فایل پایان نامه : پایان نامه نقش حمایت اجتماعی در میزان سلامت روان کارمندان جوان شهرداری تهران

دانلود پایان نامه

تأثیر طرفداری اجتماعی در میزان سلامت روان کارمندان جوان شهرداری تهران

 استاد راهنما :

آقای دکتر سید احمد حسینی

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

      چکیده ……………………………..

1     فصل اول:کلیات پژوهش.. 1

1-1    مقدمه : 1

1-2    اظهار مسئله: 1

1-3    انگیزه پژوهشگر: 2

1-4    هدف اصلی پژوهش: 3

1-5    ضرورت و اهمیت پژوهش: 3

2       فصل دوم: ادبیات پژوهش.. 6

1-2      مقدمه: 6

2-2    ادبیات نظری پژوهش.. 6

2-2-1  طرفداری اجتماعی. 6

2-2-1-1ابعاد و انواع طرفداری اجتماعی.. 7

2-2-1-2منابع طرفداری اجتماعی.. 10

2-2-1-3کارکردهای طرفداری اجتماعی.. 10

2-2-1-4عوامل مؤثردر بهره مندی از طرفداری اجتماعی.. 11

2-2-1-5 نظریه های طرفداری اجتماعی.. 12

1.5.1.2.2تئوری های شکل گیری روابط.. 12

1.1.5.1.2.2 رویکرد های مبادله و انصاف : 12

تئوری وابستگی متقابل کلی و تیبات… 13

تئوری انصاف هاتفیلد. 13

مدل سرمایه گذاری راسبالت… 14

2.1.5.1.2.2رویکرد رشد مرحله ای ارتباط. 14

 مدل شکل گیری و گسترش ارتباط لوینگر و استوک… 14

 تئوری نفوذ اجتماعی آلتمن و تیلور. 15

3.1.5.1.2.2رویکرد علی تعاملی…………………………. 16

مدل علی تعاملی زوجی……. 16

4.1.5.1.2.2رویکرد تقویت… 16

مدل شرطی سازی کلاسیک لات و لات: 16

5.1.5.1.2.2رویکرد هماهنگی شناختی.. 17

تئوری سازماندهی شناختی هایدر. 17

تئوری توازن نیوکامب… 17

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2.5.1.2.2 تئوری های طرفداری اجتماعی.. 17

1.2.5.1.2.2مدلهای مربوط به میزان تغییر در اندازه و جهت طرفداری اجتماعی در دوره های زندگی.. 18

تئوری کناره گیری از ارتباط. 18

تئوری بانک حمایتی.. 18

 مدل کمبود………  19

2.2.5.1.2.2مدلهای مربوط به پیامدهای طرفداری اجتماعی بر سلامتی.. 19

مدل تأثیر مستقیم( کلی) طرفداری… 20

مدل تأثیر غیر مستقیم طرفداری( فرضیه سپر/ضربه گیر) 20

3.2.5.1.2.2 مدلهای مربوط به نحوه کسب طرفداری اجتماعی بر حسب اولویت در ارتباط ، جایگزین های روابط از دست رفته یا توافق در روابط.. 21

مدل سلسله مراتبی- جبرانی.. 21

مدل تخصیص وظیفه. 21

مدل تخصیص کارکردی.. 21

مدل هم چینی مناسب استرس و طرفداری اجتماعی.. 22

4.2.5.1.2.2مدلهای مربوط به کاهش یا افزایش طرفداری اجتماعی ناشی از تغییر در تعداد پیوندها،عضویت ها و هویت های اجتماعی   22

تئوری انسجام اجتماعی.. 22

فرضیه انباشت هویتی.. 23

تئوری شبکه… 23

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-2-2……………………………………………………………………………………………………….. سلامت روان. 29

2-2-2-1عوامل مؤثر بر سلامت روان. 30

1.1.2.2.2سن و سلامت روان:. 30

جوانان و سلامت روان. 30

2.1.2.2.2پایگاه اجتماعی- اقتصادی و سلامت روان. 31

3.1.2.2.2شغل و سلامت روان. 32

4.1.2.2.2تأهل و سلامت روان. 33

2-2-2-2نظریه های سلامت روان. 34

1.2.2.2.2سلامت روان از دید گاه جامعه شناسی.. 34

2.2.2.2.2دیدگاههای روانشناسی:.. 34

دیدگاه روانکاوی.. 34

دیدگاه گشتالتی.. 34

دیدگاه بشر گرایی.. 35

دیدگاه روانی، اجتماعی،زیستی.. 35

دیدگاه شناختی: 37

2-3      ادبیات تجربی پژوهش.. 37

2-3-1                                                                         پیشینه پژوهش در ایران(سوابق پژوهشی داخلی) 37

2-3-2                                                   پیشینه پژوهش درکشورهای خارجی (سوابق پژوهشی خارجی) 39

4-2      چارچوب نظری پژوهش.. 40

2-4-1                                                                                                                   فرضیات پژوهش… 43

3       فصل سوم: روش پژوهش.. 46

3-1      مقدمه : 46

3-2      روش پژوهش…. 46

3-3      جمعیت مورد مطالعه. 47

4-3      روش نمونه گیری و حجم نمونه آماری.. 48

3-5      واحد پژوهش…. 49

3-6      روش جمع آوری داده ها 49

3-7      ابزار پژوهش و اعتبار و روایی.. 49

3-7-1  پرسشنامه طرفداری اجتماعی کاترونا و راسل: 49

3-7-2  پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ: 51

8-3      روش تجزیه و تحلیل داده ها 53

3-9      تعاریف مفاهیم اصلی پژوهش…. 54

3-9-1  جوان. 54

3-9-2  طرفداری اجتماعی.. 55

3-9-3  سلامت روان: 58

نشانه های جسمانی(شکایات جسمانی) 58

اضطراب و بی خوابی 59

اختلال در کارکرد اجتماعی.. 60

افسردگی………. 61

3-9-4  میزان تحصیلات61

3-9-5  میزان درآمد ماهیانه. 62

3-9-6  جنس…. 62

3-9-7  وضعیت تاهل.. 62

4       فصل چهارم:تجزیه وتحلیل اطلاعات… 65

4-1      مقدمه. 65

4-2      آمار توصیفی.. 66

4-2-1  توزیع فراوانی جنسیت66

4-2-2  توزیع فراوانی سن.. 67

4-2-3  توزیع فراوانی تحصیلات68

4-2-4  توزیع فراوانی وضعیت تاهل.. 69

4-2-5  توزیع فراوانی درآمد. 70

4-2-6  توزیع فراوانی وضعیت استخدامی.. 71

4-2-7  توزیع فراوانی سمت شغلی.. 72

4-2-8  توزیع فراوانی پایگاه اقتصادی و اجتماعی.. 73

4-2-9  توزیع فراوانی پیوند قابل اطمینان با دیگران. 74

4-2-10   توزیع فراوانی وابستگی……………………………….   75

4-2-11   توزیع فراوانی راهنمایی و اطلاعات………………... 76

4-2-12   توزیع فراوانی فرصت برای رشد و پرورش…. 77

4-2-13   توزیع فراوانی انسجام اجتماعی……………………..   78

4-2-14   توزیع فراوانی اطمینان از ارزشمندی……………….. 79

4-2-15   توزیع فراوانی طرفداری اجتماعی……………………..   80

4-2-16   توزیع فراوانی نشانه های جسمانی………………….   81

4-2-17   توزیع فراوانی اضطراب و بی خوابی………………   82

4-2-18   توزیع فراوانی اختلال در کارکرد…………………..  83

4-2-19   توزیع فراوانی افسردگی…………………………………..   84

4-2-20   توزیع فراوانی سلامت روان…………………………… 85

4-3      آمار استنباطی.. 86

4-3-1  مطالعه فرضیه شماره یک86

4-3-2  مطالعه فرضیه شماره دو. 102

4-3-3  مطالعه فرضیه شماره سه. 104

4-3-4  مطالعه فرضیه شماره چهار. 106

4-3-5  مطالعه فرضیه شماره پنج.. 108

4-3-6  مطالعه فرضیه شماره شش…. 111

4-3-7  مطالعه فرضیه شماره هفت113

4-3-8  مطالعه فرضیه شماره هشت115

5       فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات… 119

5-1      مقدمه: 119

5-2      نتایج پژوهش…. 119

5-2-1  نتایج به دست آمده از فرضیه شماره یک119

5-2-2  نتایج به دست آمده از فرضیه شماره دو. 120

5-2-3  نتایج به دست آمده از فرضیه شماره سه. 121

52-4   نتایج به دست آمده از فرضیه شماره چهار. 121

5-2-5  نتایج به دست آمده از فرضیه شماره پنج.. 122

5-2-6  نتایج به دست آمده از فرضیه شماره شش…. 122

5-2-7  نتایج به دست آمده از فرضیه شماره هفت123

5-2-8  نتایج به دست آمده از فرضیه شماره هشت123

3-5      پیشنهادات پژوهش…. 124

5-3-1                                                                                                                پیشنهادات کاربردی.. 124

5-3-2                                                                                                               پیشنهادات پژوهشی.. 125

5-4      محدودیتهای پژوهش…. 125

    پیوست های پژوهش…………………………………………………………………………………………………….127

 منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………..128

منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………………………………..130

پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………………………………………..131

     چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………..136

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید