پایان نامه نقشه یابی فیزیکی مقایسه ای ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9 با استفاده از تکنیک FISH روی کروموزوم های گاو، گاومیش رودخانه ای، گوسفند و بز – دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نقشه یابی فیزیکی مقایسه ای ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9 با بهره گیری از تکنیک FISH روی کروموزوم های گاو، گاومیش رودخانه ای، گوسفند و بز 

تکه ای از متن پایان نامه :

آماری نشان دادند که در گوسفندان مرینوی چینی ژنوتیپ های فوق به ترتیب باعث افزایش 8/2، 3/2 و 2/1 بره در هر زایش می شوند.

دیویس و همکاران (2006) جهش های FecB و FecXI را در 21 نژاد گوسفند در 13 کشور مختلف با روش PBR مطالعه کردند. از بین این نژادها فقط در دو نژاد چینی هو و هان جهش FecB مشاهده گردید. گوسفندان هو برای این جهش به صورت هموزایگوس حامل بودند اما در گوسفندان هان سه ژنوتیپ BB، B+ و ++ به ترتیب با فراوانی های 33/0، 58/0 و 08/0 مشاهده شدند.

ژو و همکاران (2010)، اظهار mRNA ژن های درگیر در مسیر BMP/smad را در گوسفندان نژاد هو چینی با روش RT-PCR مطالعه نمودند. یافته ها نشان دادند که تمامی ژن های درگیر در مسیر BMP/smad، GDF9 و گیرنده های نوع یک خانواده TGFβ (TGFβRI) همه در تخمدان اظهار می شوند. فزون بر آن، mRNA مربوط به ژن های BMP4، BMPR1B، BMPRII، smad4، GDF9 و TGFβRI نیز در فولیکول های حفره دار حیوانات پر بارور، بیشتر از حیوانات کم بارور اظهار می شوند. آن ها پیشنهاد کردند که احتمالاً جهش های ژنتیکی نا شناخته ای در ژن BMPR1B یا سایر ژن ها یا فاکتورهای ناشناخته وجود دارند که باروری را از راه تغییر الگوی اظهار ژن های شناخته شده در نرخ تخمک ریزی تحت تاثیر قرار می دهند. پیشنهاد گردید که این جهش های ناشناخته احتمالاٌ از راه BMP/smad در ارتباط با مولکول های GDF9 و TGFβRI اقدام می کنند.

وو و همکاران (2006)، با بهره گیری از روش PCR-SSCP و چهار جفت آغازگر اختصاصی، چند شکلی های اگزون شماره دو ژن GDF9 و ارتباط آن را با باروری در بزهای بارور جی نینگ قهوه ای و بزهای کم بارور بوئر، وندنگ شیری و لیائونینگ کشمیری مطالعه کردند. نتایج این پژوهش وجود همولوژی 99 درصد را بین توالی اگزون شماره دو گوسفند و بز نشان داد. در این پژوهش فقط محصولات آغازگرهای یک و چهار چند شکلی نشان دادند. 11/3 بزغاله در هر زایش بودند. نتایج آن پژوهش نشان داد که BMPR1B می تواند به عنوان یک ژن کاندید احتمالی در باروری بزهای سیاه بنگال بیشتر مورد مطالعه قرار گیرد.

چو و همکاران (2010)، با مطالعه ده جفت آغازگر طراحی شده بر اساس توالی ژن FecB گوسفندی، چند شکلی های قسمت های مختلف این ژن را با روش PCR-SSCP در بزهای بارور و کم بارور چینی مطالعه کردند. نتایج آن پژوهش نشان داد که محصولات آغازگرهای شماره 8 و 10 که برای ناحیه / 3 ترجمه نشده (3/UTR) طراحی شده بودند، دارای چند شکلی هستند.

یانگ و همکاران (2012) اظهار ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9 و توالی کد شونده آن ها را در دو نژاد بز لژی سیاه (با باروری زیاد, 5-3 بزغاله در هر زایش) و تبتی (تک قلو زا) مطالعه و مقایسه کردند. آنالیزهای اظهار ژن نشان دادند که اظهار بافتی mRNA ژن BMP15 در فولیکول بزهای لژی سیاه 72/5 برابر بز تبتی بود. در

نقشه یابی فیزیکی مقایسه ای ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9 با بهره گیری از تکنیک FISH روی کروموزوم های گاو، گاوميش رودخانه ای، گوسفند و بز

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.