دانلود پژوهش: پایان نامه مقایسه ساختاری و محتوایی وب سایت¬های دولتی مروج ورزش و تفریحات درکشور¬های منتخب و ارائه الگو برای ایران

دانلود پایان نامه

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A)
گرایش: مدیریت ورزشی

عنوان:
مقایسه ساختاری و محتوایی وب سایت­های دولتی مروج ورزش و تفریحات درکشور­های منتخب و ارائه الگو برای ایران

استاد راهنما:
دکتر علی زارعی
استاد مشاور:
دکتر فرشاد تجاری

تابستان 1393

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

1.1. مقدمه 3

2.1. اظهار مساله 3

3.1. ضرورت و اهمیت پژوهش. 5

4.1. اهداف پژوهش. 6

1.4.1. هدف کلی. 6

2.4.1. اهداف اختصاصی. 6

5.1. فرضیه پژوهش.. 6

6.1. پیش فرض پژوهش. 7

7.1. محدودیت­های پژوهش. 7

8.1. تعریف مفهومی واژه­ها و اصطلاحات.. 7

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

1.2. مقدمه 10

2.2. فناوری اطلاعات.. 10

1.2.2. ماهیت فناوری اطلاعات.. 12

2.2.2. تاریخچه فناوری اطلاعات و ارتباطات.. 14

3.2.2. اینترنت.. 18

4.2.2. تاریخچه فناوری اطلاعات در ایران. 20

1.4.2.2. تاریخچه رایانه 20

2.4.2.2. تاریخچه اینترنت در ایران. 21

5.2.2. زیرساخت­های فناوری اطلاعات.. 21

6.2.2. کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان. 22

7.2.2. ابعاد بکارگیری فناوری اطلاعات.. 23

3.2. ورزش و فناوری اطلاعات.. 24

4.2. وب سایت.. 25

1.4.2. مراحل راه اندازی وب سایت.. 25

2.4.2. طراحی و محتوای وب سایت­ها 26

3.4.2. زمینه­های جاری در وب سایت­های مربوط به ورزش در محدوده­های اصلی زیر می­باشد 26

4.4.2. کاربردهای وب سایت در ورزش.. 26

5.4.2. تحلیل وب سایت.. 29

1.5.4.2. ویژگی­های محتوایی. 30

2.5.4.2. ویژگی­های ساختاری. 30

3.5.4.2. ویژگی­های محتوایی ویژگی­های ساختاری. 30

4.5.4.2. استانداردهای رتبه بندی شده 32

5.2. پیشینه­ی پژوهش.. 35

1.5.2. تحقیقات انجام شده در کشور. 35

2.5.2. تحقیقات در خارج از کشور. 39

3.5.2. نتیجه گیری ادبیات پیشینه پژوهش. 44

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

1.3. مقدمه 46

2.3. روش پژوهش. 46

3.3. روش جمع آوری داده­ها 46

4.3. جامعه پژوهش.. 46

5.3. نمونه آماری. 47

6.3. روش نمونه گیری. 47

7.3. ابزار اندازه گیری. 47

7.3. تعریف عملیاتی متغیرها 48

8.3. روش­های آماری. 48

فصل چهارم: یافته­های پژوهش

1.4. مقدمه 50

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2.4. یافته­های توصیفی. 50

3.4. یافته­های استنباطی. 60

1.3.4. آزمون نرمال بودن توزیع داده­ها 60

2.3.4. آزمون فرضیه­های پژوهش.. 61

4.4. ارایه الگو پیشنهادی. 66

1.4.4. ویژگی­های ساختاری. 67

2.4.4. ویژگی­های محتوایی. 68

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

1.5. مقدمه 71

2.5. اختصار پژوهش. 71

3.5. یافته­های پژوهش. 72

4.5. بحث و نتیجه گیری. 72

5.5. الگوی پیشنهادی. 77

1.5.5. ویژگی­های ساختاری. 77

2.4.5. ویژگی­های محتوایی. 78

5.5. پیشنهادهای پژوهش. 80

پیوست­ها 82

منابع. 88

چکیده انگلیسی

فهرست جدول­ها

عنوان صفحه

جدول 1.4. توصیف محتوایی وب سایت­های ایرانی بر اساس فراوانی و درصد 50

جدول 2.4. مقادیر مرتبط با ویژگی­های محتوایی وب سایت­های ایرانی. 50

جدول 3.4. توصیف ساختاری وب سایت­های ایرانی بر اساس فراوانی و درصد 51

جدول 4.4. مقادیر مرتبط با ویژگی­های ساختاری وب سایت­های ایرانی. 51

جدول 5.4. توصیف محتوایی وب سایت­های کانادایی بر اساس فراوانی و درصد 52

جدول 6.4. مقادیر مرتبط با ویژگی­های محتوایی وب سایت­های کانادایی. 53

جدول 7.4. توصیف ساختاری وب سایت­های کانادایی بر اساس فراوانی و درصد 53

جدول 8.4. مقادیر مرتبط با ویژگی­های ساختاری وب سایت­های کانادایی. 54

جدول 9.4. توصیف محتوایی وب سایت­های استرالیایی بر اساس فراوانی و درصد 55

جدول 10.4. مقادیر مرتبط با ویژگی­های محتوایی وب سایت­های استرالیایی. 55

جدول 11.4. توصیف ساختاری وب سایت­های استرالیایی بر اساس فراوانی و درصد 56

جدول 12.4. مقادیر مرتبط با ویژگی­های ساختاری وب سایت­های استرالیایی. 56

جدول 13.4. توصیف محتوایی وب سایت­های انگلیسی بر اساس فراوانی و درصد 57

جدول 14.4. مقادیر مرتبط با ویژگی­های محتوایی وب سایت­های انگلیسی. 57

جدول 15.4. توصیف ساختاری وب سایت­های انگلیسی بر اساس فراوانی و درصد 58

جدول 16.4. مقادیر مرتبط با ویژگی­های ساختاری وب سایت­های انگلیسی. 58

جدول 17.4. مقادیر مرتبط با ویژگی­های متغیرهای مورد مطالعه. 59

جدول 18.4. توصیف اولویت بندی گروه­های هدف در جامعه پژوهش.. 59

جدول 19.4. آماره­های آزمون شاپیرو جهت نرمال بودن توزیع داده­ها 60

جدول 20.4. آماره­های توصیفی حاصل از یافته­های توصیفی ویژگی­های ساختاری وب سایت­های دولتی مروج ورزش و تفریحات در ایران با وب سایت­های کانادایی. 61

جدول 21.4. نتایج آزمون t مستقل در اختلاف بین ویژگی­های ساختاری وب سایت­های دولتی مروج ورزش و تفریحات در ایران با وب سایت­های کانادایی. 61

جدول 22.4. آماره­های توصیفی حاصل از یافته­های توصیفی ویژگی­های ساختاری وب سایت­های دولتی مروج ورزش و تفریحات در ایران با وب سایت­های انگلیسی. 62

جدول 23.4. نتایج آزمون t مستقل در اختلاف بین ویژگی­های ساختاری وب سایت­های دولتی مروج ورزش و تفریحات در ایران با وب سایت­های انگلیسی. 62

جدول 24.4. آماره­های توصیفی حاصل از یافته­های توصیفی ویژگی­های ساختاری وب سایت­های دولتی مروج ورزش و تفریحات در ایران با وب سایت­های استرالیایی. 63

جدول 25.4. نتایج آزمون t مستقل در اختلاف بین ویژگی­های ساختاری وب سایت­های دولتی مروج ورزش و تفریحات در ایران با وب سایت­های استرالیایی. 63

جدول 26.4. آماره­های توصیفی حاصل از یافته های توصیفی ویژگی­های محتوایی وب سایت­های دولتی مروج ورزش و تفریحات در ایران با وب سایت­های کانادایی. 64

جدول 27.4. نتایج آزمون t مستقل در اختلاف بین ویژگی­های محتوایی وب سایت­های دولتی مروج ورزش و تفریحات در ایران با وب سایت­های کانادایی. 64

جدول 28.4. آماره­های توصیفی حاصل از یافته­های توصیفی ویژگی­های محتوایی وب سایت­های دولتی مروج ورزش و تفریحات در ایران با وب سایت­های انگلیسی. 65

جدول 29.4. نتایج آزمون t مستقل در اختلاف بین ویژگی­های محتوایی وب سایت­های دولتی مروج ورزش و تفریحات در ایران با وب سایت­های انگلیسی. 65

جدول 30.4. آماره­های توصیفی حاصل از یافته­های توصیفی ویژگی­های محتوایی وب سایت­های دولتی مروج ورزش و تفریحات در ایران با وب سایت­های استرالیایی. 66

جدول 31.4. نتایج آزمون t مستقل در اختلاف بین ویژگی­های محتوایی وب سایت­های دولتی مروج ورزش و تفریحات در ایران با وب­سایت­های استرالیایی. 66

جدول 32.4. الگوی پیشنهادی ویژگی­های ساختاری برای وب سایت­های مروج ورزش­های تفریحی 67

جدول 33.4. الگوی پیشنهادی برای ویژگی­های محتوایی وب سایت­های مروج ورزش­های تفریحی 69

چکیده:

مقدمه: امروزه بهره گیری از اینترنت در هر زمینه­ای به ترویج بیشتر آن کمک کرده می باشد. ورزش تفریحی نیز در سال­های اخیر با بهره گیری از امکانات آن توانسته با مخاطبین بیشتری ارتباط مستقر کند. یکی از راه­های برقرای ارتباط در این بین وب سایت­هایی هستند که عموماً از طرف دولت برای گسترش ورزش­های فراغتی بین مردم ایجاد شده می باشد. در این پژوهش کوشش شده پس از مطالعه ویژگی­های ساختاری و محتوایی وب سایت­های دولتی مروج ورزش و تفریحات در ایران، استرالیا، کانادا و انگلستان بین ویژگی­های مذکور وب سایت­های ایرانی با سه کشور دیگر مقایسه­ای انجام گردد و در نهایت برای ارتقا و یا ایجاد تعداد بیشتری از این وب سایت­ها در کشور الگویی ارایه گردد.

روش شناسی: پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی به شکل میدانی انجام گرفت. بدین ترتیب که محتوا و ساختار وب سایت­های دولتی مروج ورزش­های تفریحی در ایران با وب سایت­های مشابه از کشورهای انگلستان، کانادا و استرالیا مقایسه گردید. جامعه آماری پژوهش کلیه وب سایت­های دولتی مروج ورزش و تفریحات در این چهار کشور می­باشد. نمونه پژوهش 31 وب سایت می­باشد که به صورت منتخب مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار اندازه گیری، چک لیست محقق ساخته ارزیابی وب سایت­های مروج ورزش های تفریحی 3 ارزشی لیکرت می­باشد که روایی ان توسط 13 تن از اساتید متخصص کامپیوتر و تربیت بدنی تایید شده می باشد و دارای 16 مولفه ساختاری و 28 مولفه محتوایی می­باشد. در بخش آمار توصیفی فراوانی، میانگین و انحراف معیار ارائه شده می باشد و فرضیه­های پژوهش با بهره گیری از آزمون تی مستقل مورد آزمون قرار گرفتند.

یافته­ها و نتیجه گیری: نتایج نشان داد بین ویژگی­های ساختاری وب سایت­های ایرانی با 3 کشور منتخب تفاوت معناداری وجود ندارد(05/0­<­p) اما در ویژگی­های محتوایی بین وب سایت­های ایرانی با هر سه کشور دیگر تفاوت معناداری هست. ضعف ویژگی­های محتوایی در تمامی تحقیقات مشابه نیز دیده می گردد. کمبود الگوی مربوط در پژوهش­های تخصصی در زمینه وب سایت­های فعال در ورزش همگانی و عدم بهره گیری از متخصصین مربوطه در طراحی وب سایت­ها از علت های این مساله می­باشد. در این پژوهش با در نظر داشتن ابزار و موارد مطالعه شده از وب سایت­های نمونه پژوهش الگویی برای وب سایت­های ایرانی نیز ارائه شده می باشد.

واژگان کلیدی: مقایسه ساختار، محتوا، وب سایت­های دولتی، مروج، تفریحات، الگو

فصل اول

(کلیات پژوهش)

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1.1. مقدمه

بی شک در عصر حاضر ورود فن آوری اطلاعات به زندگی افراد، دگرگونی­های بسیاری را پدید آورده می باشد. در این بین اینترنت را یکی از بزرگترین دستاورد­های قرن بیستم می­دانند که تاثیر عمیقی روی جنبه­های مختلف زندگی شخصی، کاری و … ملل مختلف داشته می باشد. امروزه افراد کوشش می­کنند در زمینه­های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و … از ظرفیت­های اینترنت برای تسهیل و افزایش کارایی خود بهره گیری کنند. البته ورزش هم از این قاعده مستثنی نیست. در طول سال­های اخیر اینترنت از طرق مختلف مانند ایمیل، وب سایت، شبکه­های اجتماعی و … کمک شایانی به گسترش ورزش چه در سطح حرفه­ای و چه در سطح همگانی به این صنعت رو به رشد کرده می باشد. بسیاری از کشور­ها با نظاره تاثیرات و فواید زیاد بهره گیری از اینترنت اقدام به راه اندازی وب سایت­های مختلفی برای بخش­های مختلف سازمان­های ورزشی به مقصود ترویج ورزش خصوصا ورزش­های تفریحی برای اقشار مختلف نموده­اند و هر ساله با گسترش امکانات آن به کارگیری اینترنت بیشتر و بیشتر می­گردد زیرا متخصصان به اثرگذاری (که توانایی نمایش فیلم و عکس آن را چند برابر می­کند) و مقرون به صرفه بودن آن نسبت به سایر شیوه­های سنتی پخش اخبار و اطلاعات مانند روزنامه و بروشور کاملا واقفند. (سیدعامری و کاشف، 1390)

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید