوان یکی از فاکتورهای تأثیرگذار بر کنترل پاسچر در وضعیت ایستاده در نظر گرفت (Suponitsky, vebitsky, Peled & Mizrahi, 2008). از سوی دیگر پژوهش‌های پیشین نشان داده‌اند که با افزایش خستگی عضلات ساق، جابه جایی مرکز فشار بیشتر شده و این به آن معناست که نوسانات قامتی[4] نیز افزایش پیدا کرده می باشد که این می‌تواند باعث کاهش تعادل، افزایش سقوط یا کاهش کارایی افراد در انجام فعالیت‌های روزمره گردد.

(Vuillerme & Nougier 2001, Prieu).

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید