متن کامل: پایان نامه مقایسه عملکرد عصب روانشناختی قطعه پیشانی در بیماران اسکیزوافکتیو با مبتلایان به اسکیزوفرنیا با علائم منفی، دو قطبی نوع یک و گروه بهنجار

دانلود پایان نامه

واحد بین الملل

پایان ­نامه کارشناسی ارشد رشته­ روانشناسی بالینی

عنوان:

مقایسه عملکرد عصب روانشناختی قطعه پیشانی در بیماران اسکیزوافکتیو با مبتلایان به اسکیزوفرنیا با علائم منفی، دو قطبی نوع یک و گروه بهنجار

استاد راهنما:

دکتر عبدالعزیز افلاک سیر

 

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

-1- اظهار مسئله…………………………………………………………………………………………………………………… 4

1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………….6

1-3- تعاریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات پژوهش …………………………………………………… 7

1-3-1- اختلال اسکیزو افکتیو……………………………………………………………………………………… 7

1-3-1-1- تعریف مفهومی………………………………………………………………………………………….. 7

1-3-1-2- تعریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………. 7

1-3-2- اختلال دوقطبی نوع یک………………………………………………………………………………. 7

1-3-2-1- تعریف مفهومی………………………………………………………………………………………….. 7

1-3-2-2- تعریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………. 8

1-3-3- اسکیزوفرنی با علائم منفی………………………………………………………………………………. 8

1-3-3-1- تعریف مفهومی………………………………………………………………………………………….. 8

1-3-3-2- تعریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………. 8

1-3-4- عملکرد عصب – روانشناختی لوب پیشانی……………………………………………………. 8

1-3-4-1- تعریف مفهومی ………………………………………………………………………………………… 8

1-3-4-٢- تعریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………. 9

1-4- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………….. 9

1-4-1- هدف کلی پژوهش……………………………………………………………………………………………. 9

1-4-2- اهداف اختصاصی پژوهش……………………………………………………………………………….. 9

1-5- سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………………… 9

 

فصل دوم:پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………… ١2

2-2- اختلال اسکیزوافکتیو……………………………………………………………………………………………….. ١2

2-3- اختلال اسکیزوافکتیو،تعاریف ومفاهیم…………………………………………………………………… ١3

2-4- همه گیر شناسی……………………………………………………………………………………………………… ١۴

2-5- تفاوتهای جنسی وسنی اختلالات دوقطبی……………………………………………………………. ١4

2-6- اختلالات دوقطبی مفاهیم……………………………………………………………………………………….. ١5

2-7- اختلال دوقطبی، تعاریف و مفاهیم…………………………………………………………………………. ١5

2-8- همه گیرشناسی شیوع و بروز در اختلالات دوقطبی علت های کم­تشخیصی اختلالات

دوقطبی……………………………………………………………………………………………………………………… ١6

2-9- علت های کم تشخیصی اختلالات دوقطبی…………………………………………………………………. ١6

2-10- اسکیزوفرنی……………………………………………………………………………………………………………. 17

2-11- اسکیزوفرنی، مفاهیم و تعاریف……………………………………………………………………………… .18

٢-١٢- انواع اسکیزوفرنیا……………………………………………………………………………………………………. 20

2-١٢-1- اسکیزوفرنیای پارانوئید…………………………………………………………………………………… ٢0

2-١٢-2- اسکیزوفرنیای آشفته……………………………………………………………………………………… ٢1

2-١٢-3- اسکیزوفرنی کاتاتونیک…………………………………………………………………………………… ٢1

2-١٢-4- اسکیزوفرنی باقی مانده ………………………………………………………………………………… ٢2

2-١٢-5- اسکیزوفرنی نامتمایز………………………………………………………………………………………. ٢2

2-١٣- علایم مثبت و منفی در اسکیزوفرنی…………………………………………………………………… ٢2

2-١۴- همه گیرشناسی، شیوع و بروز در اسکیزوفرنی…………………………………………………… 24

2-١۵- سبب شناسی اسکیزوفرنی……………………………………………………………………………………. 25

2-١۶- ساختار مغز در بیماران اسکیزوفرنی…………………………………………………………………….. ٣0

2-١٧- کارکرد لوب پیشانی ……………………………………………………………………………………………… ٣1

2-١٨- جایروس ها ی لوب پیشانی ………………………………………………………………………………… ٣2

2-١٩- نظریه های عملکرد لوب پیشانی …………………………………………………………………………. 34

2-٢٠- پیشینه عملی پژوهش…………………………………………………………………………………………… 36

2-٢٠-١- تحقیقات انجام شده در خارج از ایران………………………………………………………….. 36

2-٢٠-2- تحقیقات انجام شده در ایران………………………………………………………………………… 39

 

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………. 44

3-2- روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………… 44

3-3- جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………….. 44

3-4- نمونه وروش نمونه گیری………………………………………………………………………………………… 45

3-5- روش اجرا………………………………………………………………………………………………………………….. 45

3-۶- ابزارگرد آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………….. 45

3-۶-١- آزمون رنگ و لغت استروپ(SC-WT) ………………………………………………………….. 45

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-۶-٢دسته بندی کارتهای ویسکانسین…………………………………………………………………………… 46

3-۶-٣-عملکرد پیوسته (CPT)………………………………………………………………………………………. 48

3-٧- روش تجزیه و تحلیل آماری…………………………………………………………………………………….. 48

 

فصل چهارم:یافته های پژوهش

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………… 50

4-2- یافته های جمعیت شناختی ………………………………………………………………………………….. 50

4-3- آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………….. 54

۴—۴— مطالعه تاثیر جانبی دارو………………………………………………………………………………………… 60

۴—۵—مطالعه اجمالی پژوهش بر اساس فرضیه های آماری………………………………………….. 61

 

فصل پنجم: بحث ونتیجه گیری

5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………… 63

5-2- بحث در یافته ها………………………………………………………………………………………………………. 63

۵—٢—١— سوال اول……………………………………………………………………………………………………….. 64

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

۵—٢—٢— سوال دوم………………………………………………………………………………………………………. 65

۵—٢—٣— سوال سوم……………………………………………………………………………………………………… 66

5-3- محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………… 67

5-4- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………… 68

 

فهرست جدول ها

جدول ۴-١ :تفکیک گروه های پژوهش بر اساس سن……………………………………………………… 51

جدول ۴-٢: تفکیک گروه های پژوهش بر اساس سطح تحصیلات…………………………………. 51

جدول ۴-٣: میانگین وانحراف معیار آزمودنی ها درخرده مقیاسهای

آزمونهای استروپ،ویسکانسین ،عملکرد مداوم………………………………………………………………… 52

جدول 4-4: مقایسه عملکرد طبقه بندی در مبتلایان به اختلال اسکیزوافکتیو با افراد

بهنجار، مبتلایان به اختلال دوقطبی و اسکیزوفرنیا…………………………………………………………. 53

جدول 4-5- اختلاف بین گروه ها در آزمون توکی در آزمایه ی تعداد طبقات ………. 54

جدول 4-6: مقایسه عملکرد درجاماندگی در مبتلایان به اختلال اسکیزوافکتیو با

افراد بهنجار، مبتلایان به اختلال دوقطبی و اسکیزوفرنیا………………………………………………. 55

جدول 4-7: مقایسه عملکرد تداخل در مبتلایان به اختلال اسکیزوافکتیو با

افراد بهنجار، مبتلایان به اختلال دوقطبی و اسکیزوفرنیا………………………………………………. 56

جدول 4-8: مقایسه عملکرد واکنش همخوان در مبتلایان به اختلال اسکیزوافکتیو با

افراد بهنجار، مبتلایان به اختلال دوقطبی و اسکیزوفرنیا………………………………………………. 57

جدول 4-9: مطالعه آزمون تعقیبی توکی در مقایسه ی دو به دوی گروه ها در عملکرد

واکنش همخوان………………………………………………………………………………………………………………….. 57

جدول 4-10: مقایسه واکنش ناهمخوان در مبتلایان به اختلال اسکیزوافکتیو با افراد

بهنجار، مبتلایان به اختلال دوقطبی و اسکیزوفرنیا…………………………………………………………. 60

جدول4-11: مطالعه آزمون تعقیبی توکی در مقایسه ی دو به دوی گروه ها در عملکرد

واکنش ناهمخوان………………………………………………………………………………………………………………. 60

جدول 4-12: مقایسه عملکرد خطای حذف در مبتلایان به اختلال اسکیزوافکتیو با

افراد بهنجار، مبتلایان به اختلال دوقطبی و اسکیزوفرنیا………………………………………………. 60

جدول 4-13: مطالعه آزمون تعقیبی توکی در مقایسه ی دو به دوی گروه ها در عملکرد

خطای حذف…………………………………… 6

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید