فرمت ورد:پایان نامه موزه منطقه‌ای هنر و فرهنگ آذربایجان با رویکرد معماری پایداری اکولوژیکی در شهر اردبیل

دانلود پایان نامه

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A)

رشته مهندسی معماری

 عنوان:
موزه منطقه‌ای هنر و فرهنگ آذربایجان با رویکرد معماری پایداری اکولوژیکی در شهر اردبیل

استاد راهنما:
دکتر وحید وزیری

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول : کلیات پژوهش

1ـ1ـ پرسش اصلی پژوهش…………………………………………………………………….. 2

1ـ2ـ اظهار مسأله………………………………………………………………………………. 2

1ـ3ـ سوابق مربوط…………………………………………………………………………… 6

1ـ4ـ سوالات………………………………………………………………………………….. 8

1ـ5ـ اهداف پژوهش……………………………………………………………………………. 8

1ـ6ـ ضرورت‌های خاص انجام پژوهش……………………………………………………….. 9

1ـ7ـ بهره‌وران……………………………………………………………………………….. 9

1ـ8ـ روش کار……………………………………………………………………………… 10

1ـ9ـ ابزار گردآوری اطلاعات……………………………………………………………… 11

1ـ10ـ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………… 11

فصل دوم : مبانی و مفاهیم نظری

2ـ1ـ موزه…………………………………………………………………………………… 12

2ـ1ـ1ـ نگاهی گذرا به موزه……………………………………………………………….. 12

2ـ1ـ2ـ منشأ پیدایش لغت موزه…………………………………………………………….. 13

2ـ1ـ3ـ تاریخ موزه در ایران……………………………………………………………….. 14

2ـ1ـ4ـ تاریخچه موزه در جهان…………………………………………………………….. 15

2ـ1ـ5ـ انواع موزه‌ها……………………………………………………………………….. 15

2ـ1ـ6ـ موز‌های هنری……………………………………………………………………… 16

2ـ1ـ7ـ موزه‌های هنری مدرن……………………………………………………………… 16

2ـ1ـ8ـ موزه‌های تاریخی…………………………………………………………………… 17

2ـ1ـ9ـ موزه‌های علمی…………………………………………………………………….. 17

2ـ1ـ10ـ موزه‌های تخصصی………………………………………………………………. 18

2ـ1ـ11ـ موزه‌های منقطه‌ای………………………………………………………………… 18

2ـ2ـ هنر……………………………………………………………………………………. 18

2ـ3ـ هنر، تعاریف و مضامین……………………………………………………………… 19

2ـ4ـ هنر در فرهنگ ایران…………………………………………………………………. 22

2ـ5ـ عناصر هنر…………………………………………………………………………… 22

2ـ5ـ1ـ تخیل………………………………………………………………………………… 22

2ـ5ـ2ـ ذوق…………………………………………………………………………………. 23

2ـ5ـ3ـ خلاقیت……………………………………………………………………………… 23

2ـ5ـ4ـ زیبایی………………………………………………………………………………. 24

2ـ6ـ سخن نهایی در تعریف هنر…………………………………………………………… 24

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

2ـ7ـ فرهنگ و معماری……………………………………………………………………. 26

2ـ7ـ1ـ ارتباط فرهنگ و معماری………………………………………………………….. 26

2ـ7ـ2ـ فرهنگ معماری، معماری فرهنگی……………………………………………….. 29

2ـ7ـ3ـ ارتباط بین معماری، فرهنگ و مکان……………………………………………… 30

2ـ7ـ4ـ عوامل فرهنگی مؤثر در شکل‌گیری فضای معماری……………………………… 31

2ـ7ـ5ـ بازتاب فرهنگ در صورت فضای معماری……………………………………….. 32

2ـ7ـ6ـ مبانی فرهنگ ایران و تأثیر آن بر معماری……………………………………….. 32

2ـ7ـ7ـ بشر و فرهنگ در معماری……………………………………………………….. 34

2ـ7ـ8ـ تأثیر و جایگاه کنونی معماری فضاهای فرهنگی…………………………………… 36

2ـ8ـ تاریخ آذربایجان……………………………………………………………………….. 36

2ـ8ـ1ـ حدود آذربایجان……………………………………………………………………… 39

2ـ8ـ2ـ پیش از اسلام……………………………………………………………………….. 39

فصل سوم: مبانی و مشخصه‌های معماری پایدار

3ـ1ـ پایداری………………………………………………………………………………… 41

3ـ1ـ1ـ مفهوم پایداری………………………………………………………………………. 41

3ـ1ـ2ـ معنای لغوی واژه پایداری………………………………………………………….. 42

3ـ1ـ3ـ از محیط پایدار تا معماری پایدار…………………………………………………… 42

3ـ2ـ مبانی طراحی پایدار…………………………………………………………………… 46

3ـ2ـ1ـ طراحی پایدار………………………………………………………………………. 47

3ـ2ـ2ـ فرآیند طراحی پایدار………………………………………………………………… 48

3ـ2ـ3ـ تبیین مؤلفه‌های طراحی پایدار محیطی…………………………………………….. 48

3ـ3ـ مفهوم پایداری و توسعه پایدار………………………………………………………… 49

3ـ4ـ معماری و شهرسازی پایدار………………………………………………………….. 51

3ـ5ـ بازشناسی مفهوم پایداری در معماری و شهرسازی ایرانی…………………………… 58

3ـ5ـ1ـ دیدگاه معماران پایداری…………………………………………………………….. 61

3ـ6ـ معماری سبز………………………………………………………………………….. 62

3ـ6ـ1ـ معماری اکولوژیک………………………………………………………………… 62

3ـ6ـ2ـ نحوه اجرای ساختمان………………………………………………………………. 63

3ـ6ـ3ـ معماری سبز……………………………………………………………………….. 63

3ـ6ـ4ـ مفهوم ساختمان‌سازی سبز و توسعه پایدار…………………………………………. 64

3ـ6ـ5ـ جنبش سبز………………………………………………………………………….. 65

3ـ6ـ6ـ دیدگاه معمارانی چند از معماری سبز……………………………………………… 66

3ـ7ـ رویکرد جامع به معماری پایدار در ابعاد اکولوژی، انرژی و اقلیم………………….. 67

3ـ7ـ1ـ اهداف طراحی پایدار محیطی و ارائه طرح پیشنهادی…………………………….. 67

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

3ـ7ـ2ـ اصول طراحی پایدار محیطی………………………………………………………. 69

3ـ8ـ رئوس مهم و اساسی طراحی پایدار…………………………………………………… 70

3ـ8ـ1ـ کاربرد معماری پایدار در طراحی موزه‌ها…………………………………………. 74

3ـ8ـ2ـ راه‌های جلوگیری از اتلاف حرارت در ساختمان………………………………….. 74

3ـ9ـ عناصر کاربردی در آتریم‌ها………………………………………………………….. 76

3ـ9ـ1ـ به‌کارگیری صفحات فتوولتائیک در آتریم‌ها……………………………………….. 77

فصل چهارم: مصادیق

4ـ1ـ طراحی پایدار در جهان……………………………………………………………….. 79

4ـ1ـ1ـ گنبد رایشتاک (پارلمان آلمان)………………………………………………………. 79

4ـ1ـ2ـ برج هرست…………………………………………………………………………. 80

4ـ1ـ3ـ گلن هاوس………………………………………………………………………….. 81

4ـ1ـ4ـ مرکز جهانگردان مرداب کلی……………………………………………………… 81

4ـ1ـ5ـ برج رایزر………………………………………………………………………….. 82

4ـ1ـ6ـ طرح مرکز موسیقی تایپه………………………………………………………….. 83

4ـ2ـ طراحی پایدار در ایران……………………………………………………………….. 84

فصل پنجم: شناخت و مطالعه بستر طراحی

5ـ1ـ مقدمه………………………………………………………………………………….. 86

5ـ2ـ بستر طرح…………………………………………………………………………….. 87

5ـ2ـ1ـ مطالعات تاریخی……………………………………………………………………. 87

5ـ2ـ2ـ تاریخچه شهر……………………………………………………………………….. 89

5ـ3ـ ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی………………………………………………………. 90

5ـ3ـ1ـ نژاد و زبان…………………………………………………………………………. 90

5ـ3ـ2ـ دین و مذهب………………………………………………………………………… 91

5ـ4ـ مطالعات فرهنگی ـ مذهبی……………………………………………………………. 92

5ـ5ـ وضعیت اقتصادی…………………………………………………………………….. 93

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

5ـ5ـ1ـ فعالیت‌ها……………………………………………………………………………. 93

5ـ6ـ امکانات شهر و توصیه‌های کلی……………………………………………………… 93

5ـ7ـ پتانسیل‌های موجود در امکانات توسعه فرهنگی ـ توریستی شهر……………………. 94

5ـ8ـ جایگاه جغرافیایی و شرایط اقلیمی اردبیل………………………………………….. 94

5ـ8ـ1ـ دمای هوا……………………………………………………………………………. 94

5ـ8ـ2ـ رطوبت هوا………………………………………………………………………… 95

5ـ8ـ3ـ بادها………………………………………………………………………………… 95

5ـ8ـ4ـ اختصار وضعیت جریان باد در اردبیل……………………………………………… 97

5ـ9ـ جهت استقرار ساختمان‌ها…………………………………………………………….. 98

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

5ـ10ـ نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………… 98

5ـ11ـ انتخاب سایت پروژه……………………………………………………………….. 100

5ـ11ـ1ـ معرفی سایت انتخاب شده……………………………………………………….. 100

5ـ11ـ2ـ پتانسیل‌های موجود در سایت……………………………………………………. 101

5ـ12ـ نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………. 101

فصل ششم: معیار‌ها و برنامه‌ریزی کالبدی

6ـ1ـ مقدمه………………………………………………………………………………… 102

6ـ2ـ معیارهای طراحی موزه…………………………………………………………….. 102

6ـ2ـ1ـ کنترل رطوبت……………………………………………………………………. 102

6ـ2ـ2ـ تهویه……………………………………………………………………………… 103

6ـ2ـ3ـ کنترل و طراحی نور در داخل موزه……………………………………………… 103

6ـ3ـ طیف نور……………………………………………………………………………. 104

6ـ4ـ انتخاب محل موزه…………………………………………………………………… 105

6ـ5ـ عرصه‌بندی موزه……………………………………………………………………. 105

6ـ6ـ غرفه‌بندی نمایش نموده‌ها…………………………………………………………… 106

6ـ7ـ نظام‌های حرکتی اجباری و اختیاری………………………………………………… 106

6ـ8ـ برنامه‌ریزی عملکردی و کالبدی……………………………………………………. 107

6ـ8ـ1ـ نظام حرکتی موزه………………………………………………………………… 107

6ـ8ـ2ـ واحدهای فروش بلیط……………………………………………………………… 108

6ـ8ـ3ـ فضای لابی و انتظار……………………………………………………………… 108

6ـ8ـ4ـ اطلاع‌رسانی در داخل موزه………………………………………………………. 108

6ـ8ـ5ـ فضاهای خدماتی عرضه و فروش رسانه‌ای……………………………………… 109

6ـ8ـ6ـ کتابخانه عمومی و تخصصی…………………………………………………….. 109

6ـ8ـ7ـ گالری‌ها…………………………………………………………………………… 109

6ـ8ـ8ـ ارتباطات عمودی…………………………………………………………………. 109

6ـ8ـ9ـ رستوران و تریا…………………………………………………………………… 110

6ـ8ـ10ـ بخش اداری……………………………………………………………………… 110

6ـ8ـ11ـ نورپردازی فضاهای داخلی و محوطه………………………………………….. 111

6ـ8ـ12ـ سرویس‌های بهداشتی……………………………………………………………. 111

6ـ8ـ13ـ پله فرار…………………………………………………………………………. 111

6ـ8ـ14ـ سالن همایش‌ها………………………………………………………………….. 111

6ـ8ـ14ـ1ـ طراحی سالن نمایش………………………………………………………….. 112

6ـ8ـ15ـ پارکینگ‌ها………………………………………………………………………. 113

6ـ9ـ استانداردها…………………………………………………………………………… 113

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

6ـ9ـ1ـ کریدورها و سطوح شیب‌دار……………………………………………………… 113

6ـ9ـ1ـ1ـ سرعت‌های راه رفتن…………………………………………………………… 113

6ـ9ـ1ـ2ـ ظرفیت کریدور………………………………………………………………… 114

6ـ9ـ2ـ گالری‌ها…………………………………………………………………………… 114

6ـ9ـ3ـ پارکینگ‌ها………………………………………………………………………… 115

6ـ9ـ4ـ پارکینگ خیابان…………………………………………………………………… 115

6ـ9ـ5ـ مساحت مورد نیاز………………………………………………………………… 115

6ـ10ـ لیست فضاهای مورد نیاز…………………………………………………………. 116

فصل هفتم: فرآیند طراحی معماری

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

7ـ1ـ فرآیند طراحی……………………………………………………………………….. 120

7ـ1ـ1ـ فضای معماری……………………………………………………………………. 120

7ـ1ـ2ـ عناصر تعریف فضا………………………………………………………………. 121

7ـ2ـ نور………………………………………………………………………………….. 122

7ـ2ـ1ـ نور و اثر آن………………………………………………………………………. 122

7ـ2ـ2ـ چگونگی عملکرد نور طبیعی در معماری……………………………………….. 123

7ـ2ـ3ـ اهداف کاربردی روشنائی روز…………………………………………………… 123

7ـ2ـ4ـ دستورالعمل‌های نورپردازی با نور طبیعی………………………………………. 124

7ـ2ـ5ـ بازتاب نور از سطوح اطراف……………………………………………………. 124

7ـ2ـ6ـ تصفیه کردن روشنائی روز………………………………………………………. 124

7ـ3ـ فاکتورهای شکل‌دهنده……………………………………………………………….. 125

7ـ3ـ1ـ ارتفاع پنجره………………………………………………………………………. 125

7ـ3ـ2ـ عمق اتاق…………………………………………………………………………. 125

7ـ3ـ3ـ نورپردازی طبیعی فضاهای داخلی……………………………………………….. 125

7ـ4ـ نتیجه………………………………………………………………………………… 126

7ـ5ـ تأسیسات طرح………………………………………………………………………. 126

7ـ5ـ1ـ نوع سازه………………………………………………………………………….. 126

7ـ5ـ2ـ تأسیسات زهکشی سایت………………………………………………………….. 127

7ـ5ـ3ـ تأسیسات کنترل شرایط هوا………………………………………………………. 127

7ـ5ـ4ـ تأسیسات ایمنی (آتشنشانی)……………………………………………………….. 127

7ـ5ـ5ـ سیستم آبرسانی و فاضلاب………………………………………………………… 128

7ـ5ـ5ـ1ـ سیستم تأمین آب………………………………………………………………… 128

7ـ6ـ جمع‌آوری و دفع فاضلاب و آب باران………………………………………………. 129

7ـ7ـ تأسیسات گرمایش و سرمایش………………………………………………………. 130

7ـ8ـ دما و رطوبت نسبی…………………………………………………………………. 130

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

7ـ9ـ فن کویل زمینی یا توزیع هوای تازه مرکزی……………………………………….. 131

7ـ9ـ1ـ هوارسان………………………………………………………………………….. 131

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید