فایل تحقیق : پایان نامه مقایسه ی مؤلفه های بهزیستی روان شناختی ، شادکامی و میزان سازگاری اجتماعی در زنان دارای همسر بیمار روانی و عادی

دانلود پایان نامه

واحد بندرعباس

پایان­ نامه کارشناسی ارشد رشته روان­شناسی بالینی

عنوان:

مقایسه ی مؤلفه های بهزیستی روان شناختی ، شادکامی و میزان سازگاری اجتماعی در زنان دارای همسر بیمار روانی و عادی

استاد راهنما:

دکتر کوروش محمدی

 

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

چکیده

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه 1

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-2- اظهار مسأله 4

1-3- اهمیت و ضرورت 7

1-4- اهداف پژوهش 9

1-5- فرضیه‏های پژوهش 11

1-6- تعریف واژه ها و اصلاحات 12

1-6-1- تعاریف مفهومی 12

1-6-2- تعاریف عملیاتی 13

فصل دوم: پیشینه ی پژوهش

2-1- مقدمه 14

2-2- مبانی نظری بهزیستی روان شناختی 15

2-2-1- تعریف بهزیستی روان شناختی 15

2-2-2- پیشینه بهزیستی روان شناختی 16

2-2-3- نظریه های بهزیستی روان شناختی 17

2-2-3-1- نظریه فرانکل 17

2-2-3-2- نظریه الگوی ویسینگ و وان دان 18

2-2-3-3- نظریه ریف- 19

2-3- مبانی نظری سازگاری اجتماعی 22

2-3-1- تعریف سازگاری اجتماعی 23

2-3-2- نظریه های سازگاری اجتماعی 24

2-3-2-1- نظریه ی روان پویشی 24

2-3-2-2- نظریه ی یادگیری 26

2-3-2-3- نظریه ی یادگیری شناختی  اجتماعی 27

2-3-2-4-  نظریه ی پدیدار شناختی 28

2-3-2-5-  نظریه ی تحولی 29

2-4-مبانی نظری شادکامی 29

2-4-1- روانشناسی بالینی شادکامی 31

2-4-2- تعیین کننده های شادی و رضایت از زندگی 36

2-4-3- وضعیت تأهل و شادکامی 38

2-4-4- محیط و شادی 39

2-4-5- روابط اجتماعی و شادکامی 40

2-4-10- وضعیت سلامتی و شادکامی 40

2-4-6- شادکامی و امید 41

2-4-7- جنسیت و شادکامی 42

2-5- پیشینه پژوهش 42

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-5-1- پیشینه داخلی 42

2-5-2- پیشینه خارجی 46

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- مقدمه 48

3-2- روش پژوهش 48

3-3- جامعه و نمونه پژوهش- 49

3-4- ابزار جمع آوری پژوهش 49

3-5- شیوه اجرای پژوهش- 54

3-5- شیوه ی تجزیه و تحلیل داده ها 55

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه 56

4-2- یافته های توصیفی 56

4-3- مطالعه مفروضه های تحلیل واریانس چند متغیری (منوا) 60

4-4- مطالعه فرضیه های پژوهش 63

فصل پنجم: نتیجه گیری

5-1- مقدمه 69

5-2- یافته های پژوهش 69

5-3- نتیجه گیری 71

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید