پژوهش: پایان نامه مقایسه عوامل آموزشی درس تربیت بدنی از دیدگاه مدیران و معلمان تربیت بدنی مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی شهر کرمان

دانلود پایان نامه

دانشکده علوم انسانی، گروه تربیت بدنی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی(M.A)

گرایش: مدیریت ورزشی

عنوان:

مقایسه عوامل آموزشی درس تربیت بدنی از دیدگاه مدیران و معلمان تربیت بدنی مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی شهر کرمان

استاد راهنما:

دکتر طهمورث نورایی

استاد مشاور:

دکتر اسماعیل شریفیان

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

چکیده ………………………………………..1

فصل اول: کلیات پژوهش

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1-1- مقدمه…………………………………….. 3

1-2- اظهار مسأله…………………………………….. 5

1-3- اهمیت و ضرورت اجرای پژوهش……………………………………… 6

1-4- اهداف پژوهش……………………………………… 7

1-4-1 هدف کلی پژوهش……………………………………… 7

1-4-2 اهداف اختصاصی پژوهش……………………………………… 7

1-5- فرضیه ‏های پژوهش……………………………………… 8

1-6- قلمرو پژوهش……………………………………… 9

1-6-1 قلمرو موضوعی……………………………………… 9

1-6-2 قلمرو مکانی……………………………………… 9

1-6-3 قلمرو زمانی……………………………………… 9

1-7- محدودیت های پژوهش……………………………………… 10

1-8- تعریف واژه های پژوهش……………………………………… 10

1-8-1 تعریف نظری واژه های پژوهش……………………………………… 10

1-8-2 تعریف عملیاتی واژه های پژوهش……………………………………… 11

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه…………………………………….. 13

2-2- مبانی نظری……………………………………… 13

2-2-1 تاریخ تربیت بدنی در ایران و تمدن های دیگر……………….. 13

2-2-1-1 تاریخ تربیت بدنی در دوره یونان……………………………….. 13

2-2-1-2 تاریخ تربیت بدنی در دوره روم……………………………. 14

2-2-1-3 تاریخ تربیت بدنی در چین………………………………….. 14

2-2-1-4 تاریخ تربیت بدنی در هند……………………………………. 14

2-2-1-5 تاریخ تربیت بدنی در ایران از باستان تاکنون……………… 14

2-2-2 عوامل آموزشی درس تربیت بدنی……………………………… 17

2-2-2-1 نیروی انسانی……………………………………… 18

2-2-2-2 امکانات ورزشی (وسایل و تجهیزات و فضاهای ورزشی)…………. 18

2-2-2-3 کیفیت آموزشی معلمان تربیت بدنی…………………………………. 19

2-2-2-4 وضعیت مالی و بودجه مدارس………………………………………. 20

2-2-2-5 نظارت و کنترل…………………………………….. 21

2-2-2-6 اجرای طرح های ملی ورزشی……………………………………… 21

2-3- پیشینه پژوهش……………………………………… 24

2-3-1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور…………………………………….. 24

2-3-2 تحقیقات انجام شده در خارج کشور…………………………………….. 34

2-4- جمع بندی……………………………………… 37

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

3-1- مقدمه…………………………………….. 40

3-2- روش پژوهش……………………………………… 40

3-3- جامعه آماری……………………………………… 40

3-4- نمونه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری…………………….. 40

3-5- ابزار پژوهش……………………………………… 41

3-5-1 سوالات اطلاعات فردی……………………………………… 41

3-5-2 پرسشنامه عوامل آموزشی درس تربیت بدنی………………… 41

3-6- متغیرهای پژوهش……………………………………… 41

3-7- روش های جمع آوری اطلاعات………………………………………. 42

3-8- روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………….. 42

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه…………………………………….44

4-2- مطالعه توزیع داده ها……………………………………. 44

4-3- توصیف یافته های پژوهش………………………………………. 45

4-4- یافته های استنباطی……………………………………… 50

4-4-1 فرضیه اول…………………………………….. 50

4-4-2 فرضیه دوم…………………………………….. 50

4-4-3 فرضیه سوم……………………………………. 51

4-4-4 فرضیه چهارم…………………………………….. 51

4-4-5 فرضیه پنجم…………………………………….. 52

4-4-6 فرضیه ششم…………………………………….. 52

4-4-7 فرضیه هفتم…………………………………….. 54

4-4-8 فرضیه هشتم…………………………………….. 55

4-4-9 فرضیه نهم…………………………………….. 55

4-4-10 فرضیه دهم…………………………………….. 56

4-4-11 فرضیه یازدهم…………………………………….. 56

4-4-12 فرضیه دوازدهم…………………………………….. 57

4-4-13 فرضیه سیزدهم…………………………………….. 57

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه…………………………………….. 59

5-2- اختصار پژوهش……………………………………… 59

5-3- بحث و نتیجه گیری……………………………………… 61

5-4- پیشنهادهای پژوهش……………………………………… 75

5-4-1 پیشنهادهای برگرفته از یافته های پژوهش…………….. 75

5-4-2 پیشنهادهای پژوهشی……………………………………… 76

منابع و مآخذ…………………………………….. 77

فهرست منابع فارسی……………………………………… 77

فهرست منابع انگلیسی……………………………………… 80

پیوست ها……………………………………. 81

چکیده انگلیسی……………………………………… 85

چکیده:

آموزش و اجرای صحیح تربیت بدنی از مسائلی می باشد که تحقق آن از الویت برخوردار می باشد. هدف این پژوهش مقایسه عوامل آموزشی درس تربیت بدنی در مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیر دولتی در شهر کرمان بود. روش پژوهش از نوع پیمایشی و جامعه آماری تمام مدیران و معلمان تربیت بدنی مدارس ابتدایی در شهر کرمان بودند. روش نمونه گیری به صورت تمام شمار بود.تعداد 103 معلم تربیت بدنی و103 مدیر مدرسه در این پژوهش شرکت کردند.ابزار مورد بهره گیری پرسشنامه محقق ساخته ای به مقصود ارزیابی عوامل آموزشی درس تربیت بدنی بود که روایی و پایایی آن مورد ارزیابی و تایید قرار گرفت.برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون تی مستقل و آزمون من ویتنی بهره گیری گردید.یافته ها تفاوت معنی داری بین عامل امکانات از دیدگاه معلمان را نشان داد اما از دیدگاه مدیران تفاوت معنی داری بین عامل امکانات در مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی وجود نداشت همچنین یافته ها تفاوت معنی داری بین عامل کیفیت آموزشی از دیدگاه معلمان را نشان نداد اما از دیدگاه مدیران تفاوت معنی داری بین عامل امکانات در مدارس وجود داشت. نتایج دیگر نشان داد تفاوت معنی داری بین عامل همکاری والدین دانش آموزان، وضعیت مالی مدارس، میزان نظارت مسئولین تربیت بدنی و وضعیت اجرای طرح های ملی مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی وجود نداشت. بین میانگین سنی، سابقه تدریس تربیت بدنی و مدرک تحصیلی و تعداد کارت های مربیگری معلمان مدارس دولتی و غیردولتی اختلاف معناداری وجود داشت اما بین میانگین تعداد کارت های داوری و سطح قهرمانی معلمان مدارس دولتی و غیردولتی اختلاف معناداری نظاره نشد.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

امروزه دانش تربیت بدنی و علوم ورزشی ،در نظام آموزش و پرورش جهان جایگاهی بس مهم و پر اهمیت یافته می باشد؛ زیرا آموزش و پرورش صحیح کودکان و نوجوانان به روش علمی صحیح بستگی دارد. از این رو لازم می باشد تربیت بدنی و علوم ورزشی که جزو جدا ناشدنی نظام آموزشی و تربیتی دنیای کنونی می باشد ،از ارزش ها و روش های صحیح برخوردار باشد تا بتواند نیازهای اساسی دانش آموزان را برآورده کند.

در آموزش و پرورش هدف رشد ابعاد گوناگون شخصیت کودکان و نوجوانان در همه جنبه های جسمانی، ذهنی، روانی، اجتماعی و معنوی می باشد. در این مجموعه،ضرورت رشد جسمانی به عنوان بخشی از فرایند آموزش و پرورش مورد تاکید می باشد زیرایک برنامه ی صحیح و جامع تربیت بدنی، می تواند همپای دیگر برنامه های آموزشی، در طول سال های تحصیلی دانش آموز و حتی در دوران بزرگسالی، بر سلامت جسم و روان او بیفزاید و از نارسایی های بسیار و اختلالات به موقع پیشگیری کند.این اثرات سازنده در بسیاری از موارد در دختران و پسران یکسان و مشترک می باشد. همین اشتراک در ویژگی های تربیتی و آموزشی،قطع نظر از جنسیت، می تواند به موضوع تربیت بدنی و ورزش معنا و مفهوم خاصی بخشد (نبوی و زکایی 1384، 1).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

پایه و شالوده هر کشور در مدارس و آموزشگاه های آن کشور ریخته می گردد. زیرا آموزش و پرورش رکن و پایه نظام کلی آن جامعه می باشد. با اهمیت بخشیدن کمی و کیفی به درس تربیت بدنی در دوره های مختلف تحصیلی که مهمترین سال های شکل گیری کودکان و نوجوانان می باشد، تأثیر واقعی ورزش و مفهوم حقیقی آن در مدارس روشن می گردد (رضاعی 3،1375).

تربیت بدنی و ورزش یکی از ضروریات جامعه می باشد که بدون تردید توجه و تفکر مناسب همراه با برنامه ریزی هدفمند و عملیاتی چشم انداز روشن می تواند سهم ارزشمندی در پیشبرد اهداف این نیاز اساسی بشر داشته باشد، جامعه هدف دانش آموزی که ظرفیت و پتانسیل ورزش پایه­ای می باشند بایستی در قالب یک برنامه منسجم آموزش های لازم رشته های مختلف ورزشی را با در نظر داشتن دوره سنی که قرار دارند طی کنند و در مسیر تحصیل علاوه بر دستاورد سلامت جسم و روان در ورزش قهرمانی نیز سهم خوبی دریافت کنند طرح­های ملی ورزشی که تکلیف کار معلم تربیت بدنی و دانش آموز را در دوره شش ساله ابتدایی مشخص کرده می باشد یکی از اصولی ترین و کاربردی ترین برنامه ها در این راستاست، در هر صورت مطالبه دانش آموزان از مسئولین ایجاد یک بستر مناسب ورزشی می باشد و این مهم با در نظر داشتن نقشه راهی که در سند تحول بنیادین تاکید شده مسیر رشد و تعالی را فراهم نموده می باشد با در نظر داشتن این سند ارزشمند همه مسئولین خصوصا مدیران و معلمان تربیت بدنی در اجرای تربیت بدنی مدارس ابتدایی خصوصا در اجرای طرح های ملی تأثیر محوری دارند و بایستی همه موانع را از سر راه بردارند تا با کمک خداوند منان فرزندان ایران اسلامی را در مسیر رشد و شکوفا شدن قرار دهند (طرح های ورزشی ملی دوره تحصیلی ابتدایی 1،1391).

با در نظر داشتن اینکه روز به روز به تعداد مدارس غیردولتی ابتدایی افزوده می گردد ،تا کنون پژوهش و مقایسه ای بین عوامل آموزش درس تربیت بدنی در مقطع ابتدایی در دو بخش دولتی و غیر دولتی صورت نگرفته می باشد پس ضرورت انجام چنین پژوهشی در سطح مدارس دولتی و غیردولتی می تواند بیانگر مسائل و عوامل بازدارنده در زمینه تدریس درس تربیت بدنی مقطع ابتدایی و اجرای طرح های ملی باشد. در پژوهش حاضر مقایسه عوامل آموزشی درس تربیت بدنی از نظر مدیران و معلمان ورزش مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی شهر کرمان می باشد. در این پژوهش امکانات ورزشی، وضعیت مالی، بهره گیری از وسایل کمک آموزشی ،کیفیت آموزشی معلمان،همکاری اولیای دانش آموزان در جهت ترویج تربیت بدنی، نظارت و کنترل مسئولین تربیت بدنی بر کار معلمان ورزش و وضعیت اجرای طرح های ملی و… در مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیر دولتی از نظر مدیران و معلمان ورزش مورد مطالعه قرار می گیرد.

محقق در نظر دارد با مطالعه و مقایسه عوامل آموزش درس تربیت بدنی، در یابد که درس تربیت بدنی در مدارس غیردولتی از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد یا دولتی؟

محقق به شناسایی مسائل تربیت بدنی ،از نظر وضعیت مالی و فضای آموزشی متناسب با سن، جنس و تعداد دانش آموزان پرداخته و مقایسه ای بین وسایل و تجهیزات ورزشی مدارس ابتدایی دولتی و غیردولتی به اقدام آورده می باشد و همچنین کیفیت وسایل و امکانات آموزشی و کمک آموزشی ورزشی، در این دو نوع آموزشگاه مطالعه و مسائلی زیرا داشتن برنامه نظام دار جهت آموزش و اجرای طرح های ملی، بهره گیری از طرح درس مشخص، بهره گیری از شیوه های انگیزشی موثر در تدریس مانند تدریس کمکی و روش های سمعی و بصری و فیلم های آموزشی را روشن نموده می باشد ؛تا بدین وسیله مشخص کند که وضعیت عوامل آموزشی درس تربیت بدنی در مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیر دولتی چگونه می باشد.

2-1- اظهار مسئله

هدف های تربیتی در آموزش و پرورش جمهوری اسلامی، تربیت بشر هایی صدیق، امین، خلاق، تندرست، وظیفه شناس و با اخلاق می باشد. از این رو بایستی فرصت و امکانات مناسب فراهم آید و کمک گردد تا هر دانش آموزی بتواند مطابق ظرفیت واستعدادی که دارد در همه ابعاد وجودی خود (بعد جسمانی، روحی، ذهنی، اخلاقی، عاطفی و اجتماعی) به حد اعلای رشد و تعالی نایل گردد. در این راستا آموزش و پرورش تأثیر اساسی را اعمال نموده و بایستی برنامه های آموزش تربیت بدنی توسط معلمان واجد شرایط آموزش داده و تحت کنترل و نظارت دقیق قرار گیرد. لازمه ی اثربخشی مثبت، داشتن برنامه ای مشخص و مدون به صورت همامنگ و سراسری واستفاده از روش های تدریس مناسب و…می باشد.بالا بردن آمادگی جسمانی و تندرستی و سلامت کودکان،هدف مسئولان مدرسه می باشد.در ضمن می توان از آن به عنوان عاملی برای کمک به کودکان گوشه گیر و منزوی سود جست تا در آینده بتوانند در گروه های اجتماعی به فعالیت بپردازند (نبوی و زکایی 1384،4).

موفقیت و پیشرفت ،عامل اساسی تداوم زندگی می باشد،پس برنامه تربیت بدنی بایستی متضمن پیشرفت تدریجی و قدم به قدم دانش آموزان باشد، هر گاه درس تربیت بدنی در راستای کمک به رشد، پیشرفت و سلامت دانش آموزان قرار نگیرد جایگاه اصلی خود را از دست خواهد داد؛ حال این سوال پیش می آید که آیا در شرایط فعلی مدارس کشور در مقاطع مختلف تحصیلی توانسته می باشد تأثیر واقعی و مهم خود را در تامین سلامت و رشد جسمی و روحی دانش اموزان اعمال نماید؟ ابعاد این تأثیر، در مدارس دخترانه ابتدایی دولتی و غیر دولتی در چه وضعیت قرار دارد؟

تحقیقات زیادی تاکنون در زمینه برنامه های تربیت بدنی مدارس صورت گرفته می باشد مانند:

کاشف و مجتهدی (1368)، سجادی (1368)، همت فر (1371)، کریمی و همتی نژاد (1369)، لطیفی (1372)، شایگان (1373)،تابش (1375)، دهقانی (1379)، سنجری وهمکاران (1383)، افضل­پور و همکاران (138 6)، مظفری وهمکاران (1388)، ضیاء الدینی دشتخاکی (1391) به مطالعه وضعیت اجرایی درس تربیت بدنی در مدارس پرداخته اند.

جلیلی (1369)، سلطانی و هادیپور (1372)، گایینی و پازوکی (1372) به مطالعه معضلات موجود درس تربیت بدنی در مدارس پرداخته اند. مشابه این پژوهش توسط رضاعی و گلدانی مقدم (1375) تحت عنوان مقایسه عوامل آموزشی درس تربیت بدنی از دیدگاه مدیران و دبیران ورزش مدارس راهنمایی پسرانه دولتی و غیرانتفایی در استان مازندران و شهر تهران انجام شده می باشد که بیشتر بر روی نظارت و کنترل مسئولین، فضاها و امکانات ورزشی در مدارس دولتی و غیردولتی تمرکز داشته می باشد اما تحقیقی در زمینه مقایسه عوامل آموزشی در مقطع ابتدایی خصوصا در زمینه اجرای طرح های ملی در کرمان انجام نشده می باشد. در این پژوهش محقق کوشش دارد با دستیابی به مسائل تربیت بدنی از نظر تخصص معلمان، فضاها وامکانات و وسایل ورزشی (بویژه برای اجرای طرح های ملی) و داشتن برنامه و طرح درس برای آموزش و نظارت و کنترل مسئولین و مدیران بر کار معلم ها مشخص کند که وضعیت درس تربیت بدنی در مدارس دخترانه ابتدایی دولتی و غیردولتی در شهر کرمان چگونه می باشد تا نتایج و اطلاعات بدست آمده رادر اختیار مسئولان مورد نظر قرار داده و با در نظر داشتن نظرات معلمان تربیت بدنی و مدیران مدارس در جهت تعیین خط مشی­های اصولی، برنامه ریزی های مناسب و قابل اجرا در سطح استان ار آن بهره گیری نمایند.

3-1- اهمیت و ضرورت اجرای پژوهش

بشر ها به علت های مختلف در فعالیت های گوناگون حرکتی شرکت میکنند که مهمترین آنها تامین نیازهای جسمانی می باشد، عدم تامین این نیاز برای کودکان و دانش آموزان به منزله اختلال در رشد بدنی، عقلانی و روحی و عاطفی آنها تلقی شده می باشد. برای تامین این نیاز بایستی فعالیت­های متنوع حرکتی را در برنامه آموزش و پرورش گنجانده و بر اجرای صحیح آن اصرار ورزید. برنامه­های ورزشی دوران ابتدایی بایستی متنوع و متناسب با نیازها، خصوصیات، قدرت و طبیعت کودکان تدوین گردد و حرکت­های پایه­ای و اصلی، حرکت هایی همراه با آهنگ موسیقی، شیرین کاری ها، بازی های گروهی، مسابقه­های ورزشی و ژیمناستیک را شامل گردد. دوران ابتدایی، زمان انتخاب، رشد و تجربه اندوزی می باشد و از این طریق   فعالیت­های مختلف و متنوع ورزشی برای دانش آموزان حاصل می گردد. فعالیت های ورزشی بایستی متناسب با کارایی بدن و همراه با ایجاد مهارتهای لازم در دانش آموزان باشد، برای رسیدن به این مقصود بایستی هم خود فعالیت با دقت برنامه ریزی گردد و هم وقت کافی برای تمرین آن به دانش آموزان داده گردد تا مهارت­های لازم را کسب کنند (نبوی و زکایی 1384،4).

تربیت بدنی در مدارس موظف می باشد با فراهم آوردن زمینه ای لازم و ایجاد محیط و فرصت مناسب،   دانش­آموزان را در جایگاه های گروهی سالم قرار دهد و با پاسخگویی به نیازهای اساسی آنان برنامه­هایی در جهت تقویت جسم ،همگام با اصول و مراحل رشد و متناسب با پرورش روح تامین نماید؛اما این مهم حاصل نخواهد گردید مگر با هدف گذاری و برنامه ریزی صحیح و منطقی، مطابق با امکانات و شرایط موجود. بدون شک تربیت بدنی در مدارس در صورت تعیین خط مشی های صحیح و برخورداری از امکانات و تاسیسات مناسب و کافی همچنین نیروهای متخصص در پست های آموزشی می تواند تأثیر بسزایی در رشد و تکامل دانش آموزان داشته باشد. برنامه های کیفی تربیت بدنی و معلمان به دنبال تفهیم چرایی و چگونگی حرکت و پیامدهای فیزیولوژیکی و روانی و اجتماعی آن به کودک هستند. یکی از اهداف اولیه این برنامه­ها تکامل کامل مهارت های حرکتی و الگوهای حرکتی می باشد که این مهارت­ها و الگوها ذخایر حرکتی بشر را فراهم می آورند. تدوین برنامه کامل تربیت بدنی برای کودکان و نوجوانان لازم است. شرکت در این برنامه­ ها در خلال سال های رشد و شکل گیری خصوصیات، با احتمال زیاد عشق به فعالیت جسمانی در طول زندگی و برداشت صحیح از اهمیت تربیت بدنی را به کودک القا خواهد نمود. اگر تجربه در این مورد مثبت نباشد، کودک از تربیت بدنی و فعالیت جسمانی نفرت پیدا خواهد نمود و این احساس در بزرگسالی دوام خواهد داشت. به دلیل ارتباط نزدیک و دقیق بین فعالیت جسمانی و تربیت بدنی، فعالیت جسمانی می­تواند بر طریقه زندگی کودک تاثیر قابل توجهی داشته باشد (دبوراآ.وست و چارلزآ.بوچر 2004،423).

بدین جهت انجام تحقیقات مختلف در زمینه های گوناگون می­تواند راه حل مناسبی برای از میان برداشتن بسیاری از موانع و معضلات ارائه دهد. نتایج به دست آمده از این پژوهش می­تواند در اختیار عوامل زیر قرار گیرد:

1-مدیران: آشنایی مدیران با مولفه ها و عوامل آموزشی و پیگیری در جهت ارتقا آنها.

2-معلمان تربیت بدنی: شناخت بهتر شرایط عوامل آموزشی در مدارس و فعالیت در جهت تقویت آنها.

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید