پایان نامه نقد صورت ومعنی در شعر ابراهیم طوقان

دانلود پایان نامه

                

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

نقد صورت ومعنی در شعر ابراهیم طوقان

استاد راهنما :

دکتر علی سلیمی

 

استاد مشاور :

دکتر جهانگیر امیری

 

 

بهار 86

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 

فهرست مطالب 
عنوان                                                                                                                                        صفحه 
چکیده فارسی …………………………………………………………………………………………………… 1
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………… 2
کلیات پژوهش  5
الف) تعریف موضوع ………………………………………………………………………………… 5
ب ) تاریخچه ………………………………………………………………………………………… 5
ج ) اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………… 6
د  ) اهمیت و ضرورت پژوهش ………………………………………………………………………… 6
ه  ) کاربرد نتایج پژوهش ……………………………………………………………………………… 6
و) فرضیات پژوهش …………………………………………………………………………………… 6
فصل اول: ابراهیم طوقان و تحولات سیاسی 
الف ) تحولات سیاسی ، اجتماعی …………………………………………………………………… 8
  ب  ) تحولات ادبی …………………………………………………………………………………… 13
  ج )  زندگی ابراهیم از تولد تا مرگ ………………………………………………………………… 15
  د  )  سیرتحول اندیشه ابراهیم ……………………………………………………………………… 22
  ه  ) طوقان از دیدگاه ناقدان و شاعران ……………………………………………………………… 24
فصل دوم : محتوا ومضامین شعر طوقان 
  الف) وطن و جهاد ……………………………………………………………………………………… 29
  ب )  مرگ ……………………………………………………………………………………………… 59
  ج  )  زن ……………………………………………………………………………………………… 63
فصل سوم : سبک اظهار وصورخیال در شعرطوقان  
  الف ) سبک اظهار طوقان ……………………………………………………………………………… 76
  ب  ) صور خیال شاعر ………………………………………………………………………………… 86
  1 . اظهار ……………………………………………………………………………………………… 86
الف ) تشبیه …………………………………………………………………………………………………… 86
ب  ) مجاز ……………………………………………………………………………………………… 93
  1- مجاز لغوی 93
  1-1- مجاز مرسل …………………………………………………………………………… 94
    1-2- استعاره ………………………………………………………………………………… 95
2-  مجاز عقلی 110
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید