متن کامل: پایان نامه مقایسه ی تطبیقی حروف جر عربی و حروف اضافه ی فارسی

دانلود پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد دررشته ی زبان و ادبیات عربی

 مقایسه ی تطبیقی حروف جر عربی و حروف اضافه ی فارسی

 استاد راهنما

دکتر اسحق رحمانی

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

با در نظر داشتن اهمیت پژوهشهای مبتنی بر مقایسه ی زبان های گوناگون و تأثیر بسزای آن در کشف حلقه های ارتباطی زبان ها، پژوهش حاضر با تکیه بر مطالعات دستورپژوهان دو زبان عربی و فارسی، به مطالعه حروف جر عربی و حروف اضافه ی فارسی در جایگاه یکی از مهم ترین ارکان دستوری هر دو زبان می پردازد تا بدین وسیله، وجوه افتراق و اشتراک و اثرپذیری این دو زبان، آشکارتر گردد.

از مهم ترین دستاورد پژوهش حاضر این می باشد که اظهار می دارد هر یک از این حروف، دارای یک معنای اصلی و یک یا چند معانی فرعی می باشند که هر کدام از این حروف، در افاده ی معانی فرعی خود، در قالب معنای اصلیشان می آیند، از این رو به کار بردن هر یک از این حروف در جایگاه دیگری، تقریبا غیر ممکن به نظر می رسد.

با در نظر داشتن این که حروف اضافه و حروف جر به دلیل تأثیر مرکزی و تعیین کننده ای که در القای مقصود متکلم به مخاطب دارند، شناخت دلالت ها و معانی گوناگون آن ها از ضروریات هر زبانی به شمار می آید، از این رو این پژوهش، خدمت کوچکی می باشد به مترجمین در تصحیح ترجمه ی متون دو زبان عربی و فارسی در حوزه ی حروف جر و حروف اضافه؛ به امید آن که نتیجه ی این پژوهش، در شناخت بهتر این حروف و قواعد دستوری آن ها، سودمند واقع گردد.

واژه های کلیدی: حروف جر، حروف اضافه، زبان عربی، زبان فارسی.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                     صفحه

 فصل اول:مقدمه

1-1-اظهار مسأله ………………………………………………………………………………………………………………… 2

1-2-پیشینه ی پژوهش……………………………………………………………………………………………………… 6

1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………….. 8

1-4-هدف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………. 9

1-5-سؤالات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………… 9

1-6-روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………. 10

فصل دوم:حروف جر عربی و حروف اضافه ی فارسی

2-1-حروف…………………………………………………………………………………………………………. 12

2-2-قرابت میان دو زبان عربی و فارسی و مطالعه علت آن…………………………………………… 12

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-3-حروف اضافه در زبان فارسی…………………………………………………………………………………….. 14

2-3-1-وجه تسمیه ی حروف اضافه……………………………………………………………………………….. 14

2-3-2-حروف اضافه از دیدگاه دستورنویسان…………………………………………………………………. 15

2-3-4- وظیفه ی حروف اضافه……………………………………………………………………………………….. 17

2-3-5-ویژگی های ظاهری حروف اضافه……………………………………………………………………….. 18

2-3-6-ساختمان حروف اضافه و انواع آن………………………………………………………………………. 18

2-4-حروف در زبان عربی  ………………………………………………………………………………………………. 24

2-4-1-وجه تسمیه ی حروف جر و تقسیمات آن ها……………………………………………………. 24

2-4-2-انواع حروف جر…………………………………………………………………………………………………….. 25

2-4-3-اهمیت حروف جر………………………………………………………………………………………………… 27

2-5-تعدد معانی حروف…………………………………………………………………………………………………….. 28

فصل سوم: مقایسه ی تطبیقی حروف جر عربی و حروف اضافه ی ساده ی فارسی

3-1-گزینش حروف اضافه ی ساده ی فارسی در تطبیق با حروف جر عربی………………. 31

3-2-نمایندگان اصلی یک معنای مشترک در حروف جر عربی و حروف اضافه ی

 ساده ی فارسی………………………………………………………………………………………… 32

3-2-1-مقایسه ی حرف جر «من» در زبان عربی و حرف اضافه ی «از» در زبان

 فارسی       …………………………………………………………………………………………………. 32

3-2-1-1-حرف جر «من»……………………………………………………………………………………………….. 32

3-2-1-1-1- “من” جاره زائده……………………………………………………………………………………….. 32

3-2-1-1-2-«من» جاره غیر زائده…………………………………………………………………………………. 33

3-2-1-1-2-1-ابتدای غایت……………………………………………………………………………………………. 33

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

  3-2-1-1-2-1-1-ابتدای غایت مکانی…………………………………………………………………………. 34

3-2-1-1-2-1-1-2-ابتدای غایت زمانی………………………………………………………………………… 37

3-2-1-1-2-1-1-2-3-ابتدای غایت در اشخاص:…………………………………………………………. 39

3-2-1-1-2-1-1-2-4-ابتدای غایت در رویدادها: ………………………………………………………. 39

3-2-1-1-2- تبعیض………………………………………………………………………………. 40

3-2-1-1-3- اظهار جنس…………………………………………………………………………………….. 41

3-2-1-1-4- تعلیل ……………………………………………………………………………………………… 43

3-2-1-1-5- تعویض ………………………………………………………………………………………… 45

3-2-1-1-6-استعلا…………………………………………………………………………………………….. 46

3-2-1-1-7- مجاوزت ……………………………………………………………………………………. 50

3-2-1-1-8- انتساب…………………………………………………………………………………….. 53

3-2-1-1-9- استعانت …………………………………………………………………………………. 55

3-2-1-1-10- تعریف …………………………………………………………………………………… 56

3-2-1-1-11- تفصیل………………………………………………………………………………….. 58

3-2-1-1-12- تفضیل…………………………………………………………………………….. 60

3-2-1-1-13- تباعُد……………………………………………………………………………….. 61

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید