دانلود فایل پژوهش: پایان نامه مقایسه فعالیت الکترومیوگرافی منتخبی از عضلات کمربند شانه­ای و ریتم اسکاپولوهومرال بازیکنان هندبال

دانلود پایان نامه

 پایان­نامه ارائه شده به عنوان بخشی از فعالیت­های تحصیلی لازم جهت اخذ درجه دکتری تخصصی (ph.D) در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش بیومکانیک ورزشی

عنوان:

مقایسه فعالیت الکترومیوگرافی منتخبی از عضلات کمربند شانه­ای و ریتم اسکاپولوهومرال بازیکنان هندبال، تنیس و شناگران طی الویشن بازو در سطح اسکاپشن

استاد راهنما:

دکتر مهرداد عنبریان

اساتید مشاور:

دکتر علی‌اصغر نورسته

دکتر جواد فرد مال

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:هدف از مطالعه حاضر مطالعه و مقایسه فعالیت الکترومیوگرافی منتخبی از عضلات کمربند شانه­ای و ریتم اسکاپولوهومرال بازیکنان هندبال، تنیس، شناگران و افراد غیر ورزشکار طی الویشن بازو در سطح اسکاپشن در شانه­ی برتر و غیر برتر در شرایط اعمال بار (25 درصد حداکثر قدرت ایزومتریک ابداکتورها) و بدون اعمال بار بود. تعداد 30 نفر ورزشکار مرد شاغل در لیگ های اصلی کشور (10 نفر شناگر، 10 نفر بازیکن هندبال، 10 نفر بازیکن تنیس) و 10 نفر غیر ورزشکار به‌صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند. فعالیت الکترومیوگرافی عضلات شانه (دلتوئید میانی و قدامی، ذوزنقه فوقانی، میانی و تحتانی، تحت خاری، پشتی بزرگ و دندانه­ای قدامی) در پارامترهای الگوی فراخوانی، سطح فعالیت و نسبت هم انقباضی طی ابداکشن بازو (در زوایای 45- 0 درجه به مدت 1 ثانیه، 90-0 درجه به مدت 2 ثانیه، 135-0 درجه به مدت 3 ثانیه،160 -0 درجه به مدت 4 ثانیه) و نگه­داری آن (در زوایای 45، 90، 135 درجه به مدت 3 ثانیه) در سطح اسکاپشن با بهره گیری از دستگاه الکترومیوگرافی سطحی و همچنین ریتم اسکاپولوهومرال در دامنه­های مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن با بهره گیری از اندازه­گیری­های انجام‌شده با اینکلینومتر و تکنیک عکس گرفتن در شانه­ی برتر و غیر برتر با اعمال بار خارجی و بدون اعمال بار خارجی درون و بین این گروه‌ها مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که بار خارجی تأثیر معنی­داری بر الگوی فراخوانی عضلات مجموعه شانه طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن دارد اما الگوی فراخوانی عضلات در شانه­ی برتر و غیر برتر طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن مشابه بود همچنین تفاوت معنی­داری در الگوی فراخوانی عضلات بین گروه‌های مختلف پژوهش طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن نظاره نشد (05/0 p<). از طرف دیگر نتایج نشان داد که بار خارجی، برتر یا غیر برتر بودن دست و زاویه ابداکشن بر سطح فعالیت و نسبت هم انقباضی عضلات مجموعه شانه در طی ابداکشن بازو (ابداکشن دینامیک) و نگه­داری آن (ابداکشن ایستا) در سطح اسکاپشن تأثیرگذار می باشد و تفاوت معنی­داری در سطح فعالیت و نسبت هم انقباضی عضلات مجموعه شانه طی ابداکشن بازو و نگه­داری آن در سطح اسکاپشن بین گروه‌های پژوهش هست (05/0 p<) همچنین طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن ریتم اسکاپولوهومرال در شانه­ی برتر مقدار کمتری از شانه­ی غیر برتر داشت و بازیکنان هندبال در مقایسه با افراد غیر ورزشکار ریتم اسکاپولوهومرال کمتری داشتند (05/0 p<). پیشنهاد می­گردد که کلنیسین­ها بایستی آگاه باشند که بعضی از تفاوت­ها در مجموعه شانه ورزشکاران پرتاب از بالای سر با افراد غیرورزشکار ممکن می باشد معمولی باشد و نباید به‌عنوان نشانه‌های پاتولوژی شانه در نظر گرفته شوند بلکه بایستی به دلیل سازگاری شانه آن‌ها با تمرینات و بهره گیری بیش‌ازحد اندام فوقانی­شان در نظر گرفته گردد.
واژه­های کلیدی: ریتم اسکاپولوهومرال، ماهیت رشته ورزشی، عضلات مجموعه شانه، الکترومیوگرافی، ورزشکاران پرتاب از بالای سر

فهرست مطالب
         عنوان                                                      صفحه

فصل اول: مقدمه

1-1 مقدمه. 3

1-2 اظهار مسئله. 9

1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش…. 12

1-4 اهداف پژوهش…. 13

1-4-1 هدف کلی.. 13

1-4-2 اهداف اختصاصی.. 13

1-5 فرضیه­های پژوهش…. 14

1-6 روش پژوهش…. 14

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه. 21

2-2 مبانی نظری پژوهش…. 21

2-2-1 تأثیر­های کتف… 21

2-2-1-1 حرکات کتف… 21

2-2-1-1-1 عوامل یا شرایطی که حرکت کتف را تحت تأثیر قرار می‌دهند. 22

2-2-1-1-1-1 طول عضله و قدرت.. 22

2-2-1-1-1-2 سن.. 22

2-2-1-1-1-3 جنسیت… 23

2-2-1-1-1-4 حرکت تکراری طولانی‌مدت شانه. 23

2-2-1-1-1-5 قدرت و انعطاف‌پذیری عضلات کتف… 24

2-2-1-1-1-6 اثر گیرافتادگی تحت اخرمی.. 24

2-2-2 ریتم اسکاپولوهومرال.. 24

2-2-3 اعمال عضلانی.. 26

2-2-4 تأثیر کتف در عملکرد شانه ورزشکاران.. 30

2-2-5 اپیدمیولوژی آسیب شانه در ورزشکاران پرتاب از بالای سر. 31

2-2-6 کاهش فضای تحت اخرمی.. 32

2-2-7 کینماتیک مجموعه شانه و ریتم اسکاپولوهومرال.. 33

2-2-8 اثرات مشارکت در فعالیت‌های ورزشی پرتاب از بالای سر بر کینماتیک کتف… 37

2-2-9 تغییرات کینماتیک کتف… 38

2-2-10 نقص عملکردی اسکاپولوتراسیک در ورزشکاران بالای سر با درد شانه. 41

2-2-11 تغییر الگوی فراخوانی عضلات.. 42

2-2-12 روش‌های اندازه‌گیری کینماتیک مجموعه شانه. 44

2-2-12-1 تحلیل استاتیک دوبعدی.. 44

2-2-12-1-1 رادیوگرافی.. 44

2-2-12-1-2 گونیامتر و اینکلینومتر. 46

2-2-12-2 تحلیل دوبعدی دینامیک… 47

2-2-12-2-1 دیجیتال فلوروسکوپی.. 47

2-2-12-3 تحلیل سه‌بعدی استاتیک… 47

2-2-12-3-1 Roentgen stereophotogrammetry analysis (RSA) 47

2-2-12-3-2 Electromechanical, electromagnetic, and active optical digitizers. 48

2-2-12-3-3 تکنولوژی پیشرفته تصویربرداری.. 49

2-2-12-4 تحلیل سه‌بعدی دینامیک… 50

2-2-12-4-1 Electromagnetic and active optical tracking with bone pins. 50

2-2-12-4-2 Electromagnetic and active optical tracking with skin sensors. 51

2-2-12-4-3 passive video-based motion capture. 52

2-3 پیشینه پژوهش.. 55

2-3-1 پوزیشن استراحت کتف… 55

2-3-1-1 پوزیشن استراحت کتف در آزمودنی­های سالم. 55

2-3-1-2 پوزیشن استراحت کتف در بیماران با گیرافتادگی شانه. 57

2-3-1-3 پوزیشن استراحت کتف در بیماران با ناپایداری گلنوهومرال.. 57

2-3-2 حرکات کتف در طی الویشن شانه. 57

2-3-2-1 حرکات کتف در طی الویشن در آزمودنی‌های سالم. 57

2-3-2-2 حرکات کتف در بیماران با گیرافتادگی شانه. 59

2-3-2-3 حرکات کتف در طی الویشن شانه در افراد با ناپایداری گلنوهومرال.. 60

2-3-3 کینماتیک کتف و ریتم اسکاپولوهومرال.. 61

2-3-4 کینماتیک کتف و ریتم اسکاپولوهومرال در شانه برتر و غیر برتر. 62

2-3-5 تأثیر بار خارجی بر کینماتیک کتف و ریتم اسکاپولوهومرال.. 63

2-3-6 مطالعه الگوی فراخوانی و فعالیت عضلات شانه نرمال در طی ابداکشن شانه. 64

2-3-7 فعالیت و الگوی فراخوانی در بیماران با نشانه‌های گیرافتادگی شانه و ناپایداری گلنوهومرال.. 65

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-3-7-1 سطح فعالیت عضلانی در بیماران با گیرافتادگی شانه. 65

2-3-7-2 سطح فعالیت عضلانی در افراد با ناپایداری گلنوهومرال.. 66

2-3-7-3 الگوی فراخوانی عضلات در افراد با گیرافتادگی شانه. 66

2-3-8 هم انقباضی عضلات مجموعه شانه. 67

2-3 نتیجه‌گیری کلی.. 71

2-3-1 نتیجه‌گیری کلی مرور مقالات در مورد پوزیشن استراحت کتف و حرکت آن در طی الویشن.. 71

2-3-2 نتیجه‌گیری کلی مرور مقالات در مورد الگوی فراخوانی و سطح فعالیت عضلات شانه در طی الویشن.. 73

 

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه. 79

3-2 روش پژوهش…. 79

3-2-1 جامعه آماری.. 79

3-2-2 نمونه آماری.. 79

3-2-2-1 طریقه گزینش آزمودنی‌ها 80

3-2-2-2-1 شرایط ورود به مطالعه. 80

3-3 متغیرهای پژوهش…. 80

3-3-1 متغیر مستقل.. 80

3-3-2 متغیر وابسته. 80

3-4-3 ابزار پژوهش.. 81

3-5 روش جمع­آوری اطلاعات.. 82

3-5-3 مرحلۀ اول جمع­آوری اطلاعات.. 82

3-5-3-1 روش اندازه­گیری قد. 82

3-5-3-2 روش اندازه­گیری جرم. 82

3-5-1-3 روش اندازه‌گیری حداکثر قدرت ایزومتریک ابداکتورها 83

3-5-2 مرحله دوم جمع­آوری اطلاعات.. 84

3-5-2-1 آزمون‌های پایایی ابزارهای اندازه‌گیری.. 84

3-5-2-1-1 پایایی آزمون‌های EMG.. 84

3-5-2-1-2 پایایی آزمون‌های چرخش بالایی کتف برای محاسبه ریتم اسکاپولوهومرال.. 85

3-5-2-2 اطلاعات الکترومیوگرافی.. 85

3-5-2-2-1 محل قرارگیری الکترودها 86

3-5-2-2-1-1 دلتوئید میانی.. 86

3-5-2-2-1-2 دلتوئید قدامی.. 86

3-5-2-2-1-3 عضله تحت خاری.. 87

3-5-2-2-1-4 ذوزنقه فوقانی.. 88

3-5-2-2-1-5 ذوزنقه میانی.. 88

3-5-2-2-1-6 ذوزنقه تحتانی.. 89

3-5-2-2-1-7 دندانه‌ای قدامی.. 89

3-5-2-2-1-8 پشتی بزرگ… 90

3-5-2-3 روش جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات الکترومیوگرافی.. 90

3-5-2-4 روش اندازه‌گیری MVIC عضلات.. 95

3-5-2-5 روش اندازه‌گیری ریتم اسکاپولوهومرال.. 96

3-5-2-5-1 اندازه‌گیری ریتم اسکاپولوهومرال با تکنیک عکس گرفتن.. 97

3-5-2-5-2 روش اندازه‌گیری ریتم اسکاپولوهومرال با بهره گیری از اینکلینومتر. 98

3-5-4 روش آماری.. 100

3-5-4-1 آمار توصیفی.. 100

3-5-4-2 آمار استنباطی.. 100

فصل چهارم: نتایج

4-1 مقدمه. 102

4-2 آمار توصیفی.. 102

4-2-1 اطلاعات و ویژگی‌های دموگرافیک آزمودنی­های پژوهش.. 102

4-2-2 اطلاعات مربوط به حداکثر قدرت ایزومتریک ابداکتورها در گروه‌های مختلف پژوهش.. 103

4-2-3 اطلاعات مربوط به میزان چرخش بالایی کتف در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن.. 104

4-2-3-1 اطلاعات مربوط به میزان چرخش بالایی کتف در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن با اندازه‌گیری‌های انجام‌شده توسط اینکلینومتر. 104

4-2-3-2 اطلاعات مربوط به میزان چرخش بالایی کتف در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن با اعمال بار خارجی با اندازه‌گیری‌های انجام‌شده توسط اینکلینومتر. 105

4-2-3-3 اطلاعات مربوط به ریتم اسکاپولوهومرال در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن با اندازه‌گیری‌های انجام‌شده توسط اینکلینومتر. 105

4-2-3-4 اطلاعات مربوط به ریتم اسکاپولوهومرال در زوایای مختلف ابداکشن بازو در شرایط اعمال بار خارجی با اندازه‌گیری‌های انجام‌شده توسط اینکلینومتر. 106

4-2-3-5 اطلاعات مربوط به میزان چرخش بالایی کتف در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن با بهره گیری از تکنیک عکس گرفتن.. 107

4-2-3-6 اطلاعات مربوط به میزان چرخش بالایی کتف در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن با اعمال بار خارجی با تکنیک عکس گرفتن.. 108

4-2-3-7 اطلاعات مربوط به ریتم اسکاپولوهومرال در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن با تکنیک عکس گرفتن   108

4-2-3-8 اطلاعات مربوط به ریتم اسکاپولوهومرال در زوایای مختلف ابداکشن بازو در شرایط اعمال بار خارجی با تکنیک عکس­گرفتن   109

4-2-4-1 اطلاعات مربوط به الگوی فراخوانی عضلات مجموعه شانه­ی گروه‌های مختلف پژوهش در طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن   110

4-2-4-2 اطلاعات مربوط به الگوی فراخوانی عضلات مجموعه شانه­ی گروه‌های مختلف در طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن در شرایط اعمال بار خارجی.. 111

4-2-4-3 اطلاعات مربوط به سطح فعالیت عضلات مجموعه شانه (برحسب درصد MVC) گروه‌های مختلف پژوهش در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن.. 112

4-2-4-3-1 اطلاعات مربوط به سطح فعالیت عضلات مجموعه شانه­ی گروه‌های مختلف پژوهش در طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن   113

4-2-4-3-2 اطلاعات مربوط به سطح فعالیت عضلات مجموعه شانه­ی گروه‌های مختلف در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن (حالت نگه‌داری پوزیشن، ایستا) 116

4-2-4-4 اطلاعات مربوط به نسبت هم انقباضی عضلات مجموعه شانه­ی گروه‌های مختلف در طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن   120

4-2-4-4-1 اطلاعات مربوط به نسبت هم انقباضی عضلات مجموعه شانه­ی گروه‌های مختلف پژوهش در طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن.. 120

4-2-4-4-2 اطلاعات مربوط به نسبت هم انقباضی عضلات مجموعه شانه­ی گروه‌های مختلف پژوهش در حالت نگه­داری ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن.. 124

4-2-4-4-2-1 اطلاعات مربوط به نسبت هم انقباضی عضلات مجموعه شانه­ی گروه‌های مختلف پژوهش در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن.. 124

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4-3 آمار استنباطی.. 128

4-3-1 پایایی ابزارهای پژوهش.. 128

4-3-1-1 پایایی اندازه‌گیری چرخش بالایی کتف با بهره گیری از اینکلینومتر. 128

4-3-1-2 پایایی اندازه‌گیری چرخش بالایی کتف با تکنیک عکس­گرفتن.. 129

4-3-1-3 روایی اندازه‌گیری چرخش بالایی کتف با بهره گیری از اینکلینومتر و تکنیک عکس گرفتن.. 130

4-3-1-4 پایایی آزمون‌های مربوط به حداکثر انقباض ایزومتریک اختیاری عضلات (MVIC) 131

4-3-1-5 پایایی آزمون‌های مربوط به الگوی فراخوانی عضلات مجموعه شانه. 132

4-3-1-6 پایایی آزمون‌های مربوط به سطح فعالیت عضلات مجموعه شانه در طی ابداکشن  بازو در سطح اسکاپشن   134

4-3-2 آزمون‌های تعیین نرمال بودن توزیع داده‌های پژوهش.. 142

4-3-2-1 آزمون‌های تعیین نرمال بودن توزیع داده‌های چرخش بالایی کتف با بهره گیری از اینکلینومتر. 142

4-3-2-2 آزمون‌های تعیین نرمال بودن توزیع داده‌های چرخش بالایی کتف با بهره گیری از تکنیک عکس گرفتن   143

4-3-2-3 آزمون‌های تعیین نرمال بودن توزیع داده‌های الگوی فراخوانی عضلات مجموعه شانه. 144

4-3-2-4 آزمون‌های تعیین نرمال بودن توزیع داده‌های سطح فعالیت عضلات مجموعه شانه. 146

4-5 آزمون فرضیه­های پژوهش.. 153

4-5-1 فرضیه اول.. 154

4-5-2 فرضیه دوم. 159

4-5-3 فرضیه سوم. 172

4-5-4 فرضیه چهارم. 185

4-5-5 فرضیه پنجم. 196

فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری

5-1 مقدمه. 205

5-2 چکیده پژوهش…. 205

5-3 بحث و مطالعه.. 216

5-3-1 تأثیر سیستم حسی حرکتی.. 217

5-3-1-1 مکانیسم­های مسئول پایداری عملکردی مفصل.. 221

5-3-1-1-1 هم انقباضی عضلات گلنوهومرال و اسکاپولوتراسیک… 221

5-3-1-1-2 ثبات رفلکسی.. 222

5-3-1-1-3 انقباض اولیه عضلانی.. 223

5-4 مقایسه نتایج پژوهش حاضر با مطالعات قبلی.. 225

5-4-1 الگوی فراخوانی عضلات.. 225

5-4-2 سطح فعالیت عضلات.. 228

5-4-3 نسبت هم انقباضی عضلات مجموعه شانه. 234

5-4-4-1 پوزیشن استراحت کتف… 245

5-4-4-2 حرکت کتف در طی الویشن.. 247

5-5 محدودیت­های پژوهش حاضر. 251

5-6 نتیجه‌گیری کلی.. 252

5-6 پیشنهادهای پژوهشی.. 253

5-7 پیشنهادهای کاربردی.. 253

1 مقدمه

بیومکانیک مفصل شانه یک زمینه تحقیقی جالب می باشد که موردتوجه محققین زیادی قرارگرفته می باشد. توانایی شانه جهت انجام حرکات وسیع، بر اساس تعامل ساختارهای فراوانی می باشد که به محرک مکانیکی واکنش نشان می‌دهند و بر طبق آن سازگار می شوند. پایداری استخوانی مفصل شانه زیاد قابل‌توجه نیست زیرا عدم تطابق کامل میان سطوح مفصلی پروکسیمال بازو و حفره گلنوئید[1] هست. اضافه شدن لابروم فیبری غضروفی، همچنین حضور کپسول مفصلی و لیگامنت­های مفصل گلنوهومرال پایداری مفصل شانه را افزایش می‌دهند. پایداری مفصل شانه علاوه بر ساختارهای تثبیت‌کننده ایستا، بیشتر توسط عضلات اطراف کمربند شانه طرفداری می گردد که پایداری دینامیکی شانه را تأمین می‌کنند. درواقع تثبیت­کننده­های دینامیکی و استاتیکی مفصل شانه پیش روی نیروهای اعمال‌شده بر مفصل شانه واکنش نشان می‌دهند تا پایداری را در پوزیشن­های گوناگون، در طی حرکات مختلف مفصل شانه ایجاد کنند (Lugo et al, 2008).

حرکات پیچیده کمپلکس شانه شامل حرکات متناسب در مفاصل اخرمی ترقوه­ای[2]، جناغی ترقوه­ای[3]، گلنوهومرال[4] و کتفی سینه­ای[5] می باشد. شکل مفصل گلنوهومرال و تحریک‌پذیری کتف در ارتباط با قفسه سینه، مسئول اصلی میزان تحریک‌پذیری این مجموعه مفصلی (کمپلکس شانه) می باشد (Forte et al, 2009). میزان مشارکت مفصل اسکاپولوتراسیک[6] در کینماتیک مجموعه‌ی شانه‌ی نرمال اولین بار توسط کاتچارت[7] (1884) توصیف‌شده می باشد (Cathcart, 1884). کادمن[8] (1934) تعامل کینماتیکی بین کتف و بازو را به‌عنوان ریتم اسکاپولوهومرال[9] تعریف نمود (Codman,1934). پس از کادمن، این تعریف به‌صورت روشی معتبر برای تحلیل حرکات دینامیکی مجموعه‌ی شانه با نسبت 2:1 شناخته‌شده ‌می باشد (در طی ابداکشن کامل بازو به ازای هر دو درجه حرکت در مفصل گلنوهومرال یک درجه حرکت در مفصل اسکاپولوتراسیک صورت می­گیرد. به‌عبارتی‌دیگر، در 180 درجه‌ی ابداکشن شانه، 120 درجه‌ حرکت در مفصل گلنوهومرال و 60 درجه در مفصل اسکاپولوتوراسیک صورت می­گیرد) (Inman et al, 1994). این‌چنین یکپارچگی (هماهنگی) اجازه می­دهد تا کتف یک سطح پایدار برای حرکات گلنوهومرال ایجاد کرده همچنین امکان انجام حرکت بهینه بازو در طی دامنه حرکتی کامل را فراهم می‌سازد (Lugo et al, 2008). اگر پوزیشن کتف تغییر کند این الگوی نرمال حرکات یکپارچه ممکن می باشد تحت تأثیر قرار ­گیرد. به این دلیل ریتم اسکاپولوهومرال به‌عنوان یک شاخص حرکتی کمپلکس شانه در مطالعه­های کلینیکی در نظر گرفته می گردد (Hebert et al, 2002, Myers et al, 2005, Ludewig et al. 2009).

مطالعات نشان داده‌اند که ریتم طبیعی اسکاپوهومرال نیازمند فعالیت مناسب چرخش دهنده­های بالایی کتف می باشد (De Mey et al, 2009, Luime et al,2004). چرخش دهنده­های بالایی کتف عضلات ذوزنقه بالایی، ذوزنقه پایینی و دندانه­ای قدامی می‌باشند (De Mey et al, 2009, Luime et al,2004). به‌طورکلی این عضلات در دستیابی به دامنه کامل فوروارد فلکشن و ابداکشن شانه مهم هستند (Ekstrom et al, 2003).

تصور بر این می باشد که در طی الویشن بازو در صورت کینماتیک مناسب کتف، حجم فضای تحت اخرمی به حداکثر می‌رسد پس کاهش شیوع گیرافتادگی داخلی و خارجی عضلات روتیتور کاف اتفاق می‌افتد Lehman et al, 2007, Lukasiewicz et al, 1999)). مطالعات نشان داده­اند که بزرگ‌ترین خطر برای گیرافتادگی زمانی می باشد که کتف به داخل بچرخد، تیلت قدامی و کاهش چرخش بالایی داشته باشد این خطر زمانی که ابداکشن در سطح اسکاپشن با چرخش داخلی انجام گردد، افزایش می‌یابد (Escamilla et al, 2009). وارنر و همکارانش[10] (Warner et al, 1990) مدارکی در جهت ارتباط گیرافتادگی شانه با کتف بالی شکل و نقص عملکردی کتف گزارش کردند. همچنین محققین گزارش کرده‌اند که عضله دندانه­ای قدامی که چرخش بالایی، تیلت خلفی و چرخش خارجی در کتف تولید می­کند و باعث حفاظت از فضای تحت اخرمی می گردد، (Ludewig et al, 2004) ضعف این عضله می‌تواند مرتبط با پاتولوژی­های شانه باشد (Tsai et al, 2003, Glousman et al, 1988).

از طرف دیگر تحلیل­های الکترومیوگرافی نشان دادند که بیماران با گیرافتادگی شانه، افزایش فعالیت در ذوزنقه بالایی اما کاهش فعالیت در دندانه­ای قدامی در طی الویشن بازو‌ دارند (Ekstrom et al, 2003). افزایش فعالیت الکترومیوگرافی در ذوزنقه بالایی می­تواند فاکتوری در جهت تیلت قدامی و الویشن بیش‌ازحد کتف و نهایتاً منجر به باریک شدن فضای تحت اخرمی ‌گردد. به همین جهت حفظ ریتم طبیعی اسکاپولوهومرال نیازمند تمریناتی می باشد که تعادل ذوزنقه بالایی، میانی، تحتانی و دندانه‌ای قدامی را مستقر کند (Ekstrom et al, 2003).

به‌طورکلی مشارکت فعال و متعادل عضلات روتیتورکاف و اسکاپولوتراسیک برای تولید حرکات کارآمد و ثبات کمربند شانه ضروری می باشد (Bertelli & Ghizoni, 2005). به‌طوری‌که تراپیست­ها برنامه­های تمرینی را بر این اساس پیشنهاد می­کنند (Ballantyne et al, 1993). طبق نظر گلوسمن[11] مطالعات الکترومیوگرافی در جهت ارزیابی فعالیت عضلات و تهیه پروتکل‌های تمرینی و توان‌بخشی اطلاعات مفیدی فراهم کرده می باشد (Glousman, 1993). هرچند تعیین یک برنامه توان‌بخشی مناسب کمپلکس شانه در بازگشت سریع بیمار به حرفه و فعالیتش حیاتی می باشد و تعیین برنامه­هایی با بیشترین مزیت برای بیماران خاص با پاتولوژی­های شانه، یکی از بهترین راهکارهای درمانی می باشد، توصیه­های تمرینی جهت جلوگیری از پاتولوژی­های شانه بخصوص در ورزشکاران و افرادی که از اندام فوقانی­شان به‌صورت مکرر بهره گیری می­کنند از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد.

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید