فایل تحقیق : پایان نامه مقایسه ویژگی های پیکرسنجی و شخصیتی قهرمانان کاراته کا مرد در بخش کاتا وکومیته

دانلود پایان نامه

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی

پایان‌نامه کارشناسی ‌ارشد رشته تربیت ‌بدنی و علوم ‌ورزشی
(M.Sc)

عنوان:
مقایسه ویژگی های پیکرسنجی و شخصیتی قهرمانان کاراته کا مرد در بخش کاتا وکومیته
استاد راهنما:
دکتر محمد رحیم نجف زاده
استاد مشاور:
دکترکریم صالح زاده

سال تحصیلی1392-1391

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………….1
فصل اول:کلیات پژوهش……………………………………………………………………………………………………….2
1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….3
1-2 اظهار مسئله………………………………………………………………………………………………………………………..4

1-3 سوالات اختصاصی پژوهش…………………………………………………………………………………………………..6

1-4 اهمیت وضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………………….6

1-5 اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………7

1-6 فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..8

1-7 روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………9

1-8-1-1111This may be done through the Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI-2), Rorschach Inkblot test, or the Thematic Apperception Test (TAT). [ 4 ] روش تجزیه و تحلیل آماری………………………………………………………………………………………………..9

1-9 محدوده‌ها و یا قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………………..9

1-9-1 محدودیت های در اختیار محقق……………………………………………………………………………………….9

1-9-2 محدودیت خارج از اختیار محقق…………………………………………………………………………………….10

1-10 تعریف اصطلاحات و واژگان (مفهومی، عملیاتی)………………………………………………………………..10

1-10-1 ویژگی های پیکرسنجی………………………………………………………………………………………………..10

1-10-2 ویژگی های شخصیتی………………………………………………………………………………………………….10

1-10-3 قهرمان……………………………………………………………………………………………………………………….11

1-10-4 کاراته…………………………………………………………………………………………………………………………11

1-10-5 کاراته کا……………………………………………………………………………………………………………………..11

1-10-6 مرد ……………………………………………………………………………………………………………………………11

1-10-7 قهرمانان کاتا………………………………………………………………………………………………………………..12

1-10-8 قهرمانان کومیته…………………………………………………………………………………………………………….12

عنوان فهرست مطالب صفحه

فصل دوم: ادبیات وپیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………13

2-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..14

2-2 مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………………………..15

2-2-1 پیکرسنجی……………………………………………………………………………………………………………………..15

2-2-1-1 تعریف پیکرسنجی………………………………………………………………………………………………………15

2-2-1-2 تاریخچه پیکر سنجی…………………………………………………………………………………………………..15 Anthropometric history is a term coined in 1989 by John Komlos to refer to the study of the history of human height , focusing on explaining secular trends , cycles of various lengths and cross sectional patterns by changes in the socio-economic and epidemiological environment.

2-2-1-3 پیکرسنجی ورزشی …………………………………………………………………………………………………..16

2-2-1-4 نقاط قابل اندازه گیری در پیکر سنجی ورزشی………………………………………………………………16

2-2-1-5 ابزارهای استاندارد پیکرسنجی………………………………………………………………………………………17

2-2-2 شخصیت………………………………………………………………………………………………………………………20

2-2-2-1 تعریف شخصیت……………………………………………………………………………………………………….20

Finally, people thought to have high levels of blood were said to be sanguine and were characterized by their cheerful, passionate dispositions. [ 10 ]The most popular technique is the self-report- a series of answers to a questionnaire that asks people to indicate the extent to which sets of statements or adjectives accurately describe their own behavior or mental state . [ 5 ]2-2-2-2 تاریخچه شخصیت شناسی …………………………………………………………………………………………20

2-2-2-3 عوامل ایجاد کننده شخصیت……………………………………………………………………………………….21

2-2-2-4 بعضی نظریه های مربوط به شخصیت…………………………………………………………………………..21

2-2-2-52-1-2 نظریه ویژگی های شخصیت……………………………………………………………………………………….22

2222-2-2-6 شخصیت و انتخاب رشته ورزشی………………………………………………………………………………..22

2-2-2-7 روش های ارزیابی شخصیت………………………………………………………………………………………23

2-2-2-8 ابعاد پنجگانه اصلی برای درک شخصیت………………………………………………………………………23

2-2-3 قهرمان………………………………………………………………………………………………………………………….24

2-2-3-1 تعریف قهرمان……………………………………………………………… ………………………………………….24

2-2-3-2 تعریف قهرمان ورزشی………………………………………………………………………………………………25

2-2-4 کاراته……………………………………………………………………………………………………………………………25

2-2-4-1 تعریف کاراته…………………………………………………………………………………………………………….25

2-2-4-2 کاراته‌کا………………………………………………………………………………………………………………… …26

2-2-4-3 تاریخچه کاراته در جهان ……………………………………………………………………………………………26

2-2-4-4 تاریخچه کاراته در ایران ………………………………………………………………………………………….. The styles recognised by the WKF areس

27

عنوان فهرست مطالب صفحه

2-2-4-5 سبک های کاراته …………………………………………………………………………………………………….29

2-2-4-6 نمادها و نشان های سبک ها ی کاراته. ………………………………………………………………………32

2-2-4-7 فلسفه کاراته…………………………………………………………………………………………………………….32

2-2-5 کاتا…………………………………………………………………………………………………………………………….32
2-2-5-1 تعریف کاتا……………………………………………………………………………………………………………..32

2-2-6 کومیته………………………………………………………………………………………………………………………..33

2-2-6-1 تعریف کومیته…………………………………………………………………………………………………………33

2-2-7 مسابقات کاراته …………………………………………………………………………………………………………..33

2-2-7-1 مسابقات کتاریخچه کاراته جمهوری اسلامی ایراناتا…………………………………………………………………………………………………………..33خبرخوان

2-2-7-2 مسابقات کومیته……………………………………………………………………………………………………….34

2-3 مروری برتحقیقات انجام شده (پیشینه پژوهش)……………………………………………………………………..35

2-3-1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور ……………………………………………………………………………..35

2-3-2 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور…………………………………………………………………………..41

2-4 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………..43

فصل سوم: روش شناسی پژوهش……………………………………………………………………………………….44

3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..46

3-2 روش آماری……………………………………………………………………………………………………………………47

3-3 جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………..47

3-4 نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………………………47

3-5 متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..48

3-6 پارامترها و ابزارهای اندازه گیری اطلاعات ………………………………………………………………………..48

3-6-1 پارامترها و ابزارهای اندازه گیری پیکرسنجی………………………………………………………………… 48

3-6-1-1 پارامترهای پیکرسنجی…………………………………………………………………………………………….48

3-6-1-2 ابزارهای اندازه گیری پارامترهای پیکرسنج ………………………………………………………………49

پارامترها و ابزارهای اندازه گیری شخصیت ………………………………………………………………….51

3-6-2-1پارامترهای شخصیتی (حیطه‌ها و جنبه‌های شخصی) ………………………………………………….51

عنوان فهرست مطالب صفحه

3-6-2-2 ابزار اندازه گیری پارامترهای شخصیت ……………………………………………………………………52

3-6-2-3 روش امتیاز گذاری. . ……………………………………………………………………………………………..52

3-6-2-4 روایی و پایایی پرسشنامه شخصیت ………………………………………………………………………….52

3-7 روش جمع آوری اطلاعات . …………………………………………………………………………………………..53

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

3-7-1 هماهنگی های مربوط به جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………..53

3-7-2 روش اجرای پژوهش…………………………………………………………………………………………………..53

3-7-3 جمع آوری اطلاعات ویژگی های پیکرسنجی…………………………………………………………………54

3-7-3-1 روش و ابزار اندازه گیری اطلاعات ویژگی های پیکرسنجی…………………………………………55

3-7-4-1 روش و ابزار اندازه گیری اطلاعات ویژگی های شخصیتی…………………………………………..65

3-3-8 روش تجزیه و تحلیل آماری………………………………………………………………………………………..65

3-9 ملاحظات اخلاقی…………………………………………………………………………………………………………..66

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل و یافته های پژوهش……………………………………………………………67

4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….68

4-2 توصیف داده ها………………………………………………………………………………………………………………68

4-2-1 مشخصات آزمودنی ها ………………………………………………………………………………………………69

4-2-3 توصیف ویژگی های پیکرسنج…………………………………………………………………………………….69

4-2-3-1 وزن……………………………………………………………………………………………………………………..69

4-2-3-2 طول……………………………………………………………………………………………………………………70

4-2-3-3 پهنا………………………………………………………………………………………………………………………71

4-2-3-4 محیط…………………………………………………………………………………………………………………..73

4-2-3-5 چین پوستی…………………………………………………………………………………………………………..75

4-2-3 توصیف ویژگی های شخصیتی……………………………………………………………………………………77

4-3 تفسیر داده ها…………………………………………………………………………………………………………………78

4-3-1 فرضیه های مربوط به ویژگی های پیکرسنجی………………………………………………………………..78
4-3-2 فرضیه های مربوط به ویژگی های شخصیتی………………………………………………………………….89

عنوان فهرست مطالب صفحه

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………..92 5-6 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..93

5-2 اختصار پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………94

5-3 بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….94

5-3-1 مقایسه ویژگی‌های پیکرسنجی …………………………………………………………………………………………94

5-3-1-1 وزن………………………………………………………………………………………………………………………….95

5-3-1-2 طول اندام ها……………………………………………………………………………………………………………..95

5-3-1-3 پهنا…………………………………………………………………………………………………………………………..96

5-3-1-4 محیط……………………………………………………………………………………………………………………….96

5-3-1-5 چین پوستی………………………………………………………………………………………………………………98

5-3-2 مقایسه ویژگی‌های شخصیتی…………………………………………………………………………………………..99

5-3-2-1 روان آزرده گرایی. …………………………………………………………………………………………………..99

5-3-2-2 برون گرایی……………………………………………………………………………………………………………..100

5-3-2-3 گشودگی…………………………………………………………………………………………………………………100

5-3-2-4 موافق بودن………………………………………………………………………………………………………………100

5-3-2-5 با وجدان بودن…………………….. …………………………………………………………………………………101

5-4 پیشنهادات برخاسته از پژوهش…………………………………………………………………………………………….101

5-5 پیشنهاداتی برای تحقیقات بعدی ………………………………………………………………………………………..102

فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………………..103

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………103

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………109

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………………..س

پیوست الف: نامه درخواست مجوز……………………………………………………………………………………………….ع

پیوست ب : نامه صدور مجوز…………………………………………………………………………………………………….ف

پیوست ج: فرم رضایت نامه……………………………………………………………………………………………………….ص

پیوست د: فرم ثبت اندازه های پیکرسنجی…………………………………………………………………………………….ق

پیوست و: پرسشنامه شخصیت…………………………………………………………………………………………………….ر

چکیده انگلیسی

عنوان فهرست جداول صفحه

جدول 3-1 اندازه‌های پیکرسنجی……………………………………………………………………………………………….50

جدول 3-2 حیطه‌ها و جنبه‌های شخصیت……………………………………………………………………………………51

جدول 3-3 شماره سوالات مربوط به هر حیطه……………………………………………………………………………52

جدول 3-4 جهت و مرجع آناتومیکی نقاط مختلف چین پوستی…………………………………………………….61

جدول 4-1 توصیف آماری ویژگی‌های آزمودنی‌ها بر حسب شاخص‌های مرکزی و پراکندگی……………69

جدول 4-2 توصیف آماری میانگین وزن………………………………………………………………………………………69

جدول 4-3 توصیف آماری میانگین طول……………………………………………………………………………………..70

جدول 4-4 توصیف آماری میانگین پهنا……………………………………………………………………………………….72

جدول 4-5 توصیف آماری میانگین محیط …………………………………………………………………………………..73

جدول 4-6 توصیف آماری میانگین چین پوستی ………………………………………………………………………….75

جدول 4-7 توصیف آماری میانگین ویژگی های شخصیت……………………………………………………………..77

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

جدول 4-8 شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه وزن ……………………………………………………79

جدول 4-9 شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه قد ایستاده…………………………………………….79

جدول 4-10 شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه قد نشسته………………………………………….. 79

جدول 4-11 شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه طول بازو……………………………………………80

جدول 4-12 شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه طول ران …………………………………………..80

جدول 4-13 شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه طول ساق پا ……………………………………….81

جدول 4-14 شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه پهنای آرنج………………………………………….81

جدول 4-15 شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه پهنای اپی کندیل ران ……………………………82

جدول 4-16 شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه محیط بازو در حالت استراحت……………….82

جدول 4-17 شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه محیط بازو در حالت انقباض………………….83

جدول 4-18 شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه محیط ساعد……………………………………….. 83

جدول 4-19 شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه محیط مچ دست …………………………………..83

جدول 4-20 شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه محیط کمر ………………………………………….84

جدول 4-21 شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه محیط لگن…………………………………………..84

جدول 4-22 شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه محیط ساق پا ………………………………………85

جدول 4-23 شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه محیط مچ پا ………………………………………..85

عنوان فهرست جداول صفحه

جدول 4-24 شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه چین پوستی سه سر بازو ………………………86

جدول 4-25 شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه چین پوستی دو سر بازو …………………….. 86

جدول 4-26 شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه چین پوستی تحت کتفی………………………..87

جدول 4-27 شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه چین پوستی فوق خاصره ای………………….87

جدول 4-28شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه چین پوستی شکم………………………………….88

جدول 4-29 شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه چین پوستی عضله ران………………………….88

جدول 4-30 شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه چین پوستی پشت ساق پا……………………..89

جدول 4-31 شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه شاخص روان آزرده گرایی…………………….89

جدول 4-32 شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه شاخص روان برون گرایی……………………. 90

جدول 4-33 شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه شاخص روان گشودگی ……………………….90

جدول 4-34 شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه شاخص موافق بودن……………………………..90

جدول 4-35 شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه شاخص باوجدان بودن……………….. ……….91

عنوان فهرست شکل ها صفحه

شکل 2 ‑1 بعضی نقاط قابل اندازه گیری در بدن …………………………………………………………………………….17

شکل ‏2‑2 متر نواری مخصوص پیکرسنجی…………………………………………………………………………………….18

شکل ‏2‑3 قدسنج دیواری……………………………………………………………………………………………………………..18

شکل ‏2‑ 4 ترازوی دیجیتال…………………………………………………………………………………………………………..18

شکل ‏2‑5 کالیپر چین پوستی…………………………………………………………………………………………………………19

شکل ‏2‑6 کالیپر برای اندازه گیری پهنای استخوان‌ها………… …… ……………………………………………………..19

شکل ‏2‑7 جعبه پیکرسنجی جهت اجرای صحیح تکنیک های اندازه گیری……………………………………….. 19

شکل ‏2‑8 تصویر تمرینات کاراته در قرن 19……………………………………………………………………………….. 25

شکل ‏2‑9 تصویری از گجین فوناکوشی و جمعی از اساتید………………………………………………………………31

شکل ‏2‑10 نماد و نشان سبک‌ها………………………………………………………………………………………………… 32

شکل ‏2‑11 تصویر اجرای بخشی از یک کاتا………. ………………………………………………………………………. .34

شکل ‏2‑12 تصویر مسابقات کومیته……….. ……………………………………………………………………………………..35

شکل ‏3‑1 نحوه اندازه‌گیری قد ایستاده…… ……………………………………………………………………………………..55

شکل ‏3‑2 نحوه اندازه‌‌‌‌‌‌‌‌گیری قد نشسته……. ……………………………………………………………………………………..56 شکل ‏3‑3 نقاط اندازه‌گیری محیط بدن………………………………………………………………………………………… 59

شکل ‏3‑4 نحوه صحیح اندازه‌گیری چین پوستی….. …………………………………………………………………………61

شکل ‏3‑5 نحوه اندازه‌گیری چین پوستی سه‌سر بازو………… ……………………………………………………………..62

شکل ‏3‑6 نحوه اندازه‌گیری چین پوستی دو سر بازو………………………………………………………………………..62 شکل ‏3‑7 نحوه اندازه‌گیری چین‌ پوستی ناحیه تحت کتف…………………………………………………………………63

شکل 3-8 نحوه اندازه‌گیری چین‌ پوستی فوق خاصره ای………………………………………………………………….63

شکل 3-9 نحوه اندازه‌گیری چین‌ پوستی ناحیه شکم……………………………………………………………………….64

شکل 3-10 نحوه اندازه‌گیری چین‌ پوستی ناحیه ران………………………………………………………………………..64

شکل ‏4‑1 میانگین ویژگی‌های پیکرسنجی(وزن) قهرمانان کاتا و کومیته……………………………………………..70

شکل ‏4‑2 میانگین ویژگی‌های پیکرسنجی (طول) قهرمانان کاتا و کومیته…………………………………………….71

شکل ‏4‑3 میانگین ویژگی‌های پیکرسنجی(پهنا) قهرمانان کاتا و کومیته……………………………………………….72

شکل ‏4‑4 میانگین ویژگی‌های پیکرسنجی(محیط) قهرمانان کاتا و کومیته……………………………………………74

عنوان فهرست شکل ها صفحه

شکل ‏4‑5 میانگین ویژگی‌های پیکرسنجی(چین پوستی) قهرمانان کاتا و کومیته……………………………….. 76

شکل ‏4‑6 میانگین ویژگی‌های شخصیتی قهرمانان کاتا و کومیته………………………………………………………78

فصل اول‌:

کلیات پژوهش
1-1 مقدمه

ورزشکاران، زینت جامعه بوده و باعث افتخار می باشند و قهرمانان ورزشی مانند ستارگان می‌درخشند (بوستانی، 1389). اکثر بشر ها با توانایی بالقوه متولد می شوند اما با کسب تجربه لازم وآموزش های صحیح و ضروری استعداد بالقوه آنها بارور و شکوفا می گردد (اشمیت[1]،1384).

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید