فرمت word : پایان نامه نقش باورهای دینی در تعدیل گرایش های مجرمانه(با مطالعه بر روی زندانیان استان گلستان)

دانلود پایان نامه

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش:

جزا و جرم شناسی

موضوع:

تأثیر باورهای دینی در تعدیل گرایش های مجرمانه(با مطالعه بر روی زندانیان استان گلستان)

استاد راهنما:

دکتر محمد حسن(سعید)حسنی

استاد مشاور:

دکتر بهنام یوسفیان شوره دلی

بهار 93

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

چکیده فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

الف) اظهار موضوع………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

ب)سوالات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

پ)فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

ت)اهداف و کاربردهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………. 5

ث)روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

ج)معرفی پلان و ساختار پژوهش……………………………………………………………………………………………………………. 6

بخش نخست:مفاهیم و تعدیل گرایش های مجرمانه با تکیه بر باورهای دینی

فصل نخست: مفاهیم مقدماتی………………………………………………………………………………………………………………. 8

مبحث اول: باورهای دینی………………………………………………………………………………………………………………………. 8

گفتار اول: دین………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

گفتار دوم: باور………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12

گفتار سوم: باور دینی……………………………………………………………………………………………………………………………. 14

مبحث دوم:پیشگیری و تعدیل گرایش های مجرمانه……………………………………………………………………. 16

گفتار اول: مفهوم پیشگیری و تعدیل گرایشهای مجرمانه……………………………………………………………. 17

بند اول: تعریف عام………………………………………………………………………………………………………………………………… 19

بند دوم: تعریف خاص…………………………………………………………………………………………………………………………… 20

گفتار دوم: انواع پیشگیری از جرم……………………………………………………………………………………………………… 22

بند اول: پیشگیری بر اساس معیار ذهن…………………………………………………………………………………………… 24

بند دوم: پیشگیری عمومی و اختصاصی…………………………………………………………………………………………… 25

بند سوم: پیشگیری فعال و انفعالی…………………………………………………………………………………………………….. 27

بند چهارم:پیشگیری اولیه،ثانویه و ثالث……………………………………………………………………………………………. 28

بند پنجم:پیشگیری اجتماعی و وضعی……………………………………………………………………………………………… 30

فصل دوم:مبانی تعدیل گرایش های مجرمانه با تکیه بر باورهای دینی        

مبحث اول: مبانی فردی……………………………………………………………………………………………………………………….. 34

گفتار اول: باورهای دینی و هویت یابی انسانی……………………………………………………………………………….. 35

بند اول: مفهوم هویت یابی انسانی……………………………………………………………………………………………………… 37

بند دوم: هویت یابی انسانی و تعدیل گرایش های مجرمانه…………………………………………………………. 39

بند سوم: تاثیر باورهای دینی در هویت یابی انسانی………………………………………………………………………. 41

گفتار دوم: باورهای دینی و بهداشت روانی……………………………………………………………………………………… 45

بند اول: ایمان به خالق یکتا و بهداشت روانی…………………………………………………………………………………. 47

بند دوم: خدمت به خلق خدا و بهداشت روانی……………………………………………………………………………….. 49

بند سوم: شکر نعمات الهی و بهداشت روانی……………………………………………………………………………………. 50

بند چهارم: تقویت اراده و بهداشت روانی…………………………………………………………………………………………. 52

گفتار سوم: باورهای دینی و بهداشت اخلاقی………………………………………………………………………………….. 56

بند اول: تعدیل شهوت جنسی……………………………………………………………………………………………………………. 58

بند دوم: تعدیل خشم و غضب…………………………………………………………………………………………………………….. 60

بند سوم: تعدیل مال پرستی……………………………………………………………………………………………………………….. 63

بند چهارم:تعدیل جاه طلبی………………………………………………………………………………………………………………… 65

مبحث دوم:مبانی اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………… 68

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

گفتار اول:باورهای دینی و اتحاد و همزیستی مسالمت آمیز………………………………………………………… 68

گفتار دوم:باورهای دینی و عدالت اجتماعی…………………………………………………………………………………….. 72

بخش دوم: شیوه های تعدیل و گرایش های مجرمانه با تکیه بر باورهای دینی       

فصل نخست: تعدیل و پیشگیری اولیه از گرایش های مجرمانه…………………………………………………. 76

مبحث اول: باور به خداوند و معاد………………………………………………………………………………………………………. 76

گفتار اول: باور به خداوند…………………………………………………………………………………………………………………….. 77

بند اول: باور به آگاهی خداوند……………………………………………………………………………………………………………. 78

بند دوم: باور به دعا و اجابت آن توسط خداوند………………………………………………………………………………. 80

گفتار دوم: باور به معاد…………………………………………………………………………………………………………………………. 83

مبحث دوم: باور به توصیه های دینی………………………………………………………………………………………………… 86

گفتار اول:توصیه به بردباری و گذشت از دیگران…………………………………………………………………………… 87

گفتار دوم: توصیه به عفت……………………………………………………………………………………………………………………. 89

بند اول: عفت چشم……………………………………………………………………………………………………………………………….. 91

بند دوم: عفت زبان…………………………………………………………………………………………………………………………………. 93

بند سوم: عفت شکم………………………………………………………………………………………………………………………………. 95

بند چهارم: عفت جنسی……………………………………………………………………………………………………………………….. 97

گفتار سوم: توصیه به امر به معروف و نهی از منکر…………………………………………………………………….. 100

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

فصل دوم: تعدیل و پیشگیری ثالث از گرایش های مجرمانه……………………………………………………. 102

مبحث اول: توبه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 102

گفتار اول: تاثیر توبه در سقوط مجازات…………………………………………………………………………………………. 103

گفتار دوم: آثار اصلاحی تربیتی _ توبه………………………………………………………………………………………….. 105

بند اول: برقراری ارتباط مجدد با خالق………………………………………………………………………………………….. 106

بند دوم: بازسازگاری اجتماعی بزهکار……………………………………………………………………………………………. 108

بند سوم:اعاده حیثیت از مجرم………………………………………………………………………………………………………… 111

مبحث دوم: عفو و گذشت…………………………………………………………………………………………………………………. 113

گفتار اول: تاثیر عفو و گذشت در سقوط مجازات……………………………………………………………………….. 113

گفتار دوم: آثار اصلاحی و درمانی عفو و گذشت…………………………………………………………………………. 116

بخش سوم: مطالعه میدانی گرایش های مجرمانه در زندانیان استان گلستان

فصل نخست: جامعه آماری و نمونه پژوهش………………………………………………………………………………….. 120

مبحث اول: روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………… 120

گفتار اول: متغیرها و تعریف آنها……………………………………………………………………………………………………… 121

گفتار دوم: اختصار و روش اجرا……………………………………………………………………………………………………….. 122

مبحث دوم: ابزار سنجش…………………………………………………………………………………………………………………… 123

گفتار اول: روش آزمون……………………………………………………………………………………………………………………… 124

گفتار دوم: روش نمره گذاری…………………………………………………………………………………………………………… 124

فصل دوم: تحلیل داده ها و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………. 125

مبحث اول: نتایج پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………. 160

مبحث دوم: ارائه پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………. 160

گفتار اول: پیشنهادات در زمینه پیشگیری از جرم………………………………………………………………………. 160

گفتار دوم : پیشنهادات در زمینه تعمیق توجه مذهبی اشخاص …………………………………………… 161

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 162

پیشنهاد ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 164

منابع و ماخذ …………………………………………………………………………………………………… 165

 

چکیده:

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید