متن کامل: پایان نامه مقایسه کیفیت زندگی، هوش هیجانی و سلامت روانی کارکنان پایور ورزشکار و غیر ورزشکار ارتش جمهوری اسلامی ایران

دانلود پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی (M.A)

گرایش مدیریت و برنامه ریزی

عنوان:

« مقایسه کیفیت زندگی، هوش هیجانی و سلامت روانی کارکنان پایور ورزشکار و غیر ورزشکار ارتش جمهوری اسلامی ایران»

استاد راهنما:

دکتر علی زارعی

 

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

فصل 1: طرح پژوهش… 1

1-2- اظهار مسئله. 4

1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش…. 8

1-4- اهداف پژوهش.. 9

1-4-1- هدف کلی.. 9

1-4-2- هدف‌های ویژه. 9

1-5- فرضیه‌های پژوهش.. 9

1-6- پیش فرض‌های پژوهش.. 10

1-7- محدودیت‌های پژوهش.. 10

1-7-1- محدودیتهای خارج از کنترل محقق.. 10

1-7-2- محدودیتهای در اختیار محقق.. 10

1-8- تعریف مفهومی واژه‌ها و اصطلاحات… 10

فصل 2: مبانی نظری و پیشینه پژوهش… 11

2-1- مبانی نظری.. 13

2-1-1- کیفیت زندگی.. 13

2-1-2- تاریخچه کیفیت زندگی.. 19

2-1-3- تعاریف موجود از کیفیت زندگی.. 21

2-1-4- ارتباط کیفیت زندگی با سلامتی.. 24

2-1-5- ابعاد کیفیت زندگی.. 25

2-1-6- اصول اساسی در ارتباط با کیفیت زندگی.. 29

2-1-7- سنجش کیفیت زندگی.. 30

2-1-8- عوامل موثر بر کیفیت زندگی.. 32

2-1-9- ویژگی‌های کیفیت زندگی.. 32

2-1-10- کیفیت زندگی به عنوان مفهومی نسبی.. 33

2-1-11- هویت و کیفیت زندگی.. 34

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-1-12- رویکردهای مختلف به مفهوم کیفیت زندگی.. 34

2-1-13- مطالعه علمی کیفیت زندگی.. 50

2-1-14- مدیریت کیفیت زندگی.. 52

2-1-15- بهزیستی بدنی/ سلامت جسمانی و کیفیت زندگی.. 55

2-1-16- سلامت روانی.. 59

2-1-17- تعریف سلامت روان.. 60

2-1-18- ویژگیهای سلامت روان.. 62

2-1-19- یازده مولفه کلیدی سلامت… 63

2-1-20- بهداشت روان.. 65

2-1-21- اصول بهداشت روانی.. 67

2-1-22- خصوصیات افراد دارای سلامت روانی.. 68

2-1-23- عوامل موثر در تامین سلامت روان.. 70

2-1-24- نظریات مرتبط با سلامت روانی.. 70

2-1-25- بهزیستی روانشناختی.. 76

2-1-26- هوش هیجانی.. 78

2-1-27- انواع هوش…. 78

2-1-28- هیجان و اجزاء آن.. 79

2-1-29- تعریف هوش هیجانی.. 80

2-1-30- تاریخچه هوش هیجانی.. 84

2-1-31- مولفه های هوش هیجانی.. 87

2-1-32- ویژگی افرادی که هوش هیجانی بالا دارند.. 89

2-1-33- مدل‌های هوش هیجانی.. 92

2-1-34- ابعاد هوش هیجانی در مدل توانایی.. 93

2-1-35- مدل بار – آن.. 94

2-1-36- مدل دانیل گلمن.. 96

2-1-37- هوش هیجانی و هوش شناختی.. 98

2-1-38- رهنمودهای لازم برای موفقیت برنامه‌های هوش هیجانی.. 100

2-1-39- آموزش هوش هیجانی.. 100

2-1-40- کاربرد هوش هیجانی.. 101

2-1-41- آموزش و یادگیری هوش هیجانی در سازمان.. 104

2-1-42- عملکرد هوش هیجانی در سازمان.. 106

2-1-43- تأثیر هوش هیجانی در زندگی.. 107

2-1-44- نمودهای هوش هیجانی در محیط کاری.. 108

2-1-45- هوش هیجانی و عملکرد اثر بخش…. 109

2-1-46- هوش هیجانی در محیط کار. 110

2-1-47- سن و هوش هیجانی.. 110

2-1-48- هوش هیجانی در ورزش…. 111

2-2- پیشینه‌ی پژوهش.. 113

2-2-1- تحقیقات داخلی.. 113

2-2-2- تحقیقات خارجی.. 124

2-2-3- جمع بندی.. 130

فصل 3: روش شناسی پژوهش… 131

3-1- مقدمه. 132

3-2- روش پژوهش.. 132

3-3- جامعه آماری و روش نمونه گیری و حجم نمونه. 132

3-4- متغیرهای پژوهش.. 133

3-5- ابزار جمع آوری اطلاعات… 133

3-6- روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها 136

فصل 4: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش… 137

4-1- مقدمه. 138

4-2- آمار توصیفی متغیرهای پژوهش.. 139

4-2-1- سن.. 139

4-2-2- وضعیت تأهل.. 140

4-2-3- وضعیت تحصیلی.. 141

4-2-4- سابقه کار. 142

4-2-5- وضعیت تغذیه. 143

4-2-6- سابقه بیماری منجر به بستری شدن.. 144

4-2-7- وضعیت ورزشکار بودن نمونه های پژوهش.. 145

4-2-8- آمار توصیفی متغیر کیفیت زندگی.. 146

4-2-9- آمار توصیفی متغیر هوش هیجانی.. 151

4-2-10- آمار توصیفی متغیر سلامت روانی.. 154

4-3- آمار استنباطی و آزمون فرضیههای پژوهش.. 157

4-3-1- فرضیه اول.. 160

4-3-2- فرضیه دوم. 163

4-3-3- فرضیه سوم. 165

فصل 5: اختصار، بحث و نتیجه گیری، پیشنهادها. 167

5-1- مقدمه. 168

5-2- اختصار پژوهش.. 168

5-3- بحث و نتیجه گیری.. 172

5-4- پیشنهادهای برخاسته از پژوهش.. 179

5-5- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی.. 181

منابع و مآخذ.. 182

پیوست ها و ضمائم.. 194
فهرست جدول ها

جدول ‏2‑1 حوزه‌های کاربردی و عناصر موثر بر کیفیت زندگی…………………………………………………………………………………….. 22

جدول ‏2‑2 عامل‌های کیفیت زندگی و مبانی نظری آنها………………………………………………………………………………………………… 49

جدول ‏2‑3 مولفه¬های هوش هیجانی، عوامل هریک از مولفه¬ها و اینکه چه چیزی را می¬سنجد………………………………….. 95

جدول ‏3‑1 ابعاد و اجزا پرسشنامه کیفیت زندگی SF-36……………………………………………………………………………………………. 134

جدول ‏4‑1 توزیع فراوانی سن نمونه های پژوهش………………………………………………………………………………………………………….. 139

جدول ‏4‑2 توزیع فراوانی وضعیت تأهل نمونه های پژوهش……………………………………………………………………………………………. 140

جدول ‏4‑3 توزیع فراوانی وضعیت تحصیلی نمونه های پژوهش………………………………………………………………………………………. 141

جدول ‏4‑4 توزیع فراوانی سابقه کار در نمونه های پژوهش……………………………………………………………………………………………… 142

جدول ‏4‑5 توزیع فراوانی وضعیت تغذیه نمونه های پژوهش…………………………………………………………………………………………… 143

جدول ‏4‑6 توزیع فراوانی سابقه بیماری نمونه های پژوهش…………………………………………………………………………………………….. 144

جدول ‏4‑7 توزیع فراوانی وضعیت ورزشکار بودن نمونه های پژوهش……………………………………………………………………………… 145

جدول ‏4‑8 شاخص‌های آماری مرتبط با مطالعه متغیر «کیفیت زندگی» در نمونه‌های پژوهش…………………………………………….. 146

جدول ‏4‑9 شاخص‌های آماری مرتبط با مطالعه خرده مقیاس «عملکرد فیزیکی» در نمونه‌های پژوهش………………………………. 146

جدول ‏4‑10 شاخص‌های آماری مرتبط با مطالعه خرده مقیاس «محدودیت تأثیر ناشی از سلامت جسمانی» در نمونه‌های پژوهش            147

جدول ‏4‑11 شاخص‌های آماری مرتبط با مطالعه خرده مقیاس « محدودیت تأثیر ناشی از معضلات احساسی » در نمونه‌های پژوهش        147

جدول ‏4‑12 شاخص‌های آماری مرتبط با مطالعه خرده مقیاس «احساس حیات» در نمونه‌های پژوهش……………………………… 148

جدول ‏4‑13 شاخص‌های آماری مرتبط با مطالعه خرده مقیاس «سلامتی روانی» در نمونه‌های پژوهش……………………………….. 148

جدول ‏4‑14 شاخص‌های آماری مرتبط با مطالعه خرده مقیاس « عملکرد اجتماعی » در نمونه‌های پژوهش………………………… 149

جدول ‏4‑15 شاخص‌های آماری مرتبط با مطالعه خرده مقیاس « درد بدنی » در نمونه‌های پژوهش……………………………………. 149

جدول ‏4‑16 شاخص‌های آماری مرتبط با مطالعه خرده مقیاس «سلامتی عمومی» در نمونه‌های پژوهش…………………………….. 150

جدول ‏4‑17 شاخص‌های آماری مرتبط با مطالعه خرده مقیاس «بُعد جسمانی» در نمونه‌های پژوهش…………………………………. 150

جدول ‏4‑18 شاخص‌های آماری مرتبط با مطالعه خرده مقیاس « بُعد روانی » در نمونه‌های پژوهش…………………………………… 151

جدول ‏4‑19 شاخص‌های آماری مرتبط با مطالعه متغیر « هوش هیجانی » در نمونه‌های پژوهش………………………………………… 151

جدول ‏4‑20 شاخص‌های آماری مرتبط با مطالعه خرده مقیاس « خود آگاهی » در نمونه‌های پژوهش………………………………… 152

جدول ‏4‑21 شاخص‌های آماری مرتبط با مطالعه خرده مقیاس «خود مدیریتی» در نمونه‌های پژوهش………………………………… 152

جدول ‏4‑22 شاخص‌های آماری مرتبط با مطالعه خرده مقیاس «مدیریت ارتباط» در نمونه‌های پژوهش……………………………….. 153

جدول ‏4‑23 شاخص‌های آماری مرتبط با مطالعه خرده مقیاس « آگاهی اجتماعی » در نمونه‌های پژوهش………………………….. 153

جدول ‏4‑24 شاخص‌های آماری مرتبط با مطالعه متغیر « سلامت روانی » در نمونه‌های پژوهش………………………………………… 154

جدول ‏4‑25 شاخص‌های آماری مرتبط با مطالعه خرده مقیاس « علائم اجتماعی » در نمونه‌های پژوهش…………………………… 154

جدول ‏4‑26 شاخص‌های آماری مرتبط با مطالعه خرده مقیاس «اختلال در عملکرد اجتماعی» در نمونه‌های پژوهش            155

جدول ‏4‑27 شاخص‌های آماری مرتبط با مطالعه خرده مقیاس «افسردگی» در نمونه‌های پژوهش………………………………………. 155

جدول ‏4‑28 شاخص‌های آماری مرتبط با مطالعه خرده مقیاس « اضطراب و بی خوابی » در نمونه‌های پژوهش                  156

جدول ‏4‑29 نتایج آزمون کالموگروف- اسمیرنوف جهت تعیین نرمال بودن داده‌های مربوط به متغیر کیفیت زندگی           157

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

جدول ‏4‑30 نتایج آزمون کالموگروف- اسمیرنوف جهت تعیین نرمال بودن داده‌های مربوط به متغیر سلامت روانی           158

جدول ‏4‑31 نتایج آزمون کالموگروف- اسمیرنوف جهت تعیین نرمال بودن داده‌های مربوط به متغیر هوش هیجانی           159

جدول ‏4‑32 نتایج آزمون t مستقل برای نشان دادن تفاوت کیفیت زندگی در کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار                160

جدول ‏4‑33 نتایج آزمون t مستقل برای نشان دادن تفاوت در ابعاد کیفیت زندگی در کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار      161

جدول ‏4‑34 نتایج آزمون t مستقل برای نشان دادن تفاوت هوش هیجانی در کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار                 163

جدول ‏4‑35 نتایج آزمون t مستقل برای نشان دادن تفاوت در ابعاد هوش هیجانی در کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار      164

جدول ‏4‑36 نتایج آزمون t مستقل برای نشان دادن تفاوت سلامت روانی در کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار                165

جدول ‏4‑37 نتایج آزمون t مستقل برای نشان دادن تفاوت در ابعاد سلامت روانی در کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار      166

 

فهرست اشکال و نمودارها

شکل ‏2‑1 ابعاد سلامتی و بهزیستی(World Health,2010)………………………………………………………………………………… 56

شکل ‏2‑2 مدل سلامتی مطلوب (World Health,2010) 57

شکل ‏2‑3 الگوی ریف در خصوص سازه بهزیستی روانشناختی (اقتباس از ثمینی(1384)…………………………………………… 78

شکل ‏2‑4 تأثیر بالقوه هوش هیجانی در زندگی عادی……………………………………………………………………………………………….. 99

شکل ‏4‑1 توزیع درصد سن نمونه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. 139

شکل ‏4‑2 توزیع درصدی وضعیت تأهل نمونه های پژوهش………………………………………………………………………………………. 140

شکل ‏4‑3 توزیع درصدی وضعیت تحصیلی نمونه های پژوهش…………………………………………………………………………………. 141

شکل ‏4‑4 توزیع درصدی سابقه کار در نمونه های پژوهش…………………………………………………………………………………………. 142

شکل ‏4‑5 توزیع درصدی وضعیت تغذیه نمونه های پژوهش……………………………………………………………………………………… 143

شکل ‏4‑6 توزیع درصدی سابقه بیماری نمونه های پژوهش………………………………………………………………………………………… 144

شکل ‏4‑7 توزیع درصدی وضعیت ورزشکار بودن نمونه های پژوهش………………………………………………………………………… 145

چکیده

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید