دانلود فرمت ورد:پایان نامه مقایسه علایق، اولویت­ها و نیازمندی­های ورزشی روستاییان شهرستان بردسکن

دانلود پایان نامه

 مقایسه علایق، اولویت­ها و نیازمندی­های ورزشی روستاییان شهرستان بردسکن و بخش­های انابد و شهرآباد

استاد راهنما:

دکتر سارا کشکر

استاد مشاور:

دکتر فرزاد غفوری

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

هدف کلی این پژوهش مقایسه علایق، اولویت­ رشته های ورزشی مورد علاقه و نیازمندی­های ورزشی ساکنان روستاهای شهرستان بردسکن و بخش­های شهرآباد و انابد بود. بدین مقصود، ورزش­های مورد علاقه و فعال، توجه در مورد شرکت در ورزش، وضعیت مشارکت، نیازمندی­های ورزشی، نوع برنامه ورزشی و رسانه مورد بهره گیری در گروه های جامعه شناختی مختلف روستاییان مقایسه و مطالعه گردید.

روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه روستاییان شهرستان بردسکن (واقع در استان خراسان رضوی) بود که بر اساس آمار تعداد آنها برابر 40424 نفر بود. حجم نمونه آماری طبق جدول مورگان برابر 382 نفر تعیین گردید که برای انتخاب این تعداد، از روش نمونه­گیری خوشه­ای تصادفی بهره گیری گردید. به مقصود گردآوری داده­های پژوهش، از پرسشنامه محقق ساخته بهره گیری گردید که از مطالعات پیشین اقتباس و با در نظر داشتن محیط مورد نظر تعدیل شده بود. روایی پرسشنامه­های پژوهش توسط 10 تن از اساتید نظریه پرداز تأیید گردید. پایایی آن نیز، در مطالعه راهنما با بهره گیری از آزمون آلفای کرونباخ برابر 79/0 به دست آمد. داده­های به دست­آمده با بهره گیری از آزمون­های آمار توصیفی شامل شاخص­های گرایش مرکزی و پراکندگی و آمار استنباطی شامل آزمون کالموگروف اسمیرنوف، آزمون t مستقل، آنوا و خی2 پیرسون انجام گردید. کلیه آزمون­های آماری با بهره گیری از نرم­افزار آماریspss  انجام گردید.

نتایج نشان داد که 4/58 از پاسخگویان، ورزش­های بومی محلی را به ورزش­های مدرن ترجیح می­دادند. به علاوه، پاسخگویان امکانات ورزشی روستای خود را کم می­دانستند که بین نظر آنها در مورد میزان این نیازمندی­ها بر اساس سن، جنسیت و تحصیلات اختلاف معنی­داری وجود داشت. همچنین، بین توجه روستاییان در مورد شرکت در ورزش بر اساس جنسیت تفاوت معنی­داری وجود نداشت؛ اما بر اساس سن و تحصیلات اختلاف معنی­داری نظاره گردید. بین نظر روستاییان در مورد نوع برنامۀ ورزشی و رسانه مورد بهره گیری­شان نیز بر اساس سن، جنسیت و تحصیلات اختلاف معنی­داری وجود داشت.

واژگان کلیدی:

ورزش روستایی، نیازمندی، علایق ورزشی، رسانه، برنامه ورزشی تلویزیونی، توجه، مشارکت ورزشی

  عنوان                                                       فهرست مطالب                                       صفحه             

فصل اول: مقدمه و معرفی

1-1. مقدمه …2

1-2. اظهار مسأله. 3

1-3. اهمیت و ضرورت پژوهش…. 5

1-4. اهداف… 6

1-4-1. هدف… 6

1-4-2. اهداف اختصاصی.. 6

1-5.  فرضیه های پژوهش…. 7

1-6. تعریف واژه ها و اصطلاحات… 7

الف) تعاریف مفهومی.. 7

ب) تعاریف عملیاتی.. 8

فصل دوم: پیشینه و مبانی نظری

2-1. مقدمه: 11

2-2. تعریف روستا 11

2-3. شغل و سبک زندگی روستاییان: 12

2-4. تأثیر فنآوری اطلاعات و ارتباطات در روستا: 13

2-5. اهمیت توسعه روستاها و تأثیر ورزش  و بازیهای بومی محلی در توسعه پایدار روستاها: 15

2-6. ورزش روستایی.. 19

2-7. ورزش همگانی: 21

2-8. تأثیر بازیهای بومی ومحلی در ابعاد مختلف زندگی.. 24

2-9. شکل های اجتماعی فعالیت بدنی.. 24

2-10. نیاز. 25

2-11. نیازسنجی.. 27

2-12. ضرورت و انگیزههای نیازسنجی.. 28

2-13. کاربرد نیازسنجی.. 29

  عنوان                                             فهرست مطالب                                           صفحه            

2-14. نیازسنجی ورزشی.. 29

2-15. تعریف توجه: 30

2-16. تحقیقات انجام شده در داخل کشور: 31

2-17.  تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. 36

2-18. جمع بندی.. 40

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1.  مقدمه: 42

3-2. روش اجرای پژوهش…. 42

3-3. جامعه مورد پژوهش…. 42

3-4.   نمونه و روش نمونه گیری.. 43

3-5. ابزار اندازه گیری داده ها: 43

3-6. روش جمع آوری داده ها 44

3-7. روش تحلیل  یافته ها 44

فصل چهارم : یافته های پژوهش

4-1. مقدمه. 46

4-2. یافتههای توصیفی.. 46

4-2-1. ویژگیهای فردی.. 46

4-2-1-1. نحوه توزیع نمونه تحت مطالعه بر اساس متغیرهای دموگرافیک… 46

4-3-1. اولویت ورزش های مورد علاقه. 50

4-3-2. مشارکت در ورزش…. 51

4-3-2-1. نوع مشارکت… 51

4-3-2-1 رشته ورزشی.. 51

4-3-3. وضعیت بهره گیری از رسانه. 53

4-3-3-1. نوع رسانه. 53

4-3-4. اهداف روستاییان از تماشای تلویزیون. 53

4-3-5. میزان رضایت روستاییان از کیفیت برنامه های ورزشی تلویزیون. 54

4-3-5. وضعیت نیاز روستاییان به امکانات ورزشی.. 54

4-4. یافته های استنباطی.. 55

4-4-1. فرضیات پژوهش.. 55

4-4-1-1. فرضیه اول پژوهش.. 55

4-4-1-2. فرضیه دوم پژوهش.. 56

4-4-1-3. فرضیه سوم پژوهش.. 57

4-4-1-4. فرضیه چهارم پژوهش.. 58

4-4-1-5. فرضیه پنجم پژوهش.. 59

4-4-1-6. فرضیه ششم پژوهش.. 60

4-4-1-7. فرضیه هفتم پژوهش.. 61

  عنوان                                                       فهرست مطالب                                                      صفحه            

4-4-1-9. فرضیه نهم پژوهش.. 63

4-4-1-10. فرضیه دهم پژوهش.. 65

4-4-1-11. فرضیه یازدهم پژوهش.. 65

4-4-1-12. فرضیه دوازدهم پژوهش.. 66

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1. مقدمه: 69

5-2. اختصار پژوهش: 69

5-3. یافته های پژوهش: 70

5-3-1. یافته های توصیفی.. 70

5-3-2. یافته های استنباطی.. 71

5-5. محدوده های پژوهش: 79

5-6. محدودیت های پژوهش: 79

5-7. پیشنهادهای پژوهش.. 80

5-7-1. پیشنهادهای برخاسته از پژوهش: 80

5-7-2. پیشنهادهای برای تحقیقات آینده: 81

منابع: 69

منابع فارسی.. 69

منابع لاتین: 74

سایت ها 76

مقدمه

جمعیت روستایی از ارکان مهم جامعه به شمار می­رود. تأثیر روستاها در توسعه پایدار کشورها باعث شده می باشد که دولت­ها توجه خاصی را به این بخش نشان دهند و در برنامه­های کلان خود، به دنبال دستیابی به اهداف و چشم­اندازهایی از طریق این بخش باشند (سینکلر [1] و همکاران، 2006). بی­شک توسعه اقتصادی یک کشور در گرو سلامت افراد تولیدکنندۀ آن می باشد و جامعه روستایی نیز -به عنوان یکی از مهم­ترین ارکان تولید- از این موضوع مستثنی نیست. فراهم ساختن امکانات و شرایطی که سلامت جامعه روستایی را تأمین کند و زمینه مشارکت بیشتر این نیروی کار مهم را امکانپذیر سازد، در اکثر کشورهای پیشرفته جزء اولویت­های اساسی محسوب می­گردد. پارک اسکوکی[2] یکی از مناطقی می باشد که دولت امریکا با ایجاد آن، برنامه­های تفریحی مناسب و متنوعی را برای مردم محلی و حتی بازدید­کنندگان از این مناطق فراهم کرده می باشد تا بتواند یکی از اولویت­های خود- یعنی رفاه جامعه محلی و روستایی- را فراهم سازد (گروه پژوهش دولتی پارک اسکوکی[3]، 2013).

همچنان که دولت­ها در برنامه­های توسعه خود، جامعه روستایی را به عنوان یکی از ارکان مهم تولید به شمار می­آورند، از سوی مقابل لازم می باشد در برنامه­های خود، به همان اندازه به توسعه این بخش اهمیت دهند (نظام جامع توسعه تربیت­بدنی و ورزش کشور، 1384). ورزش همواره به عنوان ابزاری کارآمد برای دست یافتن به این مقصود مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد. تأثیر ورزش و تفریحات سالم در طرفداری از نوسازی روستاها غیرقابل انکار می باشد (سیرل[4]، 2006). ورزش، همچنین، به انسجام و مشارکت بیشتر مردم در امور اجتماعی کمک می­کند و منجر به سلامت و رفاه بیشتر آنها می­گردد (سیرل، 2006). دولت­ها معمولاً به مقصود افزایش مشارکت روستاییان و استانداردهای عملکرد ورزشی در روستا، طرح­های اجتماعی را در این زمینه اجرا می­کنند. به عنوان مثال، از مهم­ترین استراتژی­های دولت انگلیس در بخش روستایی، فراهم کردن فرصت­های بیشتر رقابت در ورزش برای سنین مختلف، کمک به ارتقای ورزش­های تیمی و فراهم ساختن امکان توسعه مشارکتی تأسیسات ورزشی در روستاها می باشد (سینکلر و همکاران، 2006). در همین راستا، در ایالات متحده امریکا، انجمن­های ورزشی روستایی تأسیس شده­اند تا برنامه­های تفریحی- ورزشی را برای مردم روستا به اجرا در آورند و از این طریق جذابیت­های بیشتری در روستاها به وجود آید. انجمن ورزشی روستای بلاویستا[5] یکی از این انجمن­هاست که در تعطیلات آخر هفته و شب­ها امکان بهره گیری از تسهیلات ورزشی- تفریحی را برای مردم فراهم کرده می باشد. این انجمن حتی به مقصود ایجاد جذابیت­های بیشتر، از شبکه­های اجتماعی اینترنتی بهره گیری و طرح­های تجاری را اجرا می­کند (مورگان[6]و همکاران، 2013).

با در نظر داشتن اینکه روستاها بخش مهمی از جوامع را تشکیل می دهند و در کشور ما این بخش از جامعه به علت های مختلف مانند معضلات اقتصادی و معیشتی رو به کاهش می باشد( خانه ملت، 1393)، و طبق سرشماری سال 90 نسبت جمعیت شهری به روستایی 71 به 29 درصد بوده می باشد که در مقایسه با سرشماری سال 85 نسبت جمعیت شهری به روستایی 68 به 32 درصد کاهش داشته می باشد( مرکز آمار ایران، 1391)، لذا مطالعه وضعیت روستاها و روستائیان کشور می تواند در توسعه روستاها تأثیر مهمی داشته باشد و به این جهت در این پژوهش به مطالعه وضعیت ورزش در گروه های محتلف جامعه شناختی روستائیان شهرستان بردسکن پرداخته شده می باشد.

1-2. اظهار مسأله

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید